Άρθρο πρώτο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1, η Σύμβαση για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 13 Ιανουαρίου 2000, το κείμενο της οποίας στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(Συνήφθη την 13η Ιανουαρίου 2000)

Τα Κράτη που υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση,
Θεωρώντας ότι είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί, σε περιπτώσεις με διεθνή χαρακτήρα, η προστασία των ενηλίκων οι οποίοι, λόγω βλάβης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους,
Επιθυμώντας να αποφύγουν τις συγκρούσεις μεταξύ των νομικών συστημάτων τους, όσον αφορά τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση μέτρων για την προστασία ενηλίκων,
Τονίζοντας τη σπουδαιότητα της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των ενηλίκων,
Επιβεβαιώνοντας ότι τα συμφέροντα του ενηλίκου και ο σεβασμός της αξιοπρέπειάς του και της βούλησής του πρέπει να είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας,
Συμφώνησαν επί των ακόλουθων διατάξεων:

Άρθρο 01 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται σε διεθνείς καταστάσεις ως προς την προστασία των ενηλίκων οι οποίοι, εξαιτίας κάποιας βλάβης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.
2. Η παρούσα Σύμβαση έχει ως αντικείμενο:
α. να καθορίζει το Κράτος του οποίου οι Αρχές έχουν δικαιοδοσία για την λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου,
β. να καθορίζει το εφαρμοστέο από τις Αρχές αυτές κατά την άσκηση της διεθνούς δικαιοδοσίας τους δίκαιο
γ. να καθορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο στην εκπροσώπηση του ενηλίκου,
δ. να εξασφαλίζει την αναγνώριση και την εκτέλεση των μέτρων προστασίας σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη,
ε. να εδραιώνει μεταξύ των Αρχών των Συμβαλλομένων Κρατών την απαραίτητη συνεργασία για την πραγματοποίηση των σκοπών της παρούσης Σύμβασης.

Άρθρο 02 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης, ενήλικος είναι ένα άτομο που έχει φθάσει στην ηλικία των 18 ετών.
2. Η Σύμβαση εφαρμόζεται επίσης στα μέτρα που αφορούν έναν ενήλικο ο οποίος δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος κατά τον χρόνο λήψης των μέτρων αυτών.

Άρθρο 03 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα μέτρα που αναφέρονται στο Άρθρο 1 μπορούν να σχετίζονται συγκεκριμένα με:
α. τη διαπίστωση της ανικανότητας και την επιβολή ενός προστατευτικού καθεστώτος,
β. την τοποθέτηση του ενηλίκου υπό την προστασία μιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
γ. την επιτροπεία, την κηδεμονία και τους ανάλογους θεσμούς,
δ. το διορισμό και τα καθήκοντα κάθε προσώπου ή οργανισμού επιφορτισμένου με την επιμέλεια του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου, με την εκπροσώπηση αυτού ή την συμπαράσταση προς αυτόν,
ε. την τοποθέτηση του ενηλίκου σε κάποιο ίδρυμα ή άλλον τόπο όπου μπορεί να διασφαλισθεί η προστασία του,
στ. τη διοίκηση, τη διατήρηση ή τη διάθεση της περιουσίας του ενηλίκου,
ζ. την άδεια για συγκεκριμένη παρέμβαση για την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου.

Άρθρο 04 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της Σύμβασης:
α. οι υποχρεώσεις διατροφής,
β. η σύναψη, η ακύρωση και η λύση του γάμου ή άλλης ανάλογης σχέσης καθώς και ο δικαστικός χωρισμός,
γ. οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων καθώς και οι περιουσιακές σχέσεις που είναι ανάλογες προς αυτές που δημιουργούνται από το γάμο,
δ. τα trusts και η κληρονομική διαδοχή,
ε. η κοινωνική ασφάλιση,
στ. τα δημόσια μέτρα γενικού χαρακτήρος σε ζητήματα υγείας,
ζ. τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση προς ορισμένο πρόσωπο ως αποτέλεσμα ποινικών αδικημάτων τελουμένων από το πρόσωπο αυτό,
η. οι αποφάσεις για το δικαίωμα ασύλου και για ζητήματα μετανάστευσης,
θ. τα μέτρα που αποβλέπουν αποκλειστικά στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.
2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει, σχετικά με ζητήματα, που αναφέρονται σε αυτή, το δικαίωμα ενός προσώπου να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του ενηλίκου.

Άρθρο 05 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τόσο οι δικαστικές όσο και οι διοικητικές Αρχές του Συμβαλλομένου Κράτους της συνήθους διαμονής του ενηλίκου, έχουν διεθνή δικαιοδοσία να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του προσώπου και της περιουσίας του.
2. Σε περίπτωση μεταφοράς της συνήθους διαμονής του ενηλίκου σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, διεθνή δικαιοδοσία έχουν οι Αρχές του Κράτους της νέας συνήθους διαμονής.

Άρθρο 06 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για τους ενηλίκους που είναι πρόσφυγες και τους ενηλίκους, οι οποίοι λόγω ταραχών που λαμβάνουν χώρα στην πατρίδα τους, έχουν μετακινηθεί σε άλλο Κράτος, οι Αρχές εκείνου του Συμβαλλομένου Κράτους, στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα πρόσωπα αυτά, ως αποτέλεσμα της μετακινήσής τους, ασκούν τη διεθνή δικαιοδοσία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 5.
2. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους ενηλίκους εκείνους των οποίων η συνήθης διαμονή δεν μπορεί να προσδιορισθεί.

