Άρθρο 01 – Σκοπός Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σκοπός του παρόντος είναι η εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο, η ίση μεταχείριση των φύλων, η παροχή ίσων ευκαιριών σε αυτά για την εναρμόνιση ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Άρθρο 02 – Πεδίο Εφαρμογής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το παρόν εφαρμόζεται στο σύνολο των εννόμων σχέσεων των φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως φύλου και παράλληλα και συμπληρωματικά με κάθε άλλη κείμενη διάταξη περί ισότητας των φύλων ή περί ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 03 – Ορισμοί Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για τους σκοπούς του παρόντος ορίζονται τα κάτωθι:
1. Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming): Για το σκοπό της επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, η διάσταση του φύλου εντάσσεται σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού και δημοσίου βίου και ιδίως στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική της χώρας. H ένταξη της διάστασης του φύλου στους τομείς του προηγουμένου εδαφίου, αποτελεί μέθοδο για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της άσκησης και αξιολόγησης των ασκούμενων πολιτικών και της αποτίμησης των συνεπειών κάθε προγραμματισμένης δράσης, συμπεριλαμβανόμενης της νομοθετικής.
2. Θετικά μέτρα: Πράξεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκηση οι οποίες αποσκοπούν στην εξάλειψη των ανισοτήτων των φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ.2 του Συντάγματος. Για τη λήψη των μέτρων του προηγουμένου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά χαρακτηριστικά και καταστάσεις που συνδέονται με το φύλο, υπέρ του οποίου λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα, καθώς και η ενδεχόμενη συρροή τους με άλλες αιτίες διάκρισης, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, ο σεξουαλικός ή γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
3. Θετικές δράσεις: H ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας των αρμόδιων κρατικών ή αιρετών οργάνων για την πρόληψη των ανισοτήτων των φύλων και για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε σχέση με αυτές.
4. Ουσιαστική Ισότητα: Η εκ των πραγμάτων (de facto) ισότητα των φύλων, μέσω της οποίας διευρύνεται και κατοχυρώνεται στην πράξη η τυπική νομική ισότητα και η προστατευτική και διορθωτική ή επανορθωτική διάσταση της ισότητας των φύλων. Μέσω της ουσιαστικής ισότητας των φύλων διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου, αίρονται οι διακρίσεις και ανισότητες πολλαπλών μορφών και βελτιώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες διαβίωσης του γυναικείου φύλου.
5. Σχέδια Ισότητας: Σύνολο ολοκληρωμένων και αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων, τα οποία εκπονούνται από εμπορικές επιχειρήσεις, εφαρμόζονται μετά από ανάλυση της υφιστάμενης κοινωνικής πραγματικότητας και θέτουν συγκεκριμένους στόχους, στρατηγικές και πρακτικές για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Στα σχέδια ισότητας συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για την υιοθέτηση αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης των καθορισμένων στόχων.
6. α) Άμεση διάκριση με βάση το φύλο : Κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει εμφανώς σε μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου ή εντολή ή παρότρυνση ή και συστηματική ενθάρρυνση των προσώπων σε δυσμενή ή άνιση μεταχείριση λόγω φύλου, καθώς και κάθε πράξη δυσμενούς ή και άνισης μεταχείρισης του γυναικείου φύλου, ιδίως λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας.
β) Έμμεση διάκριση με βάση το φύλο : Κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου δυνάμει μιας ουδέτερης εκ πρώτης όψεως διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής.
7. Πολλαπλή διάκριση με βάση το φύλο: Κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα άλλα χαρακτηριστικά, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, ο σεξουαλικός ή γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
8. Βία στην εργασία: Συνιστά επίθεση, σωματική, ψυχολογική ή λεκτική εντός εργασιακού χώρου και γενικότερα σε συνθήκες που σχετίζονται με την εργασία.
9. Σεξισμός : Πρακτική μέσω της οποίας υποβαθμίζονται τα άτομα με βάση το φύλο τους.
10. Γλωσσικός σεξισμός ή σεξιστική γλώσσα: Η χρήση της γλώσσας η οποία αποτυπώνει τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαιωνίζεται και να νομιμοποιείται η εξουσία του ανδρικού φύλου επί του γυναικείου.
11. Παρενόχληση : Κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 2 του ν.3896/2010.
12. Σεξουαλική παρενόχληση : Οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό, σύμφωνα με την περ. δ του άρθρου 2 του ν.3896/2010.
13. Σήμα Ισότητας : Tίτλος που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στις εμπορικές επιχειρήσεις ως επιβράβευση για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών.
14. Δίκτυο δομών : Για τις ανάγκες του παρόντος, τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, οι Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και η 24άωρη πανελλαδική τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 καλούνται «Δίκτυο Δομών».

