29 αναφορές σε νόμους

# Αναφορά Περιγραφή
1 Ν3691/2008
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α 166) (Άρθρο 41 – Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων (άρθρο 38 παρ. 1-9 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
2 Ν2190/1920
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α 37) (Άρθρο 53 – Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α 37) (Άρθρο 53 – Εταιρεία Ειδικού Σκοπού)
3 ΠΔ136/1999
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Π.Δ. 136/1999 (ΦΕΚ Α 134) (Άρθρο 30 – Γενικές αρχές (άρθρο 30 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
4 Ν2472/1997
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50) (Άρθρο 44 – Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα από Συμβάσεις Παραχώρησης
(άρθρο 38 παρ. 10 εδάφιο δεύτερο Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
5 Ν4129/2013
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) (Άρθρο 58 – Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 45 παρ. 1-3 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
6 Ν4198/2013
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α 215) (Άρθρο 41 – Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων (άρθρο 38 παρ. 1-9 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
7 Ν4024/2011
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) (Άρθρο 69 – Όργανα Διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης Συμβάσεων Παραχώρησης) Ν. 4024/2011 (Α 226) (Άρθρο 69 – Όργανα Διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης Συμβάσεων Παραχώρησης)
8 Ν2331/1995
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α 173) (Άρθρο 41 – Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων (άρθρο 38 παρ. 1-9 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
9 ΠΔ165/2003
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ Α 137) (Άρθρο 30 – Γενικές αρχές (άρθρο 30 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
10 Ν3978/2011
Βρέθηκαν 18 αναφορές σε 6 άρθρα
Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α 137) (Άρθρο 10 – Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε Συμβάσεις Παραχώρησης που ανατίθενται από Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς (άρθρο 10 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 10 – Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε Συμβάσεις Παραχώρησης που ανατίθενται από Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς (άρθρο 10 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 10 – Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε Συμβάσεις Παραχώρησης που ανατίθενται από Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς (άρθρο 10 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 10 – Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε Συμβάσεις Παραχώρησης που ανατίθενται από Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς (άρθρο 10 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 20 – Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 20 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 21 – Μεικτές συμβάσεις που άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 21 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 21 – Μεικτές συμβάσεις που άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 21 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 21 – Μεικτές συμβάσεις που άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 21 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 21 – Μεικτές συμβάσεις που άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 21 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 21 – Μεικτές συμβάσεις που άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 21 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν.3978/2011 (Άρθρο 21 – Μεικτές συμβάσεις που άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 21 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 21 – Μεικτές συμβάσεις που άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 21 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 22 – Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και άλλες δραστηριότητες (άρθρο 22 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν.3978/2011 (Άρθρο 23 – Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και συγχρόνως άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 23 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 23 – Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και συγχρόνως άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 23 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν.3978/2011 (Άρθρο 23 – Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και συγχρόνως άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 23 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν.3978/2011 (Άρθρο 23 – Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και συγχρόνως άπτονται της άμυνας ή της ασφάλειας (άρθρο 23 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3978/2011 (Άρθρο 41 – Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων (άρθρο 38 παρ. 1-9 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
11 Ν4152/2013
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 4152/2013 (Α 107) (Άρθρο 07 – Ελευθερία καθορισμού υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (άρθρο 4 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
12 ΠΔ113/2010
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 94) (Άρθρο 60 – Καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
13 Ν2690/1999
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
Ν. 2690/1999 (Άρθρο 69 – Όργανα Διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης Συμβάσεων Παραχώρησης)
14 ν2014/24
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 3 άρθρα
ν 2014/24 (Άρθρο 05 – Δικαίωμα σύναψης Σύμβασης Παραχώρησης – Αρχή της ελεύθερης διαχείρισης από τις δημόσιες αρχές (άρθρο 2 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) ν 2014/24 (Άρθρο 41 – Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων (άρθρο 38 παρ. 1-9 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) ν 2014/24 (Άρθρο 44 – Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα από Συμβάσεις Παραχώρησης
(άρθρο 38 παρ. 10 εδάφιο δεύτερο Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
15 Ν2646/1998
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 2646/1998 (Α 236) (Άρθρο 24 – Συμβάσεις Παραχώρησης κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 24 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
16 Ν3190/1955
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 3190/1955 (ΦΕΚ Α 91) (Άρθρο 53 – Εταιρεία Ειδικού Σκοπού)
17 ν4013/2011
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) (Άρθρο 02 – Ορισμοί (άρθρο 5 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
18 Ν4155/2013
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120) (Άρθρο 02 – Ορισμοί (άρθρο 5 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
19 Ν2803/2000
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 2803/2000 (Α 48) (Άρθρο 41 – Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων (άρθρο 38 παρ. 1-9 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
20 Ν1599/1986
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) (Άρθρο 43 – Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής)
21 Ν3389/2005
Βρέθηκαν 8 αναφορές σε 6 άρθρα
Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α 232) (Άρθρο 01 – Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 8 παρ. 1 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν.3389/2005 (ΦΕΚ Α 232) (Άρθρο 05 – Δικαίωμα σύναψης Σύμβασης Παραχώρησης – Αρχή της ελεύθερης διαχείρισης από τις δημόσιες αρχές (άρθρο 2 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 3389/2005 (Άρθρο 49 – Συμβατικό Πλαίσιο -Εφαρμοστέα νομοθεσία) Ν. 3389/2005 (Άρθρο 49 – Συμβατικό Πλαίσιο -Εφαρμοστέα νομοθεσία) Ν. 3389/2005 (Άρθρο 62 – Είδη έννομης προστασίας κατά το στάδιο της ανάθεσης) Ν. 3389/2005 (Άρθρο 64 – Διαδικασίες επίλυσης διαφορών) Ν. 3389/2005 (Άρθρο 64 – Διαδικασίες επίλυσης διαφορών) Ν. 3389/2005 (Άρθρο 69 – Όργανα Διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης Συμβάσεων Παραχώρησης)
22 ν2690/1999
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45) (Άρθρο 37 – Πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 35 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
23 Ν4013/2011
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 1 άρθρο
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) (Άρθρο 02 – Ορισμοί (άρθρο 5 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)) Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) (Άρθρο 02 – Ορισμοί (άρθρο 5 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
24 ΠΔ59/2007
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Π.Δ. 59/2007 (Α 63) (Άρθρο 70 – Καταργούμενες διατάξεις)
25 Ν2716/1999
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 2716/1999 (Α 96) (Άρθρο 24 – Συμβάσεις Παραχώρησης κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 24 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
26 ΠΔ28/2015
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α 34) (Άρθρο 61 – Τεκμηρίωση διαδικασίας ανάθεσης Σύμβασης Παραχώρησης)
27 ΠΔ60/2007
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Π.Δ. 60/2007 (Α 64) (Άρθρο 70 – Καταργούμενες διατάξεις)
28 ν2735/1999
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 2735/1999 (Άρθρο 67 – Διαιτησία)
29 Ν4019/2011
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) (Άρθρο 24 – Συμβάσεις Παραχώρησης κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 24 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ))
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