Άρθρο 07 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Εκτός από τους ενηλίκους οι οποίοι είναι πρόσφυγες ή οι οποίοι, λόγω ανωμαλιών που συμβαίνουν στο Κράτος της ιθαγένειάς τους, μετακινούνται διεθνώς, οι Αρχές του Συμβαλλομένου Κράτους της ιθαγένειας του ενηλίκου έχουν διεθνή δικαιοδοσία να λάβουν μέτρα για την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας αυτού, εάν θεωρούν ότι βρίσκονται σε θέση να αξιολογήσουν καλύτερα τα συμφέροντα του ενηλίκου και αφού ενημερώσουν τις Αρχές που έχουν δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 5 ή το άρθρο 6 παράγραφος 2.
2. Η διεθνής δικαιοδοσία δεν θα ασκείται, εάν οι Αρχές που έχουν δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 5, το άρθρο 6, παράγραφος 2, ή το άρθρο 8 έχουν ενημερώσει τις αρχές του Κράτους του οποίου ο ενήλικος έχει την ιθαγένεια, ότι έχουν λάβει τα μέτρα που απαιτούνται από την κατάσταση ή έχουν αποφασίσει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα ή ότι εκκρεμούν (άλλες) δικαστικές διαδικασίες ενώπιον τους.
3. Τα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 παύουν να ισχύουν, μόλις οι Αρχές, που έχουν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 5, το άρθρο 6, παράγραφος 2 ή το άρθρο 8, λάβουν μέτρα, που απαιτούνται από την κατάσταση ή έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα. Οι Αρχές αυτές θα ενημερώσουν σχετικώς τις Αρχές οι οποίες έχουν λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 08 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1 Οι Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους που έχουν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 5 ή το άρθρο 6, εάν κρίνουν ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του ενηλίκου, μπορούν, είτε αυτοδικαίως είτε κατόπιν αίτησης της Αρχής ενός άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, να ζητήσουν από τις Αρχές ενός από τα Κράτη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 να λάβουν μέτρα για την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου. To αίτημα μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος της προστασίας.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στις Αρχές των οποίων μπορεί να υποβληθεί αίτημα λήψης μέτρων προστασίας του ενηλίκου υπό τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, είναι:
α. ένα Κράτος του οποίου την ιθαγένεια έχει ο ενήλικος,
β. το Κράτος της προηγούμενης συνήθους διαμονής του ενηλίκου,
γ. ένα Κράτος στο οποίο βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία του ενηλίκου,
δ. το Κράτος του οποίου οι Αρχές έχουν επιλεγεί εγγράφως από τον ενήλικο για να λάβουν μέτρα για την προστασία του,
ε. το Κράτος της συνήθους διαμονής ενός προσώπου κοντά στον ενήλικο που είναι πρόθυμο να αναλάβει την προστασία του,
στ. το Κράτος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο ενήλικος, όσον αφορά την προστασία του προσώπου του.
3. Σε περίπτωση που η Αρχή που ορίζεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν αποδέχεται τη διεθνή δικαιοδοσία της, οι Αρχές του Συμβαλλόμενου Κράτους που έχουν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 5 ή το άρθρο 6, διατηρούν τη δικαιοδοσία τους.

Άρθρο 09 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους όπου βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία του ενηλίκου έχουν διεθνή δικαιοδοσία να λάβουν προστατευτικά μέτρα σχετικά με τα αυτά περιουσιακά στοιχεία, στο βαθμό που τα συγκεκριμένα μέτρα είναι συμβατά με εκείνα που έχουν ληφθεί από τις Αρχές που έχουν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 8.

Άρθρο 10 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Σε κάθε επείγουσα περίπτωση, οι Αρχές κάθε Συμβαλλομένου Κράτους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο ενήλικος ή περιουσιακά του στοιχεία, έχουν διεθνή δικαιοδοσία να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
2. Τα ληφθέντα κατ’ εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου μέτρα σχετικά με έναν ενήλικο που έχει τη συνήθη διαμονή του σε Συμβαλλόμενο Κράτος, παύουν να ισχύουν από τη στιγμή που οι αρμόδιες σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 Αρχές έλαβαν τα απαιτούμενα από την περίσταση μέτρα.
3. Τα ληφθέντα κατ’ εφαρμογή της πρώτης παραγράφου μέτρα σχετικά με έναν ενήλικο που έχει τη συνήθη διαμονή του σε μη Συμβαλλόμενο Κράτος, παύουν να ισχύουν σε κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος από τη στιγμή που τα απαιτούμενα από την περίσταση και ληφθέντα από τις Αρχές ενός άλλου Κράτους μέτρα, αναγνωρισθούν στο εν λόγω Συμβαλλόμενο Κράτος.
4. Οι Αρχές οι οποίες έχουν λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, θα ενημερώνουν, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, τις Αρχές του Συμβαλλομένου Κράτους της συνήθους διαμονής του ενηλίκου για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Άρθρο 11 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Αρχές του Συμβαλλομένου Κράτους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο ενήλικος, έχουν διεθνή δικαιοδοσία να λάβουν μέτρα προστασίας του προσώπου του ενηλίκου που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και τα οποία παράγουν αποτελέσματα μόνον στο Κράτος αυτό, στο βαθμό που τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με εκείνα που έχουν ήδη ληφθεί από τις αρμόδιες, κατά τα άρθρα 5 έως 8, Αρχές και αφού ενημερώσουν τις Αρχές που έχουν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 5.
2. Τα ληφθέντα κατ’ εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου μέτρα σχετικά με έναν ενήλικο που έχει τη συνήθη διαμονή του σε Συμβαλλόμενο Κράτος, παύουν να ισχύουν από τη στιγμή που οι αρμόδιες κατά τα άρθρα 5 έως 10 Αρχές αποφάνθηκαν για τα μέτρα προστασίας που θα ήταν δυνατό να απαιτεί η περίσταση.

