Άρθρο 01 – Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι ο καθορισμός του πλαισίου επίτευξης τηλεοπτικής κάλυψης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας.
2. Με τον παρόντα νόμο:
α) καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επίτευξής της τηλεοπτικής κάλυψης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας
β) προσδιορίζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 02 – Γενικές Αρχές Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το πλαίσιο επίτευξης της τηλεοπτικής κάλυψης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας διέπεται από τις γενικές αρχές:
α) της τεχνολογικής ουδετερότητας
β) της διαφάνειας
γ) της διασφάλισης του υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού χρήστη.
δ) της διασφάλισης του συμφέροντος των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου
ε) της συμβολής στην άρση του ψηφιακού αποκλεισμού και της ισότιμης συμμετοχής στην επικοινωνία και στην πληροφόρηση.

Άρθρο 03 – Ορισμοί Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι ορισμοί του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α/82/2012), του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α/161/2017) και της υπ’ αριθ. 42800/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/2704/2012), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στον παρόντα νόμο.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος οι παρακάτω ορισμοί έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) «Περιοχή εκτός κάλυψης» (ΠΕΚ): η περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας που δεν διαθέτει ικανοποιητική πρόσβαση σε σήμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
β) «Επιχορήγηση Δικαιούχου»: το χρηματικό ποσό που χορηγείται στους δικαιούχους πολίτες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.
γ) «Έργο»: η απόκτηση πρόσβασης στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης από τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών εκτός κάλυψης (ΠΕΚ).
δ) «Νοικοκυριό»: το άτομο ή το σύνολο των ατόμων που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία. Το νοικοκυριό δύναται να αποτελείται από ένα μόνο άτομο (μονοπρόσωπο) ή από περισσότερα άτομα (πολυπρόσωπο).

Άρθρο 04 – Εμπλεκόμενοι Φορείς και Αρμοδιότητες Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι εμπλεκόμενοι Φορείς του έργου είναι οι ακόλουθοι:
α) Φορείς Υλοποίησης του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) και οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται οι περιοχές εκτός κάλυψης (ΠΕΚ) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος.

β) Φορέας Συνδρομής της ΓΓΤΤ του Υ.Ψ.Π.Τ.Ε. στην υλοποίηση του έργου είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

γ) Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ).
2. Οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων Φορέων του έργου είναι οι ακόλουθες:
α) Η ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως Φορέας Υλοποίησης του έργου:
– Παρέχει στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συνδρομής του έργου τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της για την επιτυχή εκτέλεσή του.
– Χορηγεί κάθε απαραίτητη πληροφορία και διευκόλυνση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ως φορέα Συνδρομής στην υλοποίηση του έργου για την οποία η Αρχή θα συστήσει Ομάδες Εργασίας ή/και θα απευθυνθεί με ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη.
– Χορηγεί στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συνδρομής του έργου τις απαραίτητες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη υλοποίησή του
– Προβαίνει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση του έργου στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των Παρόχων και των δικαιούχων πολιτών.
– Παρακολουθεί το έργο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του και μετά το πέρας αυτού, με στόχο την ομαλή και σύννομη υλοποίησή του.
– Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του έργου.
– Εποπτεύει την ομαλή υλοποίηση του έργου και την μετέπειτα λειτουργία του .
β) οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται οι περιοχές εκτός κάλυψης (ΠΕΚ) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος, ως Φορείς Υλοποίησης του έργου:
– Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των μόνιμων κάτοικων ως δικαιούχων του έργου, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος νόμου.
– Ενημερώνουν τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.
γ) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως Φορέας Συνδρομής της ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στην υλοποίηση του έργου
– Συστήνει Ομάδες Εργασίας ή/και αναθέτει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε εξωτερικό συνεργάτη, την παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής από τους Παρόχους, τον έλεγχο, και την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του έργου στους δικαιούχους σύμφωνα με τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος.
δ) τo Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), ως Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της υλοποίησης του έργου:
– Ενημερώνει επαρκώς τους αρμόδιους Δήμους σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, τους επιμέρους όρους, τις προϋποθέσεις καθώς και τις λεπτομέρειες που το διέπουν.
– Παρέχει στους αρμόδιους Δήμους κάθε απαραίτητη πληροφορία, σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, και προβαίνει στις αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή της υποδείξεις.
– Προβαίνει, σε συνεργασία με τη ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση του έργου στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των Παρόχων και των δικαιούχων πολιτών.
– Ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και μετά το πέρας αυτής, τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων από τους αρμόδιους Δήμους.
– Συνεργάζεται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση του έργου και μετά τη λήξη αυτής.

