Άρθρο 01 – Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής – Υιοθεσίας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Συνιστάται συλλογικό συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας – Ε.Σ.Αν.Υ.», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 02 – Σύνθεση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία:α
α. Το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο.
β. Έναν Εισαγγελέα Ανηλίκων, μετά από πρόταση της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου.
γ. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.
δ. Τέσσερις ειδικούς εμπειρογνώμονες στο χώρο της παιδικής προστασίας.
ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα παιδικής προστασίας.
στ. Τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α.
ζ. Τους Προέδρους των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και ένας εκ των προέδρων των υπόλοιπων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
η. Έναν εκπρόσωπο από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ β΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών.
ι. Έναν εκπρόσωπο της ΗΔΙΚΑ.
Στην περίπτωση του στοιχείου ζ’ αναπληρωτές ορίζονται Πρόεδροι των υπόλοιπων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
2. Με απόφαση του Συμβουλίου συστήνονται ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές για την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων.

3. Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου προσκαλείται και συμμετέχει, με εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Άρθρο 03 – Αρμοδιότητες Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Την υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων για τις σχεδιαζόμενες πολιτικές σχετικά με τη διάδοση και την προώθηση των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής.
β. Την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την υιοθεσία και την αναδοχή και της συμμόρφωσής της με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
γ. Την προώθηση και το συντονισμό της δράσης των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ανωτέρω θεσμών καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στα ζητήματα αυτά.
δ. Την υποστήριξη και την παροχή γνωμοδοτικής και επιστημονικής συνδρομής προς τους φορείς και τις υπηρεσίες που υλοποιούν προγράμματα υιοθεσιών και αναδοχών, μετά από ερώτημα του αρμόδιου τμήματος.
ε. Την επεξεργασία των τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών που εκδίδονται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την εξαγωγή πορισμάτων.
στ. Την εκπόνηση μελετών, ερευνών και πιλοτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση των πολιτικών υιοθεσιών και αναδοχών που εφαρμόζονται.
ζ. Την παρακολούθηση των νέων προγραμμάτων εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής, του σχετικού διεθνούς και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και των αντίστοιχων κατευθυντήριων οδηγιών.
η. Τον καθορισμό των θεματικών ενοτήτων που πρέπει κατ’ ελάχιστον να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των υποψήφιων αναδόχων γονέων και θετών γονέων.
θ. Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτών που υλοποιούν τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για τους υποψήφιους ανάδοχους και τους υποψηφίους θετούς γονείς και των θεματικών ενοτήτων που πρέπει να διδάσκονται σε αυτά.
ι. Την υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία σχετικά με την ανάπτυξη και τη βελτίωση του θεσμών.

Άρθρο 04 – Λειτουργία Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρέχεται σε αυτό γραμματειακή υποστήριξη από υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεριμνά για τη σύγκληση και λειτουργία του Συμβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεών του.

3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ή κατόπιν αιτήματος τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του.

4. Το Συμβούλιο συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα μέλη του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( ΦΕΚ Ά 45, ν. 2690/1999).

Άρθρο 05 – Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τηρεί Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ανήλικοι που τοποθετούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας, ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση, ή να υιοθετηθούν.

2. Κάθε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να τηρεί Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων στο οποίο αναγράφονται εντός (48) ωρών, από την είσοδο του ανηλίκου στη μονάδα, τα εξής στοιχεία:

α. Το ονοματεπώνυμο του ανηλίκου, τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτού (ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια) καθώς και η κατάσταση υγείας του.
β. Το ονοματεπώνυμο των φυσικών γονέων και ενός τουλάχιστον συγγενή εξ αίματος και εξ αγχιστείας ως τρίτου βαθμού, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτών (ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια) εφόσον υπάρχουν, ή του κηδεμόνα του, ή του επιτρόπου, ή του δικαστικού συμπαραστάτη που έχει οριστεί καθώς και η κατάσταση υγείας των φυσικών γονέων.
γ. Ο αριθμός κατάθεσης της αίτησης ή της κύριας παρέμβασης, που ασκούνται κατά το άρθρο 1532 παρ.1 ΑΚ με αίτημα την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας του τέκνου, ή της επιμέλειάς του ολικά ή μερικά σε τρίτον, ή τον διορισμό επιτρόπου, το αρμόδιο δικαστήριο καθώς και η ημερομηνία της δικασίμου.
δ. Ο αριθμός κατάθεσης της αίτησης υιοθεσίας κατά άρθρο 1549 ΑΚ, το αρμόδιο δικαστήριο καθώς και η ημερομηνία της δικασίμου.

3. Κάθε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας, οφείλει να καταχωρεί αμελλητί στο Ειδικό και Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων α έως δ της παρούσας παραγράφου και να αποστέλλει τις μεταβολές στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο τις γνωστοποιεί με τη σειρά του στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα εποπτείας.

4. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση του ανηλίκου στην ανωτέρω μονάδα, η τελευταία αποστέλλει τα στοιχεία της παρ.2 στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για εγγραφή τους στο Εθνικό μητρώο της παρ. 1.,το οποίο γνωστοποιεί στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα εποπτείας τις διενεργηθείσες καταχωρήσεις ανηλίκων.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εντός ενενήντα (90) ημερών όλες οι μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας, που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, υποχρεούνται να καταγράψουν στα επιμέρους Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων καθώς και να αποστείλουν για καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων όλα τα παιδιά που είναι τοποθετημένα σε αυτές. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης γνωστοποιεί με τη σειρά του τις καταχωρήσεις στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα εποπτείας.
Όλα τα στοιχεία που αφορούν τους ανηλίκους τηρούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με τις περί απορρήτου διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

5. Οι αιτήσεις και οι κύριες παρεμβάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ. της παρ. 2 αποστέλλονται στο Ε.Κ.Κ.Α προς καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή τους, με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνονται. Υποχρέωση αποστολής κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει και στην περίπτωση που το δικαστήριο ενεργεί αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με το άρ. 1532 παρ. 1 ΑΚ.

6. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο δ. της παρ. 2 αποστέλλονται στο Ε.Κ.Κ.Α προς καταχώριση εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή τους, με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνονται.

Άρθρο 06 – Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων και Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τηρεί Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι στα επί μέρους Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων των φορέων εποπτείας της αναδοχής του άρ.13 παρ.1.

2. Ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας εποπτείας της αναδοχής τηρεί Ειδικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων. Για την εγγραφή στα Ειδικά Μητρώα είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

α. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και λοιπών δικαιολογητικών, όπως ορίζονται στο αρ. 9 παρ.1α, ενώπιον του εκάστοτε αρμόδιου φορέα εποπτείας του άρ.13 παρ.1 που επιθυμούν και έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων καταλληλότητας που αναφέρονται στο άρ. 8 παρ. 2 στοιχείο β. έως δ. του παρόντος .Για τα ανωτέρω εκδίδεται βεβαίωση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και βεβαίωση έγκρισης των τυπικών προϋποθέσεων καταλληλότητας από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα εποπτείας της αναδοχής.
β. Βεβαίωση ολοκλήρωσης και θετικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας για τον έλεγχο καταλληλότητας από την κοινωνική υπηρεσία του φορέα εποπτείας

3. Την ευθύνη εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο φέρει ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας εποπτείας της αναδοχής. Ειδικότερα, στο Εθνικό Μητρώο αποστέλλονται οι βεβαιώσεις της παρ.2 περιπτώσεις α. και β. καθώς και πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα εποπτείας περί ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης του άρ.14.

Άρθρο 07 – Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τηρεί Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων στο οποίο καταχωρούνται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία που σχετίζονται με την αναδοχή ανηλίκων.

2. Κάθε φορέας εποπτείας της αναδοχής υποχρεούται να τηρεί Ειδικό Μητρώο για τις αναδοχές τις οποίες εποπτεύει και να αποστέλλει τα στοιχεία της παρ.3 εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης εποπτείας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο της παρ. 1. Κάθε ανάδοχος γονέας οφείλει να ενημερώνει αμελλητί για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με τα στοιχεία της πρώτης παραγράφου τον αρμόδιο φορέα εποπτείας, ο οποίος υποχρεούται ανά εξάμηνο, να αποστέλλει τις μεταβολές στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Στα Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων μεταφέρονται τα στοιχεία των Μητρώων των άρθρων 5 και 6 καθώς και τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία του εκάστοτε αρμόδιου φορέα εποπτείας του άρ.13
β. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της κοινωνικής έκθεσης του αρ. 10 παρ. 4 και 11 παρ.2.
γ. Επί ορφανών, η ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι η επιμέλεια του τέκνου δεν έχει ανατεθεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο. Επί τέκνων μονογονεϊκών οικογενειών, αντίγραφο της κατά το άρθρο 1532 ΑΚ αίτησης του φυσικού γονέα. Επί εγκαταλελειμμένων και από τους δύο γονείς, ή έκθετων, ή κακοποιημένων, ή παραμελημένων τέκνων, οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο αρμόδιου κατά νόμο οργάνου από το οποίο να προκύπτει το γεγονός της εγκατάλειψης, ή έκθεσης, ή κακοποίησης, ή παραμέλησης του ανηλίκου.
δ. Ο αριθμός της απόφασης που κηρύσσει την αναδοχή, ή της εισαγγελικής διάταξης που διατάσσει ως προσωρινό μέτρο την αναδοχή κατά το άρ. 1532 ΑΚ, ή ο αριθμός της σύμβασης με τους αναδόχους γονείς, ο αριθμός βεβαίωσης της έγκρισης της καταλληλότητας των αναδόχων γονέων και ο αριθμός της πιστοποίησης εκπαίδευσης αναδόχων γονέων.
ε. Η αναφορά της αποδοχής ή παραίτησης εκ μέρους των αναδόχων γονέων της εκάστοτε προβλεπόμενης τακτικής οικονομικής ενίσχυσης.
στ. Ο προσδιορισμός της κατηγορίας της εγκεκριμένης τακτικής οικονομικής ενίσχυσης (μεταξύ αυτών που εκάστοτε ισχύουν), εφόσον αυτή χορηγείται στους αναδόχους γονείς.
ζ. Ο προσδιορισμός της μορφής της αναδοχής σε σχέση με τους αναδόχους γονείς (συγγενική, επαγγελματική, επείγουσα ή άλλη), εφόσον κάποια από αυτές υλοποιείται.
η. Ο προσδιορισμός των εξατομικευμένων αναγκών φροντίδας και αποκατάστασης του ανηλίκου που τοποθετείται σε αναδόχους γονείς.
θ. Η καταγραφή των σημαντικών αλλαγών που πραγματοποιούνται σχετικά με τον ανήλικο που έχει τοποθετεί για φροντίδα και τους ανάδοχους γονείς, όπως είναι ενδεικτικά η διακοπή αναδοχής, η αλλαγή ανάδοχων γονέων, η αλλαγή της σύνθεσης ή της κατοικίας των ανάδοχων γονέων, η επιστροφή στη βιολογική οικογένεια ή συγγενείς του, η υιοθεσία. η. Η εισαγωγή σε Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, ή η τοποθέτηση σε άλλο πρόγραμμα προστατευμένης φροντίδας, η εμφάνιση αναπηρίας ή σημαντικού προβλήματος υγείας που απαιτεί ειδική φροντίδα, ή αποκατάσταση και αλλαγή κατηγορίας οικονομικής ενίσχυσης και τους λόγους αυτών, όπου απαιτείται.
ι. Η καταγραφή της εκτίμησης της κατάστασης του ανηλίκου, που είχε τοποθετηθεί για φροντίδα σε ανάδοχο γονέα, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και τα περαιτέρω μέτρα προστασίας και φροντίδας που τυχόν απαιτούνται.

