ΑΡΘΡΟ 1 Προοίμιο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (εφεξής ΦΔΠΠ) για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και την ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ως εργαλείου εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά, καθώς και ως αναπόσπαστου μέρους της στρατηγικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του εθνικού φυσικού κεφαλαίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Ειδικότερα, καθορίζονται τα όρια των περιοχών ευθύνης των υφιστάμενων ΦΔΠΠ προς επίτευξη κάλυψης του συνόλου των προστατευόμενων περιοχών, παράλληλα με την ίδρυση νέων ΦΔΠΠ, σε συνέχεια της ένταξης νέων χερσαίων και θαλάσσιων τμημάτων της ελληνικής επικράτειας στο Δίκτυο Natura 2000 και ταυτόχρονα, ρυθμίζονται τα διοικητικά και οργανωτικά θέματα αυτών.

Οι ΦΔΠΠ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εφεξής ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η δράση τους είναι κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει. Έργο των ΦΔΠΠ του άρθρου 2 του παρόντος είναι η διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΑΡΘΡΟ 2 Χωρική αρμοδιότητα ΦΔΠΠ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι περιπτώσεις 1) έως και 25) της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

α. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου» και έδρα στην Τραϊανούπολη του νομού Έβρου μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης», επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1110004, GR1110006, GR1110007, GR1110009, GR1110012, GR1110013 και GR1130008.

β. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς» και έδρα στη Δαδιά του νομού Έβρου επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1110002, GR1110003, GR1110005, GR1110008, GR1110010, GR1110011 και GR1130011.

γ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης» και έδρα στα Κάτω Πορόϊα του νομού Σερρών επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1150005, GR1150011, GR1260001, GR1260002, GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260008, GR1260009, GR1260010, GR1230002 και GR1230003.

δ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου» και έδρα στο Αιτωλικό του νομού Αιτωλοακαρνανίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2310001, GR2310004, GR2310005, GR2310008, GR2310009, GR2310010, GR2310013 και GR2310015.

ε. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα» και έδρα στη Χαλάστρα του νομού Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου», επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, όπως ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1210002, GR1220002, GR1220005, GR1220010, GR1220011, GR1220012, GR1230001, GR1230004, GR1230005, GR1230006, GR1250004, GR1270004, GR127008, GR1270010 και GR1270013, καθώς επίσης και τη θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει τον Θερμαϊκό Κόλπο (από τη γραμμή αιγιαλού) και ορίζεται προς νότο από την ευθεία που ενώνει το νοτιότερο άκρο της περιοχής με κωδικό GR1250004 (Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη περιοχή) με το νοτιότερο άκρο της περιοχής με κωδικό GR1220012 (Λιμνοθάλασσα Επανωμής και θαλάσσια παράκτια ζώνη).

στ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης» και έδρα στον Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1270007, GR1270009, GR1270012, GR1270014, GR1270015 και GR1270016.

ζ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Β. Σποράδων» και έδρα στην Αλόννησο του νομού Μαγνησίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1430003, GR1430004, GR1430005 και GR1430009.

η. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας» και έδρα στο Πόρτο Λάγος του νομού Ξάνθης επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1120004, GR1120005, GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1130012, GR1150001, GR1150008, GR1150009, GR1150010, GR1150012, GR1150013 και GR1150014.
θ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μούστου» και έδρα στο Άστρος του νομού Αρκαδίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2510003, GR2510004, GR2510005, GR2520001, GR2520002, GR2520003, GR2520005, GR2520006, GR2540001 και GR2540007.

ι. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων» και έδρα στα Ιωάννινα του νομού Ιωαννίνων δεν επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2130005 και GR2130012.

ια. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού» και έδρα στην Άρτα του νομού Άρτας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2110001, GR2110004, GR2220003, GR2240001, GR2240002, GR2310006, GR2310007, GR2310011, GR2310014 και GR2310016.