Άρθρο 04 – Μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των φύλων περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και φορέων που σε επίπεδο κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, μέτρων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών ή και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου που εκδηλώνονται στην εργασία, όπως και στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Σε κεντρικό επίπεδο, περιλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) , τις Υπηρεσιακές Μονάδες για την Ισότητα των Φύλων των Υπουργείων, τον Συνήγορο του Πολίτη (Τομέας για την Ισότητα των Φύλων) και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
Σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας που έχουν συγκροτηθεί στις περιφέρειες της χώρας με τις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 6 Ν. 2839/2000 (Α΄ 196) και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβάνει τις υπηρεσιακές μονάδες άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων που έχουν συγκροτηθεί στους δήμους της χώρας με το άρθρο 97 του Ν. 3852/2010), τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας που έχουν συγκροτηθεί στους δήμους της χώρας με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010) και το Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
2. Η ΓΓΙΦ αποτελεί τον αρμόδιο κρατικό φορέα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εθνικών πολιτικών ισότητας για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Συντάσσει και εφαρμόζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) έπειτα από διαβούλευση με τις γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ και άλλους κοινωνικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και παρακολουθεί την εφαρμογή του. Έχει την ευθύνη σύνταξης και υποβολής της εθνικής έκθεσης στην επιτροπή CEDAW του ΟΗΕ και παρακολουθεί την υλοποίηση των κυρωθεισών από τη Βουλή διεθνών συμβάσεων για την Ισότητα των Φύλων. Υποστηρίζει και συντονίζει την ανάπτυξη των δράσεων των Υπουργείων και των υπόλοιπων κρατικών φορέων για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων.
3. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών συντονίζει, προάγει και εκπονεί έρευνες και μελέτες σε θέματα ισότητας των φύλων και υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης για τη συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών και την κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους.

Άρθρο 05 – Δράσεις της κεντρικής διοίκησης γα την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για το σκοπό της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων και της ένταξης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, κάθε Υπουργείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του :
α. Παρουσιάζει υποχρεωτικά και σε ετήσια βάση δράσεις, μέτρα και προγράμματα σχετικά με το σκοπό του παρόντος.
β. Υιοθετεί ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα φύλου, όπως αυτοί καθορίζονται από διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα για την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα σχετικά μέτρα και στις ασκούμενες πολιτικές.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των περ. α και β του παρόντος δύνανται να καθορίζονται με απόφαση της/του Υπουργού Εσωτερικών.
γ. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων κάθε σχεδίου νόμου, προσθήκης ή τροπολογίας, καθώς και κανονιστικής απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4048/2010 (Α’ 34), συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων με βάση το φύλο.
2. Σε ετήσια βάση, και τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, κάθε Υπουργείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναρτά στον ιστότοπό του Έκθεση Προόδου για τα θέματα εξάλειψης των διακρίσεων με βάση το φύλο. Στην έκθεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα μέτρα και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί και τα αποτελέσματά τους. Οι εκθέσεις προόδου διαβιβάζονται στο Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Η τελευταία, τηρεί σχετικό αρχείο, το οποίο αξιοποιεί για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων.

