Άρθρο 01 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 24 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο του Κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 (ΕΕ L210 της 06/08/2008, σελ. 1-11) σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.
2. Οι διατάξεις που ακολουθούν εφαρμόζονται στα δεδομένα που παρέχονται ή έχουν παρασχεθεί δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, εκτός αν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 1 έως 23 αυτής.

Άρθρο 02 – Ορισμοί (άρθρο 24 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
α) «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», οποιαδήποτε εργασία ή σειρά εργασιών που εκτελείται επί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η διαλογή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση μέσω παροχής, διάδοσης ή άλλου τρόπου διάθεσης, η ευθυγράμμιση, ο συνδυασμός, το κλείδωμα, η διαγραφή ή η εξάλειψη δεδομένων. Η επεξεργασία κατά την έννοια του παρόντος περιλαμβάνει επίσης την κοινοποίηση του κατά πόσον ήταν επιτυχής η αναζήτηση.
β) «Αυτοματοποιημένη διαδικασία αναζήτησης», η άμεση πρόσβαση στα αυτοματοποιημένα αρχεία άλλου φορέα, με πλήρως αυτοματοποιημένη ανταπόκριση στη διαδικασία αναζήτησης.
γ) «Χαρακτηρισμός», η επισήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς σκοπό να περιορισθεί η επεξεργασία τους στο μέλλον.
δ) «Κλείδωμα», η επισήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό να περιορισθεί η επεξεργασία τους στο μέλλον.

Άρθρο 03 – Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 26 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ. H επεξεργασία για άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη άδεια του κράτους μέλους που διαχειρίζεται το αρχείο και υπό την επιφύλαξη μόνον του εθνικού δικαίου και ιδίως του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Αν το παρέχον κράτος μέλος είναι η Ελλάδα, η άδεια παρέχεται, μέσω του εθνικού σημείου επαφής, από την αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5, εφόσον η εν λόγω επεξεργασία για τους συγκεκριμένους άλλους σκοπούς επιτρέπεται δυνάμει του εθνικού δικαίου.
2. Η επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 9 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ (προφίλ DNA, δακτυλοσκοπικά δεδομένα) από την εθνική αρχή αναζήτησης ή σύγκρισης (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας – Δ.Ε.Ε.) επιτρέπεται μόνον προκειμένου:
α) να διαπιστωθεί κατά πόσον υφίσταται αντιστοιχία μεταξύ των συγκρινόμενων προφίλ DNA ή δακτυλοσκοπικών δεδομένων,
β) να προετοιμασθεί και να υποβληθεί αστυνομική ή δικαστική αίτηση νομικής συνδρομής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε περίπτωση αντιστοιχίας μεταξύ των δεδομένων αυτών,
γ) να πραγματοποιηθεί καταγραφή κατά την έννοια του άρθρου 7.
Η αρμόδια αρχή που διαχειρίζεται το αρχείο (Δ.Ε.Ε.) επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 9 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ (προφίλ DNA και δακτυλοσκοπικά δεδομένα) μόνον όταν αυτό απαιτείται για τους σκοπούς της σύγκρισης, των αυτόματων απαντήσεων στις αναζητήσεις ή των καταγραφών σύμφωνα με το άρθρο 7. Τα παρεχόμενα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά τη σύγκριση των δεδομένων ή τις αυτόματες απαντήσεις στις αναζητήσεις, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄.
3. Τα δεδομένα που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ (άδειες κυκλοφορίες οχημάτων) μέσω του εθνικού σημείου επαφής, (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) χρησιμοποιούνται μόνον όταν αυτό απαιτείται για το σκοπό των αυτόματων απαντήσεων σε διαδικασίες αναζήτησης ή των καταγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 7. Τα παρεχόμενα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά τις αυτόματες απαντήσεις στις αναζητήσεις, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία για τις καταγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 7. Η εθνική αρχή που πραγματοποίησε την αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που περιέχονται στην απάντηση, μόνο για τη διαδικασία για την οποία έλαβε χώρα η αναζήτηση.

Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές (άρθρο 27 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από τις αρχές, τους φορείς και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3.
2. Η αρμόδια αρχή που διαχειρίζεται το αρχείο παρέχει τα δεδομένα της προηγούμενης παραγράφου σε άλλες οντότητες μόνο με προηγούμενη άδεια του παρέχοντος κράτους μέλους. Η χορήγηση της άδειας γίνεται με μέριμνα του εθνικού σημείου επαφής. Η παροχή σε άλλη οντότητα θεωρείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του ν. 2472/1997, ο οποίος και εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 05 – Ακρίβεια, επίκαιρος χαρακτήρας και διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων (άρθρο 28 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές οι οποίες κατά το ν. 2472/1997 είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται σε άλλα κράτη μέλη δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, εξασφαλίζουν την ακρίβεια και τον επίκαιρο χαρακτήρα των δεδομένων αυτών. Όταν προκύπτει αυτοδικαίως (ex officio) ή από αναφορά του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ότι έχουν παρασχεθεί εσφαλμένα δεδομένα ή δεδομένα που δεν θα έπρεπε να έχουν παρασχεθεί, αυτό κοινοποιείται αμελλητί, μέσω του εθνικού σημείου επαφής, στο λαμβάνον κράτος μέλος. Όταν λαμβάνον κράτος μέλος είναι η Ελλάδα, η αρμόδια αρχή που χειρίζεται το φάκελο υποχρεούται να διορθώσει ή να διαγράψει κατά περίπτωση τα εν λόγω δεδομένα, καθώς και να ενημερώσει σχετικώς τις αρχές, τους φορείς, τα δικαστήρια και τις οντότητες του άρθρου 4, προκειμένου να γίνει και από αυτούς η υποχρεωτική διόρθωση ή διαγραφή. Τα παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διορθώνονται, εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι εσφαλμένα. Εάν ο λαμβάνων φορέας εύλογα θεωρεί ότι τα παρασχεθέντα δεδομένα είναι εσφαλμένα ή ότι θα έπρεπε να διαγραφούν, ενημερώνει πάραυτα το φορέα ο οποίος τα παρέσχε.
2. Τα δεδομένα των οποίων η ακρίβεια αμφισβητείται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και των οποίων η ακρίβεια ή ανακρίβεια δεν δύναται να αποδειχθεί, επισημαίνονται με κατάλληλη ειδική ένδειξη, κατ’ αίτηση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Η ειδική ένδειξη τίθεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, ο οποίος ενημερώνει τις αρχές, τους φορείς, τα δικαστήρια και τις οντότητες του άρθρου 4. Η ειδική ένδειξη μπορεί να αφαιρείται αν προκύψουν νεότερα στοιχεία ή στοιχεία που δεν είχαν ληφθεί αρχικώς υπόψη, ικανά να θεμελιώσουν την ακρίβεια των δεδομένων και μόνο με άδεια του προσώπου, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή βάσει απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου ή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
3. Τα παρασχεθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί, διαγράφονται. Τα δεδομένα τα οποία έχουν παρασχεθεί και ληφθεί νομίμως διαγράφονται:
α) Αν δεν απαιτούνται πλέον για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν. Όταν από άλλο κράτος μέλος παρέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να έχουν ζητηθεί, ο λαμβάνων φορέας ελέγχει κατά πόσον είναι αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν παρασχεθεί.
β) Μετά την παρέλευση της μέγιστης περιόδου διατήρησης των δεδομένων που ορίζει το εθνικό δίκαιο του παρέχοντος κράτους μέλους, εφόσον ο παρέχων φορέας ενημέρωσε τον λαμβάνοντα φορέα για την εν λόγω μέγιστη περίοδο κατά την παροχή των δεδομένων.
Εφόσον μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι η διαγραφή αυτή θα έθιγε τα συμφέροντα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, αυτά κλειδώνονται αντί να διαγραφούν. Το κλείδωμα πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως αυτός ορίζεται στο ν. 2472/1997, ο οποίος και το κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές και τις οντότητες του άρθρου 4. Τα κλειδωμένα δεδομένα μπορούν να παρέχονται ή να χρησιμοποιούνται μόνον για το σκοπό ο οποίος εμπόδισε τη διαγραφή τους.
4. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι διατάξεις του εθνικού δικαίου που ορίζουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θίγονται.

