Άρθρο 01 – ΟΡΙΣΜΟΙ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
α) ως “απόφαση”, νοείται η αμετάκλητη απόφαση που επιβάλλει χρηματική ποινή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον ελήφθη:
αα) από δικαστήριο του κράτους έκδοσης επί ποινικού αδικήματος σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης,
αβ) από μη δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης επί ποινικού αδικήματος, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε την ευκαιρία να δικαστεί από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις,
αγ) από μη δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, επί πράξεων οι οποίες, βάσει του εθνικού δικαίου του κράτους έκδοσης, τιμωρούνται ως παραβάσεις κανόνων δικαίου, με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε την ευκαιρία να δικαστεί από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις,
αδ) από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις, στις περιπτώσεις των αποφάσεων της υποπερ. αγ΄ .
β) ως «χρηματική ποινή» νοείται η υποχρέωση καταβολής:
βα) χρηματικού ποσού δυνάμει καταδικαστικής απόφασης επί ποινικού αδικήματος,
ββ) αποζημίωσης υπέρ των θυμάτων η οποία επιβάλλεται με την ίδια απόφαση, όταν για το θύμα δεν προβλέπεται δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής και το δικαστήριο ασκεί την ποινική του δικαιοδοσία,
βγ) χρηματικού ποσού για την κάλυψη δικαστικών ή διοικητικών εξόδων της διαδικασίας έκδοσης της απόφασης,
βδ) χρηματικού ποσού προς δημόσιο ταμείο ή οργάνωση υποστήριξης θυμάτων, που επιδικάστηκαν με την ίδια απόφαση.
Στην έννοια της χρηματικής ποινής δεν περιλαμβάνονται διατάξεις δήμευσης μέσων τέλεσης και προϊόντων εγκλήματος, καθώς και διατάξεις αστικής φύσης οι οποίες προκύπτουν από αξίωση αποζημίωσης και αποκατάστασης και είναι εκτελεστές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις,
γ) ως «κράτος έκδοσης» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση,
δ) ως «κράτος εκτέλεσης» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο διαβιβάζεται η απόφαση προκειμένου να εκτελεσθεί.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος απαγορεύεται να αντίκειται στα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκφράζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 02 – (άρ. 5 Α-Π) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης προϋποθέτουν σύνδεση της απόφασης με συμπεριφορά η οποία συνιστά ποινικό αδίκημα κατά το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως νομικού χαρακτηρισμού.
2. Η αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης:
– συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
– τρομοκρατική πράξη,
– εμπορία ανθρώπων,
– γενετήσια εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,
– παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,
– παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,
– δωροδοκία,
– απάτη, περιλαμβανομένης και της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
– νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,
– παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, περιλαμβανομένου του ευρώ,
– έγκλημα στον κυβερνοχώρο,
– έγκλημα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του λαθρεμπορίου απειλουμένων ζωικών ειδών και απειλουμένων φυτικών ειδών και ποικιλιών,
– παροχή συνδρομής σε παράνομη είσοδο και διαμονή στην επικράτεια,
– ανθρωποκτονία με πρόθεση, βαριά σωματική βλάβη,
– παράνομο εμπόριο ανθρώπων οργάνων και ιστών,
– αρπαγή, απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,
– έγκλημα με ρατσιστικά και ξενοφοβικά χαρακτηριστικά,
– οργανωμένη ή ένοπλη ληστεία,
– παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,
– υπεξαίρεση,
– αθέμιτη προστασία έναντι παρανόμου περιουσιακού οφέλους και εκβίαση,
– απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,
– πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία πλαστών,
– παραχάραξη μέσων πληρωμής,
– λαθρεμπόριο ουσιών με ορμονική δράση και άλλων αυξητικών παραγόντων,
– λαθρεμπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών,
– εμπορία κλεμμένων οχημάτων,
– βιασμός,
– εμπρησμός,
– έγκλημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
– αεροπειρατεία και πειρατεία,
– δολιοφθορά,
– παράβαση κανόνων οδικής κυκλοφορίας, στους οποίους περιλαμβάνονται και παραβάσεις κανόνων που αφορούν τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, καθώς και κανόνων που αφορούν επικίνδυνα προϊόντα,
– λαθρεμπόριο,
– παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
– απειλή και βιαιοπραγία κατά προσώπων, περιλαμβανομένων των πράξεων βίας κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων,
– βανδαλισμός,
– κλοπή,
– αδίκημα που ορίζεται από το κράτος έκδοσης προκειμένου να εξυπηρετηθεί η εφαρμογή υποχρεώσεων από πράξεις οι οποίες θεσπίσθηκαν δυνάμει της συνθήκης ΣΕΚ ή του τίτλου VI της συνθήκης ΣΕΕ.