Άρθρο 06 – Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κάθε Υπουργείο, δημόσια επιχείρηση και δημόσιος οργανισμός ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου στην κατάρτιση του γενικού προϋπολογισμού και των δράσεων που τον συνοδεύουν. Για το σκοπό του προηγουμένου εδαφίου, οι ανωτέρω φορείς αποστέλλουν στη ΓΓΙΦ ένα μήνα μετά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού τους, έκθεση η οποία περιλαμβάνει στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του παρόντος και γνωστοποιούν τα σχέδιά τους για το επόμενο έτος.
2. Σε κάθε Υπουργείο, δημόσια επιχείρηση και δημόσιο οργανισμό, λαμβάνεται μέριμνα για την επιμόρφωση των στελεχών που ασχολούνται με την κατάρτιση των οικείων προϋπολογισμών και δράσεων. Το έργο αυτό επικουρείται από τη ΓΓΙΦ, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
3. Με κοινή απόφαση της/του Υπουργού Εσωτερικών και της/του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση των δημοσίων προϋπολογισμών της παρ.1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 07 – Ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη των δημοσίων εγγράφων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Απαγορεύεται ο γλωσσικός σεξισμός στα διοικητικά έγγραφα. Οι διοικητικές υπηρεσίες μεριμνούν για την εφαρμογή της ρύθμισης του προηγουμένου εδαφίου με την έκδοση των διοικητικών εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, όπως αυτός γνωστοποιήθηκε με την με ΑΔΑ:ΩΣΞΧ465ΦΘΕ-ΧΦ9 εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των Φύλων με θέμα «Υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού και ένταξη της διάστασης του Φύλου στα διοικητικά έγγραφα».
2. Η ταυτοποίηση προσώπων σε δημόσια έγγραφα γίνεται με την αναγραφή του ονόματος της/του μίας/ενός, μόνον, γονέα, χωρίς αναφορά στο φύλο του. Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες επαναδιατυπώνουν όλα τα σχετικά έγγραφά τους.

Άρθρο 08 – Τήρηση στατιστικών στοιχείων και ενίσχυση του έργου του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα συλλέγουν και τηρούν υποχρεωτικά στατιστικά στοιχεία με βάση το φύλο για τους τομείς ευθύνης τους. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται, σε ετήσια βάση, και τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, στο Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της ΓΓΙΦ. Η τελευταία, τηρεί σχετικό αρχείο το οποίο αξιοποιείται για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων.

Άρθρο 09 – Πειθαρχικό Δίκαιο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην εθνική έννομη τάξη και η χρήση σεξιστικής γλώσσας, κατά την άσκηση των καθηκόντων».

Άρθρο 10 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 34 που π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής : «Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών Κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων Κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, σε όλη την Επικράτεια.».

Άρθρο 11 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις εκλογές των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η περ. α της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «3.α. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο 40% του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

2. Η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής «3.β. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του αριθμού των συμβούλων εξαιρούμενων των μονομελών οργάνων.
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται, με βάση τον αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/2010.
Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του 40% υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβουλίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο 40% , όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής : «3. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

Άρθρο 12 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου 2839/2000 (Α’ 196) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συγκρότηση συλλογικού οργάνου χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος δεν είναι νόμιμη. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά το πέρας της τρέχουσας θητείας των συλλογικών οργάνων του παρόντος.».

Άρθρο 13 – Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική διαδικασία Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Πολιτεία ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των σπουδών φύλου και της έρευνας με βάση το φύλο. Τα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί ενθαρρύνουν και εντάσσουν στα προγράμματα σπουδών και στα πεδία έρευνάς τους τις σπουδές φύλου και έμφυλης επιστημονικής έρευνας.
2. Στην παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α’118) , όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση υπό «ε», ως εξής:
«ε. Εντάσσει την οπτική του φύλου οριζόντια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική, εν γένει, διαδικασία και ιδίως :
αα) στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, εγχειριδίων και κάθε άλλου είδους διδακτικού μέσου,
ββ) στο περιεχόμενο των δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού με την ισότιμη ενθάρρυνση μη στερεοτυπικών επιλογών σταδιοδρομίας από τους εκπαιδευόμενους,
γγ) στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης λόγω Φύλου επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών.

