Άρθρο 01 – Ορισμός – Σκοπός Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 2.
2. Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα νόμο, οι Ε.Κοιν. διέπονται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) όπως ισχύει.
3. Οι Ε.Κοιν. επιδιώκουν οικονομικό οφέλος μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας, της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 02 – Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1.Μέλη μιας Ε.Κοιν. μπορεί να είναι:
α. φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
β. νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ και β’ βαθμού ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
γ. Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010,
δ. Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010,
2.Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κοιν. είναι
α. πέντε (5), στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα
β. τρία (3), στην περίπτωση που τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α.
γ. τρία (3), στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον να είναι Ο.Τ.Α.
3. Τουλάχιστον το 75% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., και συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα – μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες δήμου της περιφερειακής ενότητας αυτής και τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν.
4. Στην περίπτωση που τα μέλη της Ε.Κοιν. είναι τουλάχιστον 15 και το 50% συν ένα εξ΄αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, δύναται στο καταστατικό να ορίζεται ότι η Ε.Κοιν. είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ότι επιτρέπεται η διανομή κερδών.

Άρθρο 03 – Συνεταιριστικές Μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής του στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που μπορούν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο το 40%.
2. Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει, συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο.
3. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας σε μέλος ή σε τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο δεν συναινεί στη μεταβίβαση, όταν εξαιτίας αυτής της μεταβίβασης παύει να συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 2. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας καταχωρείται στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 04 – Σκοπός – Αντικείμενο δραστηριότητας Ενεργειακής Κοινότητας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:
α. Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένους εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
β. Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.
γ. Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
δ. Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη) και οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιοαερίου.
ε. Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της ή εντός όμορης περιφερειακής ενότητας ή διανομή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.
στ.Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4001/2011 εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της ή εντός όμορης περιφερειακής ενότητας.
ζ. Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
η. Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
θ. Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
2. Η Ε.Κοιν. δύναται να ασκεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:
α. Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
β. Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη της τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς.
γ. Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της.
δ. Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της.
ε. Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. Δ6/13280/7.6.2011 (Β’ 1228) Υπουργικής Απόφασης.
στ. Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας.
ζ. Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όπως ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα μέτρα που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των πολιτών αυτών.
3. Το καταστατικό της Ε.Κοιν. δεν περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες εκτός των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 05 – Τύπος – Ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το καταστατικό της Ε.Κοιν. καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο που χρονολογείται και υπογράφεται από τα μέλη και καθορίζει τουλάχιστον:
α. Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των φυσικών προσώπων – μελών της καθώς και την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών προσώπων – μελών της.
β. Την επωνυμία και την έδρα της. Στην περίπτωση μη κερδοσκοπικής Ε.Κοιν., η επωνυμία της περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Μη Κερδοσκοπική Ενεργειακή Κοινότητα» ή τη συντομογραφία «Μη Κερδοσκοπική Ε.Κοιν.». Στην περίπτωση κερδοσκοπικής Ε.Κοιν., η επωνυμία της περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Ενεργειακή Κοινότητα» ή τη συντομογραφία «Ε.Κοιν.». Ονόματα φυσικών προσώπων- ή επωνυμίες νομικών προσώπων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της Ε.Κοιν. Ως έδρα της Ε.Κοιν. ορίζεται δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα της ελληνικής επικράτειας.
γ. Τον σκοπό και τις δραστηριότητές της. Στην περίπτωση μη κερδοσκοπικής Ε.Κοιν. αναγράφεται ρητά ότι η Ε.Κοιν. δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
δ. Τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς την Ε.Κοιν.
ε. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής της, καθώς και τη διαδικασία απόδοσής της.
στ. Την έκταση ευθύνης των μελών της.
η. Τη διάρκεια της.
ια. Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και, τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού.
ιβ. Τη λήξη και τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής χρήσης.

Άρθρο 06 – Διάθεση κερδών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Από τα καθαρά κέρδη της χρήσης παρακρατείται τουλάχιστον το 10% για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ε.Κοιν.
2. Προκειμένου για μη κερδοσκοπική Ε.Κοιν., τα καθαρά κέρδη δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Προκειμένου για κερδοσκοπική Ε.Κοιν., το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών διανέμεται στα μέλη.

Άρθρο 07 – Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 2.
2. Για την σύσταση της Ε.Κοιν., προσκομίζονται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο τα εξής δικαιολογητικά:
α. Το καταστατικό της Ε.Κοιν. στο οποίο αποτυπώνεται η τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 5.
β. Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα – μέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. εντός ή τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων – μελών τους που είναι δημότες δήμου της περιφερειακής ενότητας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
γ. Τα καταστατικά των νομικών προσώπων – μελών της Ε.Κοιν.
3. Η απόκτηση από αστικό συνεταιρισμό νομικής προσωπικότητας ως Ε.Κοιν., γίνεται με την καταχώρισή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ..) του ν. 3419/2005 (Α΄ 267) και στο Μητρώο Ε.Κοιν., που συνιστάται με το άρθρο 7 και τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.. από τις αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.. των κατά τόπους Επιμελητηρίων.
4. Ο κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Ε.Κοιν. παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της.