ιβ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς» και έδρα στον Λάππα του νομού Αχαΐας μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου», επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, όπως ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2320001, GR2320011, GR2330002, GR2330003, GR2330004, GR2330005, GR2330006, GR2330007, GR2330008, GR2330009 και GR2550005.

ιγ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου» και έδρα στους Ασπράγγελους Ζαγορίου του νομού Ιωαννίνων επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1310001, GR1310002, GR1310003, GR1310004, GR1320002, GR2130001, GR2130002, GR2130004, GR2130006, GR2130008, GR2130009, GR2130010 και GR2130011.

ιδ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» και έδρα στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών του νομού Φλώρινας δεν επεκτείνεται, ως προς τα όρια ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1340001, GR1340003, GR1340009 και GR1340010.

ιε. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» και έδρα στο Αργοστόλι του νομού Κεφαλληνίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2220001, GR2220002, GR2220004, GR2220005, GR2220006 και GR2220007.

ιστ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» και έδρα στο Λιτόχωρο του νομού Πιερίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1250001, GR1250002, GR1250003, GR1420001, GR1420003, GR140005, GR1420007 και GR1420015.
ιζ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς» και έδρα στα Χανιά του νομού Χανίων, επεκτείνεται ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR4340001, GR4340002, GR4340003, GR4340004, GR4340005, GR4340006, GR4340007, GR4340008, GR4340010, GR4340011, GR4340012, GR4340013, GR4340014, GR4340015, GR4340016, GR4340017, GR4340018, GR4340019, GR4340020, GR4340021, GR4340022, GR4340023 και GR4340024.

ιη. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» και έδρα στην Αμφίκλεια του νομού Φθιώτιδας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2410002, GR2450001, GR2450002, GR2450005, GR2450007 και GR2450008.

ιθ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» και έδρα στις Αχαρνές του νομού Αττικής δεν επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει την περιοχή του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με τον κωδικό GR3000001.

κ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης» και έδρα στα Λουτρά Υπάτης του νομού Φθιώτιδας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1430006, GR2430001, GR2440002, GR2440003, GR2440004, GR2440005, GR2440006 και GR2440007.

κα. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα» και έδρα στην Ηγουμενίτσα του νομού Θεσπρωτίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2120001, GR2120002, GR2120003, GR2120004, GR2120005, GR2120006, GR2120007, GR2120008, GR2120009, GR2140001, GR2140003, GR2230001, GR2230002, GR2230003, GR2230004, GR2230005, GR2230007, GR2230008, GR2230009 και GR2230010.

κβ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού» και έδρα στα Καλάβρυτα του νομού Αχαΐας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2320002, GR2320003, GR2320004, GR2320005, GR2320007, GR2320008, GR2320009, GR2320010, GR2320012, GR2320013, GR2530001, GR2530002, GR2530004 και GR2530006.

κγ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οροσειρά Ροδόπης» και έδρα στο Μεσοχώρι Παρανεστίου του νομού Δράμας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008 και GR1140009.

κδ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας» και έδρα στον Όλυμπο Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσου μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου», επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, όπως ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με τους κωδικούς GR4210001, GR4210002, GR4210003, GR4210004, GR4210005, GR4210006, GR4210007, GR4210008, GR4210009, GR4210010, GR4210011, GR4210014, GR4210019, GR4210020, GR4210021, GR4210022, GR4210023, GR4210024, GR4210025, GR4210026, GR4210027, GR4210027, GR4210028, GR4210029, GR4210030, GR4210031, GR4210032, GR4210033 και GR4210034. Η έδρα του Φορέα Διαχείρισης διατηρείται στον Όλυμπο Καρπάθου.

κε. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» και έδρα στα Κανάλια του νομού Μαγνησίας επεκτείνεται ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1420004, GR1420006, GR140008, GR1420009, GR1420010, GR1420011, GR1420012, GR1420013, GR1420014, GR1430001, GR1430002, GR1430007 και GR1430008.