Άρθρο 14 – Ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Πολιτεία εντάσσει τη διάσταση του φύλου στη διαδικασία του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών για τη σωματική και ψυχική υγεία. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ιδίως στην ψυχική υγεία, περιλαμβάνει την έρευνα, το σχεδιασμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την εκπαίδευση του εργαζόμενου προσωπικού στις δομές ψυχικής υγείας με βάση το φύλο.

2. Η Πολιτεία προωθεί την έρευνα για την υγεία των φύλων με βάση τις καταγεγραμμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες τους και επιδιώκει την ισότιμη συμμετοχή του γυναικείου φύλου σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα.
3. Για τους σκοπούς των παρ.2 και 3 του παρόντος, το Υπουργείο Υγείας, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, οι Υγειονομικές Περιφέρειες, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τη ΓΓΙΦ, το ΚΕΘΙ, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο φορέα που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας:
α) μεριμνούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη συλλογή και οργανωμένη καταγραφή των ιατρικών δεδομένων, των δεικτών υγείας του πληθυσμού και την ανάλυση των στατιστικών με βάση το φύλο, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία, με σκοπό να προσδιορισθεί το ακριβές επιδημιολογικό προφίλ των φύλων,
β) εντάσσουν τη διάσταση του φύλου στο μηχανισμό και τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων σχετικών με το επίπεδο υγείας και νοσηρότητας, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού σε εθνική εμβέλεια, την καταγραφή των αναγκών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού, και των πληθυσμών που διαβιώνουν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού,
γ) μεριμνούν για την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση του προσωπικού των υγειονομικών φορέων όλων των βαθμίδων,

δ) δύνανται να συνδιαμορφώνουν και να υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα, για τους σκοπούς των υπό (α) έως και (γ) περιπτώσεων.
4. Ο θεσμός των «Διαμεσολαβητών Υγείας (Δ.Υ.)», όπως έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.4368/2016 (Α’21), αξιοποιείται με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις κρατικές δομές και υπηρεσίες υγείας μονογονεικών οικογενειών με μόνο γονέα τη μητέρα, κακοποιημένων γυναικών, γυναικών θυμάτων παράνομης διακίνησης και διεθνικής σωματεμπορίας, γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, γυναικών που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, εφήβων μητέρων, γυναικών τρίτης ηλικίας, γυναικών με σοβαρά προβλήματα υγείας, άστεγων γυναικών ή γυναικών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Άρθρο 15 – Φύλο και Κοινωνική Αλληλεγγύη Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι αρμόδιοι φορείς, σε συνεργασία με τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ:
α) εντάσσουν τη διάσταση του φύλου στις φάσεις σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών για την κοινωνική αλληλεγγύη, στοχεύοντας στην εξάλειψη όχι μόνο των συνεπειών, αλλά και των παραγόντων που οδηγούν στη δημιουργία φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως του γυναικείου φύλου και
β) σχεδιάζουν προγράμματα κοινωνικής προστασίας, τα οποία επικεντρώνονται ιδίως στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων γυναικών και στην αύξηση των δυνατοτήτων τους για το σκοπό της ενσωμάτωσης ή επανένταξής τους στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Άρθρο 16 – Πρόνοια της/του εργοδότριας/τη για την ουσιαστική των φύλων στην εργασία Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3850/2010 (Α’84) αντικαθίσταται ως εξής :
« 1. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και υπέρ όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου.».

