Άρθρο 01 – Πεδίο Εφαρμογής- Ορισμοί Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά την έρευνα και εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών.
2.Λατομικά ορυκτά ονομάζονται τα ορυκτά, τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία των μεταλλευμάτων ή μεταλλευτικών ορυκτών, κατά τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, ΦΕΚ 277 Α’).
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα λατομικά ορυκτά διακρίνονται στις κατωτέρω κατηγορίες:
α. Μάρμαρα και φυσικοί λίθοι
Στην κατηγορία των μαρμάρων ανήκουν διάφορα πετρώματα, ποικίλων χρωμάτων, εξορυσσόμενα σε όγκους, επιδεκτικά κοπής σε πλάκες, λείανσης και στίλβωσης, καθώς και ο πωρόλιθος, το αλάβαστρο και ο όνυχας.
Στην κατηγορία των φυσικών λίθων ανήκουν οι λαξευτοί δομικοί λίθοι, οι σχιστολιθικές και ασβεστολιθικές πλάκες και τα διακοσμητικά πετρώματα.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης συλλεκτικά ορυκτά όπως χαλαζίας, αχάτης, αμέθυστος, χαλκηδόνιος, οπάλιος, ξυλοπάλιος ασβεστίτης, γκαιτίτης, μαλαχίτης, αζουρίτης, τμήματα απολιθωματοφόρων οριζόντων ή/και απολιθώματα, υλικά οργανικής προελεύσεως, λίθοι χρωματιστοί ή/και χρησιμοποιούμενοι στην λιθογραφία, οι οποίοι εξορύσσονται χειρωνακτικά σε μικρές ποσότητες και μέγεθος και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ερευνητικούς, επιδεικτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
β. Αδρανή υλικά
Στην κατηγορία των αδρανών υλικών ανήκουν τα υλικά διαφόρων διαστάσεων, που προέρχονται από την εξόρυξη και θραύση πετρωμάτων ή την απόληψη φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων τους και είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν όπως έχουν ή μετά από θραύση ή λειοτρίβηση ή ταξινόμηση για την παρασκευή σκυροδεμάτων ή κονιαμάτων ή με μορφή σκύρων ή μεγαλύτερων τεμαχίων στην οδοποιία ή λοιπά τεχνικά έργα ή οικοδομές, καθώς και τα υλικά που προέρχονται από την εξόρυξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ασβέστου ή υδραυλικών κονιών ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας.
Στην κατηγορία των αδρανών υλικών περιλαμβάνονται επίσης η μαρμαρόσκονη και η μαρμαροψηφίδα όταν εξορύσσονται από λατομικούς χώρους, στους οποίους, παρά το γεγονός ότι το περικλειόμενο πέτρωμα είναι επιδεκτικό κοπής σε πλάκες, λείανσης και στίλβωσης, εντούτοις δεν μπορούν να εξορυχθούν μάρμαρα σε όγκους λόγω τεκτονισμού του πετρώματος.
Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος αδρανή υλικά τα οποία προέρχονται από την επεξεργασία και ανακύκλωση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ή «τεχνητά» αδρανή, τα οποία παράγονται από βιομηχανική επεξεργασία αποβλήτων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων.
γ. Βιομηχανικά ορυκτά
Στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών ανήκουν όσα λατομικά ορυκτά δεν υπάγονται στις κατηγορίες α και β της παρούσας παραγράφου και ιδίως ο καολίνης, ο μπεντονίτης, η κιμωλία, ο γύψος, ο περλίτης, η κίσσηρις, η θηραϊκή γη, ο χαλαζίας, η χαλαζιακή άμμος, οι ποζολάνες, οι ζεόλιθοι, καθώς και οι άργιλοι και μάργες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.
4. Για κάθε αμφιβολία ή αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά την υπαγωγή ορυκτού ή πετρώματος σε κατηγορία, κατά το στάδιο έγκρισης της τεχνικής μελέτης αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), το οποίο συνεκτιμά και τη χρήση, για την οποία το ορυκτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής επί της αξίας των πωλουμένων προϊόντων του λατομείου.
5. Λατομικοί χώροι ή λατομεία είναι οι ενιαίοι χώροι για τους οποίους έχουν χορηγηθεί ή/και βρίσκονται σε ισχύ οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία εγκρίσεις – γνωστοποιήσεις: α) διενέργειας ερευνητικών εργασιών ή β) εκμετάλλευσης, λατομικών ορυκτών.
Ως δημόσια λατομεία νοούνται οι λατομικοί χώροι επί δημοσίων εκτάσεων ενώ ιδιωτικά ή δημοτικά λατομεία νοούνται οι λατομικοί χώροι επί ιδιωτικών ή δημοτικών εκτάσεων αντίστοιχα.
6. Λατομικές περιοχές είναι οι εκτάσεις εντός των οποίων χωροθετούνται ένας ή περισσότεροι λατομικοί χώροι εκμετάλλευσης αδρανών υλικών και οι οποίες καθορίζονται με τη διαδικασία και τα κριτήρια των άρθρων 4, 5 και 6. Στην έννοια των λατομικών περιοχών περιλαμβάνονται και οι θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του ν.1515/1985 (Α’18) για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
7. Πάγια μισθώματα νοούνται εκείνα που καταβάλλονται από την έναρξη ισχύος της σύμβασης μίσθωσης και το ύψος τους είναι ανεξάρτητο από τις ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων ή παραπροϊόντων του λατομείου. Αναλογικά μισθώματα νοούνται εκείνα που καταβάλλονται μετά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας του λατομείου και συναρτώνται με το μέγεθος παραγωγής αυτού.
8. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου οι αμμοληψίες φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων, από τις κοίτες και εκβολές ποταμών, χειμάρρων και από τις θαλάσσιες και λιμναίες ακτές, αλλά τα συναφή με αυτές θέματα ρυθμίζονται από τον ειδικό προς τούτο Α.Ν. 1219/38 (ΦΕΚ 191 τ. Α’).

Άρθρο 02 – Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία υπάρχουν ή σ’ εκείνον στον οποίο ο ιδιοκτήτης παραχώρησε το δικαίωμα αυτό.
Το δικαίωμα της εκμετάλλευσης επεκτείνεται σε όλα τα παραγόμενα υποπροϊόντα, καθώς και στην αξιοποίηση των εξορυκτικών αποβλήτων κατά τη διαχείρισή τους, που προέρχονται από την εξόρυξη και την επεξεργασία των λατομικών ορυκτών.
2. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης, στην περίπτωση των ιδιωτικών εκτάσεων αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης της έκτασης, η οποία συνοδεύεται από σχετικά πιστοποιητικά, όπως νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο, καθώς και από πρόσφατο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κατάλληλης κλίμακας. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα απεικονίζει οριζοντιογραφικά και υψομετρικά τα όρια της έκτασης και όλα τα στοιχεία του ανάγλυφου εντός και εκτός αυτής, εξαρτημένα από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) με προδιαγραφές σύνταξης όπως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας στις περιπτώσεις εκτάσεων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αποδεικνύεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου ενώ του δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτών των εκτάσεων με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.
4. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας στις περιπτώσεις εκτάσεων του δημοσίου αποδεικνύεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενώ η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτών των εκτάσεων με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
Σε όλες τις ανωτέρω αποφάσεις των παρ. 3 και 4 αναφέρονται υποχρεωτικά τα όρια του λατομικού χώρου με τα στοιχεία του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος της παρ. 2.
5. Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών, που βρίσκονται σε δημόσιες δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές, ανήκει στο Δημόσιο.
Οι διεκδικούντες δικαιώματα κυριότητας επί των πιο πάνω εκτάσεων δεν μπορούν να εμποδίσουν την εκμετάλλευση λατομείων και οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται δημόσιες μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. Μέχρι την επίλυση κατά τα ανωτέρω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αποδίδονται στο Δημόσιο τα οφειλόμενα μισθώματα και το προβλεπόμενο από τη δασική νομοθεσία αντάλλαγμα χρήσης, και τηρούνται οι λοιπές απορρέουσες από τις οικείες διατάξεις υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση αναγνώρισης της κυριότητας των ανωτέρω εκτάσεων υπέρ φυσικού ή νομικού προσώπου, τα καταβληθέντα υπέρ του Δημοσίου μισθώματα επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επίσης επιστρέφεται το αντάλλαγμα χρήσης κατά ποσοστό 20% λόγω της διαφοράς του ποσοστού αυτού από τη χρήση δημόσιας δασικής έκτασης, σε σχέση με τη χρήση αντίστοιχης ιδιωτικής.
6. Στις περιπτώσεις των διακατεχόμενων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, οι οποίες ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο Δημόσιο, ο διακάτοχος δεν μπορεί να εμποδίσει την εκμετάλλευση.
7. Συμβάσεις μίσθωσης λατομείων εξακολουθούν να είναι έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν αναγνώριση διοικητικώς ή δικαστικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των λατομείων τρίτου προσώπου. Οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, στη θέση δε του εκμισθωτή υπεισέρχεται ο αναγνωρισθείς τρίτος.
8. Η διαχείριση των λατομικών χώρων, των οποίων το Δημόσιο είναι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, ασκείται από το Δημόσιο, το οποίο αποδίδει στους λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο από τα εισπραττόμενα μισθώματα, που τους αναλογεί, κατά το επί τοις εκατό ποσοστό, ενός έκαστου εξ’ αυτών. Αναλόγως, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της μειοψηφίας των ιδιωτών σε περιπτώσεις συνιδιοκτητών εξ’αδιαιρέτου με το Δημόσιο εκτάσεων, για την έρευνα λατομείων.
9. Αρμόδιος για την εκμίσθωση λατομείων εντός εκτάσεων των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου ευρίσκεται το ακίνητο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας.

Άρθρο 03 – Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης– Πάγια και Αναλογικά Μισθώματα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Συμβάσεις μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοσίων, δημοτικών, και ιδιωτικών λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών καταρτίζονται εγκύρως με συμβολαιογραφικό έγγραφο συνοδευόμενο από τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και συνομολογούνται για διάρκεια είκοσι (20) ετών, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
Ειδικά για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν για την εκτέλεση δημοσίων έργων της περίπτωσης γ της παρ.2 του άρθρου 10, καθώς και για τα λατομεία της παραγράφου 3 του άρθρου 9, η χρονική διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται από τον απαιτούμενο χρόνο εξόρυξης της αναγκαίας ποσότητας υλικών για την εκτέλεση του έργου συν το επιπλέον χρονικό διάστημα που, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, απαιτείται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του περιβάλλοντος του λατομικού χώρου. Κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της αποκατάστασης δεν επιτρέπεται η διενέργεια εξορυκτικών εργασιών.
2. Η διάρκεια των είκοσι (20) ετών των ως άνω συμβάσεων για δημόσια και δημοτικά λατομεία μπορεί να παρατείνεται, διμερώς με συμβολαιογραφικό έγγραφο για μια ακόμη εικοσαετία, εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει όλους τους όρους της ισχύουσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης του χώρου διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης εάν δεν τηρούνται οι όροι αυτής.
Ειδικά για τα ιδιωτικά λατομεία, η παράταση της ισχύος της σύμβασης μίσθωσης μπορεί να πραγματοποιείται και μονομερώς από τον μισθωτή με συμβολαιογραφική πράξη.
3. Για τα λατομεία του πρώτου εδαφίου της παρ.1 ων ανωτέρω παραγράφων στα οποία υφίστανται ακόμη εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης μπορεί να παρατείνεται και πέραν των σαράντα (40) ετών ανά δεκαετία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 25 και ανάλογη εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου, μέχρι να ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό εκμετάλλευση ορυκτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη σχετική τεχνική μελέτη και την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και πάντως όχι πέραν των εβδομήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη της μίσθωσης.
4.Ο μισθωτής δημοσίου, δημοτικού και ιδιωτικού λατομείου υποχρεούται στην καταβολή ετήσιου μισθώματος στον ιδιοκτήτη του. Το μίσθωμα αναλύεται σε πάγιο και αναλογικό. Η υποχρέωση καταβολής του παγίου μισθώματος υφίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση για το αναλογικό μίσθωμα από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας. Σε όλες τις κατηγορίες λατομικών ορυκτών, πλην της κατηγορίας των αδρανών υλικών, το ετήσιο πάγιο μίσθωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ετήσιο αναλογικό μίσθωμα της ίδιας δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου. Για τις κατηγορίες λατομικών ορυκτών στις οποίες γίνεται συμψηφισμός του παγίου και αναλογικού μισθώματος, εφόσον το πάγιο μίσθωμα είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου αναλογικού, τότε η υποχρέωση του εκμεταλλευτή εξαντλείται με την καταβολή του παγίου μισθώματος. Επιστροφή παγίου μισθώματος δεν χωρεί.
α. Πάγιο Μίσθωμα.
Το ύψος του παγίου μισθώματος σε ΕΥΡΩ, για όλες τις κατηγορίες λατομικών ορυκτών του παρόντος, καθορίζεται από την παρακάτω μαθηματική σχέση:
ΣΠΜΛ=Σ1ΠΜ + Σ2ΠΜ όπου,
ΣΠΜΛ= Συνολικό πάγιο Μίσθωμα Λατομείου
Σ1ΠΜ= Σύνολο 1 παγίου Μισθώματος (για έκταση λατομικού χώρου μικρότερη ή ίση με 100 στρέμματα)
Σ2ΠΜ= Σύνολο 2 παγίου Μισθώματος (για την έκταση του λατομικού χώρου πάνω από τα 100 στρέμματα).
Σ1ΠΜ=Ε1xαxβxγxδxε όπου,
Ε1= Η έκταση του λατομικού χώρου μέχρι και 100 στρέμματα,
α=1 ή 1,3 για λατομεία σε απραξία ή για ενεργά αντίστοιχα,
β= 1,4 ή 1 ή 2 για λατομεία της κατηγορίας της παρ. 3α ή 3β ή 3γ του άρθρου 1 του παρόντος αντίστοιχα,
γ=1 ή 2 ή 4 για λατομεία μέχρι και 5 έτη ή πάνω από 5 έτη μέχρι και 15 έτη ή πάνω από 15 έτη αντίστοιχα,
δ= 1 ή 0,9 για λατομεία των οποίων το πλησιέστερο όριο του λατομικού χώρου σε ασφαλτοστρωμένο οδικό επαρχιακό δίκτυο είναι μέχρι και 1000 μέτρα ή πάνω από 1000 μέτρα αντίστοιχα, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της αρχικής έγκρισης για εκμετάλλευση,
ε= 1 ή 0,9 για λατομεία στα οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δαπάνες για έρευνα του λατομικού ορυκτού στην αρχική φάση διαπίστωσης των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων του έως και 50.000 € ή πάνω από 50.000 € αντίστοιχα,
Σ2ΠΜ= Ε2xΣ1ΠΜ/200 όπου,
Ε2= Τα επιπλέον στρέμματα του λατομικού χώρου πέραν των 100 στρεμμάτων, για λατομικούς χώρους μεγαλύτερους από 100 στρέμματα.
Οι τιμές των ανωτέρω συντελεστών α, β, γ, δ & ε δύνανται να αναπροσαρμόζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β. Αναλογικό μίσθωμα.
αα. Για τα λατομεία μαρμάρων και φυσικών λίθων της περίπτωσης α της παρ. 3 του άρθρου 1 ορίζεται ανώτατο όριο θεμιτού αναλογικού μισθώματος ποσοστό 8% επί της τιμής πώλησης των εξορυσσομένων ογκομαρμάρων και φυσικών λίθων,10% επί εκείνης των ξοφαριών και ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί εκείνης των επεξεργασμένων παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατομείου.
ββ. Για τα λατομεία αδρανών υλικών της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 1 δεν ορίζεται ανώτατο όριο θεμιτού αναλογικού μισθώματος.
Το αναλογικό μίσθωμα των λατομείων αδρανών υλικών, δεν μπορεί να ορίζεται σε ποσοστό μικρότερο του πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της τιμολογηθείσας αξίας πώλησης, είτε πρόκειται για απευθείας μισθώσεις είτε για μισθώσεις που συνάπτονται κατόπιν δημοπρασίας. Προκειμένου περί δημοσίων και δημοτικών λατομείων, το ύψος του παγίου μισθώματος, το μέγεθος της ελάχιστης ετήσιας παραγωγής, το ποσοστό αναλογικού μισθώματος καθώς και το ελάχιστο ετήσιο αναλογικό μίσθωμα αποτελούν αντικείμενα πλειοδοτικής δημοπρασίας, οι όροι της οποίας καθορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 11.Το ετήσιο μίσθωμα δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από το ελάχιστο συμβατικό ετήσιο μίσθωμα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τους όρους της εκάστοτε σύμβασης και προκύπτει συμφώνως με το εδάφιο β της παρ. 7 του άρθρου 11. Σε περίπτωση που από τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου μισθώματος προκύπτει ποσό μικρότερο από το ως άνω ελάχιστο, τότε βεβαιώνεται το ελάχιστο ετήσιο συμβατικό μίσθωμα.
γγ. Για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών της περίπτωσης γ της παρ.3 του άρθρου 1 ορίζεται ανώτατο όριο θεμιτού αναλογικού μισθώματος ποσοστό 8% επί της τιμής πώλησης των εξορυσσομένων προϊόντων, 10% επί εκείνης των ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί της τιμής πώλησης των εντός του λατομείου επεξεργασμένων προϊόντων ή παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατομείου.
Για τα λατομεία μαρμάρων και φυσικών λίθων της περίπτωσης α της παρ. 3 του άρθρου 1 και τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών της περίπτωσης γ της παρ.3 του άρθρου 1, των οποίων η λειτουργία παρατείνεται πέραν των 20 ετών ως αναλογικό μίσθωμα ορίζεται το εκάστοτε ανώτατο προβλεπόμενο αναλογικό μίσθωμα, όπως ορίζεται στα ανωτέρω εδάφια.
5.Τα αναλογικά μισθώματα προσδιορίζονται με βάση τις ποσότητες των πωληθέντων προϊόντων ετησίως υλικών που πωλούνται κάθε έτος και υπολογίζονται από τα τιμολόγια πώλησης που υποβάλει ο μισθωτής μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία πωλήσεων (ποσότητες-τιμές) σε συνδυασμό με τοπογραφική επιμέτρηση των ποσοτήτων του εξορυχθέντος πετρώματος ή με άλλη πρόσφορη μέθοδο εφόσον κριθεί αναγκαίο όπως έλεγχο των βιβλίων της επιχείρησης και διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοιχείων με τα υποβαλλόμενα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ στοιχεία για την καταβολή του ειδικού τέλους του άρθρου 20,.
Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή, η τιμή πώλησης για τον υπολογισμό του αναλογικού μισθώματος προσδιορίζεται με βάση είτε προγενέστερα τιμολόγια του ιδίου λατομείου είτε με βάση την τιμή εξορυσσόμενων προϊόντων αντιστοίχου ποιότητας προϊόντων γειτονικών λατομείων, ενώ ελλείψει και των στοιχείων αυτών λαμβάνεται υπόψη το κόστος εξόρυξης, η θέση και η προσπελασιμότητα του λατομείου, η ποιότητα του κοιτάσματος και οι συνθήκες εκμετάλλευσης, το επιχειρηματικό κέρδος και λοιπά στοιχεία που συνεκτιμώνται από την αρμόδια υπηρεσία.
6. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού ποσού των μισθωμάτων (παγίων και αναλογικών) των δημοσίων λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το λατομείο, ενώ το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε).
Από το συνολικό ποσό των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών, ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) αυτού αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε., ποσοστό είκοσι τοις εκατό (10%) αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο, και εγγράφεται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που συστήνεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του ΥΠΕΝ που σχετίζονται με δράσεις για την ορθολογική αξιοποίηση και βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών, ενώ το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το λατομείο και διατίθεται αποκλειστικά για έργα που αποτελούν αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων των σχετιζομένων με τη λατομική δραστηριότητα.
Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Τα αδρανή υλικά, που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκμετάλλευση οιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών διατίθενται ελεύθερα, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου και υπό τις προϋποθέσεις ζητημάτων ποιότητας που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 17. Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται στην καταβολή του ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ του άρθρου 20 , και του αναλογικού μισθώματος , το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή πέντε τοις εκατό (5%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών στο δάπεδο του λατομείου.
Η ποσότητα των αδρανών τούτων υλικών, που δύναται να διατεθεί ελεύθερα, είναι η τυχόν εναπομείνασα πέραν της απαιτούμενης για την αποκατάσταση του λατομικού χώρου και πρέπει να προσδιορίζεται στις μελέτες (τεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώσεων), οι οποίες εγκρίνονται αρμοδίως. Στην περίπτωση των λατομείων μαρμάρων και φυσικών λίθων, βιομηχανικών ορυκτών, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης, ότι η εκμετάλλευση του μαρμάρου ή βιομηχανικού ορυκτού αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, δηλαδή ότι το μάρμαρο ή βιομηχανικό ορυκτό που εξορύσσεται είναι το ορυκτό με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής επί της αξίας των προϊόντων, αμφότερων υπολογισμένων στο δάπεδο του λατομείου. Επίσης, στην τεχνική μελέτη πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η ορυκτολογική σύσταση ή το μέγεθος τεμαχίων (όπως καθορισμός κοκκομετρίας ή διάστασης ακατάλληλων όγκων) ή άλλη ιδιότητα των τυχόν παραγόμενων παραπροϊόντων, ώστε να τεκμηριώνεται ο λόγος που τα καθιστά ακατάλληλα για την κύρια χρήση για την οποία έχει αδειοδοτηθεί το λατομείο.
8. Η υπομίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης επί δημόσιων και δημοτικών λατομείων απαγορεύεται. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης, ύστερα από έγκριση του εκμισθωτή. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στον εκμισθωτή εντός μηνός από την απόφαση έγκρισης της μεταβίβασης. Μετά την έγκριση της μεταβίβασης και τη συνομολόγηση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, η σύμβαση μίσθωσης εξακολουθεί να ισχύει με τους ίδιους όρους και στη θέση του μισθωτή υπεισέρχεται αυτός στον οποίο μεταβιβάζονται τα μισθωτικά δικαιώματα, ο οποίος αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού μισθωτή.