Άρθρο 08 – Ανάδοχοι Γονείς- Προϋποθέσεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι, κατά την έννοια των άρ. 1533 παρ.4, 1607 παρ. 1 εδάφιο 1, 1655 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 9 του ν.2082/1992, είναι οικογένειες αποτελούμενες από συζύγους, ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, ή μεμονωμένα άτομα (άγαμα, ή διαζευγμένα, ή χήρα) με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας, οποιουδήποτε βαθμού με τον ανήλικο (συγγενική αναδοχή). Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων ανάδοχων γονέων η επιλογή γίνεται υποχρεωτικά κατά τη σειρά αναφοράς του προηγούμενου εδαφίου . Η συγγενική αναδοχή πρέπει να προτιμάται.
2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς επιτρέπεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από τον αναδεχόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί υιοθεσίας.
β. Οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία, ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα.
γ. Οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα εκείνα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το άρ. 1537 του ΑΚ, καθώς και για τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ναρκωτικών και περί εμπορίας ανθρώπων και οργάνων.
δ. Οι ανάδοχοι γονείς έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο οικονομικούς πόρους και καταβάλλοντας προσωπική φροντίδα.
ε. Οι ανάδοχοι γονείς είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων του αρ. 6 παρ. 1.

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις β. γ. και δ. της παραγράφου αυτής πρέπει να συντρέχουν καθ` όλη τη διάρκεια της αναδοχής.

Άρθρο 09 – Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής στα Ειδικά και στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι επιθυμούντες να γίνουν ανάδοχοι γονείς υποβάλλουν στον εκάστοτε αρμόδιο κατά το άρθρο 13 φορέα τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλικία τους και στην οποία πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε τεκμηριωμένα ο λόγος που τους ωθεί να γίνουν ανάδοχοι γονείς.
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, αρκεί υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έχει καταθέσει τη δήλωση φόρου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει το εκκαθαριστικό σημείωμα όταν εκδοθεί.
δ. Πιστοποιητικό δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα, από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα.
ε. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, ή κίνησης σχετικής διαδικασίας από το πρωτοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας των αιτούντων και όσων συνοικούν με αυτούς.
στ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης των ιδίων και των συνοικούντων με αυτούς ενηλίκων μελών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδικήματα από εκείνα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρ. 1537 του ΑΚ, έκπτωση από τη γονική μέριμνα, ή για κακοποίηση, ή παραμέληση ανηλίκου, ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ή για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ή περί εμπορίας ανθρώπων, ή οργάνων.
ζ. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα προβλεπόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο στ. αδικήματα καθώς και πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την εισαγγελία του τόπου μόνιμης κατοικίας τους ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήματα.
Τα υπό στοιχεία στ. και ζ. πιστοποιητικά αναζητούνται αυτεπαγγέλτως σε ετήσια βάση από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος ή ο ανάδοχος στα μητρώα των άρθρων 6 και 7.
2. Μετά την υποβολή αίτησης και την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τους υποψηφίους, ο αρμόδιος φορέας υποχρεούνται να διεξαγάγει κοινωνική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των Υποψηφίων Ανάδοχων Γονέων προς εγγραφή τους στο Μητρώο του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος. Η έρευνα διεξάγεται και περατώνεται εντός τριών (3) μηνών από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο φορέας συντάσσει έκθεση καταλληλότητας, εγγράφει τους ενδιαφερόμενους στο ειδικό μητρώο που τηρεί κατά το άρθρο 6 παρ. 2 και διεξάγει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του αρ. 14.
Μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, ο φορέας εγγράφει τους ενδιαφερομένους στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Υποψηφίων Αναδόχων του αρ. 6 παρ. 1.
3. Μέγιστος χρόνος παραμονής των στοιχείων υποψηφίου αναδόχου στο Εθνικό Μητρώο του άρ.6 ορίζονται τα (3) τρία έτη. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της τριετίας και μη τοποθέτησης σε αυτόν ανηλίκου, διαγράφεται από το Εθνικό Μητρώο του άρ.6 και για την εκ νέου επανεγγραφή του ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10 – Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 1655 του ΑΚ και τηρουμένων και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ΑΚ, να τοποθετήσουν το ανήλικο παιδί, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του, σε ανάδοχους γονείς, κατά προτίμηση συγγενείς, καταρτίζοντας μαζί τους ,εγγράφως τη σχετική σύμβαση. Εάν τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή του αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με το άρ. 13 του παρόντος, για εξεύρεση της κατάλληλης οικογένειας.
2. Προκειμένου για τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχο γονέα από νομικό πρόσωπο που έχει οριστεί επίτροπος του κατά το άρθρο 1600 του ΑΚ συνάπτεται μεταξύ του επιτρόπου, όπως αυτός κατά περίπτωση εκπροσωπείται νόμιμα και των ανάδοχων γονέων σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος γονέας αναλαμβάνει την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΑΚ και τον παρόντα νόμο. Στη σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως, γίνεται μνεία ότι ο ανάδοχος γονέας έλαβε γνώση του περιεχομένου των διατάξεων του ΑΚ και του παρόντος και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών και τις από αυτά απορρέουσες δεσμεύσεις.
3.Προϋπόθεση για την έγκυρη σύναψη της σύμβασης των παρ. 1 και 2 είναι η εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρ.7 εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών του αρ. 7.
4. Για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών του αρ. 7 , η κοινωνική υπηρεσία του αρμόδιου φορέα εποπτείας, καταρτίζει έκθεση πιστοποίησης καταλληλότητας ύστερα από έλεγχο των στοιχείων της προσωπικότητας, των βιοτικών συνθηκών και γενικά της καταλληλότητάς του, να γίνει ανάδοχος γονέας του συγκεκριμένου παιδιού, σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:
α. Βεβαίωση εγγραφής του υποψήφιου αναδόχου γονέα στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων του αρ. 6.
β. Καταγραφή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 3 του αρ. 7.
γ. Βεβαίωση εγγραφής του υποψήφιου προς αναδοχή παιδιού στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων.