Άρθρο 12 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 3, τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 έως 10, παραμένουν σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους τους, ακόμα και αν μια μεταβολή των συνθηκών εξαλείψει τη βάση πάνω στην οποία είχε θεμελιωθεί η διεθνής δικαιοδοσία, όσο οι αρμόδιες δυνάμει της Σύμβασης Αρχές δεν τροποποιούν, δεν αντικαθιστούν ή δεν αίρουν τα μέτρα αυτά.

Άρθρο 13 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κατά την άσκηση της διεθνούς δικαιοδοσίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου II, οι Αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών εφαρμόζουν το δικό τους δίκαιο.
2. Εντούτοις, στο μέτρο που η προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου το απαιτεί, δύνανται κατ’ εξαίρεση να εφαρμόσουν ή να λάβουν υπόψη τους το δίκαιο ενός άλλου Κράτους, με το οποίο η υπόθεση έχει στενό σύνδεσμο.

Άρθρο 14 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στην περίπτωση που ένα μέτρο που έχει ληφθεί σε κάποιο Συμβαλλόμενο Κράτος εφαρμόζεται σε κάποιο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, οι προϋποθέσεις της εφαρμογής του διέπονται από το δίκαιο αυτού του άλλου Κράτους.

Άρθρο 15 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η ύπαρξη, η έκταση, η τροποποίηση και λήξη των δικαιωμάτων εκπροσώπησης που παρέχονται από έναν ενήλικο, είτε βάσει συμφωνίας είτε βάσει μονομερούς πράξης, για να ασκηθούν όταν αυτός δεν θα βρίσκεται πλέον σε θέση να προστατεύσει τα ίδια αυτού συμφέροντα, διέπονται από το δίκαιο του Κράτους της συνήθους διαμονής του ενηλίκου κατά τον χρόνο της συμφωνίας ή της μονομερούς πράξης, εκτός εάν κάποιο από τα δίκαια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχει οριστεί ρητά εγγράφως ως εφαρμοστέο.
2. Τα Κράτη το δίκαιο των οποίων μπορεί να επιλεγεί είναι τα ακόλουθα:
α. το Κράτος της ιθαγένειας του ενηλίκου,
β. το Κράτος ορισμένης προηγούμενης συνήθους διαμονής του ενηλίκου,
γ. ένα Κράτος στο οποίο βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία του ενηλίκου, σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία.
3.Ο τρόπος άσκησης αυτών των δικαιωμάτων εκπροσώπησης διέπεται από το δίκαιο του Κράτους όπου ασκούνται.

Άρθρο 16 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στην περίπτωση που οι εξουσίες εκπροσώπησης που αναφέρονται στο άρθρο 15 δεν ασκούνται κατά τρόπο που να μπορεί να εγγυηθεί επαρκώς την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου, είναι δυνατόν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από μέτρα που λαμβάνονται από Αρχή η οποία έχει διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Για την ανάκληση ή τροποποίηση των εξουσιών εκπροσώπηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, το δίκαιο που ορίζεται στο άρθρο 15.

Άρθρο 17 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η ισχύς μιας σύμβασης, η οποία συνάπτεται μεταξύ τρίτου και ενός άλλου προσώπου, που θα είχε την ιδιότητα του αντιπροσώπου του ενηλίκου κατά το δίκαιο του Κράτους σύναψης της σύμβασης, δεν δύναται να αμφισβητηθεί, ούτε δύναται να γεννηθεί ευθύνη του τρίτου για μόνο το λόγο ότι αυτό το άλλο πρόσωπο δεν είχε την ιδιότητα του αντιπροσώπου του ενηλίκου δυνάμει του δικαίου που ορίζεται εφαρμοστέο από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η ιδιότητα του αντιπροσώπου διεπόταν από το δίκαιο αυτό.
2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται μόνο εάν η σύμβαση συνήφθη μεταξύ προσώπων ευρισκομένων στο έδαφος του ίδιου Κράτους.

Άρθρο 18 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται ακόμα και αν το δίκαιο που ορίζουν ως εφαρμοστέο είναι δίκαιο μη Συμβαλλομένου Κράτους.

Άρθρο 19 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου, ο όρος «δίκαιο» σημαίνει το δίκαιο που ισχύει σε ένα Κράτος, κατ’ αποκλεισμό των κανόνων σύγκρουσης.

Άρθρο 20 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το παρόν Κεφάλαιο δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων εκείνων του δικαίου του Κράτους στο οποίο πρόκειται να ληφθούν μέτρα προστασίας του ενηλίκου, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητως του δικαίου που θα ήταν εφαρμοστέο σε διαφορετική περίπτωση.