Άρθρο 03 – (άρ. 2 Α-Π) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κεντρική αρχή για να επικουρεί τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του άρθρου 4 του παρόντος στην αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Η κεντρική αρχή ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του άρθρου 4 του παρόντος, και δύναται να τηρεί σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Άρθρο 04 – (άρ. 2 Α-Π) ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Αρμόδια δικαστική αρχή για την αναγνώριση και εκτέλεση κάθε απόφασης είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών της περιφέρειας όπου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει απαγγελθεί η καταδικαστική απόφαση διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα ή έχει τη συνήθη διαμονή του ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την έδρα του.
2. Αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση της απόφασης ή επικυρωμένου αντιγράφου της και του πιστοποιητικού του άρθρου 6 προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης είναι ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση της οποίας ζητείται η αναγνώριση ή εκτέλεση.

Άρθρο 05 – (άρ. 4 Α-Π) ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η απόφαση ή επικυρωμένο αντίγραφό της μαζί με το πιστοποιητικό του άρθρου 6, διαβιβάζονται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα της παρ. 2 του άρθρου 4 στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης όπου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα ή έχει τη συνήθη διαμονή του ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την έδρα του. Η ανωτέρω διαβίβαση διενεργείται απευθείας, με οποιονδήποτε μέσο αποτυπώνεται εγγράφως και υπό συνθήκες που επιτρέπουν στο κράτος εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητα. Το πρωτότυπο της απόφασης ή επικυρωμένο αντίγραφό της και το πρωτότυπο του πιστοποιητικού του άρθρου 6 αποστέλλονται στο κράτος εκτέλεσης κατόπιν σχετικού αιτήματος.
2. Η απόφαση διαβιβάζεται σε ένα μόνο κράτος εκτέλεσης κάθε φορά.
3. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι γνωστή, ο αρμόδιος Εισαγγελέας απευθύνεται στην κεντρική αρχή του άρθρου 3, προκειμένου αυτή να λάβει πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης με κάθε απαραίτητο μέσο, περιλαμβανομένων των σημείων επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου.
4. Εάν η δικαστική αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 που παραλαμβάνει την απόφαση ή επικυρωμένο αντίγραφό της μαζί με το πιστοποιητικό του άρθρου 6 δεν είναι αρμόδια για την αναγνώριση και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εκτέλεση της, διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως την απόφαση αυτή στην αρμόδια αρχή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

Άρθρο 06 – (άρ. 4 παρ. 2 Α-Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το πιστοποιητικό, υπόδειγμα του οποίου ενσωματώνεται στο παράρτημα του παρόντος, συμπληρώνεται κατ’ ελάχιστον ως προς τα υποχρεωτικά του στοιχεία, υπογράφεται και πιστοποιείται ως προς το περιεχόμενό του από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

Άρθρο 07 – (άρ. 6 Α-Π) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4 αναγνωρίζει χωρίς άλλη διατύπωση κάθε απόφαση η οποία της διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 και λαμβάνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή, εκτός αν συντρέχει λόγος μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης του άρθρου 8 .