2. Η εργοδότρια – ο εργοδότης λαμβάνει μεριμνά για :
α) την εξάλειψη παραγόντων που ευνοούν τις διακρίσεις λόγω φύλου στο εργασιακό περιβάλλον,
β) την υλοποίηση Σχεδίων Ισότητας, τα οποία καταρτίζονται ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με τις/τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα το π.δ. 240/2006 (Α’252) και κάθε άλλη κείμενη διάταξη, κατατίθενται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιούνται στη ΓΓΙΦ και
γ) την υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με σκοπό την προώθηση της Ισότητας των Φύλων.

Άρθρο 17 – Κοινωνικός Διάλογος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το Κράτος προωθεί τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την πραγμάτωση της ουσιαστικής Ισότητας των Φύλων στην εργασία και ενθαρρύνει τη σύναψη της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και λοιπών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Συλλογικών Συμφωνιών, με συμπερίληψη σε αυτές του στόχου της εξάλειψης των ανισοτήτων και διακρίσεων με βάση το φύλο ιδίως σε θέματα όρων εργασίας και αμοιβών, καθώς και εναρμόνισης της ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων γυναικών και ανδρών. Οι στόχοι του παρόντος λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά την επίλυση συλλογικών διαφορών και την παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 18 – Επιβράβευση των εμπορικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η ΓΓΙΦ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ «Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών», επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών με τη χορήγηση «Σήματος Ισότητας». Για την απονομή του σήματος, λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες που συγκροτούνται στην επιχείρηση, η ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη, η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της μητρότητας, η εφαρμογή Σχεδίων Ισότητας ή άλλων καινοτόμων μέτρων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, καθώς και η μη σεξιστική διαφήμιση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης. Με απόφαση της/του Υπουργού Εσωτερικών, έπειτα από εισήγηση της ΓΓΙΦ, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η διάρκεια ισχύος του Σήματος.
2. Oι εμπορικές επιχειρήσεις που έλαβαν το «Σήμα Ισότητας» από τη ΓΓΙΦ, αποστέλλουν υποχρεωτικά, μία φορά κατ’ έτος, σε αυτή, απολογιστική έκθεση δράσεων σχετικών με την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η ΓΓΙΦ παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πολιτικές της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών έναντι των εργαζομένων γυναικών και ανδρών και, σε αντίθετη περίπτωση, τους αφαιρεί το Σήμα Ισότητας.

Άρθρο 19 – Έλεγχος εφαρμογής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στην παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται περίπτωση ως εξής:
«λ. Κατά την εξέταση καταγγελιών που αφορούν όρους εργασίας ερευνά αυτεπαγγέλτως εάν συντρέχει στο χώρο εργασίας περίπτωση άνισης μεταχείρισης λόγω φύλου».

Άρθρο 20 – Έννομη Προστασία Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο άρθρο 622 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται τέταρτη περίπτωση (4) ως εξής :
« 4) να παρεμβαίνουν υπέρ διαδίκου, η/ο οποία-ος ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τον ν.3896/2010 και από τον παρόντα νόμο, σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης και στην κατ’ αναίρεση δίκη το πρώτο, για την τήρηση της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των φύλων στην εργασία».

Άρθρο 21 – Μέτρα για την προώθηση της ισότητα των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπων ή ηλεκτρονικών και στο χώρο της διαφήμισης λαμβάνεται μέριμνα για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας του γυναικείου φύλου και ιδίως :
α. Στους κώδικες δεοντολογίας που καταρτίζονται από παράγοντες της δημόσιας επικοινωνίας, σε συμβάσεις αυτοδέσμευσης που τυχόν συνάπτονται από αυτούς, καθώς και στους κανόνες αυτορρύθμισης που θεσπίζονται και τυχόν εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές, υιοθετούνται υποχρεωτικά ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη των στερεοτύπων λόγω φύλου στο χώρο δραστηριοποίησής τους. Οι παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της δημόσιας επικοινωνίας διαβιβάζουν μία φορά κατ’ έτος έκθεση σχετική με την υιοθέτηση των ρυθμίσεων του προηγουμένου εδαφίου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, ανεξαρτήτως του μέσου εκπομπής τους, εξασφαλίζουν, μέσω των προγραμμάτων τους, την ισότιμη προβολή της παρουσίας του γυναικείου φύλου σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Στις εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού, που εντάσσονται στο ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματός, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενότητες των μεταδιδόμενων προγραμμάτων δύνανται να συμπεριλαμβάνουν θεματικές που συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των Φύλων, στον εντοπισμό και άρση των διακρίσεων, καθώς και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων.

