Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (A’ 100), για τη λειτουργία καζίνο απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας στην οικεία επιχείρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από την «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), όπως αυτές τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.
2. Η ΕΕΕΠ χορηγεί άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο σε υπό ίδρυση ή υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία («ΕΚΑΖ»), κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2, 4, 7, 8 και 9.
3. Για τη χορήγηση από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης καζίνο απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της παραχώρησης νέας άδειας λειτουργίας καζίνο από την ΕΕΕΠ, αφού εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται η γεωγραφική θέση ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει γίνει σχετική χωροθέτηση με νόμο. Η ΕΕΕΠ προκηρύσσει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση της άδειας εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόμου.
4. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (A’ 100) εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το υφιστάμενο καθεστώς και κατά τις υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως προς αυτές τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς του παρόντος νόμου, εφόσον τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας καζίνο από την ΕΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, οπότε εφαρμόζονται και σ’ αυτές οι διατάξεις οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
5. Με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο βάσει των διατάξεων του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (Α’ 100), η λειτουργία καζίνο προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης άδειας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, και του παραχωρησιούχου. Για επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο βάσει των διατάξεων του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (Α’ 100) και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, τροποποιούνται η σχετική σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της επιχείρησης και, με απόφαση της ΕΕΕΠ, η υφιστάμενη άδειά τους, εκδιδομένης νέας αδείας λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Άρθρο 02 – Νομική μορφή λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο και καταστατικοί όροι Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου («ΕΚΑΖ») έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας.
2. Οι μετοχές των Εταιριών Καζίνο (ΕΚΑΖ) είναι ονομαστικές.
3. Κύριος σκοπός των ΕΚΑΖ είναι η λειτουργία επιχείρησης καζίνο, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή παιγνίων, και η παροχή υπηρεσιών στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού, όπως η στέγαση και οργάνωση λειτουργιών πολιτισμού, διασκέδασης, εστίασης, αναψυχής, η λειτουργία συνεδριακών κέντρων, χώρων συνάθροισης κοινού και εμπορικών καταστημάτων, καθώς και η λειτουργία ξενοδοχείου και άλλων δραστηριοτήτων συναφών προς τη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και των επισκεπτών. Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της νομοθεσίας και των όρων που περιέχονται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης, οι ΕΚΑΖ μπορούν να ασκούν και άλλες δραστηριότητες, εφόσον η άσκησή τους δεν θέτει σε κίνδυνο τη σύμφωνη με το νόμο λειτουργία τους, το κοινωνικό σύνολο ή το δημόσιο συμφέρον.
4. Για τροποποίηση του σκοπού ΕΚΑΖ απαιτείται προηγούμενη άδεια της ΕΕΕΠ, η οποία παρέχεται, κατόπιν αιτήσεως της ΕΚΑΖ, αφού ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΕΚΑΖ με την άδεια λειτουργίας της και τη σχετική σύμβαση παραχώρησης, και δεν τίθενται σε κίνδυνο σκοποί δημοσίου συμφέροντος.
5. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά και τεχνικά θέματα, λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4.

Άρθρο 03 – Κατηγορίες αδειών λειτουργίας καζίνο και χρονική διάρκεια Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε:
α) άδεια λειτουργίας καζίνο κλασικού τύπου και
β) άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο – θερέτρου.
2. Με απόφαση της ΕΕΕΠ καθορίζονται κριτήρια για την υπαγωγή των ΕΚΑΖ στις ανωτέρω κατηγορίες, όπως το ύψος της επένδυσης, το είδος των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, ο αριθμός των τεχνικών μέσων και υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των παιγνίων, το μέγεθος και η έκταση των κύριων και επικουρικών χώρων και εγκαταστάσεων, ο αριθμός και ο τύπος των θέσεων εργασίας και άλλα πρόσφορα κριτήρια. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, που λαμβάνουν άδεια ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνονται υπόψη το ύψος της υφιστάμενης επένδυσης και, εν γένει, της αξίας της επιχείρησης, όπως αυτή αποτιμάται κατά το χρόνο χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ. Η μέθοδος και οι κανόνες της αποτίμησης, καθώς και η διαδικασία διενέργειάς της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ.
3. Οι ΕΚΑΖ δύνανται με αίτησή τους να ζητήσουν από την ΕΕΕΠ να εγκρίνει με απόφασή της την υπαγωγή τους στην ετέρα των ανωτέρω δύο κατηγοριών, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, μεταξύ των οποίων και ο χρόνος κατά τον οποίο δύνανται να υποβάλουν την αίτηση σε σχέση με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, την τήρηση των όρων προκήρυξης και της σύμβασης παραχώρησης, τυχόν σκοπιμότητα αλλαγής κατηγορίας για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος ή διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας της ΕΚΑΖ και άλλα κριτήρια.
4. Η άδεια λειτουργίας καζίνο ισχύει για συγκεκριμένη γεωγραφική θέση που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και είναι ορισμένου χρόνου. Η χρονική διάρκεια της άδειας ή το χρονικό εύρος αυτής καθορίζονται από την ΕΕΕΠ, εντός των ορίων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, είτε στην προκήρυξη του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, είτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου και συναρτάται κάθε φορά με το ύψος της αιτούμενης επένδυσης και τον εκτιμώμενο για την απόσβεση αυτής αναγκαίο χρόνο.
5. Η χρονική διάρκεια της άδειας [παραχώρησης] επιχείρησης καζίνο κατηγορίας κλασικού τύπου είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη.
6. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης άδειας κατηγορίας καζίνο – θερέτρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) και μεγαλύτερη από τριάντα (30) έτη.

Άρθρο 04 – Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ, καθορίζεται το ελάχιστο, ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των ΕΚΑΖ που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο κλασικού τύπου και το ελάχιστο, ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των ΕΚΑΖ που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο – θερέτρου. Το ύψος του ελαχίστου ανά κατηγορία κεφαλαίου καθορίζεται επί τη βάσει των ελαχίστων ιδίων κεφαλαίων που εκτιμάται ότι είναι αναγκαίο να διαθέτει και διατηρεί η ΕΚΑΖ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σύννομη λειτουργία της, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων οργάνωσης που οφείλει να τηρεί και της έκτασης των δραστηριοτήτων της, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγεται.
2. Στην περίπτωση του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920 (Α’37), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΖ ανακοινώνει στην ΕΕΕΠ το γεγονός της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΑΖ, όπως αυτά προσδιορίζονται για τις ανώνυμες εταιρίες στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 4308/2014, κάτω του ημίσεως (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, γνωρίζοντας στην ΕΕΕΠ και τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΚΑΖ σύμφωνα με τη διάταξη του εν λόγω άρθρου. Με απόφασή της η ΕΕΕΠ μπορεί να καθορίζει εναλλακτικά μέτρα, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 (Α’37), τα οποία θα δύνανται και οφείλουν να λάβουν οι ΕΚΑΖ προκειμένου τα ίδια κεφάλαια της ΕΚΑΖ να μην υπολείπονται του ημίσεως (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σύννομη λειτουργία της ΕΚΑΖ και η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους, λαμβανομένου υπόψη του εγκεκριμένου επιχειρηματικού τους σχεδίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ΕΚΑΖ προς τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου, η ΕΕΕΠ δύναται να επιβάλλει στις ΕΚΑΖ ή στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου τις κυρώσεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011.
3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος που προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες ασκείται στις ΕΚΑΖ από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
4. Για την τροποποίηση των περί σκοπού διατάξεων των ΕΚΑΖ απαιτείται προηγούμενη άδεια της ΕΕΕΠ, η οποία παρέχεται εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 του άρθρου 2.
5. Οι ΕΚΑΖ γνωστοποιούν στην ΕΕΕΠ τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 (A’ 37).

Άρθρο 05 – Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του παρόντος, η επιλογή του παραχωρησιούχου νέας άδειας καζίνο γίνεται από την ΕΕΕΠ κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.
2. Για τη συμμετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισμό παραχώρησης άδειας, απαιτείται η καταβολή παραβόλου. Το ύψος του παραβόλου συνδέεται με την κατηγορία της άδειας, τη διάρκεια αυτής, το ύψος της επένδυσης και λοιπά θέματα που καθορίζονται με απόφαση της ΕΕΕΠ.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του παρόντος, με απόφαση της ΕΕΕΠ, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως το ελάχιστο τίμημα της άδειας, τα τέλη λειτουργίας, τα οποία μπορούν να ορίζονται είτε ενιαία, είτε ανά μέσο και υλικό διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και να επιμερίζονται ανά έτος ή για μικρότερα του έτους χρονικά διαστήματα, η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, οι όροι διεξαγωγής και οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής, οι υποχρεώσεις που υποχρεούνται να αναλάβουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων του παρόντος νόμου εφόσον κατακυρωθεί σ’ αυτούς ο διαγωνισμός και ο τρόπος διασφάλισης της εκπλήρωσής τους και ικανοποίησης αυτών μέχρι τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι διασφαλίσεις και εγγυήσεις τεχνικής, επαγγελματικής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψηφίων, η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εν γένει διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, τα συμβατικά τεύχη και την κατακύρωση. Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και διενέργειας του διαγωνισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4413/2016 (Α’ 148).
4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παραθέτουν πληροφορίες ως προς την ανώνυμη εταιρία, που υφίσταται ή που θα ιδρυθεί, εφόσον γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, στην οποία θα παρασχεθεί η άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ και αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι αυτή, θα πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι διατάξεις του νόμου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ.
5. Για τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της ΕΕΕΠ στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Με απόφαση της ΕΕΕΠ ορίζονται κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής, τη διάρκεια και επιστροφή αυτής και άλλα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα ως προς την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου.
6. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τον αριθμό των αδειών που προκηρύσσονται,
β) την κατηγορία και τη διάρκεια της άδειας ή το χρονικό εύρος αυτής,
γ) την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού τα σχετικά έγγραφα,
δ) το αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία και τον τόπο της αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται,
ε) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις που τυχόν ζητούνται,
στ) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που τάσσονται με την προκήρυξη,
ζ) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν,
η) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
θ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς,
ια) την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού,
ιβ) τα κριτήρια και τη μεθοδολογία αξιολόγησης των προσφορών,
ιγ) τα τέλη λειτουργίας,
ιδ) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί,
ιε) πληροφόρηση που θα πρέπει να παρασχεθεί για το νομικό πρόσωπο, υπό μορφή ανώνυμης εταιρίας, στο οποίο θα χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, τη διοίκηση, τους μετόχους και την οργάνωσή της, και ανάληψη δέσμευσης ότι η εν λόγω εταιρία, είτε υφίσταται είτε θα συσταθεί, θα πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και θα εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο υποψήφιος στον διαγωνισμό,
ιστ) πληροφόρηση που θα πρέπει να παρασχεθεί για τα οικονομικά και τεχνικά μέσα της ανώνυμης εταιρίας που θα αναλάβει τη λειτουργία του καζίνο, τα ίδια κεφάλαια και τις πηγές χρηματοδότησής της,
ιζ) κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που συνδέονται με την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού και με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του υποψηφίου στον διαγωνισμό προς τους όρους του και για την εκπλήρωση από αυτόν και την ανώνυμη εταιρία, στην οποία θα χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν και των όρων που θα διαλαμβάνει η σύμβαση παραχώρησης, καθώς και κάθε διαδικαστικό θέμα σε σχέση με τη διενέργεια του διαγωνισμού.
7. Η επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφίων διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το άρθρο 39 του ν. 4413/2016 (Α’ 148).
8. Θέσεις εργασίας που τυχόν περιλαμβάνονται στις προσφορές των υποψηφίων, υπολογίζονται με αναλογία θέσης προς Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), ένα προς ένα (1/1).
9. Με απόφαση της ΕΕΕΠ συγκροτείται η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, με σκοπό τη διασφάλιση της αμεροληψίας και διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
10. Από την ματαίωση του διαγωνισμού δεν προκύπτει δικαίωμα αποζημίωσης όσων έλαβαν μέρος για οποιονδήποτε λόγο.
11. Για την παραχώρηση συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και του πλειοδότη εντός έξι (6) μηνών από την κατακύρωση. Η ΕΕΕΠ εκφέρει γνώμη ως προς τους όρους της σύμβασης παραχώρησης, πριν από την υπογραφή της, σε σχέση με εποπτικά και λειτουργικά θέματα της εταιρίας. Για την υπογραφή της σύμβασης, ασκείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α’ 52). Ο προσυμβατικός έλεγχος μπορεί να ασκείται συνολικά, εφόσον υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τύπος της σύμβασης και η διαδικασία εξεύρεσης αντισυμβαλλομένου από την έναρξη της διαδικασίας αυτής μέχρι και τον ορισμό των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος κατ΄ ιδίαν σύμβασης μόνο στο μέτρο που υπάρξει απόκλιση από τον τύπο της σύμβασης ή από τη διαδικασία που έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις παραχώρησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ που συνομολογήθηκαν ύστερα από προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρούνται επωφελείς και συμφέρουσες για το Ελληνικό Δημόσιο, και δεν γεννάται σχετικώς αστική ή ποινική ευθύνη των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου που τις υπογράφουν ούτε των μελών της ΕΕΕΠ και της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού σε σχέση με τους όρους της προκήρυξης.
12. Με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης καταβάλλεται το τίμημα της άδειας. Με την χορήγηση της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ καταβάλλονται:
α) Προκαταβολή ποσού πενήντα τοις εκατό (50%) έναντι της καταβολής των τελών λειτουργίας για τα πρώτα πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας.
β) Εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων χορήγησης της άδειας, το ύψος της οποίας, οριζόμενο σε σχέση με το τίμημα αυτής, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των αδειών, , καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στο νόμο αυτόν, στον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή στις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ή κατάπτωσής της.
13. Για την προετοιμασία διενέργειας του διαγωνισμού, η ΕΕΕΠ μπορεί να αναθέτει σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπό της και έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ορίου της περίπτωσης β) του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει κάθε φορά, υπηρεσίες συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως ιδίως, τεχνικού, νομικού, οικονομικού και συμβούλου οργάνωσης, επί ειδικών θεμάτων, που απαιτούνται για τη σύνταξη και κατάρτιση των συμβατικών τευχών, τον καθορισμό του ελαχίστου κατά περίπτωση τιμήματος, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι σύμβουλοι δύνανται να συνδράμουν την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού τόσο κατά την αξιολόγηση των προτάσεων όσο και κατά την παρακολούθηση, επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και των μελετών και έργων που αναλαμβάνουν οι παραχωρησιούχοι, μέχρι και την ολοκλήρωσή τους. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την ΕΕΕΠ. Η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου γίνεται με σύμβαση, στην οποία ορίζονται οι παρεχόμενες από τον σύμβουλο υπηρεσίες, οι όροι και προϋποθέσεις παροχής τους, η διάρκεια της σύμβασης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εκτέλεσή της.
14. Με την επιφύλαξη των θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ, με απόφαση της ΕΕΕΠ δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 06 – Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για τη χορήγηση από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ σε επιχείρηση, πρέπει αυτή να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 2, 3, 4, 7, 8 και 9 του παρόντος νόμου. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήσεως σύμφωνα με τις παραγράφους 1-3 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. Η ΕΕΕΠ, προκειμένου να εκδώσει την άδεια λειτουργίας, ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι όροι της σύμβασης παραχώρησης.
2. Η ΕΕΕΠ το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου εκδίδει την άδεια λειτουργίας ή διατυπώνει τις παρατηρήσεις της σύμφωνα με όσα εκτίθενται παρακάτω. Τυχόν ελλείψεις του φακέλου γνωστοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα εντός ευλόγου χρόνου από της υποβολής του. Εφόσον, κατά τη γνώμη της ΕΕΕΠ, η αίτηση δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νόμου ή της σύμβασης παραχώρησης, η ΕΕΕΠ γνωστοποιεί στον αιτούντα με τρόπο συγκεκριμένο εγγράφως και αιτιολογημένα τα κενά, τις ελλείψεις ή άλλους λόγους για τους οποίους δεν προχωρεί στην έκδοση της άδειας λειτουργίας και υποδεικνύει με κάθε πρόσφορο μέτρο τις απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Οριστική απόφαση της ΕΕΕΠ για απόρριψη της αίτησης προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδικάζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εντός τριών μηνών από την κατάθεσή της.
3. Η άδεια λειτουργίας μπορεί να παρέχει δικαίωμα αποκλειστικότητος ως προς τη δραστηριοποίηση στη γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Η διάρκεια της αποκλειστικότητας, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 3, συναρτάται με το ύψος του ανταλλάγματος που θα καταβάλει ο παραχωρησιούχος, το ύψος των επενδύσεων που θα αναλάβει να διενεργήσει, οι οποίες θα καθορισθούν στη σχετική σύμβαση παραχώρησης της επιχείρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, την έκταση της περιοχής για την οποία θα ισχύει η αποκλειστικότητα και το εκτιμώμενο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ μπορεί να ορίζονται και περαιτέρω κριτήρια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται εξισορρόπηση του ανταλλάγματος με τη διάρκεια της αποκλειστικότητος, τηρουμένων της αρχής της αναλογικότητος και των αρχών του ενωσιακού δικαίου, λαμβανομένων υπόψη της μορφής και των φορέων χρηματοδότησης της νέας επένδυσης, του δημοσιονομικού οφέλους, των θέσεων εργασίας και των εν γένει ωφελειών που αναμένεται να προκύψουν από τη δραστηριοποίηση της ΕΚΑΖ για την εθνική οικονομία.
4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ η αιτούσα επιχείρηση καταβάλλει αντάλλαγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η καταρτιζόμενη σύμβαση παραχώρησης διαλαμβάνει τους όρους ανάπτυξης της επένδυσης και περιλαμβάνει μέτρα τα οποία, κατά την εύλογη κρίση της αναθέτουσας αρχής, διασφαλίζουν ευλόγως, με όρους αγοράς, την προσήκουσα υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά της και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η επιχείρηση.
5. Για τη χορήγηση άδειας ΕΚΑΖ σε επιχείρηση που διαθέτει άδεια λειτουργίας καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (Α’ 100) εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 07 – Οργάνωση και υποδομή της ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, η ΕΚΑΖ πρέπει να διαθέτει α) άρτια και ορθολογική διοικητική και τεχνικοοικονομική οργάνωση και διάρθρωση, καθώς και τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή, β) κατάλληλο οργανόγραμμα και πρόσφορους κανόνες δεοντολογίας της διοίκησης, των στελεχών και εν γένει του προσωπικού της, και γ) Εσωτερικό Κανονισμό που προβλέπει i) μέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων των παικτών από τυχόν σύγκρουση συμφερόντων τους με αυτά της ΕΚΑΖ, των στελεχών της, των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων ή άλλων προσώπων που συμμετέχουν σε παίγνια, ii) κανόνες που διασφαλίζουν συνθήκες διαφάνειας ως προς την λειτουργία και ακεραιότητα της διοργάνωσης της διεξαγωγής των παιγνίων, iii) κατάλληλους μηχανισμούς για την παρακολούθηση της λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων και των παιγνίων τραπεζιών και για την αποτροπή της ανάπτυξης απατηλών μεθόδων και, εν γένει, την πρόληψη της απάτης, για την καταστολή του εγκλήματος και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων και, εν γένει, της κανονικής, απρόσκοπτης, ελεγχόμενης και ασφαλούς διεξαγωγής τους, iv) κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων και v) αποτελεσματικούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και σύστημα λογιστικής καταχώρισης των διενεργούμενων πράξεων και δεδομένων, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος της δραστηριότητας της ΕΚΑΖ από την ΕΕΕΠ και συμβατός με τα συστήματά της.
2. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται Α) να ορίζονται α) ειδικές υποχρεώσεις και προδιαγραφές των ΕΚΑΖ ως προς το λογιστικό τους σύστημα, τα λογιστικά αρχεία και βιβλία τους, την τήρηση και διατήρηση κάθε είδους δεδομένου, στοιχείου, αρχείου και μητρώου, το είδος, τον τύπο, τη μορφή, το περιεχόμενο, τον τρόπο και χρόνο τήρησης και αποθήκευσης των κάθε είδους δεδομένων και πληροφοριών, β) υποχρεώσεις και προδιαγραφές σχετικά με χρηματοοικονομικές καταστάσεις που οι ΕΚΑΖ οφείλουν να υποβάλλουν στην ΕΕΕΠ, πέραν των υποχρεώσεων που αυτές υπέχουν σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθώς και απαιτήσεις και υποχρεώσεις ελέγχου μέρους ή του συνόλου των καταστάσεων αυτών από ανεξάρτητο εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή, που ορίζεται από την ΕΕΕΠ, γ) υποχρεώσεις για τα μέτρα πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που οφείλουν να εφαρμόζουν οι ΕΚΑΖ, δ) υποχρεώσεις και προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των ΕΚΑΖ, ε) κανόνες για την παρακολούθηση θεμάτων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής δομής και επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των ΕΚΑΖ, στ) υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σχετικά με τον τύπο, τη μορφή, το περιεχόμενο, τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής προς την ΕΕΕΠ της δήλωσης απόδοσης και κάθε άλλου δεδομένου, στοιχείου ή πληροφορίας για την είσπραξη της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των ΕΚΑΖ, όπως και κάθε άλλου εσόδου ή απαίτησης προκύπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του από τη συμμετοχή στη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων, ζ) υποχρεώσεις και προδιαγραφές των ΕΚΑΖ σχετικά με την καθιέρωση διαδικασιών για τη λογιστική καταμέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων, την πραγματοποίηση των σχετικών συναλλαγών και των κάθε είδους πληρωμών, ανεξαρτήτως των μέσων συμμετοχής και πληρωμής, και Β) να ρυθμίζονται και άλλα ειδικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
3. Η απόφαση της ΕΕΕΠ της παραγράφου 2 δύναται να διαφοροποιεί τις υποχρεώσεις και προδιαγραφές που θέτει στις ΕΚΑΖ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και παραγόντων που προσδιορίζονται στην απόφαση της, όπως η μορφή και το μέγεθος της ΕΚΑΖ, το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν, ο αριθμός των απασχολουμένων σ’ αυτές και η κατάταξή της στην εκτίμηση κινδύνων, βάσει σχετικής ανάλυσης κινδύνου που διενεργεί η ΕΕΕΠ.

Άρθρο 08 – Αξιοπιστία και καταλληλότητα της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της ΕΚΑΖ, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, τη διοίκηση της ΕΚΑΖ, πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων εκάστου ακεραιότητα, αξιοπιστία, κατάρτιση, εμπειρία και βαθμό γνώσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και, εν γένει, να είναι κατάλληλα να εξασφαλίσουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση της ΕΚΑΖ και τη σύμφωνη με το νόμο λειτουργία της. Η ΕΚΑΖ πρέπει να διαθέτει δύο τουλάχιστον έμπειρα και αξιόπιστα διοικητικά στελέχη πλήρους απασχόλησης, που θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικά του μέλη ή θα κατέχουν κατ’ ελάχιστο θέση Γενικού Διευθυντή, τα οποία θα είναι επιφορτισμένα με την άσκηση των δραστηριοτήτων της ΕΚΑΖ και τη σύννομη λειτουργία της. Οι προδιαγραφές του πρώτου εδαφίου ισχύουν, αναλόγως, και για τον οικονομικό διευθυντή, τους διευθυντές των τομέων παιγνίων, τον διευθυντή του τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών, τον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης, τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, τον υπεύθυνο ασφαλείας, ελέγχου και επιτήρησης και εν γένει κάθε πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα και αρμοδιότητες αντίστοιχα ή ανάλογα με τα παραπάνω.
2. Η ΕΚΑΖ πρέπει να διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες, που αποτυπώνονται στα συστήματα εσωτερικής οργάνωσης του άρθρου 7, για την πρόληψη άσκησης επιρροών από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 που θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης της ΕΚΑΖ, καθώς και για την αποτροπή και την επίλυση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των προσώπων αυτών και των πελατών της.
3. Η ΕΕΕΠ αξιολογεί την καταλληλότητα των προσώπων της παραγράφου 1 ερευνώντας την ακεραιότητα, αξιοπιστία, τεχνική και επαγγελματική τους επάρκεια, ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκούν. Επί συλλογικών οργάνων ή συμπραττόντων στελεχών η συνδρομή επαγγελματικής γνώσης, κατάρτισης και εμπειρίας κρίνεται στο πρόσωπο των μελών του οργάνου ή των συμπραττόντων στελεχών συνολικώς.
4. Η ΕΕΕΠ για να κρίνει την αξιοπιστία και καταλληλότητα των προσώπων της παραγράφου 1 εξετάζει μεταξύ άλλων α) αν αυτά έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, β) αν έχει επιβληθεί εις βάρος τους οποιαδήποτε διοικητική κύρωση για παραβάσεις της νομοθεσίας στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και γ) αν υφίσταται οποιαδήποτε εκκρεμής διαδικασία εναντίον τους για παραβάσεις και αδικήματα των περιπτώσεων α΄ και β΄, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.
5. Κατά την εξέταση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των παραπάνω προσώπων η ΕΕΕΠ δύναται να ζητά από τα προς έγκριση πρόσωπα, καθώς και από κάθε άλλο φορέα και αρχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της Ελλάδας και του εξωτερικού, οποιοδήποτε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία κρίνει σκόπιμο για τη διαμόρφωση της κρίσης της, όπως ιδίως υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, αντίγραφα ποινικού μητρώου, στοιχεία για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, εκκρεμείς ποινικές διώξεις, καθώς και για δικαστικές αποφάσεις, πτυχία, πιστοποιήσεις ή/και βεβαιώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, άδειες άσκησης επαγγέλματος, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση της ικανότητας, της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας του προσώπου. Σε περίπτωση κατοίκων εξωτερικού η ΕΕΕΠ μπορεί να δέχεται αντίστοιχα έγγραφα και πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης.
6. Η ΕΕΕΠ δύναται να καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και τα πρόσωπα που ασκούν πράγματι τη διοίκηση της εταιρίας σε προσωπική συνέντευξη, προκειμένου να διαπιστώσει την καταλληλότητα τους.
7. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να εξειδικεύονται ειδικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος άρθρου, να ορίζονται προϋποθέσεις και κανόνες σε σχέση με την αξιοπιστία και καταλληλότητα προσώπων που απασχολούνται στις ΕΚΑΖ, εφόσον τούτο απαιτείται για τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας τους, και να ρυθμίζονται τεχνικά θέματα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 09 – Αξιοπιστία και καταλληλότητα των μετόχων ΕΚΑΖ με ειδική συμμετοχή Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, η ΕΕΕΠ ελέγχει κατά πόσον οι μέτοχοι που διαθέτουν ειδική συμμετοχή στην ΕΚΑΖ διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα επαγγελματικού ήθους και αξιοπιστίας, ώστε να είναι ικανοί να διασφαλίσουν τη χρηστή διαχείριση της ΕΚΑΖ, προκειμένου αυτή να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.
2. Ειδική συμμετοχή διαθέτουν οι μέτοχοι που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΚΑΖ.
3. Ως έμμεση συμμετοχή νοείται η κατοχή και έλεγχος μετοχών
α) μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων,
β) μέσω τρίτων, όταν υφίσταται συμφωνία, βάσει της οποίας τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της ΕΚΑΖ ή μητρικής της εταιρίας, ή όταν, δυνάμει συμφωνίας, έχει μεταβιβασθεί η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αυτών,
γ) όταν δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές έχουν παρασχεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια και ασκούνται από τρίτο πρόσωπο ή έχουν παρασχεθεί λόγω επικαρπίας σε τρίτο πρόσωπο,
δ) όταν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των στοιχείων (α) έως (γ) ασκούνται από επιχείρηση την οποία ελέγχει τρίτο πρόσωπο,
ε) κάθε περίπτωση στην οποία τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει πρόσωπο στο όνομα του, αυτό τα ασκεί για λογαριασμό ή σύμφωνα με τις οδηγίες τρίτου προσώπου.
4. Η ΕΕΕΠ δικαιούται να ζητεί για τους μετόχους όσα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα, εφόσον κρίνει ότι είναι δυνατό οι μέτοχοι αυτοί να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την διαχείριση της εταιρίας, προς διασφάλιση των κατά την παράγραφο 1 απαιτούμενων εχέγγυων επαγγελματικού ήθους και αξιοπιστίας προς διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της ΕΚΑΖ.
5. Οι ιδρυτές και οι μέτοχοι της ΕΚΑΖ παρέχουν όλες τις πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για να είναι σε θέση η ΕΕΕΠ να αξιολογήσει ότι στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας.
6. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι με ειδική συμμετοχή είναι συνολικώς κύριοι ποσοστού κατώτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η ΕΕΕΠ δύναται να απαιτεί την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων και από άλλους ιδρυτές ή μετόχους, που καθορίζει με απόφασή της ή κατά περίπτωση.
