Άρθρο 01 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων (EE L 119 της 4/5/2016 σ.132-149).

Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής (Άρθρα 1 & 2 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR) πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες προσγειώνονται σε- ή απογειώνονται από- ελληνικό έδαφος, καθώς και στην επεξεργασία, στη συλλογή, στη χρήση και διατήρηση, αλλά και στην ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, με τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR που συλλέγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου γίνεται μόνο για το σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8.

Άρθρο 03 – Ορισμοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α) «αερομεταφορέας»: επιχείρηση αερομεταφορών με ισχύουσα άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο της τελευταίας που επιτρέπει την αεροπορική μεταφορά επιβατών•
β) «Αεροπορική Αρχή»: η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο άρθρο 66 του ν. 4427/2017 (Α΄ 188) κανονιστικών πράξεων και στη συνέχεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του ιδίου νόμου.
γ) «ανωνυμοποίηση μέσω κάλυψης των δεδομένων»: η διαδικασία με την οποία ορισμένα στοιχεία των δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην άμεση ταυτοποίηση του υποκειμένου, καθίστανται μη ορατά στους χρήστες•
δ)«επιβάτης»: κάθε πρόσωπο, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος με τη συγκατάθεση του αερομεταφορέα, η οποία εκφράζεται με την καταχώριση του επιβάτη στον κατάλογο επιβατών. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως τέτοια πρόσωπα νοούνται και οι μετεπιβιβαζόμενοι (transfer) και διερχόμενοι (transit)επιβάτες μιας πτήσης. Στην έννοια αυτή δεν περιλαμβάνονται τα μέλη του πληρώματος της πτήσης που εκτελεί το αεροσκάφος.
ε) «ονομαστικό αρχείο επιβάτη» ή «PassengerNameRecord» (PNR): ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων πληροφορίες από τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν την κράτηση ή συμμετέχουν στη μεταφορά για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτομο ή για λογαριασμό του, ανεξάρτητα από το αν ο φάκελος περιλαμβάνεται σε συστήματα κράτησης ή συστήματα ελέγχου αναχωρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο επιβατών πριν επιβιβασθούν στο αεροπλάνο ή αντίστοιχα συστήματα με τις ίδιες λειτουργίες•
στ) «μέθοδος προώθησης» («pushmethod»): η μέθοδος με την οποία οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR του άρθρου 5 στη βάση δεδομένων της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών•
ζ)«πτήση εκτός της ΕΕ»: κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκτελούμενη από αερομεταφορέα που αναχωρεί από τρίτη χώρα και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος κράτους μέλους ή αναχωρεί από το έδαφος κράτους μέλους και προβλέπεται να προσγειωθεί σε τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις περιπτώσεις πτήσεων με πιθανές ενδιάμεσες στάσεις στο έδαφος κρατών μελών ή τρίτων χωρών•
η)«πτήση εντός της ΕΕ»: κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκτελούμενη από αερομεταφορέα, η οποία αναχωρεί από το έδαφος κράτους μέλους και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος ενός ή περισσοτέρων από τα λοιπά κράτη μέλη, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στο έδαφος τρίτης χώρας•
θ) «σοβαρά εγκλήματα»: οι αξιόποινες πράξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4.
ι) «συστήματα κράτησης»: το εσωτερικό σύστημα του αερομεταφορέα, στο οποίο συγκεντρώνονται δεδομένα PNR για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων•
ια) «τρομοκρατικές πράξεις»: οι αξιόποινες πράξεις όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 187Α ΠΚ(άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ).
ιβ) «δεδομένα API (AdvancePassengerInformation): τα στοιχεία επιβατών που συλλέγονται από τους αερομεταφορείς και διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 53/2008 (Α΄ 84).
ιγ) «περίοδος»: το χρονικό διάστημα είτε μεταξύ της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου και του τελευταίου Σαββάτου του Οκτωβρίου (θερινή περίοδος), είτε μεταξύ τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου και του τελευταίου Σαββάτου του Μαρτίου (χειμερινή περίοδος)εκάστου έτους.