γ. Κατά την αναπαραγωγή διαφημιστικών, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών, μηνυμάτων, απαγορεύεται η χρήση σεξιστικού λόγου, καθώς και κάθε αναφορά με σεξιστικό περιεχόμενο.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προβαίνει στην έκδοση οδηγιών για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης λόγω φύλου στα μεταδιδόμενα προγράμματα των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ανεξαρτήτως μέσου εκπομπής τους, και ιδίως για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου.
3. Σε περίπτωση που οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς παραβιάζουν τις υποχρεώσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει τις σύμφωνες με το άρθρο 4 του ν. 2328/1995 κυρώσεις.
4. Στην Έκθεση Πεπραγμένων, που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκπονεί σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά κεφάλαιο με αντικείμενο την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, και την έκδοση σχετικών οδηγιών και συστάσεων, για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 22 – Λειτουργία Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Δύνανται να λειτουργούν υπό τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και υπό τους ΟΤΑ α’ βαθμού δομές «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών: α) ενηµέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης σε θέµατα ισότητας των Φύλων, β) ψυχοκοινωνικής συµβουλευτικής, γ) νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για τα δικαιώµατα των γυναικών-θυµάτων βίας, δ) παραποµπής ή συνοδείας των θυµάτων σε ξενώνες φιλοξενίας, δικαστικές και δημόσιες αρχές και ε) παροχή, σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους, νοµικών υπηρεσιών βοήθειας σε γυναίκες- θύµατα βίας. Τα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», όταν λειτουργούν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού θεωρούνται δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α΄ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.
2. Τα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» στελεχώνονται, κατ’ ελάχιστον από: α) μία/ένα (1) σύμβουλο κοινωνικής στήριξης, β) μία/ένα (1) σύμβουλο ψυχολογικής υποστήριξης, γ) μία/ένα (1) νομικό σύµβουλο και δ) μία/έναν (1) υπάλληλο διοικητικής υποστήριξης. Ο αριθμός των συμβούλων από κάθε ειδικότητα και των υπαλλήλων διοικητικής υποστήριξης του κάθε κέντρου καθορίζεται με απόφαση της/του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από πρόταση της ΓΓΙΦ, ανάλογα με τις ανάγκες και τον πληθυσμό κάθε Δήμου.

