Άρθρο 01 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο τίτλος του άρθρου 6 του νόμου 3251/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Διαβίβαση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και σχετικών εγγράφων».

Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 3251/2004 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

«Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής εκτέλεσης, ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών της διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης που επιβάλλει ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας, εφόσον αυτή δεν έχει επιδοθεί στον εκζητούμενο. Η παράδοση του αντιγράφου της απόφασης στο εκζητούμενο πρόσωπο από την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν συνιστά επίσημη επίδοση της απόφασης και δεν κινεί τις προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων.»

Άρθρο 02 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο τίτλος του άρθρου 12 του νόμου 3251/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Δυνατότητα μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Εξαιρέσεις».

Μετά την περίπτωση ε΄ του άρθρου 12 του νόμου 3251/2004 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:

«στ) αν ο εκζητούμενος με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας δεν εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.»

Στο άρθρο 12 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«2. Ειδικά ως προς την περίπτωση στ΄ της παρ. 1, η δικαστική αρχή εκτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης όταν σε αυτό αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις δικονομικές διατάξεις του δικαίου του κράτους έκδοσης, ο εκζητούμενος:

α) Είτε είχε κλητευθεί εμπρόθεσμα και νομότυπα, είτε είχε ενημερωθεί εμπρόθεσμα με άλλα μέσα, ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής της δίκης, και επιπλέον γνώριζε ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση ερήμην του, ή

β) τελούσε εν γνώσει της δίκης, είχε δε δώσει εντολή σε δικηγόρο που διόρισε ο ίδιος ή που διορίσθηκε αυτεπαγγέλτως να τον εκπροσωπήσει στη δίκη και όντως εκπροσωπήθηκε από τον εν λόγω δικηγόρο στη δίκη, ή

γ) μετά την επίδοση της καταδικαστικής απόφασης και μετά την ενημέρωσή του για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, κατά την εκδίκαση των οποίων δικαιούται να παρίσταται και όπου θα επανεξετασθεί η ουσία της υπόθεσης με νέα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και με ενδεχόμενο την εξαφάνιση της αρχικής απόφασης, είτε δήλωσε ρητά ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση είτε δεν ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε ένδικο μέσο εντός της νόμιμης προθεσμίας, ή

δ) δεν παρέλαβε αυτοπροσώπως με επίδοση την απόφαση, αλλά αυτή θα του επιδοθεί αυτοπροσώπως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά την παράδοσή του, θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, κατά την εκδίκαση των οποίων δικαιούται να παρίσταται και όπου θα επανεξετασθεί η ουσία με νέα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και με ενδεχόμενο την εξαφάνιση της αρχικής απόφασης, και θα ενημερωθεί σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπως προβλέπεται στο σχετικό ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Άρθρο 03 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου 3251/2004 καταργείται και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου αυτού αναριθμούνται σε 1 και 2 αντιστοίχως.

Άρθρο 04 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο άρθρο 15 του νόμου 3251/2004 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας υπό τους όρους της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου και ο εκζητούμενος δεν έχει λάβει προηγουμένως επίσημη ενημέρωση για την δικαστική διαδικασία που εκκρεμεί εναντίον του, μπορεί κατά την ενημέρωσή του για το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης να ζητήσει να λάβει αντίγραφο της απόφασης πριν την παράδοσή του. Ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών, εφόσον δεν έχει ήδη στη διάθεσή του αντίγραφο της απόφασης, διαβιβάζει το αίτημα στην αρχή έκδοσης και παραδίδει στον εκζητούμενο το αντίγραφο της απόφασης που του διαβιβάζει η τελευταία. Το αίτημα του εκζητουμένου δεν καθυστερεί τη διαδικασία παράδοσης ούτε την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.»

Άρθρο 05 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Μετά το άρθρο 33 του νόμου 3251/2004 προστίθεται άρθρο 33Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 33Α

Σε περίπτωση που ο εκζητούμενος παραδίδεται υπό τους όρους της περίπτ. δ της παρ. 2 του άρθρου 12 και έχει ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας ή έχει ασκήσει κατά της απόφασης ένδικο μέσο, μπορεί να ζητήσει την αναστολή ή τη διακοπή εκτέλεσης της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή άλλων ειδικών νόμων.»

1 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 νόμου3251/2004
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