Άρθρο 06 – Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων (άρθρο 29 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι παρέχοντες και λαμβάνοντες φορείς λαμβάνουν μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά της τυχαίας ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής, τυχαίας απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, μη εξουσιοδοτημένης ή τυχαίας αλλοίωσης και μη εξουσιοδοτημένης κοινολόγησης.
2. Τα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών της αυτοματοποιημένης διαδικασίας αναζήτησης ρυθμίζονται στην απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, τα οποία εξασφαλίζουν ότι:
α) λαμβάνονται τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και ασφάλεια των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά στην εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητά τους,
β) χρησιμοποιούνται διαδικασίες κρυπτογράφησης και αδειοδότησης που αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές κατά την προσφυγή σε δίκτυα γενικής πρόσβασης και
γ) μπορεί να ελεγχθεί το παραδεκτό των αναζητήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2, 4 και 5.

Άρθρο 07 – Καταγραφή: ειδικοί κανόνες που διέπουν την αυτοματοποιημένη και τη μη αυτοματοποιημένη παροχή (άρθρο 30 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο φορέας που διαχειρίζεται το αρχείο και ο φορέας αναζήτησης έχουν την υποχρέωση να καταγράφουν κάθε μη αυτοματοποιημένη παροχή και κάθε μη αυτοματοποιημένη λήψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να εξακριβώνεται το παραδεκτό της παροχής. Η καταγραφή περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το λόγο της παροχής,
β) τα παρεχόμενα δεδομένα,
γ) την ημερομηνία της παροχής και
δ) το όνομα ή τον κωδικό αναφοράς του φορέα αναζήτησης και του φορέα που διαχειρίζεται το αρχείο.
2. Τα κατωτέρω εφαρμόζονται στις αυτοματοποιημένες αναζητήσεις δεδομένων βάσει των άρθρων 3, 9 και 12 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ (προφίλ DNA, δακτυλοσκοπικά δεδομένα και άδειες κυκλοφορίας οχημάτων) και στην αυτοματοποιημένη σύγκριση σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης αυτής (αυτοματοποιημένη σύγκριση προφίλ DNΑ):
α) Μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένα όργανα των εθνικών σημείων επαφής μπορούν να διενεργούν αυτοματοποιημένες αναζητήσεις ή συγκρίσεις. Ο κατάλογος των εν λόγω εξουσιοδοτημένων οργάνων διατίθεται, κατόπιν αίτησης, στις αρχές ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και στα λοιπά κράτη μέλη.
β) Κάθε παροχή και λήψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το φορέα που διαχειρίζεται το αρχείο και το φορέα αναζήτησης καταγράφεται, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης του κατά πόσον ήταν επιτυχής η αναζήτηση. Η καταγραφή περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
αα) τα παρεχόμενα δεδομένα,
ββ) την ημερομηνία και την ακριβή χρονική στιγμή της παροχής και
γγ) το όνομα ή τον κωδικό αναφοράς του φορέα αναζήτησης και του φορέα που διαχειρίζεται το αρχείο.
Ο φορέας αναζήτησης καταγράφει επίσης το λόγο της αναζήτησης ή παροχής καθώς και την αναγνωριστική μονάδα του οργάνου που διεξήγαγε την αναζήτηση και του οργάνου που παρήγγειλε την αναζήτηση ή την παροχή.
3. Ο φορέας που προβαίνει στην καταγραφή γνωστοποιεί αμέσως τα καταγραφέντα δεδομένα κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων του σχετικού κράτους μέλους, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήψη της αίτησης. Τα καταγραφέντα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους εξής σκοπούς:
α) παρακολούθηση της προστασίας των δεδομένων,
β) ασφάλεια των δεδομένων.
4. Τα καταγραφέντα δεδομένα προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι της ανάρμοστης χρήσης και άλλων μορφών αντικανονικής χρήσης και διατηρούνται επί δύο έτη. Μετά την περίοδο διατήρησης, τα καταγραφέντα δεδομένα διαγράφονται αμέσως.
5. Υπεύθυνες για τον έλεγχο νομιμότητας, όσον αφορά στην παροχή ή τη λήψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κατά περίπτωση οι αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει από τις αρχές αυτές να ελέγξουν, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που τον αφορούν. Ανεξάρτητα από τέτοια αιτήματα, οι εν λόγω αρχές και οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή διενεργούν τυχαίους ελέγχους της νομιμότητας της παροχής, βάσει των σχετικών αρχείων.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών διατηρούνται επί 18 μήνες προς επιθεώρηση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, καταστρέφονται αμέσως. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να καλείται από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων άλλου κράτους μέλους να ασκήσει τα καθήκοντά της σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ενώ μπορεί, αντιστοίχως, να καλεί η ίδια την ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων άλλου κράτους μέλους να ασκήσει αυτή τα καθήκοντά της, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του τελευταίου. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτελεί τα καθήκοντα επιθεώρησης που απαιτούνται για την αμοιβαία συνεργασία, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών.