Άρθρο 11 – Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με δικαστική απόφαση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για να τοποθετηθεί με δικαστική απόφαση ανήλικος σε ανάδοχο γονέα, πρέπει το συμφέρον του να επιβάλλει την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας του σε τρίτους (ανάδοχους γονείς) ιδίως δε συγγενείς κατά το άρ. 8 παρ. 1 του παρόντος είτε γιατί οι γονείς του αδυνατούν ή εμποδίζονται να ασκούν, κατά τρόπο ικανοποιητικό, εν όλω ή εν μέρει τη γονική μέριμνα, είτε γιατί ο επίτροπος του αδυνατεί ή εμποδίζεται να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του που σχετίζονται με την εξασφάλιση της υγιούς σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης του ανηλίκου. Η αναδοχή ανηλίκου προκρίνεται ιδίως σε περιπτώσεις έκθετων, ορφανών, ή εγκαταλελειμμένων και από τους δύο γονείς τους, ή προκειμένου περί εκτός γάμου μη αναγνωρισμένων τέκνων, εγκαταλελειμμένων από τη μητέρα τους, κακοποιημένων, ή παραμελημένων από τους γονείς τους, ή άλλους συνοικούντες καθώς και ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα.
2. Η επιλογή του αναδόχου γονέα, από το δικαστήριο, ύστερα από επιπρόσθετο, εξατομικευμένο έλεγχο κοινωνικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρ. 1533 παρ. 2 ΑΚ, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάθεσής του από το δικαστήριο και βεβαίωση περί της καταλληλότητάς του, ή από τον εισαγγελέα κατά την παρ. 3 του άρ. 1532 ΑΚ, γίνεται υποχρεωτικά από τους εγγεγραμμένους στο εθνικό μητρώο υποψήφιων αναδόχων γονέων του αρ. 6 παρ. 1, ή από τους επαγγελματίες αναδόχους των άρ.16 και 16Α. Αρμόδια κοινωνική υπηρεσία για την βεβαίωση που προβλέπεται στο άρ. 1533 παρ. 2 ΑΚ είναι η υπηρεσία του φορέα εποπτείας του αρ. 13 παρ. 1β.

Άρθρο 12 – Παροχές και διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. α. Στους ανάδοχους με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση κατά τα άρ. 10 και 11, γονείς, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, παρέχεται η προβλεπόμενη από την υπουργική απόφαση του άρ. 9 παρ.5 του ν. 2082/1992, όπως ισχύει, οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ανηλίκου.
β. Στο πλαίσιο της παρεχόμενης κατά τα ανωτέρω ενίσχυσης , οι ανάδοχοι γονείς, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης της διοίκησης του φορέα που έχει την ευθύνη της εποπτείας της συγκεκριμένης αναδοχής, ενισχύονται οικονομικά, προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε ειδικές δαπάνες, αναγκαίες για την προσωπική φροντίδα και την ομαλή ανάπτυξη του ανηλίκου, ιδίως σε δαπάνες ορθοδοντικής, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας ή άλλης εξειδικευμένης θεραπείας. Οι παραπάνω αναφερόμενες ανάγκες πρέπει να αποδεικνύονται από γνωμάτευση ειδικού ιατρού. Τυχόν δαπάνες για επιπρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες απαραίτητες για την σχολική ένταξη και μορφωτική εξέλιξη του ανηλίκου, αποδεικνύονται από γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.

2. Η ως άνω οικονομική ενίσχυση εξακολουθεί να παρέχεται σε άτομα που ενηλικιώνονται σε καθεστώς αναδοχής, στις εξής περιπτώσεις:
α. Στους ανάδοχους γονείς, όταν το άτομο που έχουν υπό την φροντίδα τους είναι ΑμεΑ, η ενίσχυση καταβάλλεται καθ΄όλη τη διάρκεια της αναδοχής.
β. Σε περίπτωση σπουδών, μέχρι την ολοκλήρωση αυτών όχι όμως πέραν των έξι ετών, απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγησή της σε αυτή την περίπτωση είναι ο λήπτης της οικονομικής ενίσχυσης να μη δύναται να βρει εργασία λόγω των σπουδών, ενώ σε καμία περίπτωση η οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση σπουδών δεν μπορεί να χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του ατόμου αυτού και στην περίπτωση του στοιχ. β. την οικονομική ενίσχυση λαμβάνουν τα άτομα που βρίσκονταν πριν την ενηλικίωσή τους σε καθεστώς αναδοχής.

3. Ο ανήλικος, που τοποθετείται σε ανάδοχο γονέα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά από τον ασφαλιστικό φορέα του ανάδοχου γονέα. Σε περίπτωση έλλειψης ασφάλισης αυτού, ο ανήλικος καλύπτεται με την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου. Φάρμακα, υγειονομικό υλικό και λοιπές παροχές αναγκαίες για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του ανηλίκου, που βρίσκεται σε αναδοχή, όπως αυτό αποδεικνύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση δημοσίου νοσοκομείου, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα, παρέχονται από τον φορέα , ο οποίος χορηγεί και την οικονομική ενίσχυση.
Η εγγραφή στο ασφαλιστικό φορέα του ανάδοχου γονέα αρχίζει για την μεν περίπτωση των αναδοχών με δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη, από την ημέρα έκδοσης αυτής, για δε τις περιπτώσεις αναδοχών με σύναψη σύμβασης, από την ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης του φορέα εποπτείας προς τον ασφαλιστικό φορέα, όπου αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της αναδοχής. Αντιστοίχως, σε περιπτώσεις άρσης της αναδοχής, αυτό ανακοινώνεται αυθημερόν από τον φορέα εποπτείας στον ασφαλιστικό φορέα του πρώην ανάδοχου γονέα.