Άρθρο 21 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η εφαρμογή του δικαίου που ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δύναται να αποκλεισθεί μόνον εάν είναι προδήλως αντίθετο προς τη δημόσια τάξη.

Άρθρο 22 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις Αρχές ενός Συμβαλλομένου Κράτους αναγνωρίζονται αυτοδικαίως στα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη.
2. Η αναγνώριση δύναται, εντούτοις, να αποκλεισθεί:
α. εάν το μέτρο ελήφθη από Αρχή της οποίας η διεθνής δικαιοδοσία δεν βασίστηκε σε μία από τις βάσεις δικαιοδοσίας που προβλέπονται στο Κεφάλαιο II•
β. εάν το μέτρο ελήφθη, με εξαίρεση την περίπτωση του κατεπείγοντος, στο πλαίσιο δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, χωρίς να έχει δοθεί στον ενήλικο η δυνατότητα να ακουσθεί, κατά παράβαση των θεμελιωδών δικονομικών αρχών του Κράτους στο οποίο ζητείται η αναγνώριση•
γ. εάν η αναγνώριση είναι προδήλως αντίθετη προς τη δημόσια τάξη του Κράτους στο οποίο ζητείται ή είναι αντίθετη προς ορισμένη διάταξη του δικαίου αυτού του Κράτους, η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως του δικαίου που θα ήταν εφαρμοστέο σε διαφορετική περίπτωση•
δ. εάν το μέτρο είναι ασυμβίβαστο με μέτρο που ελήφθη μεταγενέστερα σε μη Συμβαλλόμενο Κράτος της, οι Αρχές του οποίου θα είχαν διεθνή δικαιοδοσία βάσει των άρθρων 5 έως 9, όταν αυτό το τελευταίο μέτρο πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναγνώρισή του στο Κράτος στο οποίο ζητείται η αναγνώριση•
ε. εάν δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 33.

Άρθρο 23 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 22, κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, δύναται να ζητήσει από τις αρμόδιες Αρχές ενός Συμβαλλομένου Κράτους να αποφασίσουν για την αναγνώριση ή μη ενός μέτρου ληφθέντος σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Η διαδικασία διέπεται από το δίκαιο του Κράτους στο οποίο ζητείται η αναγνώριση.

Άρθρο 24 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η Αρχή του Κράτους στο οποίο ζητείται η αναγνώριση δεσμεύεται από τις διαπιστώσεις των πραγματικών περιστατικών, στις οποίες η Αρχή του Κράτους που έλαβε το μέτρο θεμελίωσε τη διεθνή δικαιοδοσία της.

Άρθρο 25 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Εάν τα μέτρα, που ελήφθησαν σε Συμβαλλόμενο Κράτος και είναι εκτελεστά εκεί, απαιτείται να εκτελεστούν σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, κηρύσσονται εκτελεστά ή καταχωρίζονται προς εκτέλεση σε αυτό το άλλο Κράτος, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου μέρους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο του Κράτους αυτού.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος εφαρμόζει, για την κήρυξη της εκτελεστότητος ή για την καταχώριση προς εκτέλεση, απλή και ταχεία διαδικασία.
3. Η κήρυξη της εκτελεστότητας ή η καταχώριση προς εκτέλεση δύνανται να μη γίνουν δεκτές μόνο για ένα από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

Άρθρο 26 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Με την επιφύλαξη των όσων είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των προηγουμένων άρθρων, η Αρχή του Κράτους εκτέλεσης δεν δύναται να προβεί σε καμία αναθεώρηση επί της ουσίας του ληφθέντος μέτρου.

Άρθρο 27 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα ληφθέντα σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μέτρα, τα οποία κηρύχθηκαν εκτελεστά ή καταχωρίσθηκαν προς εκτέλεση σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, εκτελούνται στο τελευταίο αυτό Κράτος, σαν να είχαν ληφθεί από τις Αρχές του Κράτους αυτού. Η εκτέλεση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους εκτέλεσης μέσα στα όρια που προβλέπονται από το δίκαιο αυτό.

Άρθρο 28 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος ορίζει μια Κεντρική Αρχή, επιφορτισμένη με τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τη Σύμβαση στις Αρχές αυτές.
2. Ομοσπονδιακά Κράτη, Κράτη με περισσότερα του ενός ισχύοντα δικαιϊκά συστήματα ή Κράτη που περιλαμβάνουν αυτόνομες εδαφικές ενότητες, είναι ελεύθερα να ορίσουν περισσότερες της μιας Κεντρικές Αρχές και να εξειδικεύσουν την εδαφική ή προσωπική έκταση των λειτουργιών τους. Το Κράτος που κάνει χρήση αυτής της ευχέρειας, ορίζει εκείνη την Κεντρική Αρχή στην οποία θα απευθύνεται κάθε αλληλογραφία προς διαβίβαση στην αρμόδια Κεντρική Αρχή μέσα στο Κράτος αυτό.

Άρθρο 29 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι Κεντρικές Αρχές οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων Αρχών του Κράτους τους για την πραγματοποίηση των στόχων της Σύμβασης.
2. Στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης, οι Κεντρικές Αρχές προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να παρέχουν πληροφορίες για τη νομοθεσία τους, καθώς και για τις διαθέσιμες στο Κράτος τους υπηρεσίες σε θέματα προστασίας των ενηλίκων.