Άρθρο 04 – Λατομικές Περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ως λατομικές περιοχές για την εκμετάλλευση αδρανών υλικών μπορούν να χαρακτηρισθούν δημόσιες, δημοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες τόσο ως προς την ποιότητα των πετρωμάτων, όσο και ως προς τις επιπτώσεις της αναπτυσσόμενης εντός αυτών λατομικής δραστηριότητας στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
2. Λατομικές περιοχές καθορίζονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, στην περίπτωση που τα γεωγραφικά της όρια ταυτίζονται με αυτά του νομού, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5. Όταν δεν υφίσταται ταύτιση των γεωγραφικών ορίων νομού και Περιφερειακής Ενότητας, αλλά ο νομός περιλαμβάνει περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες, ο καθορισμός λατομικών περιοχών γίνεται για το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων εντός των ορίων του αντίστοιχου νομού.
Λατομικές περιοχές καθορίζονται, όταν η παραγωγή των λειτουργούντων λατομείων σε ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές του νομού και η εκμετάλλευση των απολήψιμων αποθεμάτων των κοιτασμάτων τους δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του νομού με κίνδυνο τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού Για τον υπολογισμό των απολήψιμων αποθεμάτων αδρανών υλικών, με σκοπό την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών για περίοδο τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, λαμβάνονται υπόψη και τα κοιτάσματα τυχόν αδιάθετων λατομικών χώρων εντός των ήδη καθορισμένων λατομικών περιοχών καθώς και τα τυχόν παραγόμενα αδρανή υλικά από δραστηριότητες ανακύκλωσης (ΑΕΚΚ).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται να καθορίζονται λατομικές περιοχές σε τέως επαρχίες ή νήσους στις οποίες δεν υπάρχουν καθορισμένες λατομικές περιοχές, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εξορθολογισμό της κατανομής των λατομικών περιοχών ως προς τα κέντρα κατανάλωσης.
3. Κατά τον καθορισμό μιας λατομικής περιοχής λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α. Η καταλληλότητα του πετρώματος και η επάρκεια υλικών ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.
β. Χωροταξικά κριτήρια, όπως τα εγκεκριμένα γενικά, ειδικά και περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, η απόσταση και η ορθολογική κατανομή ως προς τα κέντρα κατανάλωσης.
γ. Περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως η μικρότερη δυνατή όχληση ή βλάβη στο περιβάλλον, η υπαγωγή ή μη των υποψήφιων εκτάσεων στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, τα λοιπά ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος, η δυνατότητα επέκτασης των ήδη υφισταμένων λατομικών περιοχών και οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις.
δ. Κριτήρια ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας, όπως η ασφάλεια εργαζομένων και περιοίκων, η ορθολογική εκμετάλλευση, η οικονομία και βιωσιμότητα των κοιτασμάτων.
ε. Κριτήρια προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
4. Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών, ο οικείος Περιφερειάρχης διερευνά ανα πενταετία την επάρκεια των υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές σε κάθε νομό της Περιφέρειας δικαιοδοσίας του. Σε περίπτωση επάρκειας εκδίδει αιτιολογημένη διαπιστωτική πράξη. Στην αντίθετη περίπτωση, (ο οικείος Περιφερειάρχης), έπειτα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου επί των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, υποβάλλει εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό νέων λατομικών περιοχών, ο τελευταίος εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5.Οι λατομικές περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισηγητική έκθεση, που έχει το χαρακτήρα σύμφωνης γνώμης, της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 5, η οποία εξετάζει τα ζητήματα των παραγράφων 1, 2 και 3, τα ζητήματα του άρθρου 5, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών λόγων του άρθρου 7. Η απόφαση καθορισμού λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης αδρανών υλικών εκδίδεται εντός πέντε (5) ετών από της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της εγκριτικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.
6. Ειδικώς στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α), μπορεί με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 και τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής, να καθορίζονται θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αδρανών υλικών με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 05 – Διαδικασία Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η επιτροπή καθορισμού λατομικών περιοχών είναι οκταμελής, συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από μέλη των κατωτέρω υπηρεσιών:
α) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ειδικότητας μηχανικού μεταλλείων ή μηχανικού ορυκτών πόρων ή διπλωματούχου μηχανικού άλλης ισότιμης και αντίστοιχης με τις παραπάνω ειδικότητας, ή γεωλόγου.
β) Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
γ) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού.
δ) Τεχνική Υπηρεσία του δήμου της έδρας του οικείου νομού ειδικότητας τοπογράφου μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος της συγκεκριμένης ειδικότητας ορίζεται υπάλληλος προερχόμενος από την Τεχνική Υπηρεσία άλλου δήμου εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού.
ε) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,.
στ) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, ειδικότητας μηχανικού, κατά προτίμηση πολεοδόμου χωροτάκτη.
ζ) Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ειδικότητας γεωλόγου ή μηχανικού μεταλλείων ή μηχανικού ορυκτών πόρων ή διπλωματούχου μηχανικού άλλης ισότιμης και αντίστοιχης με τις παραπάνω ειδικότητας.
η) Ο.Τ.Α., οριζόμενο από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας.
Για κάθε υπάλληλο ορίζεται και ο αναπληρωτής του.
Στην περίπτωση που εντός του νομού όπου καθορίζονται λατομικές περιοχές, περιλαμβάνονται περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες, οι ανωτέρω εκπρόσωποι ορίζονται από τις αντίστοιχες ως άνω υπηρεσίες της έδρας του οικείου νομού, ενώ στην περίπτωση που δεν υπηρετούν σε αυτές υπάλληλοι των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, από αντίστοιχη υπηρεσία εντός των γεωγραφικών ορίων του οικείου νομού.
2. Στην περίπτωση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και Θεσσαλονίκης στην επιτροπή της παραγράφου 1 συμμετέχει ως ένατο μέλος και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών & Περιαστικών Περιοχών (Δ/νση Σ.Μ.Α.Π.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 5 μέλη και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της περίπτωσης α της παραγράφου 1. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
4. Σε περίπτωση που από την εισηγητική έκθεση της επιτροπής της παρ. 1 προκύπτει ότι δεν καθίσταται δυνατός ο καθορισμός λατομικών περιοχών εντός των γεωγραφικών ορίων ενός νομού, ο οικείος Περιφερειάρχης, για την κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου νομού σε αδρανή υλικά, αναθέτει με απόφαση του τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή την επέκταση των ήδη υφισταμένων σε επιτροπή όμορου νομού της Περιφέρειας δικαιοδοσίας του. Στην περίπτωση αυτή η τεκμηρίωση περί ορθολογικής χωροταξικής κατανομής των λατομείων αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή.
5. Τα σχέδια καθορισμού των λατομικών περιοχών που εισηγείται η επιτροπή της παρ. 1 υποβάλλονται σε διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου (ΠΠ), ώστε να διακριβωθεί αν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε θετική περίπτωση εφαρμόζεται η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε) κατά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β’1225), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Τα σχέδια λατομικών περιοχών που βρίσκονται στο σύνολό τους ή μερικώς εντός των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου NATURA 2000, υποβάλλονται υποχρεωτικά στη διαδικασία Σ.Π.Ε.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της Σ.Π.Ε. διαφοροποιείται από την εισηγητική έκθεση της επιτροπής της παραγράφου 1, το αποτέλεσμα αυτό τίθεται υπόψη της εν λόγω επιτροπής προκειμένου να διαμορφώσει εκ νέου την εισήγησή της, συμμορφούμενη με τα αποτελέσματα της Σ.Π.Ε.
6. Μετά τη συγκρότηση της επιτροπής και πριν από την έκδοση της απόφασης του καθορισμού λατομικής περιοχής, ο Περιφερειάρχης ζητεί την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία χορηγείται κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 (Α’153). Η έγκριση αυτή δεν ζητείται εάν η αρχή αυτή έχει γνωμοδοτήσει προηγουμένως στο στάδιο της Σ.Π.Ε.
Για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσής της η επιτροπή μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη γνώμη ή τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή φορέα, κατά την κρίση της.
7. Μετά τον καθορισμό κάθε λατομικής περιοχής που περιλαμβάνει δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις, ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1 που εκπροσωπούν: α) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ή τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, όταν πρόκειται για δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις αντίστοιχα, και γ) το Ι.Γ.Μ.Ε., προβαίνει σε χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων εντός αυτής.
Η ανωτέρω εργασία ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της Απόφασης καθορισμού της λατομικής περιοχής. Η σχετική εισήγηση της ως άνω ομάδας εργασίας της επιτροπής εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη.
8. Η επιτροπή της παρ. 1 δύναται κατ’ εξαίρεση να συγκροτείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη και κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου για τον καθορισμό περιοχής προσφερόμενης ως λατομικής, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5. Η αίτηση πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να συνοδεύεται από α) παράβολο πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ το οποίο καταβάλλεται υπέρ της οικείας Περιφέρειας, αναπροσαρμοζόμενο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης αδρανών υλικών στην περιοχή, στην οποία αναφέρεται η αίτησή του ή έχει προβεί σε ενέργειες για τη δέσμευση της έκτασης (π.χ. προσύμφωνο αγοράς ή μίσθωσης της περιοχής για την συγκεκριμένη χρήση), για τον σκοπό απόκτησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης. Τα έξοδα εκπόνησης μελέτης Π.Π. και εκείνα που αφορούν τη διαδικασία Σ.Π.Ε της παρ. 5, όπου αυτή απαιτείται, επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 06 – Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι λατομικές περιοχές χωροθετούνται, σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1000) μέτρων από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της διοίκησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των π.δ. της 21.11-1.12.1979 (ΦΕΚ 693 Δ’), της 2.3-13.3.1981 (ΦΕΚ 138 Δ’) ή της 24.4-3.5.1985 (ΦΕΚ 181 Δ’).
Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που έχουν άμεση σχέση με τη λατομική δραστηριότητα και ειδικότερα εγκαταστάσεις επεξεργασίας των προϊόντων εξόρυξης και λοιπών κατεργασιών καθετοποίησης της εξορυκτικής δραστηριότητας .
2. Το όριο των χιλίων μέτρων του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 17 του ν.3982/2011 (Α’143), για τις μονάδες των περιπτώσεων (γ) και (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου, και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Στις περιπτώσεις αυτές η χωροθέτηση πραγματοποιείται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Επίσης, κατά τη χωροθέτηση πλησίον λατομικών περιοχών Επιχειρηματικών Πάρκων όπως αυτά περιγράφονται στο τρίτο μέρος του ν.3982/2011, κάτω από το όριο των χιλίων και σε απόσταση όχι μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων των ανωτέρω περιπτώσεων του ιδίου νόμου.
Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα.
Ομοίως, το όριο των χιλίων μέτρων δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές και υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές και θερμοκήπια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 163 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/99), τα οποία χωροθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων από τα όρια της λατομικής περιοχής, εξαιρουμένων των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων για τις οποίες απαιτείται και προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμού του άρθρου 4 του ν.4056/2012 (Α’52).
Οι ανωτέρω αποστάσεις μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της κατά τόπο αρμόδιας Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.
Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθώς και της παρ. 1 ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του ν. 4067/2012 (Α’79).
Τα δασοτεχνικά έργα των άρθρων 15 και 16 του ν. 998/79 εκτελούνται ανεξαρτήτως της απόστασης τους από το όριο της λατομικής περιοχής.
3. Σε νησιωτικές περιοχές, στις οποίες η στενότητα των χώρων δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της απόστασης των χιλίων μέτρων της παραγράφου 1 ή σε παραμεθόριες περιοχές, στις οποίες υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημοσίων έργων, είναι δυνατός ο περιορισμός της απόστασης αυτής, από μέρος ή το σύνολο των ορίων της λατομικής περιοχής, με τη σχετική απόφαση καθορισμού της.
Για τον περιορισμό της ανωτέρω απόστασης, η επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 5 συνεκτιμά την έκταση της λατομικής περιοχής, τη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πετρώματος που πρόκειται να εξορυχθεί και τον τρόπο εξόρυξής του, καθώς και το μέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος ρυμοτομικού σχεδίου και των κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός της ανωτέρω απόστασης, καθώς και οι αποστάσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΥΑ Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011, ΦΕΚ 1227 Β’), από τα όρια της λατομικής περιοχής, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από τις ελάχιστες προβλεπόμενες από το συγκεκριμένο κανονισμό για τη χωροθέτηση των εξορυκτικών εργασιών στην περίπτωση που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών.
4. Με ανάλογα κριτήρια της παραγράφου 3 είναι δυνατός ο περιορισμός του εύρους της ζώνης προστασίας λατομικής περιοχής, με την σχετική απόφαση καθορισμού της, κάτω των χιλίων (1000) μέτρων από τμήμα των ορίων της στις περιπτώσεις εγκαταλελειµµένων, μικρών και φθινόντων οικισμών. Ο ανωτέρω περιορισμός εφαρμόζεται εφόσον η λατομική περιοχή περικλείει κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή καλής ποιότητας υλικών και συμβάλλει στην πλέον ορθολογική χωροταξική κατανομή των λατομείων, στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και στην παραμονή συγκράτηση του πληθυσμού στους οικισμούς αυτούς.
Μετά από αίτημα δήμου και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Περιφερειακού συμβουλίου για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου, είναι δυνατός ο περιορισμός, κάτω των χιλίων (1000) μέτρων, του εύρους της ζώνης προστασίας λατομικής περιοχής, που έχει ήδη καθοριστεί. Ο περιορισμός του εύρους αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 5, η οποία καθορίζει την επιτρεπτή απόσταση με βάση τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, το σχετικό αίτημα του δήμου και τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που διαβιβάζεται σ’ αυτήν από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.
Ομοίως, η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του ν. 4067/2012 (Α’79).
5. Η εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών εντός των λατομικών περιοχών χαρακτηρίζεται ως δημοσίας ωφελείας. Στις περιοχές αυτές το δικαίωμα εκμετάλλευσης των αδρανών υλικών υπερισχύει κατ’ αρχάς του δικαιώματος εκμετάλλευσης οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών. Κατ’ εξαίρεση, αν υπάρχουν κοιτάσματα μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων σε σημαντικές ποσότητες και έχουν ουσιώδη σημασία για την εθνική οικονομία, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ορυκτών αυτών υπερισχύει. Στην περίπτωση αυτή, μετά από γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εν συνεχεία προκειμένου περί λατομικών ορυκτών, ακολουθείται η διαδικασία τροποποίησης της άδειας εκμεταλλεύσεως, υπέρ του νέου Ορυκτού και κατ΄αναλογία με την παρ11 του άρθρου 11.
Οι λατομικές περιοχές, μετά τον καθορισμό τους, καθώς και οι ήδη καθορισθείσες στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, δεν μεταβάλλουν χαρακτήρα με μεταγενέστερες του καθορισμού πολεοδομικές, χωροταξικές, δασικές ή άλλες διατάξεις, μέχρι τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αποθεμάτων των κοιτασμάτων τους.
6. Μη ενεργοποιημένες λατομικές περιοχές μπορούν να αποχαρακτηρίζονται, ολικά ή μερικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από εισηγητική έκθεση της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 5, για λόγους που τυχόν δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό τους ή για λόγους που προέκυψαν μετά τον καθορισμό τους και επιβάλλουν τον αποχαρακτηρισμό τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον για τις περιοχές αυτές, εντός πενταετίας από το χαρακτηρισμό τους, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησής τους αυτές αποχαρακτηρίζονται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης . Το χρονικό διάστημα της πενταετίας δύναται να παραταθεί για μία ακόμα διετία με απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Οικείου Περιφερειάρχη. Έναρξη της διαδικασίας ενεργοποίησης μίας λατομικής περιοχής αποτελεί η διενέργεια τουλάχιστον ενός επιτυχούς διαγωνισμού εκμίσθωσης, έστω και ενός λατομικού χώρου εντός αυτής.
7. Λατομικές περιοχές που ενεργοποιήθηκαν στο παρελθόν και έχουν περιέλθει σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας αποχαρακτηρίζονται, ολικά ή μερικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος διατήρησης τους. Η απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται μετά από πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας και αιτιολογημένη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου.
8. Καθορισθείσες λατομικές περιοχές εντός δασών ή δασικών εκτάσεων δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, μερικώς ή στο σύνολό τους, σε περίπτωση απώλειας της δασικής τους βλάστησης λόγω πυρκαγιάς, παράνομης υλοτομίας ή άλλη αιτίας, που επισυνέβη μετά την έκδοση της απόφασης καθορισμού τους αλλά πριν από την έναρξη ή κατά τη διενέργεια των εξορυκτικών εργασιών.
Αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης εκτάσεων του προηγουμένου εδαφίου, ανακαλούνται υποχρεωτικά με πράξη του αρμοδίου οργάνου.
9. Με διαδικασία ανάλογη εκείνης του καθορισμού της είναι δυνατή η τροποποίηση, επέκταση ή περιορισμός, των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός αυτής.
10. Τα έργα υποδομής που απαιτούνται για τα λατομεία που χωροθετούνται εντός λατομικών περιοχών, όπως η κατασκευή πρόσθετου οδικού δικτύου εξωτερικής προσπέλασης μέχρι των ορίων των λατομικών χώρων και οι επεκτάσεις κεντρικών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, υδροδότησης και επικοινωνιών, εκτελούνται από τους εκμεταλλευτές και αποδίδονται σε κοινή χρήση. Η εντός της λατομικής περιοχής οδοποιία που εξυπηρετεί την επικοινωνία των λατομικών χώρων, χρησιμοποιείται ακωλύτως από τη δασική και την πυροσβεστική υπηρεσία κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η δαπάνη των έργων υποδομής που τυχόν εξυπηρετούν περισσότερους από έναν λατομικούς χώρους της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνεται από τους αντίστοιχους μισθωτές των λατομικών χώρων κατ’ αναλογία, που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας.
Προκειμένου περί δημοσίων ή δημοτικών λατομείων εντός λατομικών περιοχών, η πραγματική δαπάνη των έργων υποδομής συμψηφίζεται μετά την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του λατομείου με το αναλογικό μίσθωμα του άρθρου 3 παρ. 4. Για την έναρξη της διαδικασίας συμψηφισμού απαιτείται αίτηση του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν ολοκληρωθεί συνολικά η εκτέλεσή των έργων υποδομής ή εκτελεστεί ολοκληρωμένο τμήμα αυτών. Η διενέργεια και το ύψος των δαπανών των έργων υποδομής εκτιμάται από τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων που συγκροτείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαδικασία του συμψηφισμού ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης του μισθωτή, με την έκδοση απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί καθορισμού των προς συμψηφισμό δαπανών ή περί απόρριψης της αίτησης συμψηφισμού.