Άρθρο 08 – Δικαιώματα ενημέρωσης και αποζημίωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 31 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Αν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλει σχετική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, λαμβάνει, κατόπιν απόδειξης της ταυτότητάς του , πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία όσον αφορά στα προσωπικά του στοιχεία, την προέλευσή τους, τον αποδέκτη ή τις ομάδες αποδεκτών, τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και τη νομική βάση της επεξεργασίας. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, με γενικά κατανοητή διατύπωση και χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Επιπλέον, το πρόσωπο αυτό δικαιούται να ζητεί τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων και τη διαγραφή των δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, χωρίς χρηματική επιβάρυνση.
2. Κάθε πρόσωπο, σε περίπτωση παράβασης των δικαιωμάτων του όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2472/1997. Στην περίπτωση αυτή, η Αρχή επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2472/1997.
3. Η έναντι του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αστική ευθύνη φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, λόγω παράβασης των διατάξεων του παρόντος, διέπεται από το άρθρο 23 του ν. 2472/1997. Η έναντι του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αστική ευθύνη του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, λόγω παράβασης των διατάξεων του παρόντος, διέπεται από τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.
4. Σε περίπτωση παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ από φορέα άλλου κράτους μέλους, η λαμβάνουσα εθνική αρχή δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ανακρίβεια των παρασχεθέντων δεδομένων προκειμένου να αποφύγει την ευθύνη της έναντι του ζημιωθέντος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου. Αν το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καταδικαστεί στην καταβολή αποζημίωσης λόγω χρήσης ανακριβών δεδομένων τα οποία διαβιβάσθηκαν στη λαμβάνουσα εθνική αρχή, το ποσό της αποζημίωσης αναζητάται πλήρως από το φορέα παροχής των δεδομένων. Αντιστοίχως, αν λαμβάνων φορέας άλλου κράτους μέλους καταδικασθεί σε αποζημίωση λόγω της ανακρίβειας των δεδομένων που διαβιβάστηκαν από αρμόδια εθνική αρχή, το Δημόσιο ή το οικείο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατά περίπτωση, επιστρέφει πλήρως στον λαμβάνοντα φορέα το ποσό της αποζημίωσης.

Άρθρο 09 – Ενημέρωση κατ’ αίτηση των κρατών μελών (άρθρο 32 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η λαμβάνουσα εθνική αρχή ενημερώνει την αρχή του κράτους μέλους που παρέσχε τα δεδομένα, ύστερα από αίτημά της, σχετικά με την επεξεργασία των παρασχεθέντων δεδομένων και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας.

Άρθρο 10 – Τελικές διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 14 του ν. 2472/1997 εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ, εκτός αν οι διατάξεις του παρόντος εισάγουν ειδικότερη ρύθμιση

Άρθρο 11 – Έναρξη ισχύος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 ν2472/1997
Βρέθηκαν 10 αναφορές σε 5 άρθρα
ν. 2472/1997 (Α΄ 50) (Άρθρο 03 – Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 26 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)) ν. 2472/1997 (Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές (άρθρο 27 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)) ν. 2472/1997 (Άρθρο 05 – Ακρίβεια, επίκαιρος χαρακτήρας και διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων (άρθρο 28 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)) ν. 2472/1997 (Άρθρο 05 – Ακρίβεια, επίκαιρος χαρακτήρας και διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων (άρθρο 28 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)) ν. 2472/1997 (Άρθρο 08 – Δικαιώματα ενημέρωσης και αποζημίωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 31 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)) ν. 2472/1997 (Άρθρο 08 – Δικαιώματα ενημέρωσης και αποζημίωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 31 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)) ν. 2472/1997 (Άρθρο 08 – Δικαιώματα ενημέρωσης και αποζημίωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 31 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)) ν. 2472/1997 (Άρθρο 08 – Δικαιώματα ενημέρωσης και αποζημίωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 31 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)) ν. 2472/1997 (Άρθρο 08 – Δικαιώματα ενημέρωσης και αποζημίωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 31 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)) ν. 2472/1997 (Άρθρο 10 – Τελικές διατάξεις)
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