Άρθρο 04 – Σοβαρά Εγκλήματα (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ως σοβαρά εγκλήματα κατά την έννοια της περ. θ΄ του άρθρου 3,νοούνται οι ακόλουθες αξιόποινες πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται, σύμφωνα είτε με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, όταν τη χορήγηση δεδομένων αιτείται η ελληνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών ή οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 9, είτε με το δίκαιο του κράτους μέλους που αιτείται τη χορήγηση δεδομένων PNR, με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών ετών:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία,
γ) προσβολές κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής ανηλίκων, πορνογραφία ή πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων,
δ) παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,
ε) παράνομη εμπορία και διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,
στ) δωροληψία ή δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων, υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες και δωροληψία ή δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα,
ζ) απάτη, μεταξύ άλλων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
θ) εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ,
ι) ηλεκτρονικό έγκλημα και έγκλημα στον κυβερνοχώρο,
ια) εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλουμένων ζωικών ειδών και του παράνομου εμπορίου απειλουμένων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,
ιβ) διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και διαμονής στην ελληνική επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών ή εξόδου από αυτή ή της παράνομης μεταφοράς τους,
ιγ) ανθρωποκτονία με πρόθεση, βαριά σωματική βλάβη,
ιδ) παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,
ιε) απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,
ιστ) οργανωμένη και ένοπλη ληστεία,
ιζ) παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,
ιη) παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,
ιθ) πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και διακίνηση πλαστών δημοσίων εγγράφων,
κ) λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,
κα) λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,
κβ) βιασμός,
κγ) εγκλήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
κδ) αεροπειρατεία και πειρατεία,
κε) δολιοφθορά,
κστ) εμπορία κλεμμένων οχημάτων,
κζ) βιομηχανική κατασκοπεία.

Άρθρο 05 – Δεδομένα PNR (Παράρτημα Ι της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR), στο μέτρο που έχουν συλλεχθεί από τους αερομεταφορείς, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:
α) κωδικό ανεύρεσης φακέλου PNR.
β) ημερομηνία κράτησης/έκδοσης εισιτηρίου.
γ) προβλεπόμενη/ες ημερομηνία/-ες ταξιδιού.
δ) όνομα/-τα.
ε) διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
στ) όλα τα στοιχεία πληρωμής, στα οποία περιλαμβάνεται και η διεύθυνση χρέωσης.
ζ) πλήρες δρομολόγιο για το συγκεκριμένο φάκελο PNR.
η) πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα τακτικού επιβάτη.
θ) ταξιδιωτικό πρακτορείο / ταξιδιωτικός πράκτορας.
ι) ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των επιβεβαιώσεων κράτησης, του ελέγχου εισιτηρίων, πληροφοριών σχετικά με τη μη εμφάνιση του επιβάτη ή με την αγορά εισιτηρίου την τελευταία στιγμή χωρίς κράτηση.
ια) διαχωρισμένες/κατανεμημένες πληροφορίες PNR.
ιβ) επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνουν: τις διαθέσιμες πληροφορίες για ασυνόδευτους ανηλίκους κάτω των 18 ετών, όπως όνομα και φύλο του ανηλίκου, ηλικία, γλώσσα ή γλώσσες που ομιλεί, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα κατά τη άφιξη και σχέση με τον ανήλικο, τις διαθέσιμες πληροφορίες για τον πράκτορα αναχώρησης και άφιξης.
ιγ) πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των εισιτηρίων, που περιλαμβάνουν τον αριθμό εισιτηρίου, την ημερομηνία έκδοσης, τα εισιτήρια απλής μετάβασης και τα πεδία αυτόματης αναγραφής ναύλου (Automated Ticket Fare Quote).
ιδ) αριθμό θέσης και άλλες πληροφορίες για τη θέση.
ιε) πληροφορίες για τη χρήση κοινού κωδικού.
ιστ) όλες τις πληροφορίες για τις αποσκευές.
ιζ) αριθμό και άλλα ονόματα ταξιδιωτών του φακέλου PNR.
ιη) τυχόν εκ των προτέρων συλλεχθέντα δεδομένα για τους επιβάτες (δεδομένα API) μεταξύ άλλων είδος εγγράφου, αριθμός εγγράφου, χώρα έκδοσης, ημερομηνία λήξεως ισχύος του εγγράφου ταυτότητας, ιθαγένεια, επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αεροπορική εταιρεία, αριθμός πτήσης, ημερομηνία αναχώρησης, ημερομηνία άφιξης, αερολιμένας αναχώρησης,
ιθ) ιστορικό όλων των μεταβολών των δεδομένων PNR που απαριθμούνται στις περ. α΄ έως ιη΄.

Άρθρο 06 – Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (Άρθρα 4& 20 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται Τμήμα, το οποίο ορίζεται ως εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ).

2.Η ΜΣΕ είναι αρμόδια:

α) για τη συλλογή δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διαβίβαση αυτών ή του αποτελέσματος της επεξεργασίας τους στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 9,καθώςκαι για τη διαβίβαση σε αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 8, των πληροφοριών που λαμβάνονται από τις αντίστοιχες ΜΣΕ των άλλων κρατών μελών.

β) για την ανταλλαγή τόσο των δεδομένων PNR όσο και του αποτελέσματος της επεξεργασίας τους με τις ΜΣΕ άλλων κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 αντίστοιχα.