Άρθρο 05 – Δικαιούχοι Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός κάλυψης (ΠΕΚ) της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Χ του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το Παράρτημα Χ δύναται να τροποποιείται ως και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

2. Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 06 – Πάροχοι του Έργου και Υποχρεώσεις αυτών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου δύνανται να είναι:
α) Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
β) Πάροχοι Δικτύου.
2. Οι Πάροχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην υλοποίηση του έργου υπέχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες ή/και εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και τη σύννομη παροχή των υπηρεσιών του παρόντος νόμου προς τους δικαιούχους πολίτες.
β) να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των δικαιούχων πολιτών στα προγράμματα των νομίμως λειτουργούντων/αδειοδοτημένων ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 07 – Επιχορήγηση Δικαιούχου Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με τη μέθοδο της δημόσιας επιχορήγησης των δικαιούχων πολιτών.

2. Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων πολιτών:
α) ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον ΦΠΑ ανά δικαιούχο νοικοκυριό,
β) χορηγείται εφάπαξ και
γ) χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το δικαιούχο νοικοκυριό.
3. Η επιλογή του Παρόχου για την απόκτηση των υπηρεσιών του άρθρου 8 του παρόντος νόμου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δικαιούχων, οι οποίοι χρησιμοποιούν ελεύθερα την παρεχόμενη δημόσια επιχορήγηση, εξαργυρώνοντάς την στον Πάροχο της αρεσκείας τους.

Άρθρο 08 – Παρεχόμενες Υπηρεσίες Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η επιχορήγηση του δικαιούχου παρέχει τη δυνατότητα σε αυτόν να αποκτήσει κατ’ ελάχιστον δωρεάν πρόσβαση στους νομίμως λειτουργούντες/αδειοδοτημένους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης .
2. Οι δικαιούχοι του έργου δύνανται να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση και στους νομίμως λειτουργούντες/αδειοδοτημένους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον οι τελευταίοι προβάλλονται από τις πλατφόρμες του Παρόχου της επιλογής τους.
3. Οι πάροχοι δύνανται να παράσχουν στους δικαιούχους επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες με ή χωρίς τίμημα.
4. Η χρονική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών πρόσβασης των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Άρθρο 09 – Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει:
α) το ποσό της «επιχορήγησης δικαιούχου» για το σύνολο των νοικοκυριών των περιοχών εκτός κάλυψης (ΠΕΚ) της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Χ του παρόντος νόμου,
β) το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος που απαιτείται για το έργο,
γ) τα λειτουργικά έξοδα του Γραφείου Αρωγής Χρηστών (Help Desk) και
δ) τo κόστος ελέγχου της διαδικασίας υλοποίησης του έργου.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται και επικαιροποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
3. Ο προϋπολογισμός του έργου δύναται καταρχήν να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Μέρος ή σύνολο του προϋπολογισμού του έργου δύναται επίσης να καλυφθεί και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/12, ή / και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020, ως και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, πόρο ή έσοδο.

Άρθρο 10 – Προθεσμίες Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός κάλυψης (ΠΕΚ) δύνανται να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να επιλέξουν τον Πάροχο της αρεσκείας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η οποία προθεσμία παρατείνεται με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
2. Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου υποχρεούνται να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες πρόσβασης των δικαιούχων πολιτών στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την οριστικοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Άρθρο 11 – Τρόποι Υλοποίησης του Έργου Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η επιλογή του τρόπου απόκτησης των υπηρεσιών του έργου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του παρόντος εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δικαιούχων, οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιήσουν τη παρεχόμενη επιχορήγηση κατά τη βούλησή τους, επιλέγοντας τον Πάροχο από τον οποίο θα τις αποκτήσουν.
Η υλοποίηση του έργου δύναται να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογίες ευρυεκπομπής όπως ενδεικτικά η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (IPTV) ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης του έργου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργών.

3 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 Ν3592/2007
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 3592/2007 (Άρθρο 03 – Ορισμοί)
2 Ν4070/2012
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 4070/2012 (Άρθρο 03 – Ορισμοί)
3 ν4070/12
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/12 (Άρθρο 09 – Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση)
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