7. Εάν μέτοχοι που κατέχουν ειδική συμμετοχή είναι νομικά πρόσωπα, η ΕΕΕΠ ελέγχει τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και τους κύριους μετόχους ή εταίρους αυτών, δυνάμενη να ζητήσει στοιχεία που αφορούν την καταλληλότητα και αξιοπιστία και για τη διοίκηση και τους κύριους εταίρους των νομικών προσώπων, μέχρι και φυσικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος του μετόχου, εφόσον θεωρεί τούτο απαραίτητο για να μορφώσει κρίση ως προς την καταλληλότητα και αξιοπιστία των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή.
8. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 – 6 του άρθρου 8.
9. Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2α του ν. 4002/2011 (A’ 180).
10. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και να ρυθμίζονται ειδικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

Άρθρο 10 – Περιεχόμενο άδειας λειτουργίας καζίνο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με την άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ που χορηγείται από την ΕΕΕΠ σε επιχείρηση καζίνο α) εγκρίνονται οι περί σκοπού διατάξεις του Καταστατικού της ΕΚΑΖ, β) απαριθμούνται οι δραστηριότητές της και γ) καθορίζονται i) η χρονική διάρκεια της άδειας, ii) η ακριβής θέση στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης, όπως η θέση αυτή έχει καθοριστεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ή, προκειμένου περί επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης, τηρουμένης της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), όπως αυτή τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, iii) το είδος και η κατηγορία των παιγνίων στα οποία δικαιούται να δραστηριοποιείται η ΕΚΑΖ, και iv) τυχόν ειδικοί όροι και λοιπές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης παραχώρησης, όπως η εκτέλεση έργων, τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, η τήρηση και εκπλήρωση τυχόν οικονομικών της υποχρεώσεων, θέματα πλήρωσης τυχόν αιρέσεων, αναβλητικών ή διαλυτικών, καθώς και θέματα διασφάλισης της τήρησης των όρων της προκήρυξης.
2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ υποβάλλονται επίσης στην ΕΕΕΠ προς έλεγχο νομιμότητας:
α) η απόφαση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνεται η επένδυση ως προς τις χρήσεις γης, καθώς και οι προεγκρίσεις, εγκρίσεις και άδειες δόμησης που απαιτούνται για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης,
β) οι απαιτούμενες τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές μελέτες για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις όπου θα γίνει η εγκατάσταση,
γ) οι οικοδομικές άδειες ή, κατά περίπτωση, τα σχέδια ανέγερσης των κτιρίων αυτών
δ) και κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, που κρίνεται σκόπιμο να υποβληθεί στην ΕΕΕΠ, προκειμένου αυτή να κρίνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.
3. Η έναρξη λειτουργίας της ΕΚΑΖ προϋποθέτει την έκδοση βεβαιωτικής πράξης από την ΕΕΕΠ η οποία διαπιστώνει την πλήρωση των όρων που τυχόν έχουν τεθεί με τη σύμβαση παραχώρησης ή άλλων προϋποθέσεων που τυχόν απαιτούνται με την άδεια λειτουργίας, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου.
4. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, καθώς και κανόνες και η διαδικασία για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ, περιλαμβανομένης της διαδικασίας που πρέπει να τηρείται για τη δραστηριοποίησή της ΕΚΑΖ σε νέα παίγνια.

Άρθρο 11 – Διαδικασία χορήγησης από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η αίτηση που υποβάλλει λειτουργούσα ή υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρία στην ΕΕΕΠ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ συνοδεύεται από:
α) Πλήρη κατάλογο των δραστηριοτήτων της ΕΚΑΖ, με ανάλυση του είδους των δραστηριοτήτων και της οργανωτικής δομής της εταιρίας, παράθεση του σχετικού προγραμματισμού για την προβλεπόμενη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της για τις δύο (2) προσεχείς οικονομικές χρήσεις και γενικώς τα στοιχεία που απαιτούνται για να μορφώσει γνώμη η ΕΕΕΠ ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 7, 8 και 9,
β) πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο (business plan) για τη λειτουργία του καζίνο και την ανάπτυξη της επένδυσης σε βάθος πενταετίας, σε συνδυασμό με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα λοιπά θέματα υλοποίησης της επένδυσης που τυχόν απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, τους κύριους και επικουρικούς χώρους διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, το είδος και τον αριθμό των επιτρεπόμενων παιγνίων και άλλα συναφή θέματα,
γ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης,
δ) τις πηγές και τους φορείς χρηματοδότησης της επένδυσης και αναλυτική επιμέτρηση του κόστους της,
ε) αναλυτική εκτίμηση του άμεσου δημοσιονομικού οφέλους που προκύπτει από την επένδυση, του κοινωνικού κόστους / οφέλους που αυτή συνεπάγεται, καθώς και των ωφελειών που θα προκύψουν για την εθνική οικονομία,
στ) περιγραφή των άμεσων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ανά ειδικότητα και επιμέρους επιχειρηματική δραστηριότητα,
ζ) ανάλυση κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης,
η) σχέδιο καταστατικού, προκειμένου περί νεοϊδρυόμενης, ή καταστατικό της εταιρίας, προκειμένου περί υφισταμένης και
θ) άλλα στοιχεία που μπορεί να καθορίζει με απόφασή της η ΕΕΕΠ, με την οποία μπορούν να συμπληρώνονται, εξειδικεύονται και τροποποιούνται τα στοιχεία που απαιτείται να υποβάλλονται σε αυτή κατά το παρόν άρθρο, η διαδικασία υποβολής του, και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικό και τεχνικό θέμα και λεπτομέρεια ως προς θέματα που αποτελούν περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
2. Σε περίπτωση παραχωρησιούχου, τα στοιχεία που υποβάλλονται στην ΕΕΕΠ πρέπει να συνάδουν με τις υποχρεώσεις που αυτός έχει αναλάβει στο διαγωνισμό που έχει συμμετάσχει.
3. Προκειμένου περί χορηγήσεως άδειας ΕΚΑΖ σε εταιρία, η οποία:
α) είναι θυγατρική επιχείρησης που λειτουργεί καζίνο ή ασκεί δραστηριότητα τυχερών παιγνίων σε άλλο Κράτος, ή
β) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχουν επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των τυχερών παιγνίων σε άλλο κράτος η ΕΕΕΠ, πριν από τη χορήγηση της άδειας ΕΚΑΖ, ζητεί από την αιτούσα εταιρία να προσκομίσει βεβαίωση των αρμόδιων στη χώρα καταγωγής της εποπτικών αρχών, εφόσον υφίστανται, για τη σύννομη λειτουργία της, καθώς και εξουσιοδότηση της εταιρίας στην ΕΕΕΠ να ζητήσει η ίδια από τις αρχές αυτές οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη για να κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης στην εταιρία άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ κατά τον παρόντα νόμο και αν υπάρχουν ικανοποιητικά εχέγγυα για τη σύννομη λειτουργίας της.
4. Η απόφαση της ΕΕΕΠ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ εκδίδεται κατόπιν ελέγχου της αιτήσεως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6. Η άδεια λειτουργίας απαριθμεί τις δραστηριότητες της ΕΚΑΖ.
5. Η ΕΕΕΠ στην απόφαση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη και των όρων της σύμβασης παραχώρησης, να καθορίζει ειδικά θέματα που συνδέονται με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία του κοινωνικού συνόλου και διασφαλίσεις που πρέπει να αναλάβουν η ΕΚΑΖ ή, κατά περίπτωση, οι βασικοί μέτοχοι αυτής, για την εκπλήρωση και τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με τη χορήγηση της άδειας.

Άρθρο 12 – Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η έναρξη λειτουργίας του καζίνο προϋποθέτει την προσήκουσα πλήρωση τυχόν όρων και αιρέσεων που περιλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ, σύμφωνα με το περιεχόμενό της, που βεβαιώνεται με απόφαση της ΕΕΕΠ.
2. Η πλήρωση τυχόν όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η ΕΚΑΖ με τη σύμβαση παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας, που πρέπει να πληρωθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΕΠ που χορηγεί την άδεια λειτουργίας, πιστοποιείται προοδευτικά από την ΕΕΕΠ, με την έκδοση από αυτή βεβαιωτικών πράξεων που διαπιστώνουν την πλήρωση των όρων. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΚΑΖ υποβάλλει στην ΕΕΕΠ προοδευτικά, σύμφωνα με τους όρους της άδειας λειτουργίας και το οικείο χρονοδιάγραμμα που περιέχεται σ’ αυτή, πλήρη αναφορά για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων της επένδυσης, συνοδευόμενη από τις σχετικές με τις επιμέρους δραστηριότητες εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εφόσον πρόκειται για υλοποίηση επιμέρους τμημάτων της επένδυσης, τα τμήματα αυτά πρέπει να έχουν καταστεί πλήρως λειτουργικά.

Άρθρο 13 – Χορήγηση άδειας ΕΚΑΖ σε επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Παραχωρησιούχος, στον οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια καζίνο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δικαιούται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην ΕΕΕΠ, να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η αίτηση αναφέρει την κατηγορία της άδειας, της οποίας ο παραχωρησιούχος αιτείται τη χορήγηση, περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 1 στοιχεία α΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 11, που εφαρμόζεται αναλόγως, και τυχόν άλλα στοιχεία που μπορεί να καθορίζει με απόφασή της η ΕΕΕΠ, και χορηγείται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Η ΕΕΕΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της αιτήσεως εντός δύο (2) μηνών από της υποβολής πλήρους φακέλου και, εφόσον χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, τροποποιείται αναλόγως, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, η υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του παραχωρησιούχου και του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Από την ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αυτοδικαίως παύουν να ισχύουν η προγενέστερη άδεια και οι επιμέρους όροι της, ανεξαρτήτως του αν είναι ευμενέστεροι ή όχι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νέα άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου, και η ΕΚΑΖ υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Η χρονική διάρκεια των αδειών που παραχωρούνται κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου καθορίζεται από την ΕΕΕΠ, για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, εντός του πλαισίου του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Κριτήρια για τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας της νέας άδειας εντός των ορίων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου αποτελούν το ύψος της επένδυσης, ο εκτιμώμενος για την απόσβεσή της αναγκαίος χρόνος, η στάθμιση του οφέλους της επιχείρησης ως εκ της αλλαγής των υποχρεώσεών της βάσει του άρθρου 18 του παρόντος νόμου σε σχέση με τις υφιστάμενες, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου της παραχώρησης, καθώς και λοιπά κριτήρια που δύναται να ορίζει με κανονιστική απόφαση της ΕΕΕΠ.