Άρθρο 23 – Λειτουργία Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Δύνανται να λειτουργούν υπό τους ΟΤΑ α’ βαθμού «Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών» με αντικείμενο την παροχή ασφαλούς διαμονής σε γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας και στα ανήλικα τέκνα τους. Οι Ξενώνες του παρόντος θεωρούνται δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α’ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.
2. Οι Ξενώνες παρέχουν στις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας και στα ανήλικα τέκνα τους ασφαλή διαμονή, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, και διευκολύνουν την πρόσβαση σε νομικές συμβουλές με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της ΓΓΙΦ και των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Οι ξενώνες λειτουργούν καθημερινά, σε εικοσιτετράωρη βάση και καθόλη τη διάρκεια του έτους.
3. Οι ξενώνες στελεχώνονται, κατ’ ελάχιστον, από : α) μία/ένα σύμβουλο κοινωνικής στήριξης, β) μία/ένα σύμβουλο ψυχολογικής υποστήριξης, γ) μία/ένα παιδαγωγό ή παιδοψυχολόγο, δ) μία/ένα υπάλληλο διοικητικής υποστήριξης, ε) ικανό αριθμό φυλάκων και στ) γενικό βοηθητικό προσωπικό.
4. Στους Ξενώνες του παρόντος παραπέμπονται γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας με πρωτοβουλία των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών, των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Οι Φορείς του προηγουμένου εδαφίου, διαβιβάζουν το συντομότερο δυνατόν το ιστορικό των κακοποιημένων γυναικών στο επιστημονικό προσωπικό του οικείου Ξενώνα. Το τελευταίο προβαίνει στη δημιουργία φακέλου για έκαστο περιστατικό και εισηγείται στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του οικείου Ξενώνα την παραμονή των γυναικών ή μη σε αυτόν, με σκοπό τη λήψη σχετικής απόφασης από το τελευταίο.
5. Η διαμονή των γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας και των ανήλικων τέκνων τους στον Ξενώνα έχει μεταβατικό και προσωρινό χαρακτήρα. Η μέγιστη διάρκειά της ορίζεται στους τρεις μήνες και δύναται να παραταθεί για τρεις (3) ακόμη μήνες με απόφαση της Διοίκησης, έπειτα από σχετική εισήγηση του επιστημονικού προσωπικού.

Άρθρο 24 – Λειτουργία της 24άωρης πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Έργο της 24άωρης πανελλαδικής Τηλεφωνικής Γραµµής SOS 15900 είναι η καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυµάτων. Η 24ωρη Πανελλαδική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 παρέχει άµεση συµβουλευτική στήριξη στις γυναίκες θύµατα βίας σε 24ωρη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Τηλεφωνική Γραµµή SOS 15900 είναι: α) πληροφόρηση για θέµατα ισότητας των φύλων, β) ψυχοκοινωνική συµβουλευτική σε περιστατικά βίας κατά των γυναικών που απαιτούν άµεση ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, γ) παραποµπή περιστατικών σε Συµβουλευτικά Κέντρα κατά της βίας και σε Υπηρεσίες Υγείας.
2. Για τη λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραµµής SOS 15900 απασχολούνται πέραν των στελεχών διοικητικού συντονισµού και σύµβουλοι ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Άρθρο 25 – Βάση δεδομένων του Δικτύου δομών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κάθε δομή του Δικτύου ενημερώνει υποχρεωτικά το τηρούμενο υπό τη ΓΓΙΦ ηλεκτρονικό σύστημα με τα στοιχεία των γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας, στις οποίες παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 26 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Δομών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ΓΓΙΦ και οι ΟΤΑ α’ βαθμού συντάσσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δομών αρμοδιότητάς τους, ιδίως τα σχετικά με: α) τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης της δομής, β) τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού, γ) τις διαδικασίες ένταξης στις παρεχόμενες από την αναπτυσσόμενη δομή υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δ) την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων για τον αριθμό και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους, ε) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων, στ) τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών με έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ωφελούμενου, ζ) τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997, η) την τήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών και συνεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικής δράσης, στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του επιστημονικού απορρήτου, θ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης των ωφελούμενων, ι) τη διασύνδεση της δομής με φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης, ια) την προσέλκυση εθελοντών και την αξιοποίηση φοιτητών σε πρακτική άσκηση, καθώς και για τη σύνδεση με την κοινότητα και την τήρηση σχετικού μητρώου και ιβ) την αξιοποίηση των παρεχόμενων πόρων για τη λειτουργία της δομής, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης πόρων από δωρεές.

Άρθρο 27 – Προσωπικό δικτύου Δομών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι δομές μπορούν να στελεχώνονται από μόνιμους υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, καθώς και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι δομές δύνανται ομοίως, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να συνάπτουν συμβάσεις έργου ή κατ’ αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά νομικές συμβουλές και υπηρεσίες υγείας, όπου αυτές προβλέπονται ρητά. Επίσης, εφόσον είναι εφικτό, μπορούν να απασχολούνται άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και εθελοντές, με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του τακτικού προσωπικού.
2. Το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση του σκοπού, προσλαμβάνεται σύμφωνα με το Ν. 2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύει, για τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.
3. Οι Φορείς Υλοποίησης οφείλουν να μεριμνούν για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών τους μέσω ειδικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και άλλων ενδεδειγμένων σεμιναρίων, καθώς και για την ενημέρωσή τους επί εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν σε άτομα τα οποία πλήττονται από πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό.