Άρθρο 30 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η Κεντρική Αρχή ενός Συμβαλλομένου Κράτους, προβαίνει είτε απ’ ευθείας είτε με τη συνδρομή δημοσίων Αρχών ή άλλων οργανισμών σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες:
α. για να διευκολύνει την επικοινωνία, με όλα τα δυνατά μέσα, μεταξύ των αρμοδίων Αρχών στις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση•
β. για να βοηθά, ύστερα από αίτηση ορισμένης αρμοδίας Αρχής ενός άλλου Συμβαλλομένου Κράτους, στον εντοπισμό του ενηλίκου που φέρεται να βρίσκεται στο έδαφος του Κράτους της και έχει ανάγκη προστασίας.

Άρθρο 31 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι αρμόδιες Αρχές ενός Συμβαλλομένου Κράτους μπορεί να ενθαρρύνουν είτε άμεσα είτε μέσω άλλων φορέων τη χρήση διαμεσολάβησης, συμφιλίωσης ή παρόμοιων μέσων για να επιτύχουν την επίτευξη εξωδικαστικής συμφωνίας για την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου σε καταστάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 32 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Όταν πρόκειται να ληφθεί ένα μέτρο προστασίας, οι Αρχές, που έχουν κατά τη Σύμβαση διεθνή δικαιοδοσία, δύνανται, εάν το απαιτεί η κατάσταση του ενηλίκου, να ζητήσουν από κάθε Αρχή ενός άλλου Συμβαλλομένου Κράτους, που έχει χρήσιμες για την προστασία αυτού πληροφορίες, να τους τις διαβιβάσει.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να δηλώσει, ότι οι κατά την παράγραφο 1 αιτήσεις θα διαβιβάζονται στις Αρχές του μόνον μέσω της Κεντρικής του Αρχής.
3. Οι αρμόδιες Αρχές ενός Συμβαλλομένου Κράτους μπορούν να ζητήσουν από τις Αρχές ενός άλλου Συμβαλλομένου Κράτους, να συνδράμουν στην εφαρμογή μέτρων προστασίας που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 33 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Όταν μια Αρχή, που έχει διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 8, μελετά την τοποθέτηση ενός ενηλίκου σε ίδρυμα ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, όπου διασφαλίζεται η προστασία του και αν αυτή η τοποθέτηση πρόκειται να λάβει χώρα σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, διαβουλεύεται προηγουμένως με την Κεντρική Αρχή ή άλλη αρμόδια Αρχή αυτού του τελευταίου Κράτους. Προς το σκοπό αυτό της διαβιβάζει έκθεση σχετική με τον ενήλικο και τους λόγους της προτεινομένης τοποθετήσεώς του.
2. Η απόφαση για την τοποθέτηση δεν δύναται να ληφθεί στο Κράτος που τη ζητεί, εάν η Κεντρική Αρχή ή άλλη αρμόδια Αρχή του Κράτους, από το οποίο ζητείται, εκφράσει εντός ευλόγου χρόνου την αντίθεσή της σ’ αυτή την τοποθέτηση.

Άρθρο 34 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στην περίπτωση που ο ενήλικος εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο, οι αρμόδιες Αρχές του Συμβαλλομένου Κράτους, στο οποίο ελήφθησαν ή είναι υπό εξέταση τα μέτρα προστασίας του ενηλίκου αυτού, εάν πληροφορηθούν μεταβολή της διαμονής του ενηλίκου ή την παρουσία του σε ένα άλλο Κράτος, ενημερώνουν τις Αρχές αυτού του Κράτους για τον κίνδυνο και για τα ληφθέντα ή υπό εξέταση μέτρα.

Άρθρο 35 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Μία Αρχή δεν δύναται να ζητήσει ή να διαβιβάσει πληροφορίες κατ’ εφαρμογή αυτού του Κεφαλαίου, εάν πιστεύει ότι, ενεργώντας κατά αυτόν τον τρόπο, θα έθετε σε κίνδυνο το πρόσωπο ή την περιουσία του ενηλίκου ή θα απειλούσε σοβαρά την ελευθερία ή τη ζωή κάποιου μέλους της οικογενείας του.

Άρθρο 36 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητος να απαιτήσουν εύλογες δαπάνες, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι Κεντρικές Αρχές και οι άλλες δημόσιες Αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών φέρουν τις δικές τους δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Ένα Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να συνάψει συμφωνίες με ένα ή περισσότερα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη για την κατανομή των εξόδων.

Άρθρο 37 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να συνάψει με ένα ή περισσότερα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνίες, προκειμένου να διευκολυνθεί στις μεταξύ τους σχέσεις η εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου. Τα Κράτη που συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες διαβιβάζουν αντίγραφο τους στο Θεματοφύλακα της Σύμβασης.

Άρθρο 38 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι Αρχές του Συμβαλλομένου Κράτους, όπου έχει ληφθεί ένα μέτρο προστασίας ή έχει πιστοποιηθεί μία εξουσία εκπροσώπησης, δύνανται να χορηγήσουν στο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου, κατόπιν αίτησης του προσώπου αυτού, πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει την ιδιότητα του και τις εξουσίες που τού έχουν απονεμηθεί.
2. Η ιδιότητα και οι εξουσίες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό θεωρούνται κεκτημένες κατά την χρονολογία του πιστοποιητικού, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο.
3. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος ορίζει τις αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού Αρχές.