Άρθρο 07 – Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση λατομείων, αν από αυτήν δημιουργούνται:
α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων, καθώς και βλάβες σε έργα δημόσιας ωφέλειας,
β) βλάβες σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ή ιστορικά μνημεία ή τουριστικές εγκαταστάσεις,
γ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη λήψη ανάλογων μέτρων και με κόστος οικονομικά αποδεκτό.
Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η συνδρομή, σωρευτικά, τον ακόλουθων προϋποθέσεων:
α) σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ για λόγους ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης.
β) έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄),
γ) έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης από την οποία προκύπτει ότι είναι εφικτός ο σχεδιασμός ορθολογικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ),
δ) έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
2. Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, δεν επιτρέπεται εκμετάλλευση λατομείων, όταν κατά την αξιολόγηση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης κριθεί ότι η αιτούμενη έκταση δεν επαρκεί για την εξασφάλιση ορθολογικής και ασφαλούς εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΜΛΕ.
3.Εφόσον για τη χωροθέτηση του λατομείου απαιτείται η διερεύνηση και ειδικότερων απαγορευτικών λόγων, κατά το στάδιο έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης συνυποβάλλεται κατά περίπτωση, γνωμοδότηση των κατωτέρω υπηρεσιών:
α)την αρμόδια υπηρεσία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λατομικού χώρου,
β)το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.),
γ)το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ),
δ)την αρχή ή το φορέα διαχείρισης αγωγών μεταφοράς ή διανομής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγειων εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών.
Για τη μη αναγκαιότητα των γνωμοδοτήσεων των περιπτώσεων β, γ και δ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη σχετική μελέτη μηχανικού.
Δεν απαιτείται η εκ νέου γνωμοδότηση των ως άνω υπηρεσιών ή οργανισμών, εφόσον αυτές έχουν γνωμοδοτήσει κατά το στάδιο χορήγησης της έγκρισης ερευνητικών εργασιών ή της μίσθωσης του λατομικού χώρου ή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την έκδοση των εν λόγω γνωμοδοτήσεων.
Για τα λατομεία που χωροθετούνται εντός λατομικών περιοχών δεν απαιτείται η γνωμοδότηση των ως άνω υπηρεσιών.
4.Η ίδρυση λατομείου εντός των περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’), είναι δυνατή μόνο στις ζώνες ή περιοχές εκείνες, όπου τέτοια δραστηριότητα επιτρέπεται είτε από το σχετικό νόμο, είτε από τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις προστασίας και διαχείρισης των περιοχών αυτών, που εκδίδονται κατ’ επιταγή της σχετικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις περαιτέρω εξειδικεύσεις ή περιορισμούς που τίθενται σε αυτές. Η ίδρυση λατομείων εντός των περιοχών αυτών σε κάθε περίπτωση γίνεται και ύστερα από την εξέταση όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Άρθρο 08 – Έρευνα λατομικών ορυκτών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων, φυσικών λίθων καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 50 και 51 του Κεφαλαίου Θ του ν. 4442/2016 (Α’230).
2.Δενεπιτρέπεται η διενέργεια ερευνητικών εργασιών στις περιπτώσεις που υφίστανται, για τις εργασίες αυτές ή τις ενδεχόμενες μελλοντικές εργασίες εκμετάλλευσης, οι απαγορευτικοί λόγοι του άρθρου 7. Ειδικότερα για τις δημόσιες εκτάσεις δεν επιτρέπεται η διενέργεια ερευνητικών εργασιών, στις περιπτώσεις όπου συντρέχει τουλάχιστον ένα εκ των κατωτέρω:
α) για χώρο στον οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χορήγησης έγκρισης ερευνητικών εργασιών, έχει εκδοθεί οποιαδήποτε πράξη Δημόσιας Αρχής από την οποία συνάγεται ο προγραμματισμός του Δημοσίου να διενεργήσει έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο ή χορηγείται έγκριση για χρηματοδότηση ή ένταξη του χώρου σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ερευνών,
β) για χώρο στον οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης, το ίδιο το Δημόσιο ασκεί το δικαίωμά του για έρευνα,
γ) για χώρο στον οποίο είχε διενεργηθεί έρευνα από το Δημόσιο, από την οποία έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα,
δ) για χώρο στον οποίο είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της. Στο χρονικό αυτό διάστημα που μεσολαβεί είναι δυνατή η δημοπράτησης του χώρου σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11
3.Η έρευνα σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους διενεργείται σε ορισμένη ενιαία έκταση μέχρι 300 στρέμματα. Εκτάσεις, οι οποίες διασχίζονται από αγροτικό ή δασικό δρόμο θεωρούνται ενιαίες. Σε περίπτωση που μετά την έρευνα επακολουθήσει εκμετάλλευση, ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να μεταθέσει τους ανωτέρω δρόμους με δικές του δαπάνες εκτός του λατομικού χώρου. Ειδικά για την μετάθεση δασικού δρόμου ακολουθούνται οι προδιαγραφές της δασικής οδοποιίας στη σύνταξη της σχετικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται από τη δασική Αρχή.
4.Ο συνολικός όγκος του λατομικού ορυκτού που δύναται να αποληφθεί για τις ανάγκες της έρευνας θα καθορίζεται κάθε φορά από την Δήλωση Συμμόρφωσης με Τεχνικές Προδιαγραφές Ερευνητικών Εργασιών Λατομείου, ανάλογα με το είδος, τις ιδιαιτερότητες του ορυκτού και την εφαρμοζόμενη μέθοδο έρευνας. Η ποσότητα αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ανά στρέμμα, ενώ το σύνολο του όγκου της εκσκαφής δεν δύναται να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της προαναφερθείσας ποσότητας.
5. Η άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και αναζήτηση λατομικών ορυκτών στις εκτάσεις ιδιοκτησίας του γίνεται σε καθορισμένη έκταση κάθε φορά, μετά από αίτηση του φορέα ερευνών στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή κοινοποίηση στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πράξης Δημόσιας Αρχής εκ των οριζομένων στην περίπτωση α της παραγράφου 2, με τα οποία ο φορέας ερευνών αποκτά προτεραιότητα για έρευνα του χώρου αυτού.
Ο φορέας των ερευνών πρέπει να συντάσσει και να υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόγραμμα, στο οποίο θα καθορίζονται:
α) Τα προς έρευνα λατομικά ορυκτά και η ερευνητέα έκταση, μη υπερβαίνουσα τα τρεις χιλιάδες στρέμματα, τα όρια της οποίας θα προσδιορίζονται με συντεταγμένες εξαρτημένες από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987.
β) Οι μέθοδοι της έρευνας που θα εφαρμοσθούν και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των περιπτώσεων δ.α) έως και δ.η) της παραγράφου 1 του άρθρου 101του Κ.Μ.Λ.Ε.
γ) Η δαπάνη που θα απαιτηθεί και ο φορέας χρηματοδότησης του προγράμματος.
Μετά την έγκριση του ως άνω προγράμματος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγεί την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών.
Για την ως άνω έγκριση, εκ των προϋποθέσεων που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, απαιτούνται μόνο οι εγκρίσεις των περιπτώσεων α και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 51του Κεφαλαίου Θ του ν. 4442/2016 (Α’230).
Η έγκριση αυτή χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πληρέστερη έρευνα. Η παράταση αυτή χορηγείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον οποίο υποβάλλεται αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα έρευνας πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του ερευνητικού προγράμματος.
Εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της έγκρισης ερευνητικών εργασιών, ο φορέας των ερευνών υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλυτική και πλήρη έκθεση με τα αποτελέσματα των ερευνών.
Ύστερα από αξιολόγηση και έγκριση των αποτελεσμάτων των ερευνών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός τριών μηνών εκδίδει απόφαση με την οποία ο ερευνηθείς χώρος ή τμήματα αυτού, διατίθενται είτε προς μίσθωση με προκήρυξη δημοπρασίας, είτε καθίστανται ελεύθερα, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών.
Επίσης, ο χώρος καθίσταται ελεύθερος εντός τριών (3) μηνών, με όμοια απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίσει ότι το πρόγραμμα δεν εκτελέστηκε ή διακόπηκε χωρίς αποτελέσματα.
6. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις τα σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες δεδομένα και αποτελέσματα κατατίθενται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στο Ι.Γ.Μ.Ε, όπου και διαφυλάσσονται για πέντε έτη, μη δυνάμενος κανείς να λάβει γνώση αυτών, ούτε δυνάμενο το Ι.Γ.Μ.Ε. να τα χρησιμοποιήσει εντός της προθεσμίας αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μη υλοποίηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της άρθρου 51 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 09 – Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η εκμετάλλευση των λατομείων των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 52, 53 και 56 του Κεφαλαίου Θ του ν. 4442/2016 (Α’230).
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται δημόσια ή δημοτικά λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, για τα οποία έχουν συναφθεί μισθώσεις, ως αποθεματικά, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων. Η έκταση των αποθεματικών λατομείων δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη των λειτουργούντων. Βασική προϋπόθεση για τον καθορισμό λατομείων ως αποθεματικών είναι η ύπαρξη ή η δημιουργία βιομηχανικής μονάδας, και λαμβάνονται επιπλέον υπόψη οι ανάγκες τροφοδοσίας αυτής, η σπουδαιότητά της, το μέγεθος των αποθεμάτων και οι θέσεις των λατομείων, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε μη συνεχόμενους χώρους, στην περιοχή του ίδιου ή γειτονικού νομού. Οι εκμεταλλευτές αποθεματικών λατομείων καταβάλλουν πάγιο μίσθωμα διπλάσιο αυτού που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, ενώ απαλλάσσονται της υποχρέωσης αναγγελίας έναρξης των εργασιών, εντός έτους από τη σύναψη της μίσθωσης.
3. Η αναγκαία τυχόν προσωρινή διακοπή των εργασιών εκμετάλλευσης λατομείου, προκειμένου να διενεργηθούν αρχαιολογικές έρευνες ή για λόγους μη υπαιτιότητάς του εκμεταλλευτή, παρατείνει τη διάρκεια της δυνατότητας εκμετάλλευσης, για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή αυτή. Ο εκμεταλλευτής του λατομείου πρέπει να αποδείξει τη διάρκεια διακοπής της εκμετάλλευσης με έγγραφο δημόσιας αρχής. Για το χρόνο της αναγκαίας αυτής διακοπής των εργασιών εκμετάλλευσης ο εκμεταλλευτής του λατομείου δεν καταβάλλει μισθώματα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η εκμετάλλευση λατομείων, μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικούς σκοπούς, των οποίων τα εξορυσσόμενα υλικά προορίζονται αποκλειστικά για την αναστήλωση αρχαιολογικών κτισμάτων, ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για τα οποία η πολιτιστική κληρονομιά και το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον απαιτούν τη χρήση υλικών ίδιας προέλευσης με τα υλικά της αρχικής κατασκευής. Προϋπόθεση για την εκμετάλλευση των ανωτέρω λατομείων είναι να μην καθίσταται εφικτός ο προσπορισμός των παραπάνω υλικών από υφιστάμενα λατομεία της ευρύτερης περιοχής.
Η εκμετάλλευση και η περιβαλλοντική αποκατάσταση των ανωτέρω λατομείων γίνεται σύμφωνα με ειδική μελέτη. Στην εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται ο χρόνος λειτουργίας του λατομείου, τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος, τα μέτρα για την αποκατάσταση του χώρου του λατομείου καθώς και το ύψος της εγγυητικής επιστολής εκπλήρωσης των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, για την έκδοση και τυχόν κατάπτωση της οποίας έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου.
Η εκμίσθωση δημοσίων λατομείων, που εξυπηρετούν τα ως άνω έργα, γίνεται, με απευθείας σύμβαση στον ανάδοχο των έργων αυτών, με όρους και μίσθωμα που καθορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
Κατά τα λοιπά η λειτουργία των λατομείων της παρούσας παραγράφου διέπεται από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ.
5.Η αποκομιδή δειγμάτων των ορυκτών και πετρωμάτων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3α του άρθρου 1 επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής έγκρισης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της σχετικής έγκρισης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 10 – Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η εκμετάλλευση των λατομείων της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 1 πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 54, 55 και 56 του Κεφαλαίου Θ του ν. 4442/2016 (Α’230).
2.Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα, διενεργείται μέσα στις λατομικές περιοχές, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρα 4, 5 και 6. Εκτός λατομικών περιοχών, η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών επιτρέπεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν αποκλειστεί, με τη διαδικασία των άρθρων 4 έως και 6, η δημιουργία λατομικής περιοχής, σε συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, τέως επαρχία ή νήσο, λαμβανομένης υπόψη και της δυνατότητας της παρ. 4 του άρθρου 5. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και επικαιροποιείται ανά δέκα έτη.
Σε περίπτωση που στο μέλλον καταστεί δυνατός ο καθορισμός λατομικής περιοχής σε συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, τέως επαρχία ή νήσο, όπου υφίσταται εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών στο πλαίσιο του προηγούμενου εδαφίου, οι εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών συνεχίζουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο των δέκα ετών και μέχρι την εξάντληση του χρονικού ορίου του δικαιώματος εκμετάλλευσης. Οι εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών υποχρεούνται εντός έξι μηνών από τον καθορισμό της λατομικής περιοχής να υποβάλουν για έγκριση τροποποιητικό προσάρτημα της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πλήρη αποκατάσταση του λατομικού χώρου εντός του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.
β) Εάν στον αιτούμενο χώρο περικλείονται πετρώματα κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή αντιολισθηρών υλικών, αποκλειστικά μαρμαρόσκονης και μαρμαροψηφίδας ή για την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση λατομείων που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες, ασβεστοποιίες ή μεταλλουργίες πραγματοποιείται από επιχειρήσεις παραγωγής τσιμέντου ή ασβέστου ή μεταλλουργικές και συνδέεται άμεσα με τον τόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους.
Για την συνδρομή των προϋποθέσεων του ως άνω εδαφίου εκδίδεται απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ, μετά από μελέτη-γνωμοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ι.Γ.Μ.Ε.. Σε περιπτώσεις λατομείων αντιολισθηρών υλικών που η ορυκτολογική σύσταση του πετρώματος στοιχειοθετεί αμφιβολίες αναφορικά με πιθανή παρουσία αμιάντου, το Ι.Γ.Μ.Ε. θα πρέπει να πραγματοποιήσει σχετικούς ελέγχους και να συμπεριλάβει τα αποτελέσματά τους στη γνωμοδότησή του.
Ειδικά, τα μέτωπα των λατομείων αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων που εξορύσσουν οφιολιθικά πετρώματα (βασικά και υπερβασικά) θα εξετάζονται μετά από εισήγηση της κατά τόπο αρμόδιας Επιθεώρησης του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ., για τη διερεύνηση της ύπαρξης ινωδών ορυκτών από τριμελή επιτροπή συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούμενη από υπάλληλους της εν λόγω υπηρεσίας και του Ι.Γ.Μ.Ε.
Για τις επιχειρήσεις παραγωγής ασβέστου ή τους συνεταιρισμούς ασβεστοποιών η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή, εφόσον οι ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τις λατομικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τους. Στην περίπτωση αυτή η γνωμοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ι.Γ.Μ.Ε. αναφέρεται τόσο στη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της ασβεστοποιίας από τις λατομικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τους, όσο και στην καταλληλότητα του υλικού για τη συγκεκριμένη χρήση.
Τα ανωτέρω λατομεία, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες, μεταλλουργίες ή ασβεστοποιίες μπορούν να διαθέτουν την πλεονάζουσα παραγωγή τους δηλ. την ποσότητα των αδρανών υλικών, που συνεξορύσσονται ή συμπαράγονται με τα κύρια υλικά τροφοδοσίας της ασβεστοποιίας, της τσιμεντοβιομηχανίας ή της μεταλλουργίας και λόγω της ποιότητας ή της κοκκομετρίας τους δεν είναι κατάλληλα για την τροφοδοσία αυτή. Η συνεξορυσσόμενη πλεονάζουσα παραγωγή θα υπολογίζεται στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη που θα συνοδεύεται από επικαιροποιημένη τοπογραφική αποτύπωση.
Οι σχετικές δαπάνες για τις μελέτες του Ι.Γ.Μ.Ε των ανωτέρω εδαφίων, βαρύνουν τους αιτούντες.
Η πλεονάζουσα παραγωγή αδρανών υλικών από τα ανωτέρω λατομεία διατίθενται κατόπιν καταβολής αναλογικού μισθώματος και ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ, όπως αυτά ορίζονται αντιστοίχως στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 20.
Τα λατομεία αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων μαρμαρόσκονης και μαρμαροψηφίδας δεν επιτρέπεται να διαθέτουν στην αγορά τυχόν συμπαραγόμενα αδρανή υλικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 17, παύει η εκμετάλλευση.
γ) Για την εκτέλεση δημόσιων, εθνικών ή περιφερειακών έργων, που χαρακτηρίζονται ως εθνικής σημασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για την ίδρυση λατομείου των περιπτώσεων α, β και γ ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις του άρθρου 85 του ΚΜΛΕ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7.
3. Για την έρευνα και την εκμίσθωση των λατομείων ειδικών χρήσεων της περίπτωσης β της παρ.2, εφαρμόζονται οι διατάξεις των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, με εξαίρεση τα λατομεία μαρμαρόσκονης και μαρμαροψηφίδας καθώς και τα λατομεία αντιολισθηρών ασβεστολιθικών αδρανών υλικών, τα οποία μισθώνονται με τη διαδικασία της δημοπρασίας,. Για την καταβολή μισθωμάτων λατομείων της περίπτωσης β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που μισθώνονται κατόπιν έρευνας στους έχοντες το σχετικό δικαίωμα, ισχύουν τα οριζόμενα για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών στο εδάφιο γγ της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
Για τη λειτουργία των λατομείων τούτων εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις των λατομείων αδρανών υλικών.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων,3 και 4 του άρθρου 9 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα λατομεία αδρανών υλικών.
5. Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά, που προέρχονται από την εκτέλεση δημοσίων, περιφερειακών και δημοτικών έργων απαγορεύεται να διατίθενται προς εμπορία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 11 – Εκμίσθωση των δημοσίων λατομείων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η εκμίσθωση των λατομείων, που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου, πραγματοποιείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές.
2.Με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται δημόσιες εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών, σε εκείνους που έχει χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών του άρθρου 51 του Κεφαλαίου Θ του ν.4442/2016 (Α’230) με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη των ερευνών εντοπισθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αίτηση μίσθωσης με απευθείας σύμβαση της ερευνηθείσας έκτασης, συνοδευόμενη από αποδεικτικό κατάθεσης προς έγκριση, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθεί η κατάθεση προς έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.
Στην υπόψη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης πρέπει να αποδεικνύεται ο εντοπισμός εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος από την έρευνα που διενεργήθηκε, στο πλαίσιο των οριζόμενων στις περιπτώσεις δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 101του ΚΜΛΕ.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο διενεργήσας την έρευνα χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του παραχωρηθέντος για έρευνα χώρου.
Σε περίπτωση που ακολουθήσει μίσθωση, ως αναλογικό μίσθωμα ορίζεται το ανώτατο θεμιτό του άρθρου 3 παρ. 4.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση δημοσίων εκτάσεων για τη λειτουργία λατομείων αδρανών υλικών της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 10 και των λατομείων της παραγράφου 4 του άρθρου 9, στον ανάδοχο του έργου.
3. Για τη συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
β) Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα ΚΜΛΕ,
γ) Εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13,
δ)Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης.
4.Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποχρεούται εντός 20 ημερών από την συμπλήρωση του σχετικού φακέλου, να εκδώσει απόφαση έγκρισης της απευθείας μίσθωσης της δημόσιας έκτασης, καθορίζοντας τους οικονομικούς όρους για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου (όπως ύψος μισθωμάτων, ύψος απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, παράδοση και παραλαβή του μισθίου) και καλεί τον ενδιαφερόμενο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης εντός 20 ημερών. Για την έκδοση απόφασης περί έγκρισης της μίσθωσης απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 20 χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου). Ακολουθεί η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης, η οποία επέχει θέση εγκρίσεως του άρθρου 7 του ν.4442/2016, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
5. Με δημοπρασία, εκμισθώνονται μετά από αίτηση ενδιαφερόμενου, δημόσιες εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών της παραγράφου 2, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση. Η υπηρεσία ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο, και προβαίνει στη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του αιτούμενου χώρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.
Μετά την έκδοση απόφασης περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, ακολουθείται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η διαδικασία των παραγράφων 3 και 4.
6.Σε περίπτωση δημόσιων εκτάσεων, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο, αλλά συντρέχουν κατά την έκδοση του παρόντος νόμου οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2του άρθρου 8 και, εφόσον τα κοιτασματολογικά και οικονομικά στοιχεία οδηγούν σε πρόβλεψη για ύπαρξη αξιόλογου ενδιαφέροντος για αξιοποίηση του κοιτάσματος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σχετική αξιολόγηση των ως άνω στοιχείων, μπορεί να προκηρύσσει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος στο σύνολο ή τμήμα της έκτασης.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας και εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον σε δύο διαδοχικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες, τότε ενημερώνεται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εντός είκοσι ημερών εκδίδει απόφαση περί ελευθέρωσης του ερευνηθέντος χώρου ή τμήματος αυτού.
7. Αντικείμενο της πλειοδοτικής δημοπρασίας είναι:
α) Όταν πρόκειται για λατομείο μαρμάρων, φυσικών λίθων ή βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 1 ή λατομείο ειδικών χρήσεων της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 10, το προσφερόμενο αναλογικό μίσθωμα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του πέντε επί τοις εκατό (5%) αλλά ούτε ανώτερο του καθοριζόμενου, στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, ανώτατου θεμιτού. Σε περίπτωση προσφοράς του ίδιου αναλογικού μισθώματος από περισσότερους του ενός συμμετέχοντες τότε αξιολογείται ως καλύτερη για το δημόσιο η προσφορά που προβλέπει το μεγαλύτερο ποσό επένδυσης για μηχανολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του λατομείου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού που αφορά εξόρυξη, μεταφορά και επεξεργασία εντός της πρώτης πενταετίας από την έναρξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών ως προς αμφότερα τα ως άνω κριτήρια, συνεκτιμώνται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας, η εμπειρία και η δυνατότητά του προσφέροντος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την προσφορά του.
β) Όταν πρόκειται για λατομείο αδρανών υλικών, ελάχιστο προσφερόμενο συνολικό ετήσιο μίσθωμα (άθροισμα παγίου και αναλογικού μισθώματος). Το ετήσιο πάγιο προσφερόμενο μίσθωμα προκύπτει από το γινόμενο του προσφερόμενου πάγιου μισθώματος (σε ευρώ ανά στρέμμα) επί την έκταση του λατομικού χώρου (σε στρέμματα).Το προσφερόμενο ελάχιστο ετήσιο αναλογικό μίσθωμα προκύπτει από το γινόμενο του προσφερόμενου αναλογικού μισθώματος (ποσοστού επί τοις εκατό) επί την καθοριζόμενη στην σχετική διακήρυξη τιμή πωλήσεως επί την προσφερόμενη ελάχιστη ετήσια παραγωγή. Το ποσοστό του προσφερόμενου αναλογικού μισθώματος, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του πέντε επί τοις εκατό (5%). Το προσφερόμενο πάγιο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του υπολογιζόμενου από τον τύπο της παρ. 4 (α) του άρθρου 3.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καθοριστεί η τιμή πώλησης θραυστού υλικού στο δάπεδο του λατομείου, η οποία θα δύναται να αναπροσαρμόζεται μέσω μεθοδολογίας. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης ορίζεται η τιμή των 5 ευρώ ανά τόνο, ως τιμή πώλησης θραυστού υλικού λατομείου.
Σε περίπτωση προσφοράς του ίδιου ελάχιστου ετήσιου μισθώματος από περισσότερους του ενός συμμετέχοντες, αξιολογείται ως καλύτερη για το δημόσιο η προσφορά που προβλέπει το μεγαλύτερο ποσό για επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού (εξόρυξης, μεταφοράς και επεξεργασίας) εντός της πρώτης πενταετίας από την έναρξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών ως προς αμφότερα τα ως άνω κριτήρια, συνεκτιμώνται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας, η εμπειρία και η δυνατότητά του προσφέροντος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την προσφορά του.
8. Για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες της ανωτέρω παραγράφου απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά στρέμμα της προς εκμίσθωσης έκτασης.
Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του αρχικού πλειοδότη από κάθε δικαίωμά του, που απορρέει από την κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσματος της δημοπρασίας, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εκμισθώσει το χώρο στον αμέσως επόμενο πλειοδότη.
Ο υποψήφιος μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης χρονοδιάγραμμα εργασιών, για την ενεργοποίηση του λατομικού χώρου πριν από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση παρέκκλισης από το χρονοδιάγραμμα εργασιών ο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να προβεί σε άμεση καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης και να παραχωρήσει το χώρο του λατομείου στον αμέσως επόμενο πλειοδότη.
9. Σε περίπτωση μίσθωσης κατατίθεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγγυητική επιστολή εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης, που καταπίπτει προς όφελος του Δημοσίου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και η εγγυητική επιστολή του άρθρου 13 παρ. 2. Οι εγγυητικές αυτές επιστολές, επιστρέφονται στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις για τις οποίες εκδόθηκαν, ενώ στην αντίθετη περίπτωση καταπίπτουν αρμοδίως.
Επί δημοσίων λατομείων, αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η σύμβαση μίσθωσης, παύει η εκμετάλλευση και εκδίδεται σχετική απόφαση από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την τυχόν μετά τη λύση της σύμβασης μίσθωσης ή την πράξη παύσης συνέχιση της εκμετάλλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράνομης εκμετάλλευσης.
10. Η εκμίσθωση λατομείων εντός λατομικών περιοχών πραγματοποιείται για τους ενιαίους χώρους που έχουν χωροθετηθεί εντός αυτών με την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 5. Στην περίπτωση που εντοπίζονται νησίδες δημοσίων εκτάσεων εντός ενιαίων χωροθετημένων λατομικών χώρων, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους αποτελούνται από δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις ή εκτάσεις Ν.Π.Δ.Δ., η εκμίσθωσή τους πραγματοποιείται με απευθείας σύμβαση.Η διάρκεια της μίσθωσης των ως άνω νησίδων δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή του υφισταμένου λατομείου και για τις παρατάσεις εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.
Εφόσον υφιστάμενα λατομεία ενταχθούν στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος τους σε λατομικές περιοχές και η έκτασή τους αποτελεί τμήμα ενιαίου χωροθετηθέντος χώρου εντός της λατομικής περιοχής, η εκμίσθωση του υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρουστους εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών γίνεται ως κατωτέρω, με την προϋπόθεση ότι από τη χωροταξική κατανομή προκύπτει ένας τουλάχιστον επιπλέον χώρος προς διάθεση:
α. Με απευθείας σύμβαση προκειμένου για δημόσιες εκτάσεις.
β. Προκειμένου για δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, όπως ισχύουν.
γ. Η διάρκεια της μίσθωσης των λατομείων των ως άνω περιπτώσεων α’ και β’ δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του υφισταμένου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου και, για τις τυχόν παρατάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’230).
11. Σε περίπτωση που κατά την πρόοδο της εκμετάλλευσης, σε λατομείο που λειτουργεί επί δημόσιας έκτασης, διαπιστωθεί από τον ίδιο τον εκμεταλλευτή ότι δεν υφίστανται πλέον κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας ορυκτού, για την οποία έγινε η μίσθωση, αλλά υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης άλλης κατηγορίας ορυκτών, τότε μετά από αίτησή του στην αρμόδια αρχή είναι δυνατή η τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης ως προς το είδος του εξορυσσόμενου ορυκτού.
Η ανωτέρω τροποποίηση επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης ορυκτών που ανήκουν στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών ή των μαρμάρων ή των πετρωμάτων που είναι κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και αναφέρονται στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 10.
Για την εν λόγω τροποποίηση απαιτείται να προηγηθούν:
α) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για κατάταξη του πετρώματος του λατομείου στη νέα κατηγορία, με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 1.
β) Τροποποίηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης που θα αφορούν πλέον την νέα κατηγορία ορυκτού.
γ) Έρευνα των απαγορευτικών λόγων του άρθρου 7 εφόσον προβλέπεται ουσιώδης αλλαγή του τρόπου εκμετάλλευσης, όπως χρήση εκρηκτικών υλών, που δεν προβλεπόταν αρχικά και για την οποία γνωμοδοτούν εκ νέου μόνον εκείνες οι υπηρεσίες που απαιτείται.
Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων και αναλόγως απορρίπτει την αίτηση ή προβαίνει στην σχετική αιτούμενη τροποποίηση της μίσθωσης του χώρου.
Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποχρεούται εντός είκοσι ημερών να εκδώσει απόφαση έγκρισης της τροποποίησης μίσθωσης της δημόσιας έκτασης καθορίζοντας τους οικονομικούς όρους για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου όπως ύψος μισθωμάτων ανάλογα με την νέα κατηγορία ορυκτού, ύψος απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, διατηρουμένου του προϋπάρχοντος μισθωτή και καλεί τον ενδιαφερόμενο για την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης εντός είκοσι ημερών. Αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
Η τροποποίηση της μίσθωσης από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ισχύει για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τη λήξη της προϋπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης.
12. Αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης υποβάλλονται τουλάχιστον 24 μήνες πριν από τη λήξη αυτών. Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας , εξετάζονται ως εμπρόθεσμες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης και κατόπιν υποβολής χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου), ανερχόμενου στο δεκαπλάσιο του αντίστοιχου προβλεπομένου για την έκδοση απόφασης έγκρισης μίσθωση, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 1264/19.1.2012 (Β΄230) όπως ισχύει. Οι σχετικές αιτήσεις συνοδεύονται, επί ποινή απαραδέκτου, από επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα του λατομικού χώρου σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα κλίμακας 1:5.000 και αποδεικτικό κατάθεσης προς έγκριση στην αρμόδια αρχή επικαιροποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.
Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης προχωρά στην παράταση της μίσθωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
13. Η σύμβαση μίσθωσης γίνεται για ενιαία έκταση και δύναται να τροποποιείται ως προς την έκταση της εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά επέκταση του χώρου εκμετάλλευσης, σε χώρο για τον οποίο υφίσταται ήδη το σχετικό δικαίωμα, η τροποποίηση πραγματοποιείται με βάση επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, η οποία εκπονείται για το σύνολο του χώρου. Κατάτμηση χώρου, για τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μίσθωσης εκμετάλλευσης λατομείου, δεν είναι επιτρεπτή.