Άρθρο 08 – (άρ. 5 § 3 & 7 Α-Π) ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4,δεν αναγνωρίζει και δεν εκτελεί απόφαση όταν αυτή δεν συνδέεται με συμπεριφορά η οποία συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως νομικού χαρακτηρισμού, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 .
2. Η αρχή εκτέλεσης της παρ.1 του άρθρου 4 μπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης όταν:
α) το πιστοποιητικό του άρθρου 6 δεν έχει προσκομισθεί ή είναι ελλιπές ή πρόδηλα αναντίστοιχο προς την απόφαση ή από το πιστοποιητικό εγείρεται ζήτημα πιθανής παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων ή θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως αυτά καθιερώνονται στο άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) έχει εκδοθεί απόφαση κατά του καταδικασθέντα για τις ίδιες πράξεις στο κράτος εκτέλεσης ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πέραν των κρατών έκδοσης ή εκτέλεσης, και, στην τελευταία περίπτωση, η απόφαση αυτή έχει εκτελεστεί,
γ) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, η χρηματική ποινή που έχει επιβληθεί με την απόφαση έχει παραγραφεί και η απόφαση συνδέεται με αξιόποινες πράξεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών,
δ) η απόφαση συνδέεται με πράξεις οι οποίες:
δα) θεωρούνται κατά το ελληνικό δίκαιο ότι τελέσθηκαν ολικά ή μερικά στο έδαφος της Ελλάδας ή σε εξομοιούμενο προς αυτό έδαφος, ή
δβ) τελέσθηκαν εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης και κατά το ελληνικό δίκαιο απαγορεύεται δίωξη για τις πράξεις αυτές όταν τελούνται εκτός ελληνικού εδάφους,
ε) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο υφίσταται ασυλία που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης,
στ) η απόφαση αφορά φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο θεωρείται ποινικά ανεύθυνο λόγω ηλικίας για τις πράξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η απόφαση,
ζ) σύμφωνα με το πιστοποιητικό του άρθρου 6 , το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σε περίπτωση γραπτής διαδικασίας, δεν ενημερώθηκε προσωπικά ή μέσω εκπροσώπου σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης για το δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση και για τις προθεσμίες άσκησης του σχετικού ένδικου μέσου,
η) η χρηματική ποινή είναι κατώτερη των 70 ευρώ ή ισοδύναμου ποσού,
θ) σύμφωνα με το πιστοποιητικό του άρθρου 6, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, βάσει περαιτέρω δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης:
θα) είχε κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο είχε ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, και αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης και είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί, ή
θβ) το πρόσωπο ήταν ενήμερο για την προγραμματισμένη δίκη και είχε δώσει εντολή σε δικηγόρο, ο οποίος και τον εκπροσώπησε στη δίκη, ή
θγ) αφού του επιδόθηκε η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο κατά την εκδίκαση του οποίου δικαιούται να παρίσταται και με το οποίο θα επανεξεταστεί η ουσία της υπόθεσης, και δήλωσε ρητά ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση ή δεν ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε ένδικο μέσο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας
ι) σύμφωνα με το πιστοποιητικό του άρθρου 6, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παραστάθηκε στη διαδικασία, εκτός εάν επισημαίνεται στο πιστοποιητικό ότι το πρόσωπο, αφού ενημερώθηκε ρητά για τη διαδικασία και τη δυνατότητα να παραστεί στη δίκη, παραιτήθηκε ρητά του σχετικού δικαιώματός του και δήλωσε ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση.
3. Στις περ. α΄, γ΄, ζ΄, θ΄ και ι΄ της παρ. 2, η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4 πριν αποφανθεί για την ολική ή μερική μη αναγνώριση ή μη εκτέλεση της απόφασης, διαβουλεύεται με κάθε κατάλληλο μέσο με την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και ζητεί την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας.

Άρθρο 09 – (άρ. 8 Α-Π) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4, όταν διαπιστώνει ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά πράξεις που δεν διαπράχθηκαν στο έδαφος του κράτους έκδοσης, δύναται να αποφασίσει τη μείωση του ποσού της ποινής που επιβλήθηκε μέχρι το μέγιστο όριο που προβλέπεται από το ελληνικό δίκαιο για το ίδιο αδίκημα, όταν οι πράξεις εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.
2. Η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4 μετατρέπει, εφόσον απαιτείται, το ποσό της ποινής σε ευρώ με την ισοτιμία που ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της ποινής.