3.Η ΜΣΕ παρέχει κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για τα δεδομένα PNR, τα οποία δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) τον συνολικό αριθμό επιβατών για τους οποίους συλλέχθηκαν και ανταλλάχθηκαν δεδομένα PNR•

β) τον αριθμό των επιβατών που ταυτοποιήθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

4.Η ΜΣΕ στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό, ενώ με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, μπορεί να αποσπάται στη ΜΣΕ προσωπικό των αρμοδίων Αρχών της παρ. 1 του άρθρου 9, με εξαίρεση τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές. Στο προσωπικό που αποσπάται στην ΜΣΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014 (Α’ 281), όπως αυτές εφαρμόζονται και για το αστυνομικό προσωπικό της. Με προεδρικό διάταγμα, κατά τροποποίηση κάθε ισχύουσας διάταξης, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και των συναρμοδίων Υπουργών εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες και τα μέσα λειτουργίας της ΜΣΕ, τα προσόντα, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού της και κάθε σχετικό θέμα.

5.Η ΜΣΕ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της.

Άρθρο 07 – Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στη ΜΣΕ (Άρθρα 5 και 6 παρ. 7 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Η ΜΣΕ ορίζει ως υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων PNR και την υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων, μέλος του προσωπικού της κατά αποκλειστική απασχόληση. Η επιλογή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων γίνεται με κριτήριο τα επαγγελματικά του προσόντα και, ιδίως, τις ειδικές του γνώσεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων.
2.Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπλέον, έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που επεξερ¬γάζεται η ΜΣΕ και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων, τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3.Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ως ενιαίο σημείο επαφής για την ΜΣΕ, σχετικά με όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την επεξεργασία των οικείων δεδομένων PNR, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
4.Η ΜΣΕ ενημερώνει αμέσως την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το όνομα, την ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και για κάθε τροποποίηση σχετικά με τα στοιχεία αυτά.
5.Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συνεργάζεται με αυτή για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αν ο υπεύθυνος θεωρεί ότι η επεξεργασία οποιονδήποτε δεδομένων δεν ήταν νόμιμη, κατόπιν διαβούλευσης με τον Προϊστάμενο της ΜΣΕ, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην Αρχή της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 08 – Επεξεργασία των δεδομένων PNR (Άρθρο 6 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η ΜΣΕ συλλέγει τα δεδομένα PNR, που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς όπως προβλέπεται στο άρθρο 10. Αν τα δεδομένα που διαβιβάσθηκαν από τους αερομεταφορείς περιλαμβάνουν και άλλα δεδομένα πλην εκείνων του άρθρου 5, η ΜΣΕ τα διαγράφει αμέσως και μόνιμα μετά την παραλαβή τους.
2. Η ΜΣΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα PNR μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:
α)αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξη στη -ή την αναχώρηση από τη – χώρα, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που πρέπει να εξεταστούν λεπτομερέστερα από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 9 και, εφόσον απαιτείται, από την Europol, σύμφωνα με το άρθρο 12, επειδή ενδέχεται είτε να διέπραξαν ή να συμμετείχαν στην τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή σοβαρού εγκλήματος, είτε στο μέλλον να διαπράξουν ή να συμμετάσχουν στην τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή σοβαρού εγκλήματος.
β) απάντηση, κατά περίπτωση, σε αιτιολογημένο αίτημα, το οποίο απευθύνεται στη ΜΣΕ από τις αρμόδιες αρχές, για τη χορήγηση και την επεξεργασία δεδομένων PNR, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, προς το σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκλημάτων και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές ή κατά περίπτωση στην Europolτων αποτελεσμάτων αυτής της επεξεργασίας.
γ) ανάλυση των δεδομένων PNR με σκοπό την επικαιροποίηση ή τη δημιουργία νέων κριτηρίων που θα χρησιμοποιούνται στις αξιολογήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την περ.β΄ της παρ. 3 με σκοπό την ταυτοποίηση κάθε προσώπου επειδή ενδέχεται είτε να διέπραξε ή να συμμετείχε στην τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή σοβαρού εγκλήματος, είτε στο μέλλον να διαπράξει ή να συμμετάσχει στην τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή σοβαρού εγκλήματος.
3. Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της περ. α΄της παρ. 2, η ΜΣΕ μπορεί:
α) να αντιπαραβάλει τα δεδομένα PNR με βάσεις δεδομένων, σχετικές με τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών πράξεων και σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων για πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το ενωσιακό δίκαιο και την εθνική νομοθεσία που ισχύουν για τέτοιες βάσεις δεδομένων ή
β) να επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.
4. Κάθε αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματισμένη άφιξη σε ή την αναχώρηση από τη χώρα, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια της περ. β΄ της παρ. 3 πραγματοποιείται χωρίς διακρίσεις. Τα προκαθορισμένα κριτήρια είναι στοχοθετημένα, αναλογικά και ειδικά. Τα εν λόγω κριτήρια καθορίζονται από τη ΜΣΕ, σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και επανεξετάζονται τακτικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 9 και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα κριτήρια δεν βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην κατάσταση της υγείας, στη σεξουαλική ζωή ή στο σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου.
5. Κάθε θετικό αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων PNR, σύμφωνα με τα οριζόμενα στηνπερ. α΄ της παρ. 2,ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να εξακριβωθεί εάν είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής του άρθρου 9.
6. Η ΜΣΕ διαβιβάζει τα δεδομένα PNR των προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα μετην περ. α΄ της παρ. 2 ή τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, για περαιτέρω εξέταση στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 9. Η ΜΣΕ διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά μόνο έπειτα από μεμονωμένη επανεξέταση με μη αυτοματοποιημένα μέσα.
7. Η διατήρηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων PNR από την ΜΣΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ασφαλή χώρο της ΜΣΕ.
8. Οι συνέπειες των προβλεπόμενων στην περ. α΄ της παρ. 2 αξιολογήσεων των επιβατών δεν θίγουν το δικαίωμα εισόδου στην ελληνική επικράτεια προσώπων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμεναστο π.δ. 106/2007 (Α΄ 135, ενσωμάτωση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ). Οι συνέπειες των αξιολογήσεων σε σχέση με πτήσεις εντός της ΕΕ μεταξύ Ελλάδας και άλλων κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 399/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρέπει να εναρμονίζονται με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτό(ΕΕ L77 της 23/03/2016, σελ. 1-52).