4. Οι ανήλικοι, που τοποθετούνται σε ανάδοχο γονέα με οποιονδήποτε τρόπο, εγγράφονται κατά προτεραιότητα και φοιτούν δωρεάν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αρμοδιότητας των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. του τόπου κατοικίας των ανάδοχων γονέων. Επίσης, φιλοξενούνται, κατά προτεραιότητα, στις παιδικές εξοχές και τα Κέντρα Οικογενειακών Διακοπών που λειτουργούν στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος. Ανάλογη εφαρμογή έχουν οι ανωτέρω ρυθμίσεις για την κατά προτεραιότητα φιλοξενία των ανηλίκων σε εξοχές και όταν οι ανήλικοι φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε φοιτητικές εστίες στην περίπτωση σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους το καθεστώς αναδοχής διατηρείται.
5. Η οικονομική ενίσχυση και οι καταβαλλόμενες δαπάνες του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται κάθε φόρου ή κράτησης.

Άρθρο 13 – Εποπτεία της αναδοχής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η εποπτεία της αναδοχής, σύμφωνα με το νόμο και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος, ανατίθεται, κατά περίπτωση, στους εξής φορείς:
α. Στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους.
β. Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών για τους ανηλίκους, των οποίων η επιτροπεία έχει ανατεθεί σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά το άρ. 1600 του ΑΚ και για τις περιπτώσεις συμβατικών αναδοχών του άρθρου 10.
γ. Στα δημοτικά βρεφοκομεία, για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους.
δ. Στις Κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τους ανηλίκους που έχουν υπό την ευθύνη τους.

2. Ο αρμόδιος για την εποπτεία της αναδοχής φορέας υποχρεούται:
α. Να οργανώνει επισκέψεις οργάνων του τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως, όποτε το κρίνει σκόπιμο, στην ανάδοχη οικογένεια για να διαπιστώνει τους όρους διαβίωσης και ανατροφής του τοποθετηθέντος ανηλίκου. Οι επισκέψεις μπορεί να γίνονται και χωρίς προειδοποίηση των ανάδοχων γονέων.
β. Να χορηγεί τη σχετική βεβαίωση εξακολούθησης της αναδοχής στους ανάδοχους γονείς έτσι ώστε να τους παρέχονται οι διευκολύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος.
γ. Να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους ανάδοχους γονείς και να τους διευκολύνει, κατά το μέτρο του δυνατού, στην άσκηση των καθηκόντων τους ως ανάδοχων γονέων.
δ. Να επιλαμβάνεται αμέσως επειγουσών περιπτώσεων που αφορούν τον ανήλικο, ευθύς μόλις ειδοποιηθεί από τον ανάδοχο γονέα ή τρίτο.
ε. Να παρέχει τις αναγκαίες συμβουλές στους ανάδοχους γονείς για θέματα που αφορούν την όλη λειτουργία του οικογενειακού περιβάλλοντος και μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή διαβίωση του ανηλίκου.
στ. Να συμπεριφέρεται προς τους ανάδοχους γονείς με τον επιβαλλόμενο σεβασμό χωρίς καμιά διάκριση λόγω κοινωνικής, ή οικονομικής κατάστασης, ή πολιτικών, ή θρησκευτικών πεποιθήσεων τους, τηρώντας κατά τα λοιπά τις διατάξεις του νόμου 3304/2005, όπως κάθε φορά ισχύει.
ζ. Να τηρεί τα ειδικά μητρώα των άρ. 5 παρ. 2, εφόσον φιλοξενεί ανηλίκους και 6 παρ. 2 και να εγγράφει τα απαιτούμενα στοιχεία στα εθνικά μητρώα των αρ. 5 παρ. 1 , 6 παρ. 1 και 7 , εντός των προβλεπόμενων στον νόμο προθεσμιών.
η. Να συνεργάζεται με την κοινωνική υπηρεσία της μονάδας παιδικής προστασίας όπου αυτό απαιτείται.
3. Ο αρμόδιος για την εποπτεία της αναδοχής φορέας, συντάσσει και αποστέλλει ανά εξάμηνο στο αρμόδιο δικαστήριο έκθεση σχετικά με τις αναφερόμενες στην παρ. 2 δράσεις του, εάν δεν προκύψει ανάγκη για έκτακτη ενημέρωση του. Αντίγραφο της έκθεσης διαβιβάζεται από τον ίδιο φορέα και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να καταχωρηθεί στο αρχείο του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Γονέων, του άρθρου 7 παρ.1 του παρόντος.

Άρθρο 14 – Προγράμματα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και επιμόρφωσης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι φορείς εποπτείας υποχρεούνται στη διενέργεια, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους επιστημονικούς φορείς, των προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψηφίων ανάδοχων γονέων. Οι ανωτέρω φορείς δύνανται επίσης, να οργανώνουν και να εκτελούν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ανάδοχων γονέων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που ορίζει ο φορέας, ιδίως νομικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των εκπαιδευτών καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα αυτών.
3. Μετά το πέρας των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης αυτών από τον φορέα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων του αρ. 6 παρ. 1.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Αν.Υ, ορίζεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η χρονική διάρκεια, ο τόπος και τρόπος διεξαγωγής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 15 – Άρση της αναδοχής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πέρα από τις περιπτώσεις άρσης της αναδοχής κατά τα άρ.1662 και 1663 ΑΚ, η αναδοχή μπορεί να αίρεται από το δικαστήριο και στις εξής περιπτώσεις:
α. Με αιτιολογημένη αίτηση των ανάδοχων γονέων, όταν αυτοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες ανάγκες του ανηλίκου.
β. Με αίτηση του αρμόδιου για την εποπτεία της αναδοχής φορέα στο δικαστήριο, ή τον αρμόδιο Εισαγγελέα, όταν αυτοί αποδεδειγμένα διαπιστώσουν ότι η αναδοχή δεν ανταποκρίνεται πια στο σκοπό της και στο συμφέρον του ανηλίκου.