Άρθρο 39 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή διαβιβάζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση, δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή διαβιβάσθηκαν.

Άρθρο 40 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι Αρχές στις οποίες διαβιβάζονται πληροφορίες, εξασφαλίζουν το απόρρητο των πληροφοριών σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους τους.

Άρθρο 41 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα έγγραφα που διαβιβάζονται ή χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης, απαλλάσσονται της επικύρωσης ή κάθε άλλης αναλόγου διατύπωσης.

Άρθρο 42 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να ορίσει τις Αρχές στις οποίες πρέπει να απευθύνονται τα αιτήματα που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 33.

Άρθρο 43 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο αναφερόμενος στα άρθρα 28 και 42 καθορισμός των Αρχών γνωστοποιείται στο Μόνιμο Γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου το αργότερο κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της Σύμβασης ή προσχώρησης σε αυτή. Κάθε τροποποίηση αυτής επίσης ανακοινώνεται στο Μόνιμο Γραφείο.
2. Η αναφερόμενη στο άρθρο 32 παράγραφος 2 δήλωση γίνεται στο Θεματοφύλακα της Σύμβασης.

Άρθρο 44 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ένα Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο διαφορετικά συστήματα δικαίου ή σύνολα κανόνων δικαίου έχουν εφαρμογή για την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου, δεν θα δεσμεύεται να εφαρμόσει τους κανόνες της Σύμβασης σε συγκρούσεις μεταξύ αυτών των διαφορετικών συστημάτων ή των συνόλων κανόνων δικαίου μόνο.

Άρθρο 45 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Έναντι Κράτους, στο οποίο δύο ή περισσότερα δικαιϊκά συστήματα ή σύνολα κανόνων δικαίου, που σχετίζονται με ζητήματα διεπόμενα από την παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται σε διαφορετικές εδαφικές ενότητες:
α. κάθε αναφορά στη συνήθη διαμονή στο Κράτος αυτό, νοείται ως αναφορά στη συνήθη διαμονή σε μία εδαφική ενότητα•
β. κάθε αναφορά στην παρουσία του ενηλίκου στο Κράτος αυτό, νοείται ως αναφορά στην παρουσία του ενηλίκου σε μία εδαφική ενότητα•
γ. κάθε αναφορά στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του ενηλίκου στο Κράτος αυτό, νοείται ως αναφορά στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του ενηλίκου σε μία εδαφική ενότητα•
δ. κάθε αναφορά στο Κράτος του οποίου την ιθαγένεια έχει ο ενήλικος, νοείται ως αναφορά στην εδαφική ενότητα, την οποία υποδεικνύει το δίκαιο αυτού του Κράτους ή ελλείψει προσηκόντων κανόνων, στην εδαφική ενότητα με την οποία ο ενήλικος έχει τον στενότερο σύνδεσμο•
ε. κάθε αναφορά στο Κράτος, οι Αρχές του οποίου έχουν επιλεγεί από τον ενήλικο νοείται ως αναφορά:
– στην εδαφική ενότητα, εφόσον ο ενήλικος έχει επιλέξει τις Αρχές αυτής της εδαφικής ενότητας,
– στην εδαφική ενότητα με την οποία ο ενήλικος έχει τον στενότερο σύνδεσμο, εφόσον ο ενήλικος έχει επιλέξει τις Αρχές του Κράτους, χωρίς να καθορίσει μια συγκεκριμένη εδαφική ενότητα εντός του Κράτους,
στ. κάθε αναφορά στο δίκαιο ενός Κράτους με το οποίο η κατάσταση έχει ουσιώδη σχέση, νοείται ως αναφορά στο δίκαιο μιας εδαφικής ενότητας με την οποία η κατάσταση έχει στενή σχέση•
ζ. κάθε αναφορά στο δίκαιο, στη διαδικασία ή σε Αρχή του Κράτους στο οποίο ελήφθη ένα μέτρο, νοείται ως αναφορά στο δίκαιο, στη διαδικασία ή σε Αρχή της εδαφικής ενότητας στην ελήφθη το μέτρο•
η. κάθε αναφορά στο δίκαιο, στη διαδικασία ή σε Αρχή του Κράτους αναγνώρισης ή εκτέλεσης, νοείται ως αναφορά στο δίκαιο, στη διαδικασία ή σε Αρχή της εδαφικής ενότητος στην οποία επιδιώκεται η αναγνώριση ή η εκτέλεση•
θ. κάθε αναφορά στο Κράτος στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί ένα μέτρο προστασίας, νοείται ως αναφορά στην εδαφική ενότητα στην οποία πρόκειται να εκτελεστεί το μέτρο•
ι. κάθε αναφορά σε οργανισμούς ή Αρχές αυτού του Κράτους, διαφορετικές από τις Κεντρικές Αρχές, νοείται ως αναφορά σε εξουσιοδοτημένους να δράσουν στη συγκεκριμένη εδαφική ενότητα οργανισμούς ή Αρχές.

Άρθρο 46 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δυνάμει του Κεφαλαίου III δικαίου, όταν ένα Κράτος περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες εδαφικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες έχει το δικό της δικαιϊκό σύστημα ή σύνολο κανόνων δικαίου για ζητήματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες δικαίου:
α. Σε περίπτωση που στο Κράτος αυτό υφίστανται σε ισχύ κανόνες δικαίου που προσδιορίζουν την εδαφική ενότητα της οποίας το δίκαιο είναι εφαρμοστέο, αυτής της εδαφικής ενότητος το δίκαιο εφαρμόζεται•
β. Ελλείψει τέτοιων κανόνων, εφαρμόζεται το δίκαιο της εδαφικής ενότητος που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45.