Άρθρο 09 – Αρμόδιες αρχές (Άρθρο 7 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ως αρμόδιες για να ζητούν ή να λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών από τη ΜΣΕ αρχές, προκειμένου να εξετάζουν περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές ή να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή σοβαρών εγκλημάτων ορίζονται οι υπηρεσίες των αρχών επιβολής του νόμου, όπως οι τελευταίες καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περ. α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 135/2013 (Α΄ 209, ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Απόφασης – Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ), καθώς και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
2. Η ΜΣΕ κοινοποιεί τον κατάλογο των αρχών της παρ. 1 και κάθε τροποποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.Τα δεδομένα PNR και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών που λαμβάνονται από τη ΜΣΕ μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης ή της δίωξης τρομοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκλημάτων. Μετά το πέρας της επεξεργασίας του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση άλλων εγκλημάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές της παρ. 1 μπορούν να χρησιμοποιούν, να λαμβάνουν υπόψη ή και να επεξεργάζονται περαιτέρω τα παραπάνω στοιχεία.
4. Οι αρχές της παρ. 1 δεν λαμβάνουν απόφαση που έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή θίγει αυτόσημαντικά με μόνο κριτήριο το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων PNR. Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη τέτοιας απόφασης δεν λαμβάνεται υπόψη η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, η κατάσταση της υγείας, η σεξουαλική ζωή ή οσεξουαλικός προσανατολισμός του ατόμου.

Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις των αερομεταφορέων όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων (Άρθρο 8 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να διαβιβάζουν με τη μέθοδο της «προώθησης» τα δεδομένα PNR του άρθρου 5, τα οποία έχουν ήδη συγκεντρώσει κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών τους, στη βάση δεδομένων της ΜΣΕ. Όταν η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNRστις ΜΣΕ όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών βαρύνει τους αερομεταφορείς και όταν η πτήση περιλαμβάνει μια ή περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις με επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών σε αεροδρόμια διαφορετικών κρατών μελών, όταν πρόκειται όμως για πτήσεις εντός της ΕΕ η υποχρέωση ισχύει μόνο εφόσον τα συγκεκριμένα κράτη μέλη συλλέγουν δεδομένα PNR από πτήσεις εντός ΕΕ.
2. Αν οι αερομεταφορείς έχουν συλλέξει εκ των προτέρων δεδομένα για τους επιβάτες (API) που απαριθμούνται στην περ. ιη΄ του άρθρου 5, αλλά δεν διατηρούν τα δεδομένα αυτά με τα ίδια τεχνικά μέσα όπως για τα άλλα δεδομένα PNR, διαβιβάζουν και τα δεδομένα αυτά στην ΜΣΕ με τη μέθοδο της «προώθησης». Σε περίπτωση διαβίβασης τέτοιων δεδομένων, όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τα δεδομέναAPI.
3.Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNRμε ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα μετάδοσης και τους υποστηριζόμενους μορφότυπους δεδομένων του άρθρου 18, ως εξής:
α) σε χρονικό διάστημα μεταξύ 48 έως 24ωρών, πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης της πτήσης και
β) αμέσως μετά το κλείσιμο της πτήσης, δηλαδή αφού επιβιβαστούν οι επιβάτες στο αεροσκάφος που ετοιμάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών. Στην περίπτωση αυτή, οι αερομεταφορείς μπορούν να περιορίζονται στην επικαιροποίηση των δεδομένων που διαβιβάστηκαν κατά την περ. α΄.
4.Σε περιπτώσεις τεχνικής βλάβης ή όταν πρόκειται για αερομεταφορείς που δεν εκτελούν πτήσεις εντός ή εκτός ΕΕ με συγκεκριμένο και δημοσιευμένο πρόγραμμα και δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή για να υποστηρίξουν τους μορφότυπους δεδομένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης του άρθρου 18, οι ανωτέρω διαβιβάσεις πραγματοποιούνται με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο που εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων.
5.Όταν η πρόσβαση σε δεδομένα PNR είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που συνδέεται με τρομοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήματα του άρθρου 4, οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR και σε άλλες χρονικές στιγμές, μετά από σχετικό αίτημα της ΜΣΕ.