Άρθρο 12 – Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η εκμίσθωση λατομείων που ανήκουν στην κυριότητα των πρωτοβάθμιων O.T.A. πραγματοποιείται από τον οικείο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α,, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του δημοτικού συμβουλίου, με απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές.
2.Με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται εκτάσεις των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. για την εκμετάλλευση μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 1 καθώς και για την εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών στα οποία αναφέρεται η παρ. 3 του άρθρου 10, σ’ εκείνους που έχει χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών του άρθρου 51 του Κεφαλαίου Θ του ν.4442/2016 (Α’230)και υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11. Όπου στις παραγράφους αυτές αναφέρεται Δημόσιο ή Συντονιστής Aποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου περί δημοτικών λατομείων νοείται ο οικείος δήμος και ο δήμαρχος αντιστοίχως.
Κατ’ εξαίρεση εκμισθώνονται με απευθείας σύμβαση εκτάσεις των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία λατομείων αδρανών υλικών της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 10 και των λατομείων της παραγράφου 4 του άρθρου 9, στον ανάδοχο του έργου.
3Με δημοπρασία εκμισθώνονται δημοτικές εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών μετά από αίτηση ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση. Η υπηρεσία ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο, και προβαίνει στη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του αιτούμενου χώρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 11. . Όπου στην παράγραφο 7 αναφέρεται Δημόσιο ή Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου περί δημοτικών λατομείων νοείται ο οικείος δήμος και ο δήμαρχος αντιστοίχως.
4. Για την απόδοση των μισθωμάτων (παγίων και αναλογικών), που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών λατομείων ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3. Τα μισθώματα αυτά, βεβαιώνονται και εισπράττονται από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Σε περίπτωση που κατά την πρόοδο της εκμετάλλευσης διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται πλέον κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας ορυκτού, για την οποία έγινε η μίσθωση, αλλά υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης άλλης κατηγορίας ορυκτών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 11.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 11 έχουν αναλογική εφαρμογή και στα λατομεία επί δημοτικών εκτάσεων.

Άρθρο 13 – Προστασία και Αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι εκμεταλλευτές των λατομείων οφείλουν να αποκαταστήσουν τους λατομικούς χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τους περιβαλλοντικούς όρους του εκάστοτε έργου.
Η αποκατάσταση αυτή πραγματοποιείται σταδιακά εντός του χρόνου ισχύος της νόμιμης λειτουργίας. Ειδικώς, για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν για την εκτέλεση δημοσίων έργων της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 10 καθώς και τα λατομεία της παρ. 3 του άρθρου 9, η χρονική διάρκεια της αποκατάστασης καθορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3.
2.Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου χρονικής ισχύος από τον ενδιαφερόμενο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με βάση το ποσό που αναφέρεται ως δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στις ανωτέρω Αποφάσεις. Για τους εκμεταλλευτές λατομείων μαρμάρων και φυσικών λίθων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών που έχουν καταβάλει εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του ν.998/1979 (Α’289), όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή στις υποχρεώσεις για τις οποίες εκδόθηκε η εγγυητική επιστολή, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις διατάξεις του παρόντος, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ ειδικού λογαριασμού που δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου. Ο λογαριασμός του προηγούμενου εδαφίου θα είναι πλήρως ανταποδοτικός και θα αφορά αποκλειστικά σε έργα αποκατάστασης λατομείων. Στην περίπτωση που η εκμετάλλευση πραγματοποιήθηκε σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, το ποσό αποδίδεται στις δασικές υπηρεσίες, για την αποκατάσταση του δασογενούς περιβάλλοντος.
Λύση της σύμβασης μίσθωσης των λειτουργούντων λατομείων συνεπάγεται και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής για την αποκατάσταση, κατά το μέρος της που αναλογεί στο μη αποκατασταθέν τμήμα.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ως άνω εδαφίων αυτής της παραγράφου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Η μη πραγματοποίηση της αποκατάστασης λατομείων όπως αυτή ορίζεται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.1650/1986 (Α’ 160) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των λατομείων με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011(Α΄209).
4. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων που διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκμετάλλευσή τους, πραγματοποιείται από τον εκμεταλλευτή σύμφωνα με ειδική μελέτη, οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της οποίας ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Δ10/Φ68/οικ.4437/1.3.2001 (Β΄244), όπως ισχύει.
Τα λατομεία του ανωτέρω εδαφίου παύουν οριστικά τη λειτουργία τους μετά το πέρας του οριζόμενου από την ειδική μελέτη χρόνου, εντός του οποίου ολοκληρώνεται η αποκατάσταση. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.
5. Ο έλεγχος της αποκατάστασης γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, εκτός των δασικών εκτάσεων, οι οποίες βάσει του ν. 998/1979 διαχειρίζονται από τις δασικές υπηρεσίες.
Η μη αποκατάσταση λατομικού χώρου, μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, όπως αυτή ορίζεται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, συνεπάγεται, πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 3, την υποχρεωτική κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας και την επιβολή από την αρμόδια δασική αρχή των ποινών της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του νόμου 998/1979 σε βάρος του δικαιούχου. Μη αποκατασταθείσα κατά τα ανωτέρω δασικού χαρακτήρα έκταση αποκαθίσταται από τη δασική υπηρεσία σύμφωνα με το ύψος της εγγυητικής επιστολής που καταπίπτει υπέρ ειδικού λογαριασμού που δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου. Οι ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι, εάν πρόκειται για ιδιωτικές ή διακατεχόμενες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις αντίστοιχα, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ακώλυτη διακίνηση των συνεργείων, μηχανημάτων και υλικών, που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση, και να μεριμνούν για τη διατήρηση των εκτελούμενων έργων. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτοί υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση του έργου.
Στην περίπτωση που στην έκταση εντοπίζεται απολήψιμο κοίτασμα, αυτή δεν κηρύσσεται ως αναδασωτέα και ο λατομικός χώρος τίθεται σε δημοπρασία. Εάν δεν υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση του χώρου αυτού εντός τριετίας, τότε η έκταση του λατομικού χώρου κηρύσσεται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα.
6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) εντός λειτουργούντων λατομείων, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, μετά την έκδοση όλων των απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία και για τους σκοπούς του επόμενου εδαφίου. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται κατόπιν συναίνεσης ή σύμπραξης των εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών, των οποίων δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση, ούτε να δεσμεύονται αποθέματα των κοιτασμάτων.
Τα αδρανή προϊόντα ή τα κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των Α.Ε.Κ.Κ., δύνανται να αξιοποιούνται και για την αποκατάσταση των λατομικών χώρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες του λατομείου (τεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώσεων) στις οποίες τεκμηριώνεται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου.
7. O εκμεταλλευτής ενός λατομείου δικαιούται, εντός ευλόγου προθεσμίας, να αποκομίσει από τον πρώην λατομικό χώρο του οποίου έχει λήξει η εκμετάλλευση, υλικά τα οποία έχουν εξορυχθεί κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου λειτουργίας του λατομείου.
Προς τούτο απαιτείται σχετική έγκριση από την αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ, στην οποία πρέπει να ορίζεται η ποσότητα των νομίμως εξορυχθέντων υλικών, οι όροι καθώς και ο χρόνος για την αποκομιδή τους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες, από τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο παύση της εκμετάλλευσης, με δυνατότητα ανανέωσης για 6 επιπλέον μήνες. Κατά το χρόνο αυτό επιτρέπεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας του λατομείου με τους πλέον πρόσφατους περιβαλλοντικούς όρους που ίσχυαν μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της εκμετάλλευσης. Κατά το χρονικό διάστημα αποκομιδής των εξορυγμένων υλικών, ο εκμεταλλευτής υποχρεούται στην καταβολή του ειδικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 20, καθώς και του αναλογικού μισθώματος στον ιδιοκτήτη της εκτάσεως του χώρου εκμετάλλευσης..
Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος τα εξορυχθέντα υλικά που τυχόν παραμένουν στο χώρο περιέρχονται στην κυριότητα του ιδιοκτήτη της έκτασης. Σε περίπτωση λατομείου σε δημόσια έκταση εκποιούνται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η περαιτέρω νόμιμη αξιοποίηση των εξορυχθέντων, αλλά μη αποληφθέντων υλικών σε δημοτικούς και ιδιωτικούς χώρους δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος και πραγματοποιείται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του χώρου.