5. Η χορηγούμενη σύμφωνα με το παρόν άρθρο άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ δύναται να ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.
6. Η νέα άδεια λειτουργίας θα παρέχει όλα τα δικαιώματα και θα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της ήδη υφιστάμενης, με εξαίρεση τη χρονική διάρκεια της άδειας και τις οικονομικές υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου, επιτρεπομένων και άλλων διαφοροποιήσεων που θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση παραχώρησης που θα καταρτισθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, και της ΕΚΑΖ, προς τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης.
7. Η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει δικαίωμα αποκλειστικής λειτουργίας καζίνο εντός της ζώνης στην οποία δικαιούται να ασκεί τη δραστηριότητά της ή και άλλης περιοχής που θα χωροθετηθεί με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ. Η ΕΕΕΠ δύναται να εγκρίνει τη σχετική αίτηση και να περιλάβει δικαίωμα αποκλειστικής λειτουργίας στην άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ που θα εκδώσει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εφόσον η επιχείρηση αναλάβει την υποχρέωση διενέργειας νέων επενδύσεων, που θα καθορισθούν στη σχετική σύμβαση παραχώρησης της επιχείρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση καταβάλλει αντάλλαγμα υπό μορφή ανάληψης υποχρέωσης ίδιας επένδυσης, όπως θα διαλαμβάνει η σχετική σύμβαση παραχώρησης που θα υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο. Το ύψος του ανταλλάγματος καθορίζεται από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Η αποτίμηση γίνεται λαμβανομένων υπόψη της χρονικής διάρκειας της άδειας υπό καθεστώς αποκλειστικότητας, της έκτασης της γεωγραφικής περιοχής στην οποία αυτή θα ισχύει, του εκτιμώμενου χρόνου απόσβεσης της επένδυσης, σε σχέση με το ύψος της, και λοιπών κριτηρίων που μπορούν να ορισθούν με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται η διαδικασία ορισμού του Πιστοποιημένου Εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και λοιπά θέματα άσκησης του έργου, θέματα μεθοδολογίας της αποτίμησης και οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέμα. Η ΕΕΕΠ αποφασίζει για τη χορήγηση δικαιώματος αποκλειστικής λειτουργίας καζίνο, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εφόσον κρίνει ότι η επένδυση είναι επωφελής και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή και τους φορείς χρηματοδότησης της νέας επένδυσης, το δημοσιονομικό όφελος, τις νέες θέσεις εργασίας και τις εν γένει ωφέλειες που αναμένεται να προκύψουν από αυτήν για την εθνική οικονομία. Η καταρτιζόμενη σύμβαση παραχώρησης διαλαμβάνει τους όρους ανάπτυξης της επένδυσης και περιλαμβάνει μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν ευλόγως, με όρους αγοράς, την προσήκουσα υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά της και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η επιχείρηση. Οι όροι αυτοί αποτυπώνονται καταλλήλως και στην άδεια λειτουργίας, κατά την εύλογη κρίση της ΕΕΕΠ.

Άρθρο 14 – Ανανέωση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με απόφαση της ΕΕΕΠ, ύστερα από αίτηση της ΕΚΑΖ, η άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο που έχει χορηγηθεί βάσει του παρόντος νόμου δύναται να ανανεώνεται για χρονική διάρκεια που καθορίζεται στην οικεία απόφαση της ΕΕΕΠ και η οποία για την κατηγορία καζίνο κλασικού τύπου κυμαίνεται μεταξύ πέντε (5) και δέκα (10) ετών και για την κατηγορία καζίνο – θερέτρου μεταξύ δέκα (10) και είκοσι (20) ετών. Η σχετική αίτηση της ΕΚΑΖ πρέπει να υποβληθεί πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από τη λήξη της ισχύουσας, τρέχουσας άδειάς της.
2. Η αίτηση για ανανέωση συνοδεύεται από πλήρη φάκελο που περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 στοιχεία α΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 11, πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για τη λειτουργία του καζίνο κατά τη διάρκεια της αιτούμενης ανανέωσης και άλλα στοιχεία που μπορεί να καθορίζει με απόφασή της η ΕΕΕΠ.
3. Η απόφαση της ΕΕΕΠ για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ εκδίδεται κατόπιν ελέγχου της αιτήσεως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τη σύννομη λειτουργία ΕΚΑΖ, τηρουμένων των διατάξεων του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
4. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας η ΕΚΑΖ καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο αντάλλαγμα για την παραχώρηση, αναλόγως του χρόνου παράτασης της αδείας. Το αντάλλαγμα δύναται να καταβάλλεται και υπό μορφή αντισταθμιστικών παροχών για τη διενέργεια επενδύσεων που αναλαμβάνει να διενεργήσει η ΕΚΑΖ, όπως μπορεί να ορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται κριτήρια για την αποτίμηση του οφέλους της ΕΚΑΖ λόγω της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α’ 107), που είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, τον οποίο ορίζει η ΕΕΕΠ, η διαδικασία ορισμού του Πιστοποιημένου Εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και λοιπά θέματα άσκησης του έργου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ειδικό θέμα. Η καταρτιζόμενη σύμβαση παραχώρησης διαλαμβάνει τους όρους ανάπτυξης της επένδυσης και περιλαμβάνει μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν ευλόγως, με όρους αγοράς, την προσήκουσα υλοποίησή της με το χρονοδιάγραμμά της και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η επιχείρηση. Οι όροι αυτοί αποτυπώνονται καταλλήλως και στην άδεια λειτουργίας, κατά την εύλογη κρίση της ΕΕΕΠ.
5. Με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, τυχόν υφιστάμενη στην τρέχουσα άδεια ρήτρα αποκλειστικότητας δεν ανανεώνεται.

Άρθρο 15 – Διαρκείς υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Προς διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας της και την αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων ή της ανάπτυξης μεθόδων που θα έθεταν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των παικτών και την αγορά παιγνίων, η ΕΚΑΖ πρέπει να πληροί καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της τις προδιαγραφές:
α) για την οργάνωση και υποδομή που προβλέπονται στο άρθρο 7 ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας,
β) για τη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της, και
γ) για την αξιοπιστία και καταλληλότητα των μετόχων με ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.
Οι ΕΚΑΖ οφείλουν να συμμορφώνονται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους με τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, με τους κανόνες δεοντολογίας που θεσπίζει η ΕΕΕΠ και διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες και, εν γένει, με τους κανόνες που θέτουν οι ίδιες με τον Εσωτερικό Κανονισμό τους.
2. Οι ΕΚΑΖ εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή τους, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, υπαλλήλων και εν γένει του προσωπικού τους, με τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και κανόνες για τη διενέργεια συναλλαγών σε καζίνο.
3. Οι ΕΚΑΖ διαθέτουν και εφαρμόζουν καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που περιέχει αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, ώστε να ενεργούν όλα τα ευλόγως πρακτέα προκειμένου να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας και να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα των παικτών. Οφείλουν επίσης να διαθέτουν υγιείς και αποτελεσματικές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργίας των παιγνίων. Λαμβάνουν επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η συνεχής και κανονική εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους και χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτόν κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, μέσα και διαδικασίες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους.
4. Οι ΕΚΑΖ καταγράφουν όλες τις δραστηριότητές τους, τις υπηρεσίες που παρέχουν και τις συναλλαγές που εκτελούν, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην ΕΕΕΠ να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεών τους έναντι των παικτών ή των εν δυνάμει παικτών.
5. Σε περίπτωση αλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων διοικητικών στελεχών της παρ. 1 του άρθρου 8, η ΕΚΑΖ γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ την αλλαγή και τα στοιχεία των νέων προσώπων που αναλαμβάνουν και ασκούν τα σχετικά καθήκοντα, με όλα τα απαιτούμενα για την αξιολόγησή τους δικαιολογητικά και πληροφορίες, αντίστοιχα με εκείνα που παρέχονται σ’ αυτή κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η ΕΕΕΠ αξιολογεί τα νέα πρόσωπα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 8, και, εφόσον κρίνει με αιτιολογημένη απόφασή της ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ζητεί εντός εξήντα (60) ημερών από της γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν των στοιχείων των νέων προσώπων την απομάκρυνση και αντικαστάστασή τους. Τέτοια απόφαση μπορεί να λάβει η ΕΕΕΠ και σε οποιαδήποτε φάση λειτουργίας της ΕΚΑΖ ως προς τα πρόσωπα αυτά, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της στοιχεία που θα οδηγούσαν σε μη αποδοχή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών στελεχών της ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, αφού παράσχει στην ΕΚΑΖ προσηκόντως δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως.