Άρθρο 11 – Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών (Άρθρο 9 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η ΜΣΕ, όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 8, διαβιβάζει όλα τα συναφή και αναγκαία δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους, στις ΜΣΕ των άλλων κρατών μελών, μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 8.
2. Η ΜΣΕ με αίτησή της μπορεί να ζητήσει από τη ΜΣΕ άλλου κράτους μέλους δεδομένα PNR που διατηρούνται στη βάση δεδομένων της τελευταίας και δεν έχουν ακόμα ανωνυμοποιηθεί μέσω κάλυψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14, καθώς και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας που πιθανόν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τη ΜΣΕ διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 9, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ως άνω αίτηση μπορεί να αφορά σε δεδομένα PNR και άλλων χρονικών στιγμών, με εξαίρεση αυτών της παρ. 3 του άρθρου 10, όταν η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που συνδέεται με τρομοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήματα.
3. Η ΜΣΕ, κατόπιν αίτησης ΜΣΕ άλλου κράτους μέλους, διαβιβάζει δεδομένα PNRπου διατηρεί στη βάση δεδομένων της και δεν έχουν ακόμα ανωνυμοποιηθεί μέσω κάλυψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας που πιθανόν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου8.Η ΜΣΕ παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ως άνω διαβίβαση μπορεί να αφορά σε δεδομένα PNR και άλλων χρονικών στιγμών, με εξαίρεση αυτών της παρ. 3 του άρθρου 10, όταν η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που συνδέεται με τρομοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήματα.
4. Η ΜΣΕ διαβιβάζει δεδομένα PNRπου διατηρεί στη βάση δεδομένων της απευθείας στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, μόνο όταν απαιτείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 3.
5. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 9, μπορούν να ζητούν απευθείας δεδομένα PNR, τα οποία διατηρούνται στη βάση δεδομένων ΜΣΕ άλλου κράτους μέλους, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2. Οι αιτήσεις των αρμόδιων αρχών είναι αιτιολογημένες και αντίγραφο της αιτήσεώς τους αποστέλλεται πάντοτε στη ΜΣΕ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ΜΣΕ.
6. Στις παρ. 2 και 5, η αίτηση της ΜΣΕ ή των αρμοδίων αρχών του άρθρου 9 πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Η αιτιολόγηση θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο δεδομένων ή σε συνδυασμό τέτοιων στοιχείων, που κρίνονται απαραίτητα σε μια συγκεκριμένη υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης, τρομοκρατικών ή σοβαρών εγκλημάτων. Στις παρ. 3 και 4 η ΜΣΕ διαβιβάζει τις αιτούμενες πληροφορίες στις ΜΣΕ των άλλων κρατών μελών ή στις αρμόδιες αρχές τους, εφόσον η αίτησή τους πληροί τις προϋποθέσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων.
7. Εάν τα ζητούμενα δεδομένα των παρ. 3 και 4έχουν ανωνυμοποιηθεί μέσω κάλυψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου14, η ΜΣΕ γνωστοποιεί τα πλήρη δεδομένα μόνον εφόσον εκτιμάται εύλογα ότι είναι αναγκαίο για το σκοπό της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8και έχει εξουσιοδοτηθεί από αρμόδια αρχήτης περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου14.
8. Η ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο,γίνεται αμελλητί, με τη χρήση των υφιστάμενων διαύλων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και σε γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον επιλεγόμενο δίαυλο. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται μέσω του σημείου επαφής που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τη ΜΣΕ. Τα στοιχεία του σημείου επαφής και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 12 – Προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας(Europol) σε δεδομένα PNR (Άρθρο 10 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της και για την εκτέλεση των καθηκόντων της, μπορεί να ζητήσει δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτών από τη ΜΣΕ. Η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται μέσω του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας SIENAκαι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 794/2016 (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σελ. 53-114). Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην αίτηση και κατά την ανταλλαγή πληροφοριών είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τον δίαυλοSIENA.
2. Η ως άνω ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη ΜΣΕ, μέσω της Εθνικής Μονάδας Europol, όταν η διαβίβαση είναι απολύτως απαραίτητη για την υποστήριξη και την ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών για την πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση μιας συγκεκριμένης τρομοκρατικής πράξης ή ενός σοβαρού εγκλήματος, εφόσον εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Europol, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 794/2016.Η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους η Europol θεωρεί ότι η διαβίβαση δεδομένων PNR ή των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας δεδομένων PNR συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση της σχετικής αξιόποινης πράξης.