Άρθρο 14 – Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.α.Για τα λατομεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε δύναται να επέχει και θέση άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός λατομικών χώρων, όπως αυτοί ορίστηκαν στην παρ. 5 του άρθρου 1, με σκοπό την επεξεργασία (μηχανική, εμπλουτισμού, παραγωγής κονιαμάτων, σκυροδεμάτων, ασφαλτομιγμάτων, ασβέστου και λοιπές κατεργασίες) των λατομικών ορυκτών, καθώς και άδειας κατασκευής των απαιτουμένων για την εγκατάσταση αυτή τεχνικών δομικών έργων (βάσεων έδρασης, κατασκευών για την τροφοδοσία και την αποθήκευση χύδην στερεών υλικών-σιλό, βάθρων και μεταλλικών ικριωμάτων με ή χωρίς τη χρήση οπλισμένου σκυροδέματος).
Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ συνυποβάλλονται με την τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης.
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών λατομείων, των οποίων τμήμα βρίσκεται εντός του λατομικού χώρου και το υπόλοιπο εκτός αυτού, θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο και αντιμετωπίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το τμήμα αυτό όπου είναι εγκατεστημένο το μεγαλύτερο ποσοστό της ισχύος τους,
β. Για την εγκατάσταση και λειτουργία, εντός λατομικών και μεταλλευτικών χώρων, αποθηκών εκρηκτικών υλών απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του (ΚΜΛΕ) από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας.
γ. Για λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ANFO και SLURRIES ή γαλακτωμάτων ευρισκομένων πάνω σε οχήματα, εντός λατομικών χώρων και μεταλλείων, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 107 του ΚΜΛΕ από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας.
2. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ξεκινά κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν.4442/2016 (Α’230).
3. Η διάρκεια της λειτουργίας των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1, ορίζεται ίση με τη διάρκεια ισχύος της εκμετάλλευσης του υφιστάμενου λατομείου. Οι υπόψη εγκαταστάσεις μπορούν να τροποποιούνται και να παρατείνεται η λειτουργία τους με προϋποθέσεις ανάλογες της αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας.
4 Τα κινητά -μεταθετά μηχανήματα εξόρυξης, φόρτωσης, μεταφοράς και φωτισμού, καθώς και τα κινητά μηχανήματα επεξεργασίας των λατομικών ορυκτών πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) και εγκεκριμένο ειδικό κανονισμό ασφαλείας του άρθρου 48 του ΚΜΛΕ
5. Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας λατομικών ορυκτών, καθώς και η ανέγερση προχείρων ή κινητών καταλυμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 7τουΚΜΛΕ εντός των ως άνω χώρων διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν.δ.210/1973 (Α’277).

Άρθρο 15 – Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η εκμετάλλευση των λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών, αδρανών υλικών εντός λατομικών περιοχών και των κατ’ εξαίρεση εκτός των περιοχών τούτων λατομείων της παραγράφου 2 του άρθρου 10, χαρακτηρίζεται ως δημοσίας ωφελείας.
2. Όταν για την εκμετάλλευση των λατομείων της προηγουμένης παραγράφου είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση ξένης ιδιοκτησίας, ο εκμεταλλευτής του λατομείου υποχρεούται να επιδιώξει τη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μη παροχής συναίνεσης, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση του συνόλου ή μέρους της ξένης ιδιοκτησίας για την κατασκευή δρόμων εξωτερικής προσπέλασης.
Ειδικά για τα λατομεία μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 1 αντίστοιχα, εκτός των ανωτέρω έργων, είναι δυνατή η απαλλοτρίωση για επέκταση των κεντρικών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και επικοινωνιών, ανέγερση εγκαταστάσεων επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών υλών, κατασκευή υποδομών υδροδότησης, αποθηκών και λοιπών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων λατομείων.
Στις απαλλοτριούμενες εκτάσεις απαγορεύεται η διενέργεια εξορυκτικών εργασιών.
Οι απαλλοτριώσεις των ανωτέρω παραγράφων γίνονται με αίτηση και με δαπάνες του εκμεταλλευτή του λατομείου και υπέρ του ιδιοκτήτη του λατομείου. Για την σκοπιμότητα της απαλλοτρίωσης και τον προσδιορισμό της έκτασης που απαιτείται, αποφαίνεται η κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ.
Οι απαλλοτριώσεις για μεν τις περιπτώσεις ακινήτων εξυπηρετούντων τις ανάγκες εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 1 αντίστοιχα, κηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για δε τις περιπτώσεις των λατομείων αδρανών υλικών με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 128 έως και 138 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277), που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
3. Στην περίπτωση µη εκτέλεσης των έργων, για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η απαλλοτρίωση, εντός τετραετίας από της συντελέσεως αυτής ή σε περίπτωση που η απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, αυτή ανακαλείται με απόφαση του εκδόσαντος οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η συντελεσμένη απαλλοτρίωση ανακαλείται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην έκταση που έχει απαλλοτριωθεί πραγματοποιείται εξόρυξη ή απόληψη λατοµικών ορυκτών. Στην περίπτωση αυτή, ανεξαρτήτως άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων, επιβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και χρηματικό πρόστιμο ίσο με την καταβληθείσα αποζημίωση της απαλλοτριωθείσας έκτασης, υπέρ ειδικού λογαριασμού που δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου με σκοπό την αποκατάστασή της.
4. Όταν για την εκμετάλλευση λατομείου οποιασδήποτε κατηγορίας λατομικών ορυκτών κριθεί απαραίτητη η χρήση άλλης ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη του λατομείου, ο εκμεταλλευτής δικαιούται να ζητήσει την παραχώρηση κατά χρήση της έκτασης για όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. Για την αναγκαιότητα της χρήσης της κατά τα άνω ιδιοκτησίας και της απαραίτητης έκτασης, αποφαίνεται η αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ. Η αποζημίωση για τη χρήση της ιδιοκτησίας αυτής καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου του λατομείου και η χρήση της έκτασης επιτρέπεται αμέσως μόλις καταβληθεί η αποζημίωση που θα καθορισθεί.
5. Δημόσιες εκτάσεις, που κρίνονται αναγκαίες για την εκμετάλλευση λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραχωρούνται κατά χρήση στους εκμεταλλευτές, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου.

Άρθρο 16 – Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να διενεργεί την εκμετάλλευση σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και να τηρεί τους όρους των εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί, ειδικότερα της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της τεχνικής μελέτης, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ΚΜΛΕ.
2.Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι 30 Απριλίου του επομένου έτους, δελτίο δραστηριότητας, ανάλογα με το εκμεταλλευόμενο ορυκτό. Στο δελτίο δραστηριότητας περιλαμβάνονται περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής σημασίας πληροφορίες και ιδίως νομιμοποιητικά στοιχεία του λατομείου, στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό, στοιχεία ασφάλειας κι ατυχημάτων, στοιχεία για τις καταναλώσεις φυσικών πόρων, πετρελαιοειδών, εκρηκτικών και ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων και τις αποκαταστημένες εκτάσεις, την παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση των προϊόντων, τις επενδύσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την υπηρεσία.
Το ακριβές περιεχόμενο των δελτίων δραστηριότητας, καθώς και τα στοιχεία που οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο ΥΠΕΝ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε περίπτωση μη εκμετάλλευσης ή μη διενέργειας ερευνών, αντί του ανωτέρω δελτίου, υποβάλλεται δήλωση απραξίας, μέχρι 30 Απριλίου εκάστου έτους, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της απραξίας και η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη βασιμότητα των επικαλουμένων λόγων.
Η υποχρέωση υποβολής δελτίου δραστηριότητας ή δήλωσης απραξίας υφίσταται και στις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται πλήρες ημερολογιακό έτος εκμετάλλευσης.
Το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία τήρησης των συγκεντρωτικών στοιχείων της ΓΔΟΠΥ του ΥΠΕΝ. Μέχρι να ρυθμιστούν οι διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής της παραγράφου 7, το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα στην αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ και ένα στην ως άνω υπηρεσία του ΥΠΕΝ. Για τα λατομεία που λειτουργούν σε δημόσιες εκτάσεις το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται και στην αρμόδια για τις μισθώσεις υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ, για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι 30 Απριλίου του επομένου έτους, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που θα πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και θα είναι υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό. Μέχρι να ρυθμιστούν οι διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής της παραγράφου 7, το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υποβάλλεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα θα είναι σε κλίμακα 1:000 ή 1:2000, ώστε να εμφανίζονται πλήρως και ευκρινώς όλα τα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία, θα περιλαμβάνει πλήρη υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση όχι παλαιότερη των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής, θα είναι εξαρτημένο από το σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 και θα περιλαμβάνει αναλυτικό υπόμνημα. Στο σχεδιάγραμμα θα αποτυπώνονται και θα σημειώνονται: τα όρια του λατομικού χώρου, της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης, της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), της έγκρισης επέμβασης στην περίπτωση που αυτά είναι διαφορετικά από τα όρια της ΑΕΠΟ, οι βαθμίδες εξόρυξης, οι εκσκαφές και οι διαμορφώσεις του λατομικού χώρου, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις μέσα σε αυτόν, οι εσωτερικοί δρόμοι, κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την εκμετάλλευση και την ασφάλεια εργασιών, καθώς και οι τυχόν αποθέσεις και επεμβάσεις σε απόσταση μικρότερη των100 μέτρων εκτός των ορίων του χώρου της. της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης Ειδικά στην περίπτωση των υπόγειων έργων, επιπλέον των ανωτέρω, θα αποτυπώνονται και θα σημειώνονται: όλες οι υπόγειες εργασίες, υλοποιημένες και σχεδιαζόμενες, οι ενεργοί και οι εξοφλημένοι χώροι, οι κύριες στοές, τα φρέατα, τα κεκλιμένα, οι έξοδοι και οι διαδρομές διαφυγής, τα δίκτυα μεταφοράς, τηλεφώνου, φωτισμού και αερισμού, οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλλίων, τα καταφύγια και τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την εκμετάλλευση και την ασφάλεια εργασιών.
Η υποχρέωση υποβολής τοπογραφικού σχεδιαγράμματος υφίσταται και στις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται πλήρες ημερολογιακό έτος εκμετάλλευσης.
Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης απραξίας, ο εκμεταλλευτής δεν έχει υποχρέωση υποβολής τοπογραφικού σχεδιαγράμματος για το συγκεκριμένο έτος.
4. Στους εκμεταλλευτές που δεν υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο δελτία δραστηριότητας ή δηλώσεις απραξίας ή τοπογραφικά σχεδιαγράμματα μέχρι την προβλεφθείσα ημερομηνία, ή υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία, καθώς και σε όσους δεν συμπληρώνουν, εντός 30 ημερών μετά από πρόσκληση της αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ, τυχόν ελλιπή στοιχεία των εμπροθέσμως υποβληθέντων δελτίων ή δηλώσεων ή τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων, επιβάλλεται πρόστιμο από την ως άνω υπηρεσία. Προς τούτο συντάσσεται και αποστέλλεται στο Δημόσιο Ταμείο τίτλος βεβαίωσης (χρηματικός κατάλογος) για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται με βάση τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 17.
5. Ο εκμεταλλευτής λατομείου, σε κάθε περίπτωση οριστικής διακοπής της εκμετάλλευσης, πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 13, υποχρεούται να απομακρύνει από το χώρο του λατομείου τυχόν προϊόντα, τα πάσης φύσεως υλικά και απορρίμματα, που μπορεί να ρυπαίνουν το περιβάλλον και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των περιοίκων και διερχομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΜΛΕ και τις τυχόν πρόσθετες εντολές της αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ.
Στις δασικού χαρακτήρα ή δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να αποξηλώσει τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με την ως άνω υποχρέωση καταπίπτει η σχετική προς τούτο εγγυητική επιστολή υπέρ ειδικού λογαριασμού που δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου.
6. Απαγορεύεται η μεταφορά εκτός του λατομικού χώρου λατομικών προϊόντων με φορτηγά οχήματα, όταν δεν καλύπτεται το φορτίο τους με ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σε εκμεταλλευτές που επιτρέπουν τη μεταφορά λατομικών προϊόντων, πλην αποκλειστικά ογκομαρμάρων ή ογκολίθων, κατά παράβαση του ανωτέρω εδαφίου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17.
7. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση ή υποβολή, μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος, εγγράφων, δηλώσεων, αρχείων, καταστάσεων, κανονισμών, βιβλίων, τοπογραφικών ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων οφείλει κατά τη λατομική και μεταλλευτική νομοθεσία να τηρεί ή να υποβάλλει ο εκμεταλλευτής σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμενους, οι όροι πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η διαδικασία καταχώρησης ή υποβολής στοιχείων, οι τεχνικές προδιαγραφές των προς υποβολή στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 17 – Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η εκμετάλλευση των λατομείων τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Ο προϊστάμενος της κατά τόπο αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ ασκεί τον έλεγχο των λατομείων, ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ΚΜΛΕ για την έρευνα και εκμετάλλευση των λατομείων και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των προϊόντων αυτών μέσα στους αντίστοιχους λατομικούς χώρους. Ελέγχει επίσης την εφαρμογή της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης και διατάσσει την τροποποίησή της, επιβάλλοντας στους διενεργούντες την έρευνα και εκμετάλλευση, τα τυχόν απαιτούμενα συμπληρωματικά μέτρα για την ορθολογική έρευνα και εκμετάλλευση των λατομείων και την ασφάλεια των έργων, της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων. Όπου στις προϋφιστάμενες του παρόντος νόμου διατάξεις, που διατηρούνται σε ισχύ, αναφέρεται «Επιθεωρητής Μεταλλείων», νοείται ο προϊστάμενος της κατά τόπο αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ. Ειδικώς, για τα θέματα τήρησης των ΑΕΠΟ και γενικότερα αποκατάστασης του περιβάλλοντος των λειτουργούντων λατομείων και διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων, ο έλεγχος ασκείται από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές, όπως αυτές καθορίζονται από άρθρο 20 του Ν. 4014/2011.
3. Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του ΚΜΛΕ, των εντολών του προϊστάμενου της κατά τόπο αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ, καθώς και κάθε παράβαση των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 16, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από τριακόσια (300) ΕΥΡΩ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ΕΥΡΩ, που επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊστάμενου της αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο Δημόσιο Ταμείο τίτλο βεβαίωσης (χρηματικό κατάλογο) για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά στην περίπτωση παραβάσεων, που δεν έχουν τελεστεί καθ’ υποτροπή, κατά την κρίση του ο προϊστάμενος της κατά τόπο αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ, αντί των ανωτέρω χρηματικών ποινών, μπορεί να επιβάλλει στον εκμεταλλευτή το μέτρο της έγγραφης σύστασης προς συμμόρφωση. Στην έγγραφη σύσταση ορίζονται οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ο εκμεταλλευτής, καθώς και συγκεκριμένη χρονική προθεσμία ολοκλήρωσής τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας ελέγχεται με κάθε πρόσφορο μέσο η συμμόρφωσή του από την αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ.
Αποκλείεται η επιβολή του μέτρου της σύστασης για παραβάσεις διοικητικών διαδικασιών που η μη τήρησή τους μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία, στην ασφάλεια, στην ορθολογική εκμετάλλευση, στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον.
Το ύψος του προστίμου ανά παράβαση εξαρτάται από τρεις συντελεστές: 1) τη σοβαρότητα της παράβασης (σ), 2) την επαναληπτικότητα της παράβασης (ε) και 3) τον αριθμό εργαζομένων του έργου (α).
Η επιλογή του συντελεστή σ γίνεται κατά την κρίση των Επιθεωρητών Μεταλλείων (ελεγκτών μηχανικών) με τη βοήθεια του Πίνακα 1:

Πίνακας 1
Σοβαρότητα         Συντελεστής σ
Χαμηλή                          1
Σημαντική                     4
Υψηλή                            9
Η επιλογή του συντελεστή ε γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα 2:

Πίνακας 2
Επαναληπτικότητα                                                                             Συντελεστής ε
Η παράβαση δεν έχει επαναληφθεί                                                               1
Η παράβαση έχει επαναληφθεί μία φορά                                                    5
Η παράβαση έχει επαναληφθεί περισσότερες από μία φορές                10

Η επιλογή του συντελεστή α γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα 3:

Πίνακας 3
Αριθμός εργαζομένων στο έργο                  Συντελεστής α
0-3                                                                                1
4-20                                                                             3
21-50                                                                           6
> 50                                                                             9

Ο αριθμός εργαζομένων περιλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στο έργο άμεσα και εργολαβικά.
Για τον προσδιορισμό του προστίμου π, υπολογίζονται αρχικά τα μόρια της παράβασης (μπ), που προκύπτουν ως το γινόμενο των τριών συντελεστών:

μπ = σ • ε • α
Στη συνέχεια, με βάση τα υπολογισμένα μόρια της παράβασης μπ, επιλέγεται η κλίμακα προσδιορισμού του προστίμου από τον Πίνακα 4, από την οποία προκύπτει το εύρος του προς υποβολή προστίμου:

Πίνακας 4
Κλίμακα  Μόρια παράβασης μπ                Εύρος προστίμου π (€)
1                              1 – 5                                                 300 – 1.500
2                             6 – 15                                            1.501 – 3.000
3                            16 – 35                                           3.001 – 5.000
4                            36 – 75                                           5.001 – 8.000
5                             76 – 155                                        8.001 – 12.000
6                           156 – 315                                       12.001 – 16.000
7                             > 315                                           16.001 – 20.000

4. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ, μπορεί να διατάξει με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, που κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή και στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην έρευνα ή εκμετάλλευση του λατομείου, ιδίως δε την προσωρινή ή οριστική διακοπή του συνόλου ή μέρους των εργασιών έρευνας ή εκμετάλλευσης, στις περιπτώσεις παραβιάσεων της παραγράφου 3, κατά τις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων ή η ασφάλεια κτισμάτων, έργων κοινής ωφελείας ή διενεργείται ανορθολογική εκμετάλλευση κατά παράβαση των διατάξεων του ΚΜΛΕ, καθώς και όταν δεν υπάρχουν σε ισχύ εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι της εκμετάλλευσης, Στην απόφαση αυτή ορίζονται τα συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα, τα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του λατομείου και οι προθεσμίες συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή προς τα μέτρα αυτά.
5. Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει λατομικά ορυκτά χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται ποινικώς με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και διοικητικώς με χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ΕΥΡΩ έως διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ΕΥΡΩ, που επιβάλλεται με απόφαση του προϊστάμενου της αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ και βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται επιπλέον των κυρώσεων του άρθρου 59 του ν.4442/2016 (Α’230).
Η διαπίστωση των παραβάσεων μπορεί να γίνεται από τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις του ΣΕΠΔΕΜ, τις Αστυνομικές Αρχές, τις δασικές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν αμελλητί τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις του ΣΕΠΔΕΜ.
Το ύψος της εν λόγω επιβαλλόμενης διοικητικής κύρωσης είναι ανάλογο με την επαναληπτικότητα και τη σοβαρότητα της παράβασης, υπολογίζεται δε ως εξής:
• Αν πρόκειται για παράβαση που τελείται για πρώτη φορά, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποίησε ο παραβάτης επιβάλλεται αρχικό πρόστιμο π0, σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

Πίνακας 1
Ταξινόμηση παράβασης                                                                                                                              Εύρος προστίμου (€)
Χειρωνακτικές εργασίες ή χρήση μηχανικού εξοπλισμού εξόρυξης-φόρτωσης-μεταφοράς        5.000 ≤ π0 ≤ 30.000
Χρήση μηχανικού εξοπλισμού επεξεργασίας                                                                                         15.000 ≤ π0 ≤ 60.000
Χρήση εκρηκτικών υλών                                                                                                                             30.000 ≤ π0 ≤ 90.000

Σε περίπτωση που η παράβαση μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες του Πίνακα 1, τότε το πρόστιμο π0 υπολογίζεται με βάση τη σοβαρότερη από αυτές.
• Αν πρόκειται για παράβαση που έχει τελεστεί για περισσότερες από μία φορές, το πρόστιμο πi υπολογίζεται ως η μέγιστη τιμή: 1) του τριπλάσιου του προστίμου πi-1 που είχε επιβληθεί στην αμέσως προηγούμενη παράβαση ή 2) του μέγιστου ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία στην οποία ταξινομείται η τρέχουσα παράβαση με βάση τον Πίνακα 1.
Τα παρανόμως παραχθέντα λατομικά προϊόντα περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εφόσον προέρχονται από δημόσιο χώρο, ή στην οικεία περιφέρεια, σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα υλικά αυτά, καταρχήν, χρησιμοποιούνται για την επαναφορά του αναγλύφου και την αποκατάσταση του χώρου και τα εναπομείναντα εκποιούνται με πλειοδοτική δημοπρασία από την κατά περίπτωση αρμόδια για τη διαχείρισή τους υπηρεσία, στην οποία περιέρχεται το προκύπτον από την εκποίηση τίμημα.
Σε περίπτωση καθ΄ υποτροπή τέλεσης της παράβασης, με την απόφαση επιβολής προστίμου, διατάσσεται και η σφράγιση των τυχόν υπαρχόντων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, καθώς και η κατάσχεση του κινητού εξοπλισμού (εξόρυξης, φόρτωσης και μεταφοράς) του διενεργούντος την παράνομη πράξη.
Μετά την απόρριψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 19 ενδικοφανούς προσφυγής ή την παρέλευση άπρακτου του χρονικού διαστήματος για την άσκησή της, η απόφαση της επιβολής του προστίμου καθίσταται εκτελεστή και κοινοποιείται στην αρμόδια Περιφέρεια. Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, εκδίδει αμελλητί, απόφαση, με την οποία συγκροτεί τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Περιφέρειας, η οποία διενεργεί τη σφράγιση των τυχόν υπαρχόντων εγκαταστάσεων και την κατάσχεση του κινητού εξοπλισμού.
Η απόφαση της επιβολής του προστίμου κοινοποιείται και σε όλες τις αρμόδιες αρχές για τις δικές τους ενέργειες, προκείμενου να παράσχουν τη συνδρομή τους, εφόσον αυτή καθίσταται αναγκαία, ιδίως στην αρμόδια Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή και στις αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες, σε περίπτωση παράνομης εξόρυξης σε δασικές ή δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η απόφαση σφράγισης κοινοποιείται και στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις αυτές.
Η εκποίηση του εξοπλισμού πραγματοποιείται από την οικεία Περιφέρεια μετά την επικύρωση της κατάσχεσης από το αρμόδιο δικαστήριο και σε περίπτωση αγόνου της εκποιήσεως, αυτά διατίθενται στον οικείο Δήμο ή καταστρέφονται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής, με ευθύνη της ανωτέρω επιτροπής. Το προκύπτον από την εκποίηση τίμημα κατατίθεται υπέρ ειδικού λογαριασμού που δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου. Ο λογαριασμός του προηγούμενου εδαφίου θα είναι πλήρως ανταποδοτικός και θα αφορά αποκλειστικά σε έργα αποκατάστασης λατομείων, απαγορευομένης της διάθεσης του για άλλο σκοπό. Στην περίπτωση που η παράνομη εξόρυξη πραγματοποιήθηκε σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, το ποσό αποδίδεται στις δασικές υπηρεσίες, για την αποκατάσταση του δασογενούς περιβάλλοντος. Ως μεσεγγυούχος και ευθυνόμενος για τη φύλαξη των κατασχεμένων υλικών ορίζεται ο Περιφερειάρχης.
6. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 3, πλην εκείνων που αφορούν δημοτικά λατομεία, καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16, αποδίδονται στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια των οποίων λειτουργεί το λατομείο, αφαιρούμενων των πιστώσεων που προβλέπονται υπέρ του ΣΕΠΔΕΜ από την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136Α).
Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 5, καθώς κι εκείνα της παραγράφου 3 που αφορούν λατομεία επί δημοτικών εκτάσεων, αφαιρούμενων των πιστώσεων υπέρ του ΣΕΠΔΕΜ ως ανωτέρω, αποδίδονται υπέρ ειδικού λογαριασμού που δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου. Ο λογαριασμός του προηγούμενου εδαφίου θα είναι πλήρως ανταποδοτικός και θα αφορά αποκλειστικά σε έργα αποκατάστασης λατομείων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσης του για άλλο σκοπό. Στην περίπτωση που η παράνομη εξόρυξη πραγματοποιήθηκε σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, το ποσό αποδίδεται στις δασικές Υπηρεσίες, για την αποκατάσταση του δασογενούς περιβάλλοντος.
7. Τα πρόστιμα , που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 5, οι κλίμακες του Πίνακα 4 της παραγράφου 3, καθώς και τα εύρη των σχετικών προστίμων, μπορούν να αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Οι χημικές και φυσικομηχανικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα παραγόμενα από λατομεία αδρανή υλικά, ανάλογα με τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται, καθώς και η διαδικασία δοκιμών και η μέθοδος ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων τωνδοκιμών αυτών καθορίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται στα πλαίσια του Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176Α).
Ειδικότερα, τα αδρανή τα οποία προορίζονται για δομικά έργα, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την ΚΥΑ 5328/122/2007 (ΦΕΚ 386Β) και να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Δομικά Προϊόντα 305/2011/ΕΕ.
Η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία ορίζεται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 334/1994, για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης CE στην αγορά καθώς και στους χώρους παραγωγής κι εμπορίας των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κατ’ επανάληψη τίθενται στην κυκλοφορία, πωλούνται, αναλώνονται και προορίζονται για δομικά έργα, αδρανή προϊόντα προερχόμενα από λατομεία χωρίς την απαιτούμενη Σήμανση CE ή προϊόντα με ψευδή ή παραπλανητική Σήμανση CE ή αδρανή υλικά τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις εθνικές διατάξεις, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει την αδειοδοτούσα υπηρεσία ώστε να προβεί σε ανάκληση της αδείας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας στις οποίες παράγονται τα συγκεκριμένα δομικά προϊόντα.

Άρθρο 18 – Αναστολή και Διακοπή των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης – Λύση της σύμβασης μίσθωσης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Οι εργασίες έρευνας ή εκμετάλλευσης μπορεί να ανασταλούν ή να διακοπούν με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση μιας από τις αρμόδιες για την έκδοση κατά περίπτωση των αρμόδιων για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων της παρ. 1 του άρθρου 7 υπηρεσιών, εφόσον κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της εκμετάλλευσης προκύψουν απαγορευτικοί της λατομίας λόγοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν κατά το στάδιο έναρξης της έρευνας ή εκμετάλλευσης ή για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον.
2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περίπτωση λατομείων επί δημοσίων εκτάσεων ή ο Δήμαρχος στην περίπτωση λατομείων επί δημοτικών εκτάσεων αντίστοιχα, μπορεί να προβεί σε λύση της σύμβασης μίσθωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν διαπιστωθεί ότι ο εκμεταλλευτής δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης μίσθωσης.
β) Αν εκδοθεί πράξη με την οποία διακόπτονται οριστικά οι εργασίες εκμετάλλευσης και δεν ασκήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις διοικητικά βοηθήματα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή αν αυτά μετά την άσκησή τους απορρίφθηκαν.
3. Η σχετική απόφαση περί καταγγελίας της σύμβασης, επιδίδεται στον μισθωτή με απόδειξη και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ και την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
4. Πριν από την αναστολή ή διακοπή των εργασιών της έρευνας ή της εκμετάλλευσης και τη λύση της σύμβασης μίσθωσης ο ενδιαφερόμενος καλείται σε ακρόαση. Η κλήση, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης.
5.Ο εκμεταλλευτής λατομείου μπορεί να παραιτείται από την εκμετάλλευση. Σε περίπτωση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική μόνο μετά την αποδοχή της από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Δήμο αντίστοιχα αφού διαπιστωθεί η συμμόρφωση του εκμεταλλευτή προς τους περιβαλλοντικούς όρους, τους όρους της Τεχνικής Μελέτης ή και τους όρους της σύμβασης μίσθωσης.
Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 και της παραγράφου 5 του άρθρου 16.

Άρθρο 19 – Διοικητικά και ένδικα βοηθήματα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κατά των αποφάσεων του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,που αφορούν έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών του άρθρου 51 του ν.4442/2016 (Α’230), μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση τους.
2. Κατά των αποφάσεων του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και αφορούν σε έγκριση σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της μίσθωσης δια πλειοδοτικής δημοπρασίας ή παράτασης της συναφθείσας δια πλειοδοτικής δημοπρασίας σύμβασης μίσθωσης, καθώς και σε λύση συναφθείσας σύμβασης μίσθωσης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση τους.
3. Κατά των αποφάσεων της κατά τόπο αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ με τις οποίες επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ή περιοριστικά μέτρα στην έρευνα και στην εκμετάλλευση καθώς και, η προσωρινή ή οριστική διακοπή του συνόλου ή μέρους των εργασιών έρευνας ή εκμετάλλευσης, μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση τους αντίστοιχα.
4. Επί των προσφυγών των παραγράφων 1 έως 3 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφαίνεται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την άσκησή τους. Η προθεσμία άσκησης των ανωτέρω προσφυγών κατ’ εξαίρεση, έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στις περιπτώσεις που ασκούνται κατά αποφάσεων, που απορρίπτουν την παράταση μισθώσεων, καθώς και κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικών προστίμων.
5. Κατά των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδονται επί των προσφυγών των παραγράφων 1 έως 3, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου καθ΄ύλη και κατά τόπο Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
6. Οι αποφάσεις της κατά τόπο αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ, καθώς και τα έγγραφα συστάσεων προς συμμόρφωση, που επιβάλλουν μέτρα ασφαλείας επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο μέσω των αρμόδιων Αστυνομικών Τμημάτων. Οι αποφάσεις της κατά τόπο αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ, που επιβάλλουν πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας επιβολής των ανωτέρω προστίμων, κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή επιδίδονται με τη συνδρομή των αρμόδιων Αστυνομικών Τμημάτων, σε περίπτωση που η κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου αποβεί άκαρπη.
Εάν ο ενδιαφερόμενος ή ο αντίκλητός του δεν ανευρίσκονται στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία, η επίδοση γίνεται στο Γραμματέα του κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου.

Άρθρο 20 – Παράβολα και ειδικό τέλος υπέρ πρωτοβαθμίων ΟΤΑ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης οιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία δύναται να αναπροσαρμόζονται.
Ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων από τα ως άνω παράβολα που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγγράφεται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που συστήνεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του ΥΠΕΝ που σχετίζονται με δράσεις για την ορθολογική αξιοποίηση και βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών.
2. Ειδικό τέλος υπέρ πρωτοβαθμίων ΟΤΑ
α. Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., στην περιοχή των οποίων λειτουργούν τα λατομεία. Το τέλος αυτό ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πώλησης μη επεξεργασμένων προϊόντων ή πέντε τοις εκατό (5%) στην τιμή πώλησης των επεξεργασμένων προϊόντων, επί αυτοκινήτου, στο χώρο του λατομείου.
Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων που πωλούνται γίνεται με βάση τα τιμολόγια που υποβάλλει ο εκμεταλλευτής μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία πωλήσεων (ποσότητες-τιμές) σε συνδυασμό με τοπογραφική επιμέτρηση του εξορυχθέντος πετρώματος και κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο καταμέτρησης των λατομικών προϊόντων, όπως έλεγχο των βιβλίων της επιχείρησης, διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοιχείων με τα υποβαλλόμενα σε άλλες υπηρεσίες στοιχεία για τον υπολογισμό των αναλογικών μισθωμάτων, όπου αυτό απαιτείται.
Στην καταβολή ειδικού τέλους υποχρεούνται και οι εκμεταλλευτές που παράγουν αδρανή υλικά, τα οποία εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκμετάλλευση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή οκτώ τοις εκατό (8%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών.
β. Για αδρανή υλικά, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία και ασβεστοποιία και εξορύσσονται από λατομεία που εκμεταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις, το πιο πάνω ειδικό τέλος υπολογίζεται με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειάρχη ως 5% επί του κόστους παραγωγής του πετρώματος φορτωμένου επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου. Για την Πλεονάζουσα παραγωγή των πιο πάνω λατομείων ορίζεται ειδικό τέλος δώδεκα τοις εκατό (12%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή οκτώ τοις εκατό (8%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών.
γ. Οι εκμεταλλευτές βιομηχανικών ορυκτών καθώς και λατομείων ειδικών χρήσεων της περίπτωσης β της παρ.2 του άρθρου 10, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων λειτουργούν τα λατομεία. Το τέλος αυτό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων, που διατίθεται προς πώληση φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου. Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων που πωλούνται γίνεται με βάση τα τιμολόγια , σε συνδυασμό με κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ακατέργαστων προϊόντων που δεν πωλούνται προς τρίτους αλλά διατίθενται για περαιτέρω χρήση ή επεξεργασία σε άλλες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του ίδιου φορέα της εκμετάλλευσης, ο προσδιορισμός της αξίας των προϊόντων αυτών, υπολογίζεται επί του κόστους παραγωγής του πετρώματος φορτωμένου επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου προσαυξημένου κατά 20%.
δ. Τα ποσά που προέρχονται από το ειδικό τέλος της παραγράφου 2 βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α.
3. Όλα τα λατομεία που συνεχίζουν την λειτουργία τους και μετά τα σαράντα (40) έτη υποχρεούνται στην καταβολή «πράσινου τέλους» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, υπέρ του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 13, του Πράσινου Ταμείου.

Άρθρο 21 – Συγκεντρωτικά στοιχεία Ο.Π.Υ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Για τον καθορισμό της στρατηγικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ συντάσσει και δημοσιοποιεί, το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα του προηγούμενου έτους η οποία περιλαμβάνει:
α. Στοιχεία Παραγωγής, Απασχόλησης καθώς και λοιπά Οικονομικά Στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τα Δελτία Δραστηριότητας.
β. Στοιχεία Δημοσίων Εσόδων από τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα (μισθώματα, τέλη, κ.λπ.), όπως προκύπτουν από τις επιμέρους αναφορές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Λοιπών Φορέων του Δημοσίου.
γ. Στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δράσεις, όπως αυτά προκύπτουν από τις μεταλλευτικές και λατομικές εταιρείες και αξιολογούνται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς (Δασαρχεία, κ.λπ.).
δ. Στοιχεία σχετικά με την Ασφάλεια και συγκεκριμένα, τα ατυχήματα που συνέβησαν, τους προληπτικούς ελέγχους που διεξήχθησαν καθώς και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία των κατά τόπο αρμόδιων Επιθεωρήσεων του ΣΕΠΔΕΜ.
2. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συντάσσουν και δημοσιοποιούν ανάλογες ετήσιες εκθέσεις για τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα της χωρικής τους αρμοδιότητας.
3.Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω θα καθοριστούν με την ΥΑ της παρ. 2 του άρθρου 16.

Άρθρο 22 – Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 6 και 7 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και για τους εκμεταλλευτές μεταλλευτικών ορυκτών. Ομοίως, ισχύ έχουν και οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 16, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277/Α).
Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3, τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα υποβάλλονται στην αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ μέχρι την 30η Ιουνίου του επομένου έτους, ενώ η υποχρέωση υποβολής δεν ισχύει στην περίπτωση υποβολής των δηλώσεων απραξίας της παραγράφου 4 του άρθρου 118 του Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277/Α).
2. Οι εκμεταλλευτές μεταλλείων οφείλουν να αποκαταστήσουν τους μεταλλευτικούς χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Πριν από την έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης απαιτείται η κατάθεση από τον εκμεταλλευτή εγγυητικής επιστολής, αορίστου χρονικής ισχύος, για την εκπλήρωση των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην αρμόδια υπηρεσία έγκρισης της τεχνικής μελέτης. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με βάση το ποσό που αναφέρεται ως δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στις ανωτέρω εγκεκριμένες ή θεωρημένες μελέτες και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή προς τις ως άνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει αναλόγως, μερικώς ή ολικώς υπέρ του Πράσινου Ταμείου, είτε ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για εκτάσεις που βάσει του ν.998/1979 διαχειρίζονται οι δασικές υπηρεσίες, είτε ύστερα από έλεγχο των κατά τόπους αρμόδιων διευθύνσεων περιβάλλοντος για τις λοιπές εκτάσεις.
Οι εκμεταλλευτές μεταλλείων που ήδη λειτουργούν καλούνται να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία έγκρισης της τεχνικής μελέτης εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται προσωρινή διακοπή εργασιών με απόφαση της αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ.
3. α) Μεταλλειοκτήτες οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει τα δελτία ή τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 118 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277), όπως ισχύει, εντός της τελευταίας δεκαετίας από την ισχύ του παρόντος, εκπίπτουν του δικαιώματος μεταλλειοκτησίας, εφόσον εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος δεν τα υποβάλουν στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην περίπτωση που υποβληθούν εντός της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 119 και των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 121 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277), όπως ισχύουν.
β) Η έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά την άπρακτη πάροδο της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας, ως ημερομηνία δε έκπτωσης θεωρείται η 1-1-2007.
γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι περί έκπτωσης διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277), όπως ισχύουν, πλην των άρθρων 122 και 123 αυτού.
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277), όπως ισχύει, προστίθεται φράση «…., ανατρέχει δε στον χρόνο έναρξης της ισχύος των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 74, όπως ορίστηκε σε αυτές από τα συμβαλλόμενα μέρη».
5. Το άρθρο 166 του Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277/Α), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος πραγματοποιεί έρευνα ή εκμετάλλευση μεταλλευτικών ορυκτών σε χώρους για τους οποίους δεν διαθέτει σχετική άδεια ερευνών σε ισχύ ή εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, αντίστοιχα, πέραν των τυχόν αστικών συνεπειών τιμωρείται ποινικώς με φυλάκιση από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες και διοικητικώς σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων 1 έως και 3 της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου περί λατομείων».
Τα παρανόμως εξορυχθέντα μεταλλευτικά ορυκτά περιέχονται αυτοδίκαια στην κυριότητα του Δημοσίου. Η κτηματική υπηρεσία του δημόσιου είναι αρμόδια για τη διαχείριση των προϊόντων αυτών.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 167 του Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277/Α), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων τον Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, των εντολών του Επιθεωρητή Μεταλλείων, των όρων των άρθρων 31, 32 και 61, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 158, 159, 160 και 163,ανεξάρτητα από άλλες αστικές, διοικητικές ή ποινικές συνέπειες, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου περί λατομείων».
7. Το άρθρο 169 του Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277/Α), όπως ισχύει, καταργείται.
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του ν.δ. 210/73 (Α’ 277), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 4203/13 (Α’ 235), προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους ή μη συμμόρφωσης με τις λοιπές υποχρεώσεις που τίθενται. Οι κυρώσεις συνίστανται σε χρηματικό πρόστιμο, καθ’ υποτροπή δε και σε έκπτωση του μεταλλειοκτήτη, σύμφωνα με τις περί έκπτωσης διατάξεις του παρόντος».