6. Το λοιπό διοικητικό, τεχνικό, κύριο ή βοηθητικό προσωπικό των ΕΚΑΖ, που, λόγω των καθηκόντων και εν γένει αρμοδιοτήτων του, μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή των παιγνίων, πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία και να είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ. Οι ΕΚΑΖ γνωστοποιούν στην ΕΕΕΠ όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν και ασκούν τα παραπάνω καθήκοντα και αρμοδιότητες, εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, με τα στοιχεία του βιογραφικού και λοιπά δικαιολογητικά που αυτή καθορίζει με απόφασή της. Η ΕΕΕΠ αξιολογεί τα παραπάνω πρόσωπα, ανάλογα με τη θέση τους και τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται, λαμβάνοντας υπόψη και τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8, και εφόσον κρίνει με αιτιολογημένη απόφασή της ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαραίτητες προϋποθέσεις αξιοπιστίας και καταλληλότητας, ζητεί εντός ενενήντα (90) ημερών από της γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν των στοιχείων των εν λόγω προσώπων την απομάκρυνση και αντικαστάστασή τους. Τέτοια απόφαση μπορεί να λάβει η ΕΕΕΠ, με αιτιολογημένη απόφαση της, και σε οποιαδήποτε φάση λειτουργίας της ΕΚΑΖ ως προς τα πρόσωπα αυτά εφόσον περιέλθουν σε γνώση της στοιχεία που θα οδηγούσαν σε κρίση περί ακαταλληλότητος, αφού παράσχει στην ΕΚΑΖ προσηκόντως δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως.
7. Η ΕΕΕΠ με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να ζητήσει από ΕΚΑΖ την απομάκρυνση οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συνεργάτη της, εφόσον αυτός, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της ΕΚΑΖ, αφού παράσχει στην τελευταία προσηκόντως δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως.
8. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και, γενικώς, με αποφάσεις της ΕΕΕΠ, μπορεί να ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο πιστοποίησης της καταλληλότητας των προσώπων της παραγράφου 3, τα αρμόδια όργανα για την εξέταση των αιτήσεων και γνωστοποιήσεων, τα ακριβή στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά που πρέπει, κατά περίπτωση, να υποβάλλονται, ο χρόνος υποβολής, οι προθεσμίες επανεξέτασης και επαναξιολόγησης των αιτήσεων και γνωστοποιήσεων, οι θέσεις, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που χρήζουν ελέγχου καταλληλότητας για τα πρόσωπα που κατέχουν και ασκούν αυτές, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα.
9. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κανονισμού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή των σχετικών με τα θέματα του παρόντος άρθρου αποφάσεων της ΕΕΕΠ, οι ΕΚΑΖ υποβάλλουν τις, κατά περίπτωση, γνωστοποιήσεις ή αιτήσεις πιστοποίησης του άρθρου αυτού με τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζει η ΕΕΕΠ.
10. Δελτία καταλληλότητας που έχουν εκδοθεί για πρόσωπα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις καζίνο σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσή τους, εξακολουθούν να ισχύουν και για το προσωπικό που θα απασχολείται στις ΕΚΑΖ, με την επιφύλαξη όσων δύναται με αποφάσεις της να ρυθμίζει η ΕΕΕΠ για την επαναξιολόγηση των προσώπων αυτών στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου.
11. Με απόφαση της ΕΕΕΠ μπορούν να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις ΕΚΑΖ στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 16 – Λειτουργία, εποπτεία και έλεγχος των ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η λειτουργία των ΕΚΑΖ εξαιρείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων.
2. Οι ΕΚΑΖ εξομοιώνονται ως προς την καταβολή τελών και δικαιωμάτων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις επιχειρήσεις ξενοδοχείων πολυτελείας.
3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ, ιδίως για τη συλλογή στοιχείων προς διενέργεια των ελέγχων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κατά τα άρθρα 7, 8, 9, 13 και 14 και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ΕΚΑΖ κατά τα άρθρα 15, 17 και το παρόν άρθρο, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί επαγγελματικού ή άλλου απορρήτου. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και την άσκηση των εν γένει εποπτικών της καθηκόντων, η ΕΕΕΠ, μέσω των εντεταλμένων οργάνων της, έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που τηρούν οι ΕΚΑΖ, τόσο των ιδίων των ΕΚΑΖ, των μελών της διοίκησης, των μετόχων και όλων όσων εργάζονται και απασχολούνται σ’ αυτές, όσο και των πελατών τους και, γενικώς, κάθε συναλλασσομένου με αυτές, καθώς και σε κάθε έγγραφο που τηρούν, με τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζει η ΕΕΕΠ, και δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από έγγραφα, βιβλία και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη) στις εγκαταστάσεις όπου δραστηριοποιούνται οι ΕΚΑΖ. Το προσωπικό, τα εντεταλμένα όργανα και τα στελέχη της ΕΕΕΠ, εις γνώση των οποίων περιέρχονται πληροφορίες και στοιχεία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
4. Η ΕΕΕΠ δικαιούται να ελέγχει, η ίδια ή μέσω ορκωτών ελεγκτών λογιστών α) τα βιβλία και στοιχεία που οφείλουν να τηρούν οι ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, καθώς και β) τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Οι ΕΚΑΖ υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΕΕΠ και τα όργανα που αυτή εντέλλεται για τη διενέργεια του ελέγχου όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκησή του, με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει, χωρίς οι ΕΚΑΖ να μπορούν να αντιτάξουν επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο.

Άρθρο 17 – Μεταβίβαση μετοχών ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Μέτοχος ΕΚΑΖ, που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές της, έτσι ώστε με τη μεταβίβαση το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να κατέρχεται των ποσοστών 10%, 20%, 33%, 50% ή 66,7% του μετοχικού της κεφαλαίου ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εφόσον η εταιρία παύσει να είναι θυγατρική του μεταβιβάζοντος, υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΕΕΠ τουλάχιστον ένα (l) μήνα πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών. Από τη διάταξη αυτή εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών λόγω γονικής παροχής. Επίσης, μέτοχος ΕΚΑΖ, που προτίθεται να αποκτήσει μετοχές με σύμβαση, έτσι ώστε με τη μεταβίβαση το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ξεπεράσει τα ποσοστά 10%, 20%, 33%, 50% ή 66,6% του μετοχικού της κεφαλαίου ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή όταν η ΕΚΑΖ καθίσταται θυγατρική του υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΕΕΠ τουλάχιστον ένα (l) μήνα πριν από την απόκτηση των μετοχών.
2. Η ΕΕΕΠ εκτιμά την καταλληλότητα του αποκτώντος για την διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρίας και δύναται να εναντιωθεί με αιτιολογημένη απόφασή της στη σκοπούμενη μεταβίβαση αν κρίνει ότι στο πρόσωπο του αποκτώντος δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 – 9 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας των μετόχων με ειδική συμμετοχή και για έμμεση συμμετοχή εφαρμόζονται αναλόγως και στο παρόν άρθρο.
3. Μετοχές που αποκτώνται χωρίς την τήρηση της ως άνω διαδικασίας ή παρά την εναντίωση της ΕΕΕΠ δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου ούτε δικαιούνται μερίσματος, εκτός και αν η ΕΕΕΠ παράσχει σχετική έγκριση μεταβίβασης κατόπιν ελέγχου καταλληλότητας του αποκτώντος κατά τα ανωτέρω.
4. Κάθε μεταβίβαση μετοχών ΕΚΑΖ γνωστοποιείται στην ΕΕΕΠ από την ΕΚΑΖ μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την καταχώρισή της στα βιβλία μετόχων της ΕΚΑΖ. Μέτοχοι ΕΚΑΖ υποχρεούνται να ανακοινώνουν στην εταιρία χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε συμφωνία για μεταβίβαση μετοχών.
5. Ως προς τις ΕΚΑΖ, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, αντί των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2 και 2α του άρθρου 40 του ν. 4002/2011.
6. Με απόφασή της η ΕΕΕΠ μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1 και να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα, διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18 – Οικονομικές υποχρεώσεις ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ, ως τοιούτων νοουμένων των εταιριών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ με ενιαίο συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
2. Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ και μέχρι των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
3. Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ και μέχρι των πεντακοσιων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι δεκαπέντε τοις εκατό (12%).
4. Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των πεντακοσιων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι οχτώ τοις εκατό (8%)
5. Οι συντελεστές συμμετοχής του Δημοσίου στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από 1.1.2020. Για ΕΚΑΖ που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος νόμου για τη λειτουργία νέων καζίνο, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται από την έναρξη λειτουργίας τους.
6. Οι ΕΚΑΖ καταβάλλουν ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.
7. Οι ΕΚΑΖ βαρύνονται με φόρους, τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται από τους νόμους που αφορούν τη λειτουργία, τη διανομή μερισμάτων στο πλαίσιο αυτής, καθώς και τη δραστηριότητα ανωνύμων εταιριών στην Ελλάδα.
8. Εταιρείες καζίνο που λειτουργούσαν και ειπάχθηκαν στον παρόντα νόμο βαρύνονται με τα ποσοστά συμμετοχής του παρόντος άρθρου από την 1/1/2020
9. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19 – Ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η ΕΕΕΠ, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στους οικείους όρους των συμβάσεων παραχώρησης, ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ και στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν η ΕΚΑΖ παραβιάζει διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με τις οργανωτικές υποχρεώσεις και τον Κώδικα Δεοντολογίας, τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου και, γενικότερα, το δημόσιο συμφέρον και με τρόπο ώστε η ΕΕΕΠ να κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν σε απόρριψη της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ, ιδίως όταν η ΕΚΑΖ έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις διατάξεων της νομοθεσίας, που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους παίκτες και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς παιγνίων,
β) εάν η ΕΚΑΖ δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 2, 4, 7, 8 , 9, 15 και 16 του παρόντος νόμου και, εν γένει, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Κανονισμού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή των σχετικών με κανόνες λειτουργίας και εποπτείας της αποφάσεων της ΕΕΕΠ, περιλαμβανομένων εκείνων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη λειτουργία της αγοράς παιγνίων, και
γ) εάν τα ίδια κεφάλαιά της υπολείπονται του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που οφείλει να διαθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
2. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας μπορεί να έχει ως αντικείμενο και ορισμένες μόνον από τις δραστηριότητες λειτουργίας τυχερών παιγνίων που περιλαμβάνει η άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ.
3. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η ΕΕΕΠ κοινοποιεί στην ΕΚΑΖ τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις και της γνωστοποιεί την απόφαση που έχει λάβει να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας, εάν η ΕΚΑΖ δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα εντός προθεσμίας που της τάσσει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της αποφάσεως. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις της ΕΚΑΖ, η ΕΕΕΠ αποφασίζει οριστικώς.
4. Η ΕΕΕΠ μπορεί με απόφασή της να αναστέλλει προσωρινά την άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ, εφόσον διαπιστώνει ότι αυτή παραβιάζει τη νομοθεσία, έτσι ώστε η λειτουργία της να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους παίκτες και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς τυχερών παιγνίων. Αντικείμενο της απόφασης μπορεί να είναι και η αναστολή της άδειας ασκήσεως συγκεκριμένων λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ΕΚΑΖ, που καθορίζονται στην απόφαση. Η διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Στην απόφαση αναστολής της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ μπορεί να τίθεται από την ΕΕΕΠ στην ΕΚΑΖ σύντομη προθεσμία, μέσα στην οποία αυτή οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους.
5. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται προσωρινή αναστολή είναι αμέσως εκτελεστή και γνωστοποιείται στην ΕΚΑΖ με κάθε πρόσφορο μέσο. Το αργότερο με την παρέλευση του χρόνου αναστολής και αφού λάβει υπόψη τις θέσεις της ΕΚΑΖ, η ΕΕΕΠ αποφασίζει είτε την άρση της αναστολής είτε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΕΚΑΖ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή ύστερα από αίτηση της ίδιας της ΕΚΑΖ, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να παραταθεί για άλλες σαράντα πέντε (45) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της πρώτης αναστολής.

Άρθρο 20 – Κυρώσεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), δυνάμενη η ΕΕΕΠ να επιβάλει τις κυρώσεις αυτές πέραν της ΕΚΑΖ, και στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και σε λοιπά υπαίτια πρόσωπα, συνδεόμενα καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτές, που παραβιάζουν τις ανωτέρω διατάξεις. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, καθορίζονται το είδος και το ύψος των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων, εντός των ορίων που θέτουν οι κείμενες διατάξεις, ανά παράβαση ή ανά κατηγορία παραβάσεων ή ανά τεχνικό μέσο και υλικό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ΕΕΕΠ κατά την επιβολή της κύρωσης και προς επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνει υπόψη τη βαρύτητα και τη σημασία της παράβασης,
2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται από την ΕΕΕΠ και σε περίπτωση που η ΕΚΑΖ ή οι μέτοχοι αυτής δεν τηρήσουν υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και υπέχουν είτε συμβατικώς είτε εκ του νόμου, με τη σύμβαση παραχώρησης και σύμφωνα με την άδεια που χορηγείται στην ΕΚΑΖ.
3. Η παρακολούθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των ΕΚΑΖ, ασκούνται από την ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας, στον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, στο άρθρο 18 του ν. 3229/2004 (Α’ 38) και στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η παράγραφος 1 στοιχεία α΄ έως ια΄ του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για τη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας καζίνο απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΕΕΕΠ, για τη χωροθέτηση της άδειας. Κατά τη χωροθέτηση της άδειας δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 καταργείται και εισάγεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
Α. Το στοιχείο ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) αριθμείται ως στοιχείο α. της νέας παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η ΕΕΕΠ γνωμοδοτεί, εισηγείται και προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που θα της ζητηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών με σκοπό την απόδοση της άδειας της παρούσας παραγράφου.»
Β. Προστίθενται τρία νέα στοιχεία β., γ. και δ. στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) που έχουν ως εξής:
«α. Με απόφαση της ΕΕΕΠ χορηγείται άδεια λειτουργίας καζίνο στην Κρήτη, στη γεωγραφική θέση που θα ορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β. Με απόφαση της ΕΕΕΠ χορηγείται άδεια λειτουργίας καζίνο στη Μύκονο, στη γεωγραφική θέση που θα ορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ. Με απόφαση της ΕΕΕΠ χορηγείται άδεια λειτουργίας καζίνο στη Σαντορίνη, στη γεωγραφική θέση που θα ορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) τροποποιείται ως εξής:
«3. Απαγορεύεται η μεταφορά των καζίνο των επιχειρήσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του παρόντος νόμου εκτός των γεωγραφικών θέσεων που ορίζονται στην οικεία άδεια, για όλη τη διάρκεια του χρόνου της άδειας. Ειδικώς για τις παρακάτω επιχειρήσεις, το καζίνο μπορεί να μεταφερθεί και εντός των παρακάτω ζωνών ανά επιχείρηση καζίνο, για όλη τη διάρκεια του χρόνου της άδειας:
α) Για το καζίνο που λειτουργεί στη θέση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα είτε στη θέση αυτή είτε στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 επ. του ν. 4499/ 2017, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.
β) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, εντός του νομού Θεσσαλονίκης μέσα σε περιμετρική ζώνη δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από την πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.
γ) Για το καζίνο που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας, θέση Λειβαδάκι (Ο.Τ.Α. 278, Α279), εντός του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας.
δ) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα του Ρίο στον νομό Αχαΐας, εντός του νομού Αχαΐας.
ε) Για το καζίνο που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη, εντός της περιοχής της Θράκης.
στ) Για το καζίνο που προβλέπεται σύμφωνα με τον ν. 2206/1994 (Α’ 62) να λειτουργήσει, εντός του νομού της Φλώρινας.
4. Η παράγραφος 17 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’62) καταργείται.
5. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) καταργείται.
6. Η περίπτωση 9, της υποπαραγράφου Ε.7., του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) καταργείται από 1.1.2020 για τις ΕΚΑΖ που λαμβάνουν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
7. Ειδικώς για την άδεια του στοιχείου ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), το οποίο αριθμήθηκε ως στοιχείο α. της νέας παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και το πρώτο της εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή του παραχωρησιούχου νέας άδειας καζίνο διενεργείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δύναται να αναθέσει τη διενέργεια μέρους ή όλου του πλειοδοτικού διαγωνισμού στην ΕΕΕΠ. Για τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 5. Όπου στο τελευταίο άρθρο γίνεται λόγος για την ΕΕΕΠ ως αρχή που διενεργεί τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την περίπτωση του διαγωνισμού του στοιχείου α΄ της νέας παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 ως αναθέτουσα αρχή νοείται ο Υπουργός Οικονομικών.
8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις καζίνο που έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του παρόντος νόμου για τις ΕΚΑΖ δεν εφαρμόζονται ως προς τις τελευταίες και εξακολουθούν να ισχύουν για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003. Διατάξεις της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις καζίνο που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003 εφαρμόζονται και στις ΕΚΑΖ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του παρόντος νόμου για τις ΕΚΑΖ. Με απόφαση της ΕΕΕΠ μπορούν να διευκρινίζονται θέματα ως προς την εφαρμογή και στις ΕΚΑΖ διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εποπτεία των καζίνο και να καθορίζεται επέκταση της εφαρμογής τους και στις ΕΚΑΖ.
9. Η περίπτωση ιβ του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) «Μικτό Κέρδος» (Gross Gaming Revenue ή Gross Gaming Yield): το χρηματικό ποσό που απομένει εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά. Στην περίπτωση παιγνίων, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer games), το μικτό κέρδος ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission), που παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε παίκτη.».

Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο, τόσο εκείνες που έχουν λάβει άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (A’ 100), όσο και αυτές που θα λάβουν άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στο καζίνο ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους..
3. H παρακολούθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των καζίνο που κατέχουν άδεια σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), ασκούνται από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία χορηγείται η άδεια, καθώς και στις σχετικές με τα θέματα αυτά διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, αρχών και υπηρεσιών. Η εφαρμογή και τήρηση των μέτρων που λαμβάνουν τα ανωτέρω καζίνο στο πλαίσιο της διάταξης της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα και με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου και στις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΕΠ. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των καζίνο μπορούν να συγκροτούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Τα μέσα πληρωμής και τα μέσα συμμετοχής, που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή παιγνίων στα καζίνο καθορίζονται με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ.
5. Τα παίγνια που επιτρέπεται να διοργανώνονται στα καζίνο πρέπει να διεξάγονται νόμιμα σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα ή σε άλλες χώρες, υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές που τίθενται κάθε φορά από την ΕΕΕΠ.
6. Για την πιστοποίηση παιγνίων και τεχνικών μέσων και υλικών καταβάλλονται: α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης.
7. Τα παίγνια που πιστοποιούνται, καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο παιγνίων καζίνο που τηρεί η ΕΕΕΠ, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπό της. Η ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη της συνδρομής των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης των παιγνίων προς διεξαγωγή. Στο ανωτέρω μητρώο καταχωρούνται υποχρεωτικά και όσα παίγνια έχουν λάβει σχετική άδεια καταλληλότητας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
8. Για τη χορήγηση της πιστοποίησης που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις περί παιγνίων, μπορεί, μέχρι τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών από την ΕΕΕΠ, να εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).