κστ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» και έδρα στη Ζάκυνθο του νομού Ζακύνθου επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το Π.Δ. της 22.12.1999 (Δ’ 906), όπως ισχύει και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2210001, GR2210002, GR2210003 και GR2210004.

κζ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα» και έδρα στον Μαραθώνα του νομού Αττικής επεκτείνεται ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το Π.Δ. της 03.07.2000 (Δ’ 395), όπως ισχύει και περιλαμβάνει το τμήμα της περιοχής του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικό GR2420016 που εμπίπτει στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, καθώς και τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR3000003, GR3000004, GR3000005, GR3000006, GR3000014, GR3000015, GR3000016, GR3000017, GR3000018, GR3000019 και GR3000020.

κη. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου» και έδρα στα Ιωάννινα του νομού Ιωαννίνων, μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Αράχθου και Δυτικής Θεσσαλίας» και επεκτείνεται ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το Π.Δ. 12.02.2009 (Δ’ 49) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με τους κωδικούς GR1410001, GR1410002, GR1440001, GR1440002, GR1440003, GR1440005, GR1440006, GR2110002, GR2110006, GR2130007, GR2130013 και GR2430002.

2. Ιδρύονται οι παρακάτω επτά (7) ΦΔΠΠ:

α. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης ευρύτερης περιοχής Βόρα – Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1210001, GR1240001, GR1240002, GR1240003, GR1240004, GR1240005, GR1240006, GR1240007, GR1240008, GR1240009, GR1320001, GR1320003, GR1330001, GR1330002, GR1340004, GR1340005, GR1340006, GR1340007 και GR1340008.

β. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2320006, GR2450004, GR2450009, GR2530003, GR2530005 και GR2530007.

γ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2410001, GR2420001, GR2420002, GR2420004, GR2420006, GR2420007, GR2420008, GR2420009, GR2420010, GR2420011, GR2420012, GR2420013, GR2420014, GR2420015 και το τμήμα της περιοχής του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικό GR2420016 που εμπίπτει στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

δ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου – Κυθήρων». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2540002, GR2540003, GR2540005, GR2540006, GR2540008, GR2540009, GR2550001, GR2550003, GR2550004, GR2550006, GR2550007, GR2550008, GR2550009, GR2550010, GR3000008, GR3000010, GR3000012 και GR3000013.

ε. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR3000011, GR4220001, GR4220002, GR4220003, GR4220004, GR4220005, GR4220006, GR4220007, GR4220008, GR4220009, GR4220010, GR4220011, GR4220012, GR4220013, GR4220014, GR4220016, GR4220017, GR4220018, GR4220019, GR4220020, GR4220021, GR4220022, GR4220023, GR4220025, GR4220026, GR4220027, GR4220028, GR4220029, GR4220030, GR4220031, GR4220032, GR4220033, GR4220034, GR4220035 και GR4220036.

στ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR4110001, GR4110002, GR4110003, GR4110004, GR4110005, GR4110006, GR4110007, GR4110008, GR4110009, GR4110010, GR4110011, GR4110012, GR4110013, GR4110014, GR4110015, GR4110016, GR4120001, GR4120002, GR4120003, GR4120004, GR4120005, GR4120006, GR4120007, GR4120008, GR4130001, GR4130002, GR4130003, GR4130004 και GR4130005.

ζ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR4310002, GR4310003, GR4310004, GR4310005, GR4310006, GR4310009, GR4310010, GR4310011, GR4310012, GR4310013, GR4320002, GR4320003, GR4320004, GR4320005, GR4320006, GR4320008, GR4320009, GR4320010, GR4320011, GR4320013, GR4320014, GR4320016, GR4320017, GR4330002, GR4330003, GR4330004, GR4330005, GR4330006, GR4330007, GR4330008 και GR4330009.

ΑΡΘΡΟ 3 Ρυθμίσεις θεμάτων χωρικής αρμοδιότητας, έδρας, παραρτημάτων ΦΔΠΠ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

1α. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός τριμήνου από την δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι έδρες των ΦΔΠΠ των περιπτώσεων 29 έως και 35 του άρθρου 3 του παρόντος, μετά από εισήγηση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής Δ.Σ.).