Άρθρο 13 – Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (Άρθρα 11 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 9 αιτούνται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 διαδικασία, μόνο για συγκεκριμένη περίπτωση δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, που έχουν αποθηκευτεί από τη ΜΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 14, προκειμένου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να τα διαβιβάσουν σε τρίτη χώρα και εφόσον:
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 30/12/2008, σελ. 60-71) ή των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων που ισχύουν για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις,

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του άρθρου 2.

γ) η Τρίτη χώρα συμφωνεί να διαβιβάσει δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς του άρθρου 2και μόνο με τηρητή έγκριση της αποστέλλουσας αρχής και

δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11.

2. Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR, χωρίς προηγούμενη έγκριση του κράτους μέλους από το οποίο ελήφθησαν, επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 13 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον:
α) η διαβίβαση των δεδομένων είναι ουσιώδους σημασίας και αναγκαία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής που συνδέεται με τρομοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήματα, εντός ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και•

β) η προηγούμενη έγκριση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί εγκαίρως.
Το αρμόδιο για την παροχή της έγκρισης κράτος μέλος ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και η διαβίβαση καταγράφεται δεόντως και μπορεί να υποβληθεί σε έλεγχο εκ των υστέρων.

3. Ταδεδομένα PNR διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και μόνον όταν διασφαλίζεται ότι ο σκοπός της χρήσης τους από τους παραλήπτες συνάδει με τους όρους και τις εγγυήσεις των διατάξεων αυτών.

4. Η αρμόδια αρχή που διαβιβάζει δεδομένα PNR σύμφωνα με το παρόν άρθρο ενημερώνει κάθε φορά τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΜΣΕ.

Άρθρο 14 – Περίοδος διατήρησης και ανωνυμοποίηση των δεδομένων (Άρθρο 12 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η ΜΣΕ διατηρεί τα δεδομένα PNR, που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς, σε βάση δεδομένων που λειτουργεί σε αυτή για περίοδο πέντε ετών μετά τη διαβίβασή τους.

2.Έξι μήνες μετά τη διαβίβαση της παρ. 1 τα δεδομένα PNR ανωνυμοποιούνται με την κάλυψη των παρακάτω στοιχείων, που μπορούν να χρησιμεύσουν για την άμεση ταυτοποίηση, του επιβάτη στον οποίο αναφέρονται:
α) το όνομα (ή τα ονόματα), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων άλλων επιβατών που αναφέρονται στον φάκελο PNR, καθώς και του αριθμού επιβατών που συνταξιδεύουν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον φάκελο PNR·
β) η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας·
γ)όλα τα στοιχεία πληρωμής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η διεύθυνση χρέωσης, εφόσον περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για την άμεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR, ή άλλων προσώπων·
δ) πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα τακτικού επιβάτη·
ε) γενικές πληροφορίες εφόσον μπορούν να χρησιμεύσουν για την άμεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR·
στ)οποιαδήποτε δεδομένα API που έχουν συλλεχθεί.
3.Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της προηγούμενης παραγράφου, η άρση της ανωνυμοποίησης, μέσω αποκάλυψης του συνόλου των δεδομένων PNR, εγκρίνεται μόνον εφόσον εκτιμάται εύλογα ότι είναι αναγκαία για τους σκοπούς της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 8 και έχει εγκριθεί από την κατά περίπτωση αρμόδια δικαστική ή εισαγγελική αρχή.
4.Τα δεδομένα PNR διαγράφονται μόνιμα μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, με εξαίρεση τα δεδομένα PNRσυγκεκριμένης υπόθεσης, τα οποία έχουν διαβιβαστεί και χρησιμοποιούνται από αρμόδια αρχή στο πλαίσιο έρευνας για την πρόληψη ή δίωξη τρομοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκλημάτων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της.