Άρθρο 47 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δυνάμει του Κεφαλαίου III δικαίου, όταν ένα Κράτος περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα δικαιϊκά συστήματα ή σύνολα κανόνων δικαίου εφαρμοστέων σε διαφορετικές κατηγορίες προσώπων για ζητήματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α. Σε περίπτωση που στο Κράτος αυτό υφίστανται σε ισχύ κανόνες που ορίζουν ποιο από τα δίκαια αυτά είναι εφαρμοστέο, εφαρμόζεται το δίκαιο αυτό•
β. Ελλείψει τέτοιων κανόνων, εφαρμόζεται εκείνο το δικαιϊκό σύστημα ή το σύνολο κανόνων δικαίου με το οποίο ο ενήλικος συνδέεται στενότερα.

Άρθρο 48 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Κρατών, η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά τη Σύμβαση για την απαγόρευση και άλλα ανάλογα μέτρα προστασίας, η οποία υπογράφηκε στην Χάγη στις 17 Ιουλίου 1905.

Άρθρο 49 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Σύμβαση δεν επηρεάζει διεθνή συμβατικά κείμενα στα οποία Μέρη είναι Συμβαλλόμενα Κράτη και τα οποία περιέχουν διατάξεις για ζητήματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση, εκτός αν γίνει αντίθετη δήλωση από τα Κράτη που δεσμεύονται από τέτοια κείμενα.
2. Η Σύμβαση δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ενός ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Κρατών να συνάπτουν συμφωνίες που περιλαμβάνουν, αναφορικά με τους ενηλίκους που συνήθως διαμένουν σε ένα από τα Κράτη που είναι Μέρη σε τέτοιες συμφωνίες, διατάξεις για ζητήματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση.
3. Οι συμφωνίες που θα συναφθούν από ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Κράτη για ζητήματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζουν, στις σχέσεις αυτών των Κρατών με τα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη, την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Σύμβασης.
4. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται επίσης επί ομοιομόρφων νόμων, που βασίζονται στην ύπαρξη ειδικών δεσμών, περιφερειακής κυρίως φύσης, μεταξύ των εν λόγω Κρατών.

Άρθρο 50 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Σύμβαση εφαρμόζεται μόνο για μέτρα που λαμβάνονται σε ένα Κράτος μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης στο Κράτος αυτό.
2. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στην αναγνώριση και την εκτέλεση των μέτρων, που λαμβάνονται μετά την έναρξη ισχύος της, στις σχέσεις μεταξύ του Κράτους στο οποίο τα μέτρα ελήφθησαν και του Κράτους αναγνώριση ή εκτέλεσης.
3. Η Σύμβαση θα έχει εφαρμογή από τη στιγμή της θέσης της σε ισχύ σε κάποιο Συμβαλλόμενο Κράτος, σε εξουσίες εκπροσώπησης που έχουν αναγνωρισθεί σε προγενέστερο χρονικό σημείο υπό συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 15.

Άρθρο 51 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κάθε αλληλογραφία προς την Κεντρική Αρχή ή προς κάθε άλλη Αρχή Συμβαλλομένου Κράτους γίνεται στην πρωτότυπη γλώσσα και συνοδεύεται από μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες αυτού του Κράτους, ή, εάν αυτή η μετάφραση δεν είναι εφικτή, από μετάφραση στη γαλλική ή στην αγγλική γλώσσα.
2. Εντούτοις, ένα Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται, διατυπώνοντας την επιφύλαξη που προβλέπεται στο άρθρο 56, να αντιταχθεί στη χρήση είτε της γαλλικής είτε της αγγλικής γλώσσας, όχι όμως και των δύο.

Άρθρο 52 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο Γενικός Γραμματέας της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου συγκαλεί, περιοδικά, μια Ειδική Επιτροπή για την εξέταση της πρακτικής λειτουργίας της Σύμβασης.

Άρθρο 53 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Σύμβαση είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη που ήταν Μέλη της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου τη 2α Οκτωβρίου 1999.
2. Θα κυρωθεί, θα γίνει αποδεκτή ή θα εγκριθεί και τα έγγραφα της επικύρωσης, της αποδοχής ή της έγκριση θα κατατίθενται στο Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, Θεματοφύλακος της Σύμβασης.

Άρθρο 54 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κάθε άλλο Κράτος δύναται να προσχωρήσει στη Σύμβαση, μετά την έναρξη ισχύος της δυνάμει του άρθρου 57, παράγραφος 1.
2. Το έγγραφο προσχώρησης κατατίθεται στο Θεματοφύλακα.
3. Η προσχώρηση παράγει αποτελέσματα μόνον στις σχέσεις μεταξύ του προσχωρούντος Κράτους και των Συμβαλλομένων Κρατών που δεν διατυπώνουν αντιρρήσεις στην προχώρηση αυτή εντός έξι μηνών από τη λήψη της προβλεπομένης στο άρθρο 63, στοιχείο β’, γνωστοποίησης. Μια τέτοια αντίρρηση, δύναται επίσης να διατυπωθεί από οποιοδήποτε Κράτος, κατά την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση της Σύμβασης, τη μεταγενέστερη της προσχώρησης. Οι αντιρρήσεις αυτές κοινοποιούνται στο Θεματοφύλακα.