1β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να μεταφέρονται οι έδρες των ΦΔΠΠ των περιπτώσεων 1 έως και 35 του άρθρου 3 του παρόντος, μετά από οικονομικά τεκμηριωμένη, για την αναγκαιότητα μεταφοράς της έδρας, εισήγηση του οικείου Δ.Σ., λαμβανομένη με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

1γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατόπιν ειδικής αιτιολογημένης εισήγησης του Δ.Σ. του οικείου ΦΔΠΠ, που υποχρεωτικά περιέχει την αναγκαιότητα, το σκοπό, το έργο, το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας και τον προϋπολογισμό, δύναται να ιδρύονται παραρτήματα στους ΦΔΠΠ του άρθρου 3 του παρόντος.

2. Η χωρική αρμοδιότητα του κάθε ΦΔΠΠ ορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος (χάρτης ή/και πίνακας με τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 ανά ΦΔΠΠ).

3. Με τα Προεδρικά Διατάγματα, που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει, δύναται να τροποποιούνται τα όρια χωρικής αρμοδιότητας των ΦΔΠΠ ή να υπάγονται στη διοίκηση και διαχείρισή τους και άλλες περιοχές ανάλογα με τα προστατευτέα αντικείμενα.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, συστήνεται για τον «Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου» ειδική άμισθη συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία μετέχουν αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, φορείς της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και παραγωγικοί φορείς, με στόχο την υποστήριξη του έργου του ΦΔΠΠ για την περιοχή ευθύνης του ΦΔΠΠ και να συμβάλει στο συντονισμό των δράσεων των αρμοδίων υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και του θαλάσσιου χώρου του. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις δύναται να ιδρύονται άμισθες συμβουλευτικές επιτροπές και στους υπόλοιπους ΦΔΠΠ του άρθρου 2 του παρόντος.

5. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή της περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1270003 (Χερσόνησος Άθως) σε καθεστώς διαχείρισης σύμφωνα με τους σκοπούς του παρόντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 4 Έργο των ΦΔΠΠ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
Έργο των ΦΔΠΠ είναι:
1. Η εφαρμογή, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης, κατ’ εφαρμογή των Οδηγιών 2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ για τα Άγρια Πτηνά και τους Οικότοπους αντίστοιχα, για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000.
2. Η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων.
3. Η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. του φορέα.
4. Η κατάρτιση και σύνταξη του κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.
5. Η ευθύνη εφαρμογής του κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής έπειτα από σχετική έγκρισή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Η σύνταξη ανά τριετία της έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης περιοχής.
7. Η ανεύρεση, η διασφάλιση και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων.
8. Η αποτελεσματική και χρηστή διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων των ΦΔΠΠ για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων των περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.
9. Η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων, που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους.
10. Η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνης τους. Τα ανωτέρω στοιχεία διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο ΥΠΕΝ και αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
11. Η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους ή των οποίων οι επιπτώσεις επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το προστατευτέο αντικείμενο.
12. Η παροχή γνώμης εντός 25 ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του ΦΔΠΠ από τις αρμόδιες αρχές για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Σε περίπτωση που ο ΦΔΠΠ δεν εκφέρει γνώμη εντός της άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται η συμφωνία του.
13. Η παροχή γνώμης για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο ζητείται η γνώμη του ΦΔΠΠ από τις αρμόδιες αρχές.
14. Η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς των περιοχών ευθύνης τους, με στόχο την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα.
15. Η ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς των ΦΔΠΠ.
16. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΦΔΠΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΦΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.
17. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων της περιοχής ευθύνης τους.
18. Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της περί δασών, αλιείας και θήρας νομοθεσίας, των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτό, οι ΦΔΠΠ εισηγούνται ή αναφέρουν, για τις περιοχές ευθύνης τους, προς τις αρμόδιες αρχές τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται από τα προεδρικά διατάγματα. Επίσης, οι ΦΔΠΠ δύνανται να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα αναγκαία μέσα και προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής.
19. Η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς τον ΦΔΠΠ ή μισθώνονται από αυτόν κατά τις κείμενες διατάξεις, η αγορά και ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων, στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης, αναγκαίων παρεμβάσεων.
20. Η έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ.
21. Η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείμενα, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνωστοποίηση των πορισμάτων από τις παραπάνω δραστηριότητες στον οικείο ΦΔΠΠ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους.
22. Η υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
23. Για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους, οι ΦΔΠΠ συνεργάζονται με το ΥΠΕΝ, όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ημεδαπά ή αλλοδαπά, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, καθώς και κάθε άλλο οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα ημεδαπό ή αλλοδαπό. Οι ΦΔΠΠ μπορούν να συνεργάζονται επίσης με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο δράσης τους.