5.Το αποτέλεσμα της προβλεπόμενης στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 8 επεξεργασίας, διατηρείται από τη ΜΣΕ μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να ενημερωθούν για την ύπαρξη θετικού αποτελέσματος τόσο οι αρμόδιες αρχές όσο και οι ΜΣΕ των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου11. Αν μετά την προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 8 μεμονωμένη επανεξέταση με μη αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα μιας αυτοματοποιημένης επεξεργασίας αποδειχθεί αρνητικό, αυτό μπορεί να αποθηκευτεί για όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν ακόμη διαγραφεί τα σχετικά δεδομένα, σύμφωνα με την παρ. 4, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον ανακριβή αποτελέσματα από αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Άρθρο 15 – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 13 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Ο επιβάτης του οποίου τα δεδομένα PNR υπόκεινται σε επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει ως υποκείμενο αυτών, κατά την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) πρόσβασης,
β)διόρθωσης,
γ)διαγραφής και περιορισμού, και
δ) αποζημίωσης και δικαστικής προστασίας, για κάθε παραβίαση των διατάξεων που διέπουν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.
2.Η ΜΣΕ εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται ο απόρρητος χαρακτήρας της επεξεργασίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας σε σχέση με τους κινδύνους που παρουσιάζουν η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων .
3.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την εφαρμογή άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και βαρύνουν τους αερομεταφορείς κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις υποχρεώσεις τους να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να προστατεύονται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Η επεξεργασία δεδομένων PNR που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ήτο σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου απαγορεύεται. Αν παραληφθούν από τη ΜΣΕ δεδομένα PNR που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.
5. Η ΜΣΕ διατηρεί τεκμηρίωση όλων των συστημάτων και διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη της, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της ΜΣΕ και του προσωπικού της που έχουν επιφορτιστεί με την επεξεργασία των δεδομένων PNR και τα διαφορετικά επίπεδα άδειας πρόσβασης•
β) τα αιτήματα των αρμόδιων αρχών και των ΜΣΕ άλλων κρατών μελών•
γ) όλες τις αιτήσεις και τις διαβιβάσεις δεδομένων PNR προς τρίτη χώρα.
Η ΜΣΕ καθιστά όλη την τεκμηρίωση διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
6. Η ΜΣΕ τηρεί για πέντε έτη αρχεία καταγραφής τουλάχιστον για τις ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας: συλλογή, αναζήτηση δεδομένων PNR, άρση της ανωνυμοποίησης, κοινοποίηση και διαγραφή. Ειδικότερα τα αρχεία καταγραφής της αναζήτησης πληροφοριών και της άρσης της ανωνυμοποίησης περιλαμβάνουν: τον σκοπό, την ημερομηνία και την ώρα των εν λόγω πράξεων και, εφόσον είναι δυνατό, την ταυτότητα του προσώπου που αναζήτησε πληροφορίες ή κοινοποίησε τα δεδομένα αυτά, καθώς και την ταυτότητα των αποδεκτών των εν λόγω δεδομένων. Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξακρίβωσης, αυτοελέγχου και κατοχύρωσης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων, ή για σκοπούς ελέγχου. Κατόπιν αιτήματος, η ΜΣΕ παρέχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7. Όταν μια παραβίαση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την προστασία των δεδομένων αυτών, ή να θίξει την ιδιωτικότητα του υποκειμένου τους, η ΜΣΕ γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την παραβίαση στο υποκείμενο των δεδομένων και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 16 – Κυρώσεις (Άρθρο 14 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα PNR στη ΜΣΕ ή δεν τα διαβιβάζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 18, επιβάλλεται στον αερομεταφορέα με Απόφαση του Προϊσταμένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα, κατόπιν εισήγησης της ΜΣΕ, χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ ανά πτήση. Για κάθε νέα παράβαση εντός της ίδιας περιόδου μπορεί με όμοια απόφαση να επιβληθεί το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου στο διπλάσιο καθώς και απαγόρευση απογείωσης του αεροσκάφους μέχρι την πληρωμή του προστίμου ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα αλλοδαπής τράπεζας. Η απαγόρευση εκτελείται από την κοινοποίηση της απόφασης στον κυβερνήτη ή στον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος ή σε νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού.
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Αεροπορικής Αρχής, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο του προστίμου της παρ. 1 και στην περίπτωση αυτή το ύψος του ανώτατου ορίου του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.
3.Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1εντός της ίδιας περιόδου από αερομεταφορείς μπορεί, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα ή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αεροπορικής Αρχής, να επιβάλλονται με Απόφαση του Διοικητή της Αεροπορικής Αρχής άλλης μορφής κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
4.Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος των αερομεταφορέων στην περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων PNR δεν καθίσταται τεχνικά δυνατή λόγω βλάβης. Η ευθύνη απόδειξης της συγκεκριμένης αδυναμίας διαβίβασης των δεδομένων PNR ανήκει στον αερομεταφορέα.
5. Οι θιγόμενοι αερομεταφορείς μπορούν να ασκήσουν την προσφυγή του άρθ. 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 2690/1999) και ακολούθως, σε περίπτωση απόρριψής της, να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η προθεσμία και η άσκηση της διοικητικής προσφυγής και των ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διαδικασίες της Αεροπορικής Αρχής.