9. Κάθε επιχείρηση καζίνο εκδίδει για τα παίγνια που διεξάγει Οδηγό Συμμετοχής, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις γενικές πληροφορίες, τους όρους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παικτών και επισκεπτών για την πρόσβαση στο χώρο παιγνίων και τη συμμετοχή στα παίγνια, τους κανόνες διεξαγωγής για κάθε παίγνιο που διεξάγεται και πληροφορίες για την εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling). Ο Οδηγός Συμμετοχής επέχει θέση σύμβασης προσχώρησης στο παίγνιο κατά την έννοια της περίπτωσης 11 της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και είναι διαθέσιμος στους παίκτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τον σκοπό αυτό η επιχείρηση καζίνο υποχρεούται να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των παικτών και επισκεπτών σε κάθε σχετική με τον Οδηγό Συμμετοχής, γενική ή ειδική πληροφορία, τόσο στον χώρο παιγνίων όσο και στον ιστότοπό της. Πριν τη θέση του σε ισχύ, ο Οδηγός γνωστοποιείται στην ΕΕΕΠ, η οποία έχει το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, την αλλαγή ή τροποποίηση, μέρους ή του συνόλου των όρων και κανόνων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, αιτιολογώντας ειδικώς την απόφασή της αυτή. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνουν οι γνωστοποιήσεις εισαγωγής νέου παιγνίου προς διεξαγωγή, ο Οδηγός Συμμετοχής, ο τρόπος και ο χρόνος της κατά τα ανωτέρω γνωστοποίησης, η προθεσμία εντός της οποίας η ΕΕΕΠ δύναται να απαιτήσει αλλαγές ή τροποποιήσεις, ο τρόπος αποδοχής των κανόνων συμμετοχής και διεξαγωγής από τον παίκτη, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Εκτός των ανωτέρω, ειδικότερα θέματα που συναρτώνται με τον Οδηγό Συμμετοχής, δύναται να αποτελούν αντικείμενο, συμπληρωματικής ρύθμισης που περιλαμβάνεται στην εσωτερική πολιτική (house policy) των επιχειρήσεων που λειτουργούν καζίνο.
10. Με απόφαση της ΕΕΕΠ, κατόπιν αίτησης επιχείρησης που λειτουργεί καζίνο, μπορεί να χορηγείται «Ειδική άδεια για δοκιμαστική λειτουργία νέων παιγνίων στην αγορά», με διάρκεια ισχύος έως δύο (2) μήνες. Στην ειδική αυτή άδεια περιλαμβάνεται ειδική μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του παιγνίου, καθορίζεται η διαδικασία ενημέρωσης των παικτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της δοκιμαστικής λειτουργίας. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την χορήγηση της ειδικής άδειας της παρούσας παραγράφου.
11. Κάθε επιχείρηση καζίνο υποχρεούται να καταβάλει αυθημερόν σε κάθε παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει, οποιοδήποτε ποσό κέρδους του ή οποιοδήποτε ποσό αυτός διέθεσε για την αγορά μέσων συμμετοχής στα παίγνια και το οποίο δεν διέθεσε για τη συμμετοχή αυτή. Προς διασφάλιση της παραπάνω υποχρέωσης και για την αντιμετώπιση των αναγκών διεξαγωγής των παιγνίων, η επιχείρηση καζίνο οφείλει να διαθέτει, κατά την ημερήσια λειτουργία της, χρηματικό απόθεμα ασφαλείας. Το απόθεμα ασφαλείας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην της πληρωμής των παικτών. Για την προσμέτρηση του αποθεματικού είναι δυνατόν να συνυπολογίζονται τα ποσά που διαθέτει η επιχείρηση καζίνο σε ξένο νόμισμα. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου αποθέματος ασφαλείας για κάθε επιχείρηση καζίνο, ο τρόπος ελέγχου τήρησης του αποθεματικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
12. Η παρακολούθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των καζίνο, ασκούνται από την ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας, στη σύμβαση παραχώρησης, στον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, στο άρθρο 18 του ν. 3229/2004 (Α’ 38) και στις κείμενες διατάξεις.
13. Οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων καζίνο προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δικαιούχους φορείς του και τους Ο.Τ.Α., που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας και τις συμβάσεις, καταβάλλονται με τον τρόπο και στον χρόνο που προβλέπεται, η δε καταβολή τους αποδεικνύεται με την υποβολή, αυθημερόν της καταβολής, των αποδεικτικών πληρωμής στην ΕΕΕΠ.
14. Η λειτουργία καζίνο δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων . Αν τα χρήματα δεν καταβληθούν, όπως ορίζουν οι διατάξεις , αυτοδικαίως, αναστέλλεται προσωρινά, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν τα χρήματα, η ισχύς της άδειας και αυτοδικαίως διακόπτεται η λειτουργία του καζίνο, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της ΕΕΕΠ. Εφόσον τα οφειλόμενα χρήματα, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις τους, καταβληθούν, με νεότερη πράξη της ΕΕΕΠ διαπιστώνεται η παύση της αναστολής και εκκινεί η λειτουργία του καζίνο. Η λειτουργία του καζίνο κατά παράβαση της αναστολής, επιφέρει οριστική αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της ΕΕΕΠ και επιφέρει τις συνέπειες της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
15. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της παραγράφου 14, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για τρεις (3) μήνες. Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης, οικονομικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης από την ΕΕΕΠ.
16. Η καταβολή των χρημάτων που οφείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς του αποδεικνύεται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 14. Αν η ρύθμιση παύσει να ισχύει εξαιτίας μη εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές κείμενες διατάξεις, επέρχονται οι συνέπειες των παραγράφων 16 και 15 του άρθρου αυτού, εφαρμοζόμενης της ίδιας διαδικασίας.
17. Οι συνέπειες των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου αυτού επέρχονται ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.
18. Οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων καζίνο που μετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή των παιγνίων οφείλουν να φέρουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εισόδου και παραμονής στον χώρο εργασίας τους, δελτίο καταλληλότητας που εκδίδεται από την ΕΕΕΠ.
19. Με απόφαση της ΕΕΕΠ μπορούν να διευκρινίζονται θέματα ως προς την εφαρμογή εποπτικών διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα τυχερά παίγνια και στις επιχειρήσεις καζίνο και να καθορίζεται επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων αυτών και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο.
20. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μεταφέρονται στην ΕΕΕΠ οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου των θεμάτων που αφορούν στα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία συμβατικά αναλαμβάνουν να παρέχουν οι επιχειρήσεις καζίνο.

14 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 ν2206/1994
Βρέθηκαν 20 αναφορές σε 5 άρθρα
ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο) παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο) ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο) ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο) ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο) ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 06 – Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ) παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 10 – Περιεχόμενο άδειας λειτουργίας καζίνο) ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) παράγραφος 17 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’62) (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) ν. 2206/1994 (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) ν. 2206/1994 (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο) παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο)
2 ν4182/2013
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις)
3 ν4308/2014
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 4308/2014 (Άρθρο 04 – Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ) ν. 4308/2014 (Α’ 251) (Άρθρο 07 – Οργάνωση και υποδομή της ΕΚΑΖ)
4 ν4002/2011
Βρέθηκαν 21 αναφορές σε 9 άρθρα
ν. 4002/2011 (Άρθρο 04 – Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ) παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 05 – Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού) ν. 4002/2011 (Άρθρο 09 – Αξιοπιστία και καταλληλότητα των μετόχων ΕΚΑΖ με ειδική συμμετοχή) παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 15 – Διαρκείς υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους) παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 15 – Διαρκείς υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους) παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 15 – Διαρκείς υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους) παρ. 2 και 2α του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 (Άρθρο 17 – Μεταβίβαση μετοχών ΕΚΑΖ) παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 19 – Ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ) ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 20 – Κυρώσεις) παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 20 – Κυρώσεις) παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 20 – Κυρώσεις) ν.4002/2011 (Α 180) (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο) παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο) παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο) παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο) παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο) παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο) παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο) παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο) παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο)
5 ν3139/2003
Βρέθηκαν 8 αναφορές σε 4 άρθρα
ν. 3139/2003 (Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο) ν. 3139/2003 (Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο) ν. 3139/2003 (Α’ 100) (Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο) ν. 3139/2003 (Α’ 100) (Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο) ν. 3139/2003 (Α’ 100) (Άρθρο 06 – Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ) ν. 3139/2003 (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) ν. 3139/2003 (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις) ν. 3139/2003 (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο)
6 ν4093/2012
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 4093/2012 (Α’ 222) (Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις)
7 ν3229/2004
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 3229/2004 (Α’ 38) (Άρθρο 20 – Κυρώσεις) ν. 3229/2004 (Α’ 38) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο) ν. 3229/2004 (Α’ 38) (Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο)
8 ν4129/2013
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 4129/2013 (Α’ 52) (Άρθρο 05 – Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού)
9 ν4152/2013
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 4152/2013 (Α’ 107) (Άρθρο 13 – Χορήγηση άδειας ΕΚΑΖ σε επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο) ν. 4152/2013 (Α’ 107) (Άρθρο 13 – Χορήγηση άδειας ΕΚΑΖ σε επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο) ν. 4152/2013 (Α’ 107) (Άρθρο 14 – Ανανέωση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ) ν. 4152/2013 (Α’ 107) (Άρθρο 14 – Ανανέωση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ)
10 ν4412/2016
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 4412/2016 (Α’ 147) (Άρθρο 05 – Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού) ν. 4412/2016 (Α’ 147) (Άρθρο 05 – Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού)
11 ν2190/1920
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 2190/1920 (Α’37) (Άρθρο 04 – Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ) ν. 2190/1920 (Α’37) (Άρθρο 04 – Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ) ν. 2190/1920 (Άρθρο 04 – Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ)
12 ν4413/2016
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 4413/2016 (Α’ 148) (Άρθρο 05 – Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού) ν. 4413/2016 (Α’ 148) (Άρθρο 05 – Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού)
13 ν3528/2007
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 3528/2007 (Α’ 26) (Άρθρο 16 – Λειτουργία, εποπτεία και έλεγχος των ΕΚΑΖ)
14 ν1/1
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν 1/1 (Άρθρο 18 – Οικονομικές υποχρεώσεις ΕΚΑΖ)
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