Άρθρο 16 – Επαγγελματική αναδοχή Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Στις περιπτώσεις του άρ. 11, το δικαστήριο δύναται να τοποθετεί σε επαγγελματίες αναδόχους παιδιά με αναπηρία και παιδιά με έντονα ψυχολογικά προβλήματα, κατόπιν πρότασης του αρμόδιου για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας . Η φροντίδα από τη πλευρά των αναδόχων γονέων υπηρετεί συγκεκριμένο θεραπευτικό σχέδιο, που προτείνεται από ειδικούς επιστήμονες του φορέα εποπτείας. Ο ανάδοχος γονέας που προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες προς το παιδί, αμείβεται με μηνιαία αντιμισθία και ασφαλίζεται για ασθένεια και σύνταξη.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από γνώμη του Ε.Σ.Αν.Υ, ρυθμίζονται τα σχετικά με την σύσταση και τήρηση ειδικού μητρώου επαγγελματιών αναδόχων, την μηνιαία αντιμισθία, την υγειονομική και ασφαλιστική κάλυψη, τα ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης αυτών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16 Α Επαγγελματική Αναδοχή Βραχείας Διάρκειας

Στις περιπτώσεις του αρ. 1532 παρ.3 ΑΚ, ο εισαγγελέας δύναται να τοποθετεί τον ανήλικο σε επαγγελματία ανάδοχο του ανωτέρω άρθρου, εφόσον δεν δύναται να ανευρεθεί ανάδοχος γονέας εγγεγραμμένος στο μητρώο του αρ. 6 παρ.1.

Άρθρο 17 – Η Αναδοχή ως μέτρο που εποπτεύεται από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο ισχύουν και στις περιπτώσεις των αναδοχών που επιβάλλονται από τα Δικαστήρια Ανηλίκων κατά τα άρ. 122 παρ.1 στοιχ. γ και 123 παρ. 1 στοιχ. α του ΠΚ, στις περιπτώσεις αποχής από την ποινική δίωξη ανηλίκου με εισαγγελική διάταξη κατ’ άρ. 45 Α παρ. 2 ΚΠΔ, στην περίπτωση της επιβολής της αναδοχής ως περιοριστικού όρου κατ’ άρ.282 παρ. 2 εδάφιο β. ΚΠΔ με διάταξη ανακριτή, καθώς και στην περίπτωση του άρ. 8 Π.Δ. 49/1979. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδιος φορέας για την έρευνα του κατάλληλου ανάδοχου γονέα και για την εποπτεία της αναδοχής είναι οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.

2. Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής τηρούν τα Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων και Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και ενημερώνουν τα σχετικά Εθνικά Μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων του άρ. 7 του παρόντος καταχωρείται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. 1 στοιχ. και ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που επιβάλλει την αναδοχή ως αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο (σύμφωνα με τα άρθρα 122 ή 123 ΠΚ), ή της διάταξης ανακριτή που επιβάλλει την αναδοχή ως περιοριστικό όρο (άρθρο 282 παρ. 2 εδάφιο β ΚΠΔ), ή της εισαγγελικής διάταξης που επιβάλλει την αναδοχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 45 A παρ. 2 ΚΠΔ, ή της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θέτει τον ανήλικο υπό διοικητική επιμέλεια, κατ’ άρ. 8 Π.Δ. 49/1979.

3. Όταν οι ανήλικοι, οι οποίοι τοποθετούνται υπό τη φροντίδα αναδόχου γονέα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι παιδιά με αναπηρία, ή με έντονα ψυχιατρικά προβλήματα, ή παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον μετά από δικαστική απόφαση ή εισαγγελική εντολή, λόγω κακοποίησης, ο ανάδοχος γονέας τους θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένα προσόντα και αυξημένες δεξιότητες, αντίστοιχες των ανωτέρω αναγκών του παιδιού, τις οποίες έχει αποκτήσει είτε εκ του επαγγέλματός του, είτε μετά από κατάλληλη εκπαίδευση για το σκοπό αυτό. Η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής παρέχει σ’ αυτόν διαρκή και εξειδικευμένη υποστήριξη. Ο ανάδοχος γονέας προσφέρει τις ανωτέρω εξειδικευμένες υπηρεσίες προς το παιδί βάσει συγκεκριμένου θεραπευτικού σχεδίου που έχει προταθεί από τον ανωτέρω φορέα εποπτείας.

4. Στις περιπτώσεις που για την αναδοχή απαιτείται δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του ΑΚ, ο ανήλικος τοποθετείται στην ανάδοχη οικογένεια που έχει κριθεί κατάλληλη με σχετική απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων, μέχρις ότου εκδοθεί η δικαστική απόφαση.

5. Ο ανάδοχος γονέας που έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου χωρίς οικονομική ενίσχυση μπορεί με δήλωσή του να παραιτηθεί από αυτήν.

6. Η αναδοχή του παρόντος άρθρου αίρεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Π.Δ. 49/1979 που ισχύουν και για τα λοιπά αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.

7. Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάθε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή του μέτρου της αναδοχής από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων επιμόρφωσης των υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Άρθρο 18 – Κυρώσεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο ανάδοχος γονέας που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος, πέρα από άλλες κυρώσεις που προβλέπουν κείμενες διατάξεις, εκπίπτει της ιδιότητάς του για ένα έτος από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του φορέα. Σε περίπτωση υποτροπής , διαγράφεται οριστικά από τα Μητρώα του άρ.6.
2. Ειδικότερα, ο ανάδοχος γονέας που καταδικάσθηκε τελεσίδικα για αδικήματα από εκείνα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρ. 1537 του ΑΚ, έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για κακοποίηση, ή παραμέληση ανηλίκου, ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ή για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ή περί εμπορίας ανθρώπων, ή οργάνων , εκπίπτει αυτοδίκαια της ιδιότητας του ανάδοχου γονέα και δεν δύναται να κριθεί στο μέλλον ανάδοχος γονέας δια βίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρ. 1662 και 1663 του ΑΚ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο γονέα και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο του άρθρου 6 παρ. 1.
3. Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών, που υπαίτια παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος , ελέγχονται πειθαρχικώς, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων ειδικών νόμων, επιφυλασσομένης και τυχόν ποινικής ευθύνης τους.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο του φορέα εποπτείας του αρ. 13 παρ. 1β. ότι μονάδα παιδικής προστασίας που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν έχει καταχωρήσει ή έχει καταχωρήσει πλημμελώς ή ελλιπώς στο Εθνικό Μητρώο του αρ. 5 τους ανηλίκους που είναι τοποθετημένοι σε αυτό, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε (15) έως πενήντα (50) χιλιάδων ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, δύναται να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της μονάδας, ή η πιστοποίηση του άρ. 5 του ν.2646/1998 (ΦΕΚ Α΄245).

Άρθρο 19 – Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων και Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Θετών Γονέων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τηρεί Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι στα επί μέρους Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Θετών Γονέων των αναφερόμενων στο αρ. 22 αρμόδιων υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας, εφόσον ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα επιμόρφωσης του αρ. 24.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες όπως ορίζονται στο άρ.22 τηρεί Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων. Για την εγγραφή στα Ειδικά Μητρώα είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:
α. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του άρ.22.
β. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου θετού γονέα, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτού (ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης τέκνων), καθώς και η κατάσταση υγείας του.
γ. Η κοινωνική έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, όπου βεβαιώνεται η καταλληλότητα του συγκεκριμένου υποψηφίου.

Την ευθύνη εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο φέρει η εκάστοτε αρμόδια για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας κοινωνική υπηρεσία. Ειδικότερα στο Εθνικό Μητρώο αποστέλλονται τα υπό στοιχεία α. έως γ. της παραγράφου 1 δικαιολογητικά καθώς και η πιστοποίηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας περί ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης του αρ. 24.

Άρθρο 20 – Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τηρεί Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών, στο οποίο καταχωρούνται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία που σχετίζονται με την υιοθεσία.
Στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών συλλέγονται και εισάγονται τα στοιχεία που αφορούν:
α. Το ονοματεπώνυμο του υιοθετούμενου ανηλίκου και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτού (ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια).
β. Το ονοματεπώνυμο των φυσικών γονέων και των συγγενών εξ αίματος και εξ αγχιστείας ως τρίτου βαθμού, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτών (ημερομηνία γέννησης, φύλο, , ιθαγένεια, ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης τέκνων), εφόσον υπάρχουν, καθώς και η κατάσταση υγείας των φυσικών γονέων με έγγραφη συναίνεση αυτών.
γ. Το ονοματεπώνυμο των θετών γονέων, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτών (ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια) καθώς και η κατάσταση υγείας των θετών γονέων.
δ. Ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την υιοθεσία.

2. Η γραμματεία του αρμόδιου για την κήρυξη της υιοθεσίας δικαστηρίου οφείλει εντός τριών ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης να εγγράφει τα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εξειδικευμένες σε θέματα διακρατικών υιοθεσιών υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως αυτές ορίζονται με το άρ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 226/1999 (ΦΕΚ 190/τ.Α/1999).

Άρθρο 21 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

H διάταξη της παρ. 2 του αρ. 7 ν. 2447/1996 τροποποιείται ως εξής:

Προϋπόθεση για την τοποθέτηση του παιδιού στους υποψηφίους θετούς γονείς είναι η εγγραφή των τελευταίων στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων του αρ. 19 παρ.1 του παρόντος.

Άρθρο 22 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αντικαθίσταται το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 226/99 (ΦΕΚ 190/Α΄/21-09-99) ως ακολούθως:
1. Αναγνωρίζονται ως εξειδικευμένες να διεξάγουν την προβλεπόμενη από το άρ. 1557 του ΑΚ, κοινωνική έρευνα για τους υποψήφιους θετούς γονείς σε υιοθεσίες ανηλίκων που τελούνται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και να διαμεσολαβούν για την πραγματοποίηση των υιοθεσιών ανηλίκων που έχουν υπό την προστασία τους, οι εξής υπηρεσίες:
α. Οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων.
β. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, όπως αυτά ορίζονται στο άρ. 9, παρ. 3 του Ν.4109/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Το Δημοτικά Βρεφοκομεία .

2. Για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας που προβλέπεται από το άρ. 4 του Ν. 2447/1996 για τις περιπτώσεις υιοθεσιών ανηλίκων στις οποίες, είτε αυτοί, είτε οι υποψήφιοι θετοί γονείς έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο εξωτερικό (διακρατικές υιοθεσίες) καθώς και για τη διαμεσολάβηση προς πραγματοποίηση αυτών των υιοθεσιών, όταν πρόκειται για ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους, αναγνωρίζονται ως εξειδικευμένες, οι εξής υπηρεσίες:
α. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας κάθε Περιφέρειας για τις Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Κεντρικού Τομέα και οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κάθε Περιφερειακής Ενότητας αυτής.
β. Ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, με έδρα την Αθήνα.
γ. Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, όπως αυτά ορίζονται στο άρ. 9 παρ. 3 του Ν.4109/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα Δημοτικά Βρεφοκομεία μόνο για τα παιδιά που έχουν υπό την προστασία τους και για τα οποία αποδεδειγμένα δεν δύνανται να υιοθετηθούν στο εσωτερικό της χώρας.

Άρθρο 23 – Υποχρεώσεις της κοινωνικής υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σε περίπτωση θετικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία εγγράφει τον υποψήφιο στο μητρώο που τηρεί κατά το άρ. 19 παρ.3 και διεξάγει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του αρ. 24. Μετά και την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης, η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία υποχρεούται να εγγράφει τους ενδιαφερομένους στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Υποψηφίων Θετών Γονέων του αρ. 20 παρ. 1 .