Άρθρο 23 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Μετά το άρθρο 48 του Νόμου 4442/2016, προστίθεται κεφάλαιο Θ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Άρθρο 49
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν α) οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 8.11, 8.12, 8.99.22.01, 8.99.29 και 9.90. που περιλαμβάνονται στην 2η ομάδα του Παραρτήματος και β) εν γένει οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών.

Άρθρο 50
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε ιδιωτική έκταση
1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε ιδιωτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών για τα οποία δεν προβλέπεται έρευνα, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.
3.Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας πριν την έναρξη των ερευνητικών εργασιών προς την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υποχρεούται να την κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα. Με τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ η ενημέρωση αυτή θα γίνεται αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
4.Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει εξασφαλίσει:
α) αποδεικτικό κατοχής του σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου περί Λατομείων,
β) απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) και στην ΥΑ 46294/2013 (Β’ 2001), από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού κατατεθεί εγγυητική επιστολή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, το ύψος της οποίας ισούται με πενήντα ευρώ ανά στρέμμα. Η ως άνω εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, προς την αρμόδια υπηρεσία, χωρίς ημερομηνία λήξης. Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση που η διενέργεια ερευνών γίνεται δια μεθόδων που δεν συνιστούν ουσιώδη επέμβαση στο έδαφος όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωχημικών καθώς και γεωτρήσεων. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, επακολουθήσει εκμετάλλευση για το σύνολο ή τμήμα του χώρου έρευνας, η εν λόγω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από την αντίστοιχη της παρ. 2 του άρθρου 13, του Νόμου περί Λατομείων
γ) Σύμφωνη γνώμη από το οικείο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του ΥΠΕΝ, κατόπιν αποστολής σε αυτό δήλωσης πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα Α, για τη σκοπιμότητα και το σχεδιασμό των ερευνητικών εργασιών.
5. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας δύναται να προβεί σε διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τα λατομικά ορυκτά της παραγράφου 1, στην ορισμένη ιδιωτική έκταση.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 51
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά
σε δημόσια ή δημοτική έκταση
1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκτασηγια τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, για τα οποία δεν απαιτείται έρευνα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
2.Η έγκριση δίδει τη δυνατότητα διενέργειας ερευνητικών εργασιών, χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επέχει θέση αποδεικτικού παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας.
3.Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης οφείλει να υποβάλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα ακόλουθα:
α) αίτηση, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5000. Η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξετάζει αν εντός της αιτούμενης έκτασης:
i. είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της,
ii.διενεργείται, ή προγραμματίζεται έρευνα από το Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε), ή είχε διενεργηθεί στο παρελθόν και έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα,
iii. προηγείται άλλη αίτηση περί διενέργειας ερευνητικών εργασιών ή περί μισθώσεως.
Σε περίπτωση που συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω συνθήκες, απορρίπτει την αίτηση.
Αν δεν συντρέχει καμιά από τις ανωτέρω συνθήκες, ενημερώνει αμελλητί τον ενδιαφερόμενο για την υποβολή των εξής επιπλέον δικαιολογητικών:
β) Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της ΥΑ 46294/14.8.2013 (Β’ 2001) και στον Ν. 4014/2011, συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, το ύψος της οποίας ισούται με πενήντα ευρώ ανά στρέμμα. Η ως άνω εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, προς την αρμόδια υπηρεσία, χωρίς ημερομηνία λήξης. Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση που η διενέργεια ερευνών γίνεται δια μεθόδων που δεν συνιστούν ουσιώδη επέμβαση στο έδαφος όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωχημικών καθώς και γεωτρήσεων. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, επακολουθήσει εκμετάλλευση για το σύνολο ή τμήμα του χώρου έρευνας, η εν λόγω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από την αντίστοιχη της παρ. 2 του άρθρου 13, του Νόμου περί Λατομείων
γ) Σύμφωνη γνώμη από το οικείο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του ΥΠΕΝ, κατόπιν αποστολής σε αυτό δήλωσης πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
δ) Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της διενέργειας ερευνητικών εργασιών, σε περίπτωση που η έκταση είναι δημοτική.
4. Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση χορηγεί, εντός 20 ημερών, την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο οι ΠΠΔ που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος, όσο και τεχνικές δεσμεύσεις, οι οποίες τίθενται από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων στη γνωμοδότησή του και πρέπει επίσης να τηρούνται από τον ενδιαφερόμενο. Η έγκριση αυτή χορηγείται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών και για ενιαία έκταση.
5. Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε έκταση που ανήκει στο Δημόσιο χορηγείται, κατόπιν διερευνήσεως από την αρμόδια αρχή, σ’ εκείνον του οποίου η αίτηση καταχωρήθηκε πρώτη στο πρωτόκολλο της. Σε περίπτωση παραίτησης του πρώτου αιτούντα ή απόρριψης του αιτήματος του γιααιτίες που δεν εμπίπτουν στους απαγορευτικούς λόγους του άρθρου 7 του νόμου περί λατομείων, δικαίωμα προτεραιότητας επί του συμπίπτοντος χώρου έχει εκείνος που υπέβαλε την επόμενη κατά σειρά σχετική αίτηση.
6. Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε εκτάσεις που ανήκουν στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. χορηγείται σ’ εκείνους, των οποίων η αίτηση για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας καταχωρήθηκε πρώτη στο πρωτόκολλο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει στον οικείο Ο.Τ.Α., εφόσον στις εκτάσεις αυτές δεν είχε χορηγηθεί στο παρελθόν η δυνατότητα εκμετάλλευσης ή δεν είχε διενεργηθεί έρευνα από τους Ο.Τ.Α. Μετά την αποπεράτωση των ερευνητικών εργασιών οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εκμισθώσουν τις εκτάσεις στους κατόχους του δικαιώματος έρευνας με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του Νόμου περί Λατομείων.
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με την έγκριση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 52
Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων
σε ιδιωτική έκταση
1.Η εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθωνσε ιδιωτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
2.Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.
3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας πριν την έναρξη των εργασιών που θα καταστήσουν δυνατή την εκμετάλλευση του λατομείου, προς την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης..
4. Η γνωστοποίηση σε ιδιωτική έκταση γίνεται για ενιαία έκταση και δύναται να τροποποιείται ως προς την έκταση της εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά επέκταση του χώρου εκμετάλλευσης, σε χώρο για τον οποίο υφίσταται ήδη το σχετικό δικαίωμα, η τροποποίηση πραγματοποιείται με βάση επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε, η οποία εκπονείται για το σύνολο του χώρου. Κατάτμηση χώρου, για τον οποίο έχει γίνει γνωστοποίηση εκμετάλλευσης λατομείου, δεν είναι επιτρεπτή.
5.Η Υπηρεσία, που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, οφείλει να ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα. Με τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ η ενημέρωση αυτή θα γίνεται αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
6.Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει εξασφαλίσει:
α) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αναλόγως με την κατάταξη της δραστηριότητας σε Α1 ή Α2, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
β) έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα ΚΜΛΕ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδαφοχρησίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου περί Λατομείων.
γ) έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 (Α’153), εφόσον αυτή δεν έχει χορηγηθεί κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας.
δ) η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου περί Λατομείων στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης..
7. Σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σχέσης παραχώρησης της υπό εκμετάλλευση έκτασης, παύει να ισχύει και η δυνατότητα εκμετάλλευσής της.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 53
Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων
σε δημόσια ή δημοτική έκταση
1. Η εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθωνσε δημόσια ή δημοτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου. Η σύμβαση μίσθωσης του λατομικού χώρου που καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 11 και 12 του νόμου περί λατομείων επέχει θέση εγκρίσεως.
2.Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εντός του λατομικού χώρου δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων, ο φορέας οφείλει να προβεί σε αναγγελία έναρξης των εργασιών προς τo τμήμα επιθεώρησης μεταλλείων του ΣΕΠΔΕΜ και την οικεία Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η αναγγελία πρέπει να γίνεται εντός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η πάροδος απράκτου της τασσομένης προθεσμίας για την έναρξη των εργασιών συνεπάγεται την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, εκτός εάν μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θεωρήσει δικαιολογημένη τη μη έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αρμοδίως απόφαση, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την έναρξη των εργασιών.
3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο φορέας, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με την έγκριση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 54
Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών ιδιωτικών εκτάσεων
1.Η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε ιδιωτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος νόμου.Σεπερίπτωσηλατομείου σε ιδιωτική έκτασηεκτός λατομικής περιοχής εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξειςτου άρθρου 10 του Νόμου περί Λατομείων.
2.Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
3.Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας πριν την έναρξη των εργασιών προς την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υποχρεούται να την κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση εκ μέρους του ενδιαφερομένου ενός τυποποιημένου εγγράφου γνωστοποίησης.

Άρθρο 55
Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων
1. Η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε δημόσια ή δημοτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 53 του παρόντος νόμου. Η σύμβαση μίσθωσης του λατομικού χώρου που καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 11 και 12 του νόμου περί λατομείων επέχει θέση εγκρίσεως. Σε περίπτωσηλατομείου σε δημόσια ή δημοτική έκταση εκτός λατομικής περιοχής εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις τουάρθρου 10 του νόμου περί Λατομείων.
2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο φορέας, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με την έγκριση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 56
Εκμετάλλευση λατομείων στις περιοχές
του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 (Α’289)
1. Στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 (Α’289), όπως ισχύει, για τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά στο πλαίσιο του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 (Α’ 303), η εκμετάλλευση πραγματοποιείται, χωρίς να καταρτιστεί σύμβαση μίσθωσης, εφόσον έχει προηγηθεί κατάθεση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας ή αίτημα διοικητικής αναγνώρισης κυριότητας του φερόμενου ιδιοκτήτη και κατατεθεί εγγυητική επιστολή, νομίμως λειτουργούντος στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος, αορίστου ισχύος και συντρέχουν οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις.
2. Η εκμετάλλευση υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρο 5 και 52 του παρόντος Νόμου, μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
3. Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6 του άρθρου 52 και επιπλέον την εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1.
4. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αντιστοιχεί στο ποσό των μέγιστων, προβλεπομένων από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία, παγίων μισθωμάτων μίας τριετίας. Αν το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί αμετάκλητα εντός της πρώτης τριετίας, ο εκμεταλλευτής υποβάλλει αίτηση για την έκδοση νέας απόφασης καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της τριετίας. Το ύψος της νέας εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσό που περιλαμβάνει, το σύνολο των αναμενόμενων μισθωμάτων, μετά από συμψηφισμό παγίων και αναλογικών, όπως αυτά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, με βάση τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της προηγούμενης τριετίας. Η νέα εγγυητική επιστολή κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία, προς αντικατάσταση της προηγούμενης, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της τριετίας και θα καλύπτει αθροιστικά τα μισθώματα όλης της προηγούμενης χρονικής περιόδου μέχρι τη λήξη της επόμενης τριετίας.
5. Με ανάλογο τρόπο και διαδικασία καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής για το πέραν της κάθε τριετίας χρονικό διάστημα, μέχρι την αμετάκλητη επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αν ο εκμεταλλευτής δεν εκπληρώσει τις κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις του, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αναστολή της εκμετάλλευσης μέχρι την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.
6. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μίας αίτησης αναγνώρισης ιδιοκτησίας, το δικαίωμα ασκείται από τον φορέα που έχει υποβάλλει την πρώτη χρονικά αρμοδίως κατατεθείσα ανωτέρω αίτηση.
7. Μετά την επίλυση της αμφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος:
α) Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως ιδιωτική, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή βάρος του Δημοσίου.
β) Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως δημόσια, καλείται ο εκμεταλλευτής να συνάψει σύμβαση μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία καλύπτει το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μίσθωσης μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η αρμόδια υπηρεσία βεβαιώνει ατόκως το συνολικό ποσό των οφειλόμενων μισθωμάτων, το οποίο καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή εφάπαξ, εντός δύο(2) μηνών από τη βεβαίωσή του και κατόπιν επιστρέφεται στον εκμεταλλευτή η σχετική εγγυητική επιστολή. Εφόσον ο εκμεταλλευτής δεν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων, η αρμόδια υπηρεσία παύει την εκμετάλλευση, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και, αν το ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα μισθώματα είναι μεγαλύτερο από το ποσό της εγγυητικής επιστολής, βεβαιώνεται ατόκως το επιπλέον αυτό ποσό. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν χωρεί επιστροφή ποσού για τη χρονική περίπτωση που προηγείται της επίλυσης της αμφισβήτησης.
8. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων των εκτάσεων της παραγράφου 1 για τις οποίες εκδόθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του Ν. 669/1979 (Α’ 241) και στο άρθρο 9 του Ν. 1428/1984 (Α’ 43) άδεια εκμετάλλευσης και οι εκτάσεις κρίθηκαν τελεσιδίκως ως μη δημόσιες.

Άρθρο 57
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
1.Για την εγκατάσταση εντός λατομείων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών, δεν απαιτείται η σχετική άδεια του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε, αλλά η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε, εφόσον συνυποβληθούν και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε. Σε περίπτωση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών απαιτείται να έχει προηγηθεί η μίσθωση της έκτασης.
2. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία,της οικίας περιφέρειας
3.Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει εξασφαλίσει::
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, από τους επιβλέψαντες, σύμφωνα με το Νόμο, την κατασκευή της εγκατάστασης, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας και ότι αυτή είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια.
β) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με το Νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς.
γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αριθμό Δ7/Φ1/4817/15-3-1990 (Β΄ 188), όπως ισχύει.
δ) Προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης υγρών απόβλητων εφόσον απαιτείται
ε) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λ.π.).
στ) Οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται.
ζ) Πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου οίκου, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά μηχανήματα, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, γερανογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λ.π.
η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1θ του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε και μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια.
ι) Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς της.
4.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 58
Παράβολο
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη γνωστοποίηση και για την χορήγηση έγκρισης των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής σύμφωνα με το επόμενο άρθρο ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία δύναται να αναπροσαρμόζονται.
2. Για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μαρμάρων, φυσικών λίθων ή βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 1 του νόμου περί Λατομείων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις καταβάλλεται μαζί με τη σχετική αίτηση, επί ποινή απαραδέκτου, παράβολο, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3000€) ευρώ, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών ακολουθήσει μίσθωση του χώρου, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα μισθώματα του πρώτου έτους.

Άρθρο 59
Κυρώσεις
1.Αν ο φορέας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η οικεία υπηρεσία όπου υποβάλλεται η γνωστοποίηση.
2. Αν ο φορέας δεν έχει εξασφαλίσει έγκριση επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η οικεία υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση.
3. Κατά των πράξεων επιβολής κυρώσεων χωρεί η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Τα χρηματικά πρόστιμά των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλονται σωρευτικά με τα πρόστιμα και τις κυρώσεις του άρθρου 17 του νόμου περί Λατομείων.
5. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση ή έγκριση εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

Άρθρο 60
Τα άρθρα 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 και 57 του ν. 4442/2016 αναριθμούνται σε 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 αντίστοιχα.»

Άρθρο 24 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Mε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α. Η διαδικασία και ο χρόνος βεβαίωσης των μισθωμάτων που αφορούν τις συμβάσεις μίσθωσης λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών καθώς και η διαδικασία συμψηφισμού τους, όταν συντρέχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις περί συμψηφισμού.
β. Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 5 περί καθορισμού λατομικών περιοχών, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σχετική έκθεση της επιτροπής, με την οποία εισηγείται για τον καθορισμό ή την συμπλήρωση του σχεδιασμού λατομικών περιοχών.
γ. Η διαδικασία και οι ειδικότεροι όροι εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των δημοσίων λατομείων, όπως:
γ1) Οι γενικοί και ειδικοί, κατά περίπτωση, όροι της προκήρυξης και η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
γ2) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στις δημοπρασίες και καλής εκτέλεσης των όρων των συμβάσεων.
γ3) Οι μελέτες που υποβάλλουν οι μισθωτές και τα στοιχεία αυτών.
γ4) Η διαδικασία εκμίσθωσης με απευθείας σύμβαση.
γ5) Ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων, τις διαδικασίες κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και λύσεως των συμβάσεων, εφόσον συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις.
γ6) Τεχνικά ζητήματα που αφορούν την εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στα τυχόν οφειλόμενα στο δημόσιο μισθώματα της παρ.6 του άρθρου 2.
γ7) Τον υπολογισμό και συμψηφισμό των μισθωμάτων με έργα υποδομής που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 6, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
δ. Η διαδικασία και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την αποκομιδή των ορυκτών και πετρωμάτων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3α του άρθρου 1, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
ε. Η διαδικασία υπολογισμού του ποσού της προβλεπόμενης στο άρθρο 13 εγγυητικής επιστολής, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης, ανανέωσης και κατάπτωσης αυτής.
στ. Το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής, η επεξεργασία, η δυνατότητα δημοσιοποίησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τόσο τα δελτία δραστηριότητας ή απραξίας που υποβάλλονται από τους εκμεταλλευτές λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16, όσο και τα στοιχεία που αποστέλλονται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 21.
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΝ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των λατομείων που ανήκουν στην κυριότητα των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΝ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να αναπροσαρμόζονται:
α. Το ύψος των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277Α’) χρηματικών ποσών που αφορούν ιδίως διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα), τέλη, μισθώματα.
β. Το ύψος των παραβόλων για αίτηση χορήγησης ή χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού ΠΕΝ.

Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Αποφάσεις συναίνεσης διενεργείας ερευνητικών εργασιών επί δημοσίων εκτάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του άρθρου 10 του ν.669/1977 (Α’241) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση δύο ετών από την έκδοσή τους.
Αντίστοιχα, ερευνητικές εργασίες επί δημοτικών και ιδιωτικών εκτάσεων που έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν μέχρι τη συμπλήρωση δύο ετών από την έναρξή τους.
2. Εκκρεμεί αιτήσεις για τη χορήγηση συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών επί δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’230). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέτασή τους είναι η καταβολή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 2 του άρθρου 59 του ν.4442/2016 (Α’230) παραβόλου, εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση μη καταβολής του παραβόλου, η σχετική αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Αντίστοιχα, ερευνητικές εργασίες επί ιδιωτικών εκτάσεων που δεν έχουν ξεκινήσει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργούνται κατόπιν γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4442/2016 (Α’230).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η άδεια εκμετάλλευσης λατομείων και η σύμβαση μίσθωσης σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις επέχει εφεξής θέση έγκρισης εκμετάλλευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 53 και 54 του ν.4442/2016 (Α’230).
4. Μισθώσεις λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων που έχουν συναφθεί ή παραταθεί μονομερώς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν.669/1977 (Α’241) και στα πλαίσια ισχυουσών αδειών εκμετάλλευσης μπορούν να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την αρχική μίσθωση.
Οι ανωτέρω συμβάσεις που έχουν παραταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν.669/1977 (Α’241) μπορούν να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση σαράντα ετών από την αρχική μίσθωση.
Μισθώσεις που έχουν ξεπεράσει τα σαράντα έτη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 183 του ν.4001/2011 (Α’179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4203/2013 (Α’235) και 22 του ν.4351/2015 (Α΄165) μπορούν να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την αρχική μίσθωση.
5. Μισθώσεις λατομείων αδρανών υλικών που έχουν συναφθεί είτε επί δημοσίων εκτάσεων, είτε στα πλαίσια ισχυουσών αδειών εκμετάλλευσης, επί δημοτικών ή ιδιωτικών εκτάσεων, μπορούν να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την αρχική μίσθωση.
Μισθώσεις που έχουν ξεπεράσει τα είκοσι έτη είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1428/1984 (Α’43), είτε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 183 του ν.4001/2011 (Α’179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4203/2013 (Α’235) και 22 του ν.4351/2015 (Α΄165), μπορούν να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση σαράντα ετών από την αρχική μίσθωση.
6.Ειδικά για τα ιδιωτικά λατομεία όλων των κατηγοριών λατομικών ορυκτών, όπου ο φορέας εκμετάλλευσης είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη του εδάφους, η παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης πέραν των 40 ετών και εφόσον η αρχική σύμβαση έχει συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από τον μισθωτή αλλά απαιτείται η σύναψη νέας σύμβασης για την πρώτη δεκαετή παράταση.
7. Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και για τις οποίες υφίσταται άδεια εκμετάλλευσης σε ισχύ, οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούνται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.4442/2016 (Α’230).
8. Εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών επί δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’230), εφόσον δεν έχει συναφθεί σχετική σύμβαση μίσθωσης. Στην περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση μίσθωσης, η σύμβαση αυτή επέχει θέση έγκρισης εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 55 του ν.4442/2016 (Α’230), εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση τροποποιείται ή λύεται η σύμβαση κατόπιν απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
9. Εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών επί ιδιωτικών εκτάσεων, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’230). Εφόσον έχει ήδη εγκριθεί η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης και το αίτημα αφορά αρχική άδεια ή επέκταση ήδη υφιστάμενης άδειας εκμετάλλευσης θα πρέπει πριν τη γνωστοποίηση να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια για την έγκριση της τεχνικής μελέτης υπηρεσία, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά (τίτλοι ιδιοκτησίας), σύμφωνα με την παράγραφο 6β του άρθρου 52 του ν.4442/2016 (Α’230) προκειμένου να επικαιροποιηθεί η σχετική έγκριση.
10. Εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του ν.998/1979 (Α’289), όπως ισχύει, για τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά στο πλαίσιο του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’230).
11. Εκκρεμείς αιτήσεις για παράταση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, επί δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.2702/1999 (Α’70), εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’230), εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 4. Οι αιτήσεις αυτές απορρίπτονται, εάν εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει συναφθεί η σχετική παράταση της σύμβασης μίσθωσης.
Στην περίπτωση που οι εκκρεμείς αιτήσεις αφορούν ιδιωτικές εκτάσεις, δεν εξετάζονται περαιτέρω εφαρμοζόμενης αναλογικά της παραγράφου 7.
12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η άδεια εγκατάστασης για τις Η/Μ εγκαταστάσεις επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών, οι οποίες βρίσκονται εντός λατομικών χώρων καταργείται ως διακριτή άδεια και ενσωματώνεται στην έγκριση της Τεχνικής Μελέτης του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε. Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται ως αιτήματα τροποποίησης της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης.
13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η άδεια λειτουργίας για τις Η/Μ εγκαταστάσεις επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών, οι οποίες βρίσκονται εντός λατομικών χώρων, καταργείται και η λειτουργία τους υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Εκκρεμείς αιτήσεις δεν εξετάζονται περαιτέρω εφαρμοζόμενης αναλογικά της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ν.4442/2016 (Α’230).
14. Υφιστάμενες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Σε περίπτωση τροποποίησης ή ανανέωσης αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’230).
15.Λατομεία λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με άδεια εκμετάλλευσης αποκλειστικώς μαρμαρόσκονης ή μαρμαροψηφίδας, η οποία εκδόθηκε πριν το 2000 με τις διατάξεις του ν.669/77, υπάγονται στην κατηγορία των λατομείων αδρανών υλικών.

16. Λατομεία αδρανών υλικών που είχαν στο παρελθόν ενταχθεί στο καθεστώς αποκατάστασης περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ειδική μελέτη αποκατάστασης α) της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.2837/2000 (Α’178) ως εμπίπτοντα στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του ν.2115/1993 (Α’15), β) της περίπτωσης των διατάξεων των παρ. 5 και 8 του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 και γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 183 του ν.4001/2011 (Α’179) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 17 άρθρου 17 του ν.4203/2013 (Α’235) και το άρθρο 22 του ν.4351/2015 (Α΄165), παύουν οριστικά τη λειτουργία τους μετά το πέρας του οριζόμενου από την ειδική μελέτη χρόνου, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.
17. Σε περιπτώσεις λατομείων που εντάχθηκαν σε λατομικές περιοχές πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και αδειοδoτήθηκαν μόνο για τμήμα του ενιαίου χωροθετηθέντος λατομικού χώρου, η εκμίσθωση του υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου στους εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών γίνεται ως εξής:
α. Με απευθείας σύμβαση προκειμένου για δημόσιες εκτάσεις.
β. Προκειμένου για δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, όπως ισχύουν.
γ. Η διάρκεια της μίσθωσης των λατομείων των ως άνω περιπτώσεων α’ και β’ δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του υφισταμένου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου και, για τις τυχόν παρατάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’230).
18. Σε περιπτώσεις τυχόν μεταβολής της χρήσης γης, με πολεοδομικές, χωροταξικές ή άλλες διατάξεις, σε περιοχές που λειτουργούν νομίμως λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, τα λατομεία αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν εντός των ορίων της αδείας εκμετάλλευσης, και η παράταση της λειτουργίας τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’ 230).
19. Πάγια ή αναλογικά μισθώματα που έχουν καθορισθεί κατά τρόπο διαφορετικό από τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 με συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη εφαρμογής του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται όπως προβλέπεται στις υπόψη συμβάσεις μέχρι τη λήξη της ισχύος τους και σε κάθε περίπτωση όχιαργότερα από την 31-12-2020.
20. Εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο οικείος κάθε φορά Περιφερειάρχης υποχρεούται να εκδώσει τη διαπιστωτική απόφαση ελευθέρωσης του χώρου, που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 22 του παρόντος, για όλες τις άδειες μεταλλευτικών ερευνών που θα έχουν λήξει κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.
21. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για τα ρυθμιζόμενα από τις κανονιστικές αυτές πράξεις ζητήματα εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
22. Όταν γενικοί ή ειδικοί νόμοι παραπέμπουν σε διατάξεις που καταργούνται από τον παρόντα νόμο, αντί των καταργουμένων, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21 του άρθρου 25, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α. Ο ν. 669/1977 (Α’241) εκτός από τα άρθρα 37 και 51.
β. Ο ν. 1428/1984 (Α’43) εκτός από το άρθρο 28.
γ. Τα άρθρα 1 έως και 26 και 34του ν. 2115/1993 (Α’15).
δ. Τα άρθρα 6,7,8 και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2702/1999 (Α’70).
ε. Το άρθρο 7 και η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 12 του ν. 2837/2000 (Α’178).
στ. Τα άρθρα 13 και 17 του ν. 3335/2005 (Α’95).
ζ. Το άρθρο 14 του ν.3438/2006 (Α’33).
η. Τα άρθρα 28 και 29 του Ν.Δ. 4029/1959 (ΦΕΚ 250Α).
θ. Το Π.Δ. 285/1979 (Α’83).
ι.Το άρθρο 183 του ν.4001/2011 (Α’179), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 17 του Ν.4203/2013 (Α’235) και το άρθρο 22 του ν.4351/2015 (Α΄165).
ια. Τα άρθρα 10 και 11 του Ν.4203/2013 (Α’235).
ιβ.Οι παράγραφοι 1 έως και 6 της υποπαραγράφου ΣΤ.12 του άρθρου 1 του ν.4254/2014 (Α’85).
ιγ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 4262/2014 (Α’114 )
ιδ. Τα άρθρα 41 και 69 του ν.4409/2016 (Α’136).

Άρθρο 27 – Λοιπές διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων μπορούν να προβαίνουν σε εναπόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε λειτουργούντα μεταλλεία και λατομεία ή σε αυτά των οποίων έπαυσε η λειτουργία για οποιονδήποτε λόγο χωρίς αποκατάσταση αυτών, κατόπιν έγκρισης επέμβασης της δασικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄/249)».
2.H παράγραφος 1του άρθρου 40 του ν. 4030/2011 (Α ́ 249) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε λειτουργούντα και ανενεργά λατομεία, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, μετά την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος».
3. Τα έργα που περιγράφονται στο στοιχείο 9, του Παραρτήματος V (Ομάδα 5η) της Υ.Α ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 (2471Β’) εντάσσονται στην κατηγορία Β. Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Υ.Α 46294/2013 (2001Β’) είναι η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι εγκεκριμένες ΑΕΠΟ για τα ανωτέρω έργα εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους.
4. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979(Α’289), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εκμεταλλευτές λατομείων, μαρμάρων βιομηχανικών ορυκτών ή αδρανών υλικών, οι οποίοι έχουν καταβάλει εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει, απαλλάσσονται της υποχρέωσης αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση και υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης, ίσου με το 100% της καθοριζόμενης, κατά το άρθρο 6 του ν. 998/1979 (Α’289), όπως ισχύει, αξίας της έκτασής τους. Αποφάσεις αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού που έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν εκμεταλλευτές λατομείων που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο ανακαλούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον έχει καταβληθεί ως αντάλλαγμα χρήσης το 100% της καθοριζόμενης, κατά το άρθρο 6 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει, αξίας της έκτασης επέμβασης.»

Άρθρο 28 – Διατηρούμενες διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι κατωτέρω διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3851/2010 (Α’85), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 27 του ν.4258/2014 (Α’94), καθώς και το άρθρο 62 του ν.4305/2014 (Α’237).
2. Οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4030/2011(Α’249), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 90 του ν.4313/2014 (Α’261).

46 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 ν998/79
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 998/79 (Άρθρο 06 – Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών)
2 ν2837/2000
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.2837/2000 (Α’178) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν. 2837/2000 (Α’178) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
3 ν2702/1999
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.2702/1999 (Α’70) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2702/1999 (Α’70) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
4 ν2115/1993
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 2 άρθρα
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του ν.2115/1993 (Α’15) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 5 και 8 του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν. 2115/1993 (Α’15) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
5 ν4014/2011
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 4014/2011 (Άρθρο 23)
6 Ν998/1979
Βρέθηκαν 9 αναφορές σε 2 άρθρα
Ν. 998/1979 (Α’289) (Άρθρο 23) Ν. 998/1979 (Α’289) (Άρθρο 23) παραγράφου 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979(Α’289) (Άρθρο 27 – Λοιπές διατάξεις)
7 νόμου4030/2011
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
νόμου 4030/2011 (Άρθρο 27 – Λοιπές διατάξεις)
8 Ν1599/86
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 1 άρθρο
Ν.1599/86 (Άρθρο 23) Ν.1599/86 (Άρθρο 23) Ν.1599/86 (Άρθρο 23)
9 ν4067/2012
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 4067/2012 (Α’79) (Άρθρο 06 – Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών) ν. 4067/2012 (Α’79) (Άρθρο 06 – Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών)
10 ν3335/2005
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 3335/2005 (Α’95) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
11 ν4203/2013
Βρέθηκαν 5 αναφορές σε 1 άρθρο
ν.4203/2013 (Α’235) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4203/2013 (Α’235) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) παράγραφο 17 άρθρου 17 του ν.4203/2013 (Α’235) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις)
12 ν3937/2011
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 3937/2011 (Άρθρο 07 – Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων)
13 ν4056/2012
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.4056/2012 (Α’52) (Άρθρο 06 – Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών)
14 Ν4014/2011
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 3 άρθρα
Ν. 4014/2011(Α΄209) (Άρθρο 13 – Προστασία και Αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων) Ν. 4014/2011 (Άρθρο 17 – Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις) Ν. 4014/2011 (Άρθρο 23)
15 Ν3208/2003
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
Ν. 3208/2003 (Α’ 303) (Άρθρο 23)
16 ν4351/2015
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 2 άρθρα
ν.4351/2015 (Α΄165) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4351/2015 (Α΄165) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4351/2015 (Α΄165) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4351/2015 (Α΄165) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
17 ν4030/2011
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 4030/2011 (Άρθρο 27 – Λοιπές διατάξεις) ν.4030/2011(Α’249) (Άρθρο 28 – Διατηρούμενες διατάξεις)
18 ν4313/2014
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.4313/2014 (Α’261) (Άρθρο 28 – Διατηρούμενες διατάξεις)
19 Ν1219/38
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 1219/38 (Άρθρο 01 – Πεδίο Εφαρμογής- Ορισμοί)
20 Ν1428/1984
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 1 άρθρο
Ν. 1428/1984 (Α’ 43) (Άρθρο 23)
21 ν4305/2014
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.4305/2014 (Α’237) (Άρθρο 28 – Διατηρούμενες διατάξεις)
22 ν4409/2016
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
ν.4409/2016 (Α’136) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
23 ν998/1979
Βρέθηκαν 9 αναφορές σε 4 άρθρα
παραγράφου 8 του άρθρου 45 του ν.998/1979 (Α’289) (Άρθρο 13 – Προστασία και Αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων) ν. 998/1979 (Άρθρο 13 – Προστασία και Αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων) ν.998/1979 (Άρθρο 22 – Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων.) ν.998/1979 (Α’289) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν. 998/1979 (Α’289) (Άρθρο 27 – Λοιπές διατάξεις) ν. 998/1979 (Α’ 289) (Άρθρο 27 – Λοιπές διατάξεις)
24 ν3851/2010
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.3851/2010 (Α’85) (Άρθρο 28 – Διατηρούμενες διατάξεις)
25 ν1650/1986
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.1650/1986 (Α’ 160) (Άρθρο 13 – Προστασία και Αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων)
26 Ν669/1979
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 669/1979 (Α’ 241) (Άρθρο 23)
27 ν4262/2014
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 4262/2014 (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
28 Νόμου4442/2016
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Νόμου 4442/2016 (Άρθρο 23)
29 ν669/77
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.669/77 (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις)
30 ν3208/2003
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 3208/2003 (Α’ 303) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις)
31 ΠΔ334/1994
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
Π.Δ. 334/1994 (Άρθρο 17 – Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις) Π.Δ. 334/1994 (Άρθρο 17 – Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις)
32 ν1515/1985
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
ν.1515/1985 (Α’18) (Άρθρο 01 – Πεδίο Εφαρμογής- Ορισμοί) παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1515/1985 (Άρθρο 04 – Λατομικές Περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών)
33 ν1428/1984
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 2 άρθρα
ν.1428/1984 (Α’43) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν. 1428/1984 (Α’43) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
34 ν3028/2002
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 3 άρθρα
ν. 3028/2002 (Α’153) (Άρθρο 05 – Διαδικασία Καθορισμού Λατομικών Περιοχών) ν. 3028/2002 (Άρθρο 07 – Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων) ν. 3028/2002 (Α’153) (Άρθρο 23)
35 ΠΔ285/1979
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Π.Δ. 285/1979 (Α’83) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
36 ν3438/2006
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.3438/2006 (Α’33) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
37 ν4001/2011
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 2 άρθρα
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 183 του ν.4001/2011 (Α’179) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) παράγραφο 1 του άρθρου 183 του ν.4001/2011 (Α’179) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) παραγράφου 3 του άρθρου 183 του ν.4001/2011 (Α’179) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4001/2011 (Α’179) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
38 ν3982/2011
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
ν.3982/2011 (Α’143) (Άρθρο 06 – Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών) ν.3982/2011 (Άρθρο 06 – Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών)
39 Ν4409/2016
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
παράγραφο 1 του άρθρου 51 του Ν.4409/2016 (Άρθρο 17 – Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις)
40 νόμου998/1979
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
παραγράφου 1 του άρθρου 71 του νόμου 998/1979 (Άρθρο 13 – Προστασία και Αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων) παράγραφος 4 του άρθρου 52 του νόμου 998/1979 (Άρθρο 27 – Λοιπές διατάξεις)
41 ν669/1977
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 2 άρθρα
ν.669/1977 (Α’241) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν.669/1977 (Α’241) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν.669/1977 (Α’241) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν. 669/1977 (Α’241) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
42 ν4203/13
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 4203/13 (Α’ 235) (Άρθρο 22 – Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων.)
43 ν4254/2014
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.4254/2014 (Α’85) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
44 ν4442/2016
Βρέθηκαν 28 αναφορές σε 10 άρθρα
ν. 4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 08 – Έρευνα λατομικών ορυκτών) ν. 4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 08 – Έρευνα λατομικών ορυκτών) ν. 4442/2016 (Άρθρο 08 – Έρευνα λατομικών ορυκτών) ν. 4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 09 – Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων) ν. 4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 10 – Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 12 – Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 11 – Εκμίσθωση των δημοσίων λατομείων) ν.4442/2016 (Άρθρο 11 – Εκμίσθωση των δημοσίων λατομείων) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 11 – Εκμίσθωση των δημοσίων λατομείων) παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 14 – Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 17 – Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 19 – Διοικητικά και ένδικα βοηθήματα) ν. 4442/2016 (Άρθρο 23) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) παράγραφο 2 του άρθρου 59 του ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις) ν.4442/2016 (Α’ 230) (Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις)
45 Ν4203/2013
Βρέθηκαν 5 αναφορές σε 1 άρθρο
παράγραφο 17 του άρθρου 17 του Ν.4203/2013 (Α’235) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις) Ν.4203/2013 (Α’235) (Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις)
46 ν4258/2014
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.4258/2014 (Α’94) (Άρθρο 28 – Διατηρούμενες διατάξεις)
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