ΑΡΘΡΟ 5 Διοικητικό Συμβούλιο ΦΔΠΠ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 4 και η παράγραφος 12 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
1α. Καθένας από τους ΦΔΠΠ του άρθρου 2 του παρόντος, διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:
αα) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωματικό του.
ββ) Δύο (2) εκπρόσωπους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, έναν από κάθε βαθμίδα, με τον αναπληρωματικό του.
γγ) Δύο (2) εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας ή στελέχη δημοσιών υπηρεσιών και φορέων, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τον αναπληρωματικό του.
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου, με τον αναπληρωματικό του.

1β. Για την περίπτωση της παραγράφου 1ββ του παρόντος, όπου οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού είναι περισσότεροι του ενός, ο εκπρόσωπος ορίζεται κατόπιν εσωτερικών τους διαδικασιών.

2. Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένας εκ των αναφερόμενων στην παρ. 1α του παρόντος άρθρου, με αναγνωρισμένη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και ενεργό δράση σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στο ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), Π.Δ. 55/ 1998 (ΦΕΚ 58 Α΄), ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), Ν.Δ. 86 /1969 (ΦΕΚ 7 Α΄) και στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων (άρθρο 29 παρ.1 του ν. 2242/1994, άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 2344/1940, άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985, ν. 1337/ 1983, ν. 1892/1990, ν. 2791/2001). Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να ορίσει τα μέλη του Δ.Σ. του εκάστοτε ΦΔΠΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α’ 196), όπως ισχύει, αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση υπόδειξης μελών στις αρμόδιες αρχές και φορείς της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω οφείλουν εντός εικοσαήμερης προθεσμίας να υποδείξουν πρόσωπα για τις θέσεις του Δ.Σ. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης μέλους ή μελών και των αναπληρωτών τους εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει στη θέση των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με το έργο των ΦΔΠΠ. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφασή του, ορίζει τη σύνθεση του Δ.Σ. του εκάστοτε ΦΔΠΠ. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.
4. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που συγκαλείται με ευθύνη του ορισθέντος Προέδρου, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών του, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα.
5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρία μέλη. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του, τα μέλη και τα τυχόν υπάρχοντα αναπληρωματικά τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πάνω από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να συζητηθούν, εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των παρισταμένων μελών του Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης σε πιστοποιημένη αίθουσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των συμβούλων και οι λαμβανόμενες αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση δε αρνήσεως μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση.
8. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί και διευθύνει της τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) εκπροσωπεί τον ΦΔΠΠ ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στον Διευθυντή. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του κάθε φορά που κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ., κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
9. Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ορισμό των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος εκδίδονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.
10. Λόγω του άμισθου έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και του εξειδικευμένου αντικειμένου των ΦΔΠΠ, το Δ.Σ. εξαιρείται από τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄33), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η παράγραφος 4δ του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207) αντικαθίσταται ως εξής:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο για:
α) Την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του οικείου φορέα και ειδικότερα για την στελέχωσή του.