Άρθρο 10 – (άρ. 9, 10 Α-Π) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για την εκτέλεση της απόφασης εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 553 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας . Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση χρηματικών ποινών σε βάρος νομικών προσώπων. Μετατροπή της χρηματικής ποινής σε στερητική της ελευθερίας ποινή κατά την παρ. 6 του άρθρου 588 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας χωρεί μόνο όταν αυτή έχει επιτραπεί από το κράτος έκδοσης με σχετική αναφορά στο πιστοποιητικό του άρθρου 6. Το ύψος της στερητικής της ελευθερίας ποινής δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο που ενδεχομένως δηλώνεται στο πιστοποιητικό.
2. Όταν ο καταδικασθείς αποδεικνύει ότι κατέβαλε το ποσό της ποινής ολικά ή μερικά σε οποιοδήποτε κράτος, η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4 διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 8 . Κάθε τμήμα του ποσού της ποινής που έχει εισπραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλο κράτος εκπίπτει πλήρως από το ποσό της εκτελεστέας ποινής.

Άρθρο 11 – (άρ. 12 Α-Π) ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η αρχή διαβίβασης της παρ. 2 του άρθρου 4 ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης σχετικά με αποφάσεις ή μέτρα, συνεπεία των οποίων η απόφαση παύει να είναι εκτελεστή ή να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους εκτέλεσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
2. Η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4 διακόπτει την εκτέλεση της απόφασης μόλις η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης πληροφορήσει ότι έλαβε τέτοια απόφαση ή μέτρο.

Άρθρο 12 – (άρ. 11 Α-Π) ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ METΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΝΗΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Χάρις και μετριασμός ποινής δύναται να χορηγείται από το κράτος έκδοσης καθώς και το κράτος εκτέλεσης.
2. Με την επιφύλαξη των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10, μόνο το κράτος έκδοσης δύναται να αποφανθεί επί αίτησης αναθεώρησης της απόφασης.

Άρθρο 13 – (άρ. 13 Α-Π) ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ποσά προερχόμενα από την εκτέλεση αποφάσεων περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία ανάμεσα στο κράτος έκδοσης και την Ελλάδα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ του άρθρου 1 .

Άρθρο 14 – (άρ. 14 Α-Π) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4 ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να αποδειχθεί εγγράφως για :
α) τη διαβίβαση της απόφασης στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το την παρ. 4 του άρθρου 5 ,
β) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας απόφασης, σύμφωνα με το εδ. τελευταίο της παρ. 3 άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α εδάφιο τελευταίο και ζ καθώς και για τους λόγους της απόφασης αυτής,
γ) την ολική ή μερική μη εκτέλεση της απόφασης για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10 και στην παρ. 1 του άρθρου 11 ,
δ) την εκτέλεση της απόφασης, μόλις η εκτέλεση ολοκληρωθεί.

Άρθρο 15 – (άρ. 15 Α-Π) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 2, το κράτος έκδοσης δεν έχει δικαίωμα να προβεί στην εκτέλεση απόφασης που διαβιβάσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5.
2. Το δικαίωμα εκτέλεσης της απόφασης επανέρχεται στο κράτος έκδοσης:
α) μόλις η αρχή διαβίβασης της παρ. 2 του άρθρου 4 ενημερωθεί από το κράτος εκτέλεσης για την ολική ή μερική μη εκτέλεση ή τη μη αναγνώριση στις περιπτώσεις του άρθρου 8, με εξαίρεση το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β, και στην περίπτωση του άρθρου 12 παράγραφος 1,
β) όταν το κράτος εκτέλεσης πληροφορήθηκε από την αρχή διαβίβασης της παρ. 2 του άρθρου 4 ότι η απόφαση δεν εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητα του, σύμφωνα με το άρθρο 11,
3. Εάν, μετά τη διαβίβαση απόφασης κατά το άρθρο 5, η αρχή διαβίβασης της παρ. 2 του άρθρου 4 λάβει χρηματικό ποσό που κατέβαλε αυτοβούλως ο καταδικασθείς σε σχέση με την απόφαση, η εν λόγω αρχή ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.

Άρθρο 16 – (άρ. 16 Α-Π) ΓΛΩΣΣΕΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το πιστοποιητικό πρέπει να μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 17 – (άρ. 17 Α-Π) ΕΞΟΔΑ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εάν από την εκτέλεση απόφασης στην Ελλάδα προκαλούνται δαπάνες επί του ελληνικού εδάφους, αυτές βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 18 – (άρ. 18 Α-Π) ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών διατηρούνται στο μέτρο που συμβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω διευκόλυνση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 19 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυτή ή διαβούλευση δεν περιέχει σχετικούς νόμους.
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