Άρθρο 28 – Διαδικασία ελέγχου Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των δομών που λειτουργούν υπό τη ΓΓΙΦ ανήκει στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΓΓΙΦ.
2. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των δομών που λειτουργούν υπό τους ΟΤΑ α’ βαθμού ανήκει στη Δ/νση που ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 29 – Χρηματοδότηση των δομών του δικτύου Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», η «24ώρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900» και οι «ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» δύνανται να καλύπτονται ως προς τη χρηματοδότησή τους από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης των δομών από ευρωπαϊκούς πόρους, εφαρμόζονται οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ ή άλλου συναφούς προγράμματος συγχρηματοδότησης ή χρηματοδότησης.

Άρθρο 30 – Ειδικότερα θέματα λειτουργίας των δομών του Δικτύου Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας, στέγασης, στελέχωσης και πρόσληψης προσωπικού των δομών του Δικτύου.

Άρθρο 31 – Έναρξη ισχύος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

16 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 ν3896/2010
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 2 άρθρα
ν.3896/2010 (Άρθρο 03 – Ορισμοί) ν.3896/2010 (Άρθρο 03 – Ορισμοί) ν.3896/2010 (Άρθρο 20 – Έννομη Προστασία)
2 ν4368/2016
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.4368/2016 (Α’21) (Άρθρο 14 – Ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία)
3 Ν2472/1997
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 2472/1997 (Άρθρο 26 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Δομών)
4 Ν2190/1994
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 2190/1994 (Άρθρο 27 – Προσωπικό δικτύου Δομών)
5 ν3852/2010
Βρέθηκαν 6 αναφορές σε 1 άρθρο
παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) (Άρθρο 11 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις εκλογές των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης) παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) (Άρθρο 11 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις εκλογές των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης) ν. 3852/2010 (Άρθρο 11 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις εκλογές των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης) παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) (Άρθρο 11 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις εκλογές των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης)
6 ν4048/2010
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4048/2010 (Α’ 34) (Άρθρο 05 – Δράσεις της κεντρικής διοίκησης γα την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές)
7 Ν2839/2000
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 2839/2000 (Α΄ 196) (Άρθρο 04 – Μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων)
8 ν2328/1995
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 2328/1995 (Άρθρο 21 – Μέτρα για την προώθηση της ισότητα των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.)
9 πδ26/2012
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ. 6 του άρθρου 34 που π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) (Άρθρο 10 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές)
10 ν3996/2011
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) (Άρθρο 19 – Έλεγχος εφαρμογής)
11 ν3966/2011
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α’118) (Άρθρο 13 – Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική διαδικασία)
12 νόμου2839/2000
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου 2839/2000 (Α’ 196) (Άρθρο 12 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων)
13 ν3850/2010
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3850/2010 (Α’84) (Άρθρο 16 – Πρόνοια της/του εργοδότριας/τη για την ουσιαστική των φύλων στην εργασία)
14 πδ240/2006
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
π.δ. 240/2006 (Α’252) (Άρθρο 16 – Πρόνοια της/του εργοδότριας/τη για την ουσιαστική των φύλων στην εργασία)
15 Ν3852/2010
Βρέθηκαν 6 αναφορές σε 1 άρθρο
Ν. 3852/2010 (Άρθρο 04 – Μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων) Ν. 3852/2010 (Άρθρο 04 – Μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων)
16 ν3528/2007
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ.1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) (Άρθρο 09 – Πειθαρχικό Δίκαιο)
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