β) Tην εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ του φορέα και του κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής των περιπτώσεων 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος. Οι παραπάνω κανονισμοί εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Την εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της περίπτωσης 6 του άρθρου 4 του παρόντος. Η παραπάνω έκθεση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
δ) Τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το έργο των περιπτώσεων 1, 7 και 8 του άρθρου 4 του παρόντος.
ε) Την έγκριση των μελετών, ερευνών, λοιπών έργων που περιγράφονται στην περίπτωση 9 του άρθρου 4 του παρόντος.
στ) Την διαβίβαση των στοιχείων της περίπτωσης 1 του άρθρου 4 του παρόντος στο ΥΠΕΝ καθώς και για την μέριμνα επικαιροποίησης των σχεδίων διαχείρισης.
ζ) Την παροχή της αιτιολογημένης γνωμοδότησης της περίπτωσης 11 του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και της γνώμης στις περιπτώσεις 12 και 13 του άρθρου 4 του παρόντος.
η) Τη μέριμνα για την διεξαγωγή της διαβούλευσης της περίπτωσης 14 του άρθρου 4 του παρόντος.
θ) Την έγκριση προγραμμάτων και δράσεων και την προβολή του έργου που περιγράφονται στις περιπτώσεις 16 και 17 του άρθρου 4 του παρόντος.
ι) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων και κέντρων πληροφόρησης .
ια) Τη διαχείριση της περιουσίας τους (κινητής και ακίνητης) και τη διαχείριση των δημοσίων εκτάσεων της περίπτωσης 19 του άρθρου 4 του παρόντος.
ιβ) Την έγκριση χορήγησης των αδειών που περιγράφονται στην περίπτωση 21 του άρθρου 4 του παρόντος.
ιγ) Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της περίπτωσης 2 του άρθρου 4 του παρόντος και τη διαβίβασή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Το Δ.Σ. έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που εμπίπτει στο πεδίο δράσης του οικείου ΦΔΠΠ και δεν κατονομάζεται ρητά στο παρόν άρθρο, καθώς και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύπτει σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του οικείου ΦΔΠΠ.
3. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί αρμοδιότητες, σαφώς ορισμένες, ιδίως στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του οικείου ΦΔΠΠ.
4. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να συστήνει Επιστημονική Επιτροπή από μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητές όλων των βαθμίδων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας και ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείται από το Δ.Σ. και αφορά τη διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου και την εύρυθμη λειτουργία του ΦΔΠΠ. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και κάλυψης των δαπανών της Επιστημονικής Επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΑΡΘΡΟ 7 Εργαζόμενοι των ΦΔΠΠ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την επίτευξη θεσμικής θωράκισης του δικτύου περιοχών Natura 2000 και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων, επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.
2. Προκειμένου να διενεργηθούν οι προσλήψεις της παρ. 1, το Δ.Σ. κάθε ΦΔΠΠ εκδίδει απόφαση, την οποία αποστέλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση. Εν συνεχεία, και αφού λάβει την προαναφερόμενη έγκριση, το Δ.Σ., με απόφασή του, εκδίδει προκήρυξη, η οποία κοινοποιείται και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους ή των απαιτήσεών τους. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ, καθώς και περίληψη αυτής η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά), β) τυχόν πρόσθετα κριτήρια πρόσληψης σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 18 ν. 2190/1994 (Α’ 28) και ο συνολικός τρόπος βαθμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ειδίκευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του οικείου φορέα, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης, καθώς και κάθε θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο ΦΔΠΠ, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων και εν συνεχεία ενημερώνει τον οικείο ΦΔΠΠ, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
3. Οι οικείοι ΦΔΠΠ προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο, αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και κατάταξης των υποψηφίων, χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους ΦΔΠΠ και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της οριστικής κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
4. Σε περιπτώσεις χρηματοδότησης ή επιδότησης του οικείου ΦΔΠΠ στα πλαίσια ειδικού προγράμματος, και υπό τους όρους του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 135), η συνολική διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης του ανωτέρω προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 8 Πόροι των ΦΔΠΠ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

H παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Οι πόροι των ΦΔΠΠ είναι:
α) Η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καταβάλλεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. Ως προς το πρώτο εξάμηνο έκαστου έτους, η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται αφού πρώτα οι ΦΔΠΠ του παρόντος νόμου τηρήσουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δίδονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
γ) Επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δύναται να δίδονται από τον προϋπολογισμό άλλων Υπουργείων, από το Πράσινο Ταμείο, από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα .
δ) Πόροι προερχόμενοι από Ταμεία και λοιπά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών.
ε) Έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από πνευματικά προϊόντα που παράγουν ή εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες , έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου.
στ) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων.
ζ) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις που δύναται να συνάπτουν με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
η) Ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό τους δραστηριότητα, τα οποία εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.
θ) Έσοδα από ΑΠΕ, όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 9 Αξιολόγηση – έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η αξιολόγηση του προσωπικού των ΦΔΠΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον δημόσιο τομέα.
2. Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης της περίπτωσης 1 του άρθρου 4 του παρόντος και της ετήσιας έκθεσης της περίπτωσης 2 του άρθρου 4 του παρόντος ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται τα κριτήρια για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών στρατηγικών και πολιτικών για τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων.

ΑΡΘΡΟ 10 Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα των ΦΔΠΠ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τα Δ.Σ. των ΦΔΠΠ αποφασίζουν (στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου) το ωράριο των εργαζομένων, με βάση το προστατευτέο αντικείμενο, τα γεωγραφικά όρια έκαστου φορέα και τις υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Για την κάλυψη των οδοιπορικών των μελών των Δ.Σ.:
α. Εξαιρούνται από την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 4336/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, οι πρόεδροι και τα μέλη των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ, στους οποίους, αναγνωρίζονται έξοδα μετακίνησης από την έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στην έδρα του φορέα, για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ.
β. Δαπάνες μετακίνησης που πραγματοποιήθηκαν για τους προαναφερόμενους σκοπούς από 1.1.2016, έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως νομίμως τελεσθείσες και πληρώνονται από το Πράσινο Ταμείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΡΘΡΟ 11 Μεταβατικές διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ορισμό των νέων Δ.Σ. των ΦΔΠΠ, τα υφιστάμενα Δ.Σ. συνεχίζουν αυτοδίκαια το έργο τους.
2α. Μέχρι την ανάρτηση των οικείων προσωρινών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7 του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31η/12/2018, και επειδή συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ιδίως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οικείοι ΦΔΠΠ συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό.
2β. Για το έτος 2018 οι δαπάνες μισθοδοσίας των ΦΔΠΠ καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, ενώ οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σκοπό αυτό, καθώς και συμπληρωματικά από το Πράσινο Ταμείο.

2γ. Για τα επόμενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7 του παρόντος, οι λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, άλλως από το Πράσινο Ταμείο.

3. Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

4. Η σχέση εργασίας των εργαζομένων σε ΦΔΠΠ με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Για τις ανάγκες στελέχωσης των ΦΔΠΠ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος και προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη της λειτουργίας τους, τα οικεία Δ.Σ. δύνανται να ενταχθούν σε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΡΘΡΟ 12 Καταργούμενες διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1α. Η παράγραφος 9α του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄16) τροποποιείται ως εξής: «Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροτόπου Λίμνης Καστοριάς» που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 14/2012 (226 ΑΑΠ), καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στον ΦΔΠΠ της περίπτωσης 29 του άρθρου 2 του παρόντος».
1β. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄16) καταργούνται από την δημοσίευση του παρόντος, πλην της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου που διατηρείται σε ισχύ.
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει, καταργείται.

ΑΡΘΡΟ 13 Έναρξη ισχύος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ισχύς του παρόντος νόμου ξεκινάει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυτή ή διαβούλευση δεν περιέχει σχετικούς νόμους.
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