Άρθρο 17 – Εποπτική Αρχή (Άρθρο 15 της Οδηγίας) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση ή εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, για κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται σε αυτόν και εργάζεται για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με την επεξεργασία αυτή.
2. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία της:
α) χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται από κάθε υποκείμενο δεδομένων, ερευνά την υπόθεση και ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για την πρόοδο και την έκβαση της καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος•
β) ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, διεξάγει έρευνες και ελέγχους, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε βάσει καταγγελίας σύμφωνα με την περ. α΄.
3. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμβουλεύει, κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 18 – Κοινά πρωτόκολλα και υποστηριζόμενοι μορφότυποι δεδομένων [Άρθρο 16 της Οδηγίας και άρθρο 1 και Παράρτημα της υπ’ αριθ. 2017/759 Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EEL113 της 29/04/2017, σελ.48-51)] Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από αερομεταφορείς στη ΜΣΕ για τους σκοπούς του παρόντος νόμου γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης της επεξεργασίας που πρέπει να διενεργηθεί. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, τα δεδομένα PNR μπορούν να διαβιβασθούν με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο εφόσον διατηρείται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

2.Όταν οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν στη ΜΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεδομένα PNR χρησιμοποιούν έναν από τους μορφότυπους δεδομένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης που απαριθμούνται στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος της παρ. 5. Αντίθετα αν διαβιβάζουν στη ΜΣΕ, χωριστά από τα δεδομένα PNR για την ίδια πτήση, δεδομένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10, χρησιμοποιούν το μορφότυπο του σημείου 3 του παραρτήματος της παρ. 5.

3.Οι αερομεταφορείς που δεν εκτελούν πτήσεις εντός και εκτός ΕΕ σύμφωνα με συγκεκριμένο και δημοσιευμένο πρόγραμμα και δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή για να υποστηρίξουν τους μορφότυπους δεδομένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης του παραρτήματος της παρ. 5, κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2, διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά στα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και τα οποία καθορίζονται με διμερή συμφωνία του αερομεταφορέα και της ΜΣΕ.

4.Τα πρωτόκολλα της παρ. 2 είναι κοινά για όλες τις διαβιβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των δεδομένων PNRκατά τη διαβίβαση. Τα δεδομένα PNRδιαβιβάζονται με υποστηριζόμενο μορφότυπο δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάγνωσης των δεδομένων από όλους τους ενδιαφερομένους. Όλοι οι αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν και να γνωστοποιούν στη ΜΣΕ το κοινό πρωτόκολλο και τον μορφότυπο δεδομένων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους από τους προβλεπόμενους σημεία 1 και 2 του παραρτήματος της παρ. 5. Η ΜΣΕ λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για να την υποστήριξη των ανωτέρω κοινών πρωτοκόλλων και μορφοτύπων δεδομένων .

5.Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου το Παράρτημα που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Μορφότυποι δεδομένων για τη διαβίβαση δεδομένων PNR

—EDIFACT PNRGOV, όπως περιγράφεται στον οδηγό εφαρμογής EDIFACT· δεδομένα PNR που προωθούνται σε κράτη ή άλλες αρχές· μήνυμα PNRGOV έκδοση 11.1 ή μεταγενέστερη

—XML PNRGOV, όπως περιγράφεται στον οδηγό εφαρμογής XML· δεδομένα PNR που προωθούνται σε κράτη μέλη ή άλλες αρχές· μήνυμα PNRGOV έκδοση 13.1 ή μεταγενέστερη.

2. Πρωτόκολλα διαβίβασης για τη διαβίβαση δεδομένων PNR

—IBMMQ
—IATATypeΒ
—Προφίλ AS4 του ebMS 3.0 έκδοση 1.0, πρότυπο OASIS, δημοσιευμένο στις 23 Ιανουαρίου 2013.Εφαρμογή του AS4 σύμφωνα με το προφίλ e-SENS AS4 που έχει αναπτυχθεί από το πιλοτικό έργο μεγάλης κλίμακας e-SENS, τρέχον αναγνωριστικό και έκδοση: «PR — AS4-1.10». Από το 2017 ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα εξακολουθεί να διατηρεί και να βελτιώνει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

3. Μορφότυποι δεδομένων για τη διαβίβαση των δεδομένων API όταν διαβιβάζονται χωριστά από το μήνυμα PNR

—EDIFACT PAXLST, όπως περιγράφεται στον οδηγό εφαρμογής των WCO/IATA/ICAOγια τα μηνύματα κατάστασης επιβατών (PAXLST), έκδοση 2003 ή μεταγενέστερη.

Άρθρο 19 – Έναρξη ισχύος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.

6 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 ν4427/2017
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 4427/2017 (Α΄ 188) (Άρθρο 03 – Ορισμοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας))
2 πδ106/2007
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
π.δ. 106/2007 (Άρθρο 08 – Επεξεργασία των δεδομένων PNR (Άρθρο 6 της Οδηγίας))
3 πδ178/2014
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ. 7 του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014 (Α’ 281) (Άρθρο 06 – Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (Άρθρα 4& 20 της Οδηγίας))
4 πδ53/2008
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
π.δ. 53/2008 (Α΄ 84) (Άρθρο 03 – Ορισμοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας))
5 ν2690/1999
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 2690/1999 (Άρθρο 16 – Κυρώσεις (Άρθρο 14 της Οδηγίας))
6 πδ135/2013
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
π.δ. 135/2013 (Άρθρο 09 – Αρμόδιες αρχές (Άρθρο 7 της Οδηγίας))
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