Άρθρο 24 – Προγράμματα επιμόρφωσης υποψηφίων θετών γονέων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι αναφερόμενες στο αρ. 22 αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες υποχρεούνται στη διενέργεια, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους επιστημονικούς φορείς, των προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψηφίων θετών γονέων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες δύνανται επίσης, να οργανώνουν και να εκτελούν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των θετών γονέων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που ορίζει η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, ιδίως νομικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Στους εκπαιδευτές δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Μετά το πέρας των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς που συμμετείχαν σε αυτά, λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης αυτών από τον φορέα προκειμένου να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων του αρ. 19 παρ. 1.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Αν.Υ, ορίζεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η χρονική διάρκεια, ο τρόπος διεξαγωγής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 25 – Διάταξη για τις κοινωνικές υπηρεσίες Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κοινωνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια έρευνας κατά τις διατάξεις του παρόντος και των άρθρων 1533 παρ.2 , 1557, 1600, 1645, 1665 ΑΚ και αδυνατεί να τη διεξαγάγει, δηλώνει αιτιολογημένα την αδυναμία της στην Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός δεκαπέντε ημερών. Στην περίπτωση αυτήν, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανατίθεται η διεξαγωγή της έρευνας σε άλλη κοινωνική υπηρεσία των φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 22 ή των ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή, εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε πραγματογνώμονα Κοινωνικό Λειτουργό, εκπαιδευμένο σε θέματα αναδοχής από τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13 του παρόντος εγγεγραμμένο σε ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών που τηρεί ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος για τον σκοπό αυτόν, o οποίος θα είναι σε άμεση συνεργασία με τον αρχικώς αρμόδιο φορέα, ολοκληρώνει εντός του προβλεπόμενου στα αρ. 10 και 11 χρονικού διαστήματος την κοινωνική έκθεση και υποβάλλει αυτήν στον αρχικώς αρμόδιο φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του ΣΚΛΕ, ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής στον ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών , ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
2. Σε περίπτωση που μετά το οριζόμενο κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου χρονικό διάστημα δεν έχει ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα από υπαιτιότητα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης να διενεργήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 26 – Διάταξη για τα Εθνικά και Ειδικά Μητρώα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Συνίστανται και λειτουργούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄245) τα Ειδικά και Εθνικά Μητρώα των άρ 5,6,7,19 και 20 του παρόντος.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζει τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων και της ενημέρωσης των αλλαγών και καταρτίζει την ειδική πλατφόρμα καταχώρησης των προβλεπόμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή. Έχει την ευθύνη ορισμού των συνθηκών διασφάλισης του απορρήτου και της ασφάλειας στη διαδικασία υποβολής και παραλαβής των στοιχείων. Δεδομένα που αποδεικνύονται ότι είναι εσφαλμένα καταστρέφονται με ευθύνη του υπεύθυνου των μητρώων και εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συγκεκριμένες συνθήκες.

2 Υπεύθυνος επεξεργασίας των Εθνικών Μητρώων του παρόντος νόμου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Ειδικών Μητρώων ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ κάθε μονάδας.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται ο Αναπληρωτής του Υπεύθυνου, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Εθνικών Μητρώων.

4. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποχρεούται να καταρτίζει ετήσια στατιστική έκθεση, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, την οποία υποβάλει στο Ε.Σ.Αν.Υ., στις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

5. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποχρεούται να διαθέτει άδεια τήρησης των στοιχείων των Εθνικών Μητρώων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μεριμνά για την ασφαλή παραλαβή, τήρηση, επεξεργασία και διαφύλαξη του απορρήτου αυτών των στοιχείων λαμβάνοντας τα κατάλληλα για αυτό μέτρα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των Εθνικών και Ειδικών Μητρώων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής , ζητήματα απευθείας ενημέρωσης και διασύνδεσης των Εθνικών Μητρώων με τα Ειδικά, η διαδικασία όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης από τους υπόχρεους, οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, χρήση τεχνικών ανωνυμοποίησης, και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

7. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Υπεύθυνος, ο Αναπληρωτής του και τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις υπηρεσίες τα μητρώα του παρόντος νόμου υπακούν στη συνείδηση και το Νόμο. Υπόκεινται στο καθήκον της εχεμύθειας το οποίο υφίσταται και μετά την αποχώρηση τους. Υπόκεινται στο Νόμο και στις αποφάσεις όπως αυτές ορίζονται από την άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

8. Η επεξεργασία των δεδομένων των μητρώων του παρόντος είναι απόρρητη και η ασφάλεια της επεξεργασίας διέπεται από τις διατάξεις του άρ. 10 του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/10-04-1997). Η επεξεργασία στοιχείων που αναφέρεται σε σκοπούς στατιστικούς, ή επιστημονικής έρευνας εξυπακούεται ότι προϋποθέτει την τήρηση ανωνυμίας (παρ. 2 περ. στ΄, άρ. 7, του Ν. 2472/1997).

9. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις και από κάθε ρύθμιση, που αναφέρονται στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του Ν. 2472/1997 κυρώσεις.

10. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο και για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.

Άρθρο 27 – Έναρξη ισχύος-Καταργούμενες Διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η έναρξη ισχύος του παρόντος άρχεται με την δημοσίευση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων οπότε και καταργούνται οι διατάξεις του ΠΔ 86/2009 ΦΕΚ Α΄114/16-7-2009, η ΚΥΑ αρ. Π1α/ΓΠ οικ.63501 ΦΕΚ Β΄ 965/28-05-2004 και η ΚΥΑ αρ. δ27/ΓΠ.οικ. 22560/891, ΦΕΚ Β΄ 3692/ 31-12-2014 καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη.

Αυτή ή διαβούλευση δεν περιέχει σχετικούς νόμους.
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