Άρθρο 55 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ένα Κράτος, που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες εδαφικές ενότητες, στις οποίες εφαρμόζονται, για ζητήματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση, διαφορετικά δικαιϊκά συστήματα, δύναται κατά την υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση, να δηλώσει ότι η Σύμβαση θα εφαρμόζεται σε όλες τις εδαφικές του ενότητες ή μόνο σε μία ή σε περισσότερες από αυτές και δύναται οποτεδήποτε να τροποποιήσει αυτή τη δήλωση, προβαίνοντας σε νέα δήλωση.
2. Οι δηλώσεις αυτές κοινοποιούνται στο Θεματοφύλακα και προσδιορίζουν ρητά τις εδαφικές ενότητες στις οποίες η Σύμβαση εφαρμόζεται.
3. Εάν ένα Κράτος δεν προβεί σε δήλωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Σύμβαση εφαρμόζεται στο σύνολο του εδάφους αυτού του Κράτους.

Άρθρο 56 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται, το αργότερο κατά την επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση ή κατά την υποβολή της δυνάμει του άρθρου 55 δήλωσης, να προβεί στη διατύπωση της μίας ή και των δύο επιφυλάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 51, παράγραφος 2. Καμία άλλη επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται, οποτεδήποτε, να ανακαλέσει μια επιφύλαξη που έχει διατυπώσει. Η ανάκληση αυτή κοινοποιείται στο Θεματοφύλακα.
3. Τα αποτελέσματα της επιφύλαξης παύουν την πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο κοινοποίηση.

Άρθρο 57 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την κατάθεση του τρίτου εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 53.
2. Στη συνέχεια, η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ:
α. για κάθε Κράτος που την επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει μεταγενέστερα, την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του•
β. για κάθε Κράτος που προσχωρεί, την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών, μετά την πάροδο της προθεσμίας των έξι μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 54, παράγραφο 3•
γ. για τις εδαφικές ενότητες, στις οποίες επεκτάθηκε η Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 55, την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών, μετά την αναφερόμενη σε αυτό το άρθρο κοινοποίηση.

Άρθρο 58 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κάθε Κράτος-Μέρος της Σύμβασης δύναται να την καταγγείλει με γραπτή γνωστοποίηση απευθυνόμενη στο Θεματοφύλακα. Η καταγγελία είναι δυνατό να περιορίζεται σε ορισμένες εδαφικές ενότητες στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση.
2. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου δώδεκα μηνών, μετά την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το Θεματοφύλακα. Εάν στη γνωστοποίηση καθορίζεται ειδικώς μεγαλύτερη χρονική περίοδος για την παραγωγή των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, η καταγγελία παράγει αποτελέσματα με την εκπνοή της εν λόγω χρονικής περιόδου.

Άρθρο 59 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο Θεματοφύλακας γνωστοποιεί στα Κράτη-Μέλη της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, καθώς και στα Κράτη που θα προσχωρήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54:
α. τις υπογραφές, επικυρώσεις, αποδοχές και εγκρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 53•
β. τις προσχωρήσεις και τις αντιρρήσεις κατά των προσχωρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 54•
γ. την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57•
δ. τις δηλώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 32, παράγραφος 2 και 55•
ε. τις συμφωνίες που μνημονεύονται στο άρθρο 37•
στ. τις επιφυλάξεις που μνημονεύονται στα άρθρα 51, παράγραφος 2 και 56, παράγραφος 2•
ζ. τις καταγγελίες που προβλέπονται στο άρθρο 58.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.
Έγινε στη Χάγη, στις 13 Ιανουαρίου 2000, σε δύο κείμενα, στη γαλλική και αγγλική γλώσσα, που είναι ισοδύναμα, σε ένα πρωτότυπο, που κατατέθηκε στα αρχεία της Κυβέρνησης του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα επιδοθεί, δια της διπλωματικής οδού, σε κάθε Κράτος που ήταν Μέλος της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου την 2α Οκτωβρίου 1999.

Άρθρο δεύτερο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1 Ως Κεντρική Αρχή, κατ’ άρθρο 28 της Σύµβασης, επιφορτισμένη µε τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τη Σύµβαση στις Αρχές αυτές, ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Οι αιτήσεις του άρθρου 32 παράγραφος 1 θα πρέπει να διαβιβάζονται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ορισθεί ως Κεντρική Αρχή.
3.Τα αιτήματα που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 33 της Συμβάσεως θα πρέπει να απευθύνονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ορισθεί ως Κεντρική Αρχή.
4. Ως Αρχές, κατ’ άρθρο 38 παράγραφος 3 της Σύµβασης, ορίζονται οι Γραμματείες των Δικαστηρίων που έχουν λάβει τα σχετικά μέτρα προστασίας ή έχουν πιστοποιήσει μία εξουσία εκπροσώπησης.

Άρθρο τρίτο – Επιφύλαξη Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σε εφαρμογή του άρθρου 51 παράγραφος 2 της Σύµβασης, η Ελλάδα αντιτάσσεται στην χρήση της γαλλικής γλώσσας.

Άρθρο τέταρτο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και της Σύμβασης που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 57 αυτής.

Αυτή ή διαβούλευση δεν περιέχει σχετικούς νόμους.
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