Άρθρο 08 – Μητρώο Ε.Κοιν. – Δικαιολογητικά Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Συνιστάται Μητρώο Ε.Κοιν., το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αρμόδια αρχή για την τήρηση του Μητρώου Ε.Κοιν. και για την καταχώριση αστικών συνεταιρισμών στο Μητρώο Ε.Κοιν., ορίζεται το Γ.Ε.ΜΗ.., δια των αρμόδιων υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.. των κατά τόπους Επιμελητηρίων.
2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ε.Κοιν., προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό της προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί το ανωτέρω εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) μηνών, το Γ.Ε.ΜΗ.. προβαίνει αυτοδίκαια σε διαγραφή της από το Μητρώο Ε.Κοιν.
Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2, σε περίπτωση μερικής καταβολής ή μη καταβολής από μέλος ή μέλη του συνεταιριστικού κεφαλαίου, η προσωρινή διοικητική επιτροπή ή το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει και κωδικοποιημένο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού που περιλαμβάνει αντίστοιχη μείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και των συνεταιριστικών μερίδων.
3. Όταν μεταβάλλονται στοιχεία που καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου ενημερώνεται το Γ.Ε.ΜΗ..
4. Σε περίπτωση που η Ε.Κοιν. οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, το Γ.Ε.ΜΗ.. προβαίνει σε διαγραφή της Ε.Κοιν. από το Μητρώο Ε.Κοιν. μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
5. Το πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα και για την κατανομή αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης υποβάλλονται εντός ενός (1) μήνα για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..
6. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.. μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 09 – Λύση – Εκκαθάριση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Ε.Κοιν. λύεται:
α. εάν πάψουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2
β. όταν λήξει η χρονική διάρκεια της
γ. με απόφαση της γενικής συνέλευσης
δ. εάν κηρυχθεί σε πτώχευση
2. Τη λύση της Ε.Κοιν. ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η Ε.Κοιν. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα. Την εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Η Ε.Κοιν. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις – ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της Ε.Κοιν. Από το τυχόν θετικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, επιστρέφονται στα μέλη οι δοθείσες συνεταιριστικές μερίδες και οι τυχόν εισφορές τους. Προκειμένου για μη κερδοσκοπική Ε.Κοιν., το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται σε κοινότητες παραγωγών ή σωματεία ή συλλόγους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων ή οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος. Προκειμένου για κερδοσκοπική Ε.Κοιν., το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται ισόποσα στα μέλη.

Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ισχύει κατά το χρόνο σύστασης της Ε.Κοιν. παραμένει σταθερός για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Αν μειωθεί ο συντελεστής φορολογίας, εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος συντελεστής.
2. Οι Ε.Κοιν. δύνανται να εντάσσονται στο ν.4399/2016 (Α΄ 117) όπως ισχύει, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του νόμου αυτού για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4430/2016 (Α’ 205), καθώς και σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις και όροι προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016 (Α’149) για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να λειτουργήσουν από Ε.Κοιν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται ειδικές προνομιακές χρεώσεις για χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του άρθρου 5 του ν.4414/2016 (Α’ 149) από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχουν Ε.Κοιν.
5. Οι Ε.Κοιν. στις δραστηριότητές των οποίων συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και στις οποίες συμμετέχουν ως μέλη ΟΤΑ α’ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι εν λόγω σταθμοί Α.Π.Ε. και οι γραμμές σύνδεσης τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο, απαλλάσσονται από την καταβολή του μέρους του ειδικού τέλους της παρ. Α.1 του αρ. 25 του ν. 3468/2006, που αντιστοιχεί στην περίπτωση (iii) της παρ. Α.3 του ίδιου άρθρου.
6. Οι Ε.Κοιν. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην υποπαράγραφο Ι.2. της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107).
7. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση άδειας παραγωγής στη ΡΑΕ για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη και έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων όπως ορίζεται στον Kανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) (Β’ 2373/2011). Επίσης εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Ε.Κοιν.
8. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν, οι οποίοι ανήκουν σε Ε.Κοιν., μειώνεται κατά 50%.
9. Η περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 134 του ν.4001/201 αντικαθίσταται ως ακολούθως «(α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ ή είναι Ε.Κοιν. με συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ».
10. Με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης των Λειτουργών της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αρμόδιων Διαχειριστών δύναται να ορίζονται μειωμένα ποσά των εγγυήσεων για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα μητρώα Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των σχετικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και Διαχείρισης των ηλεκτρικών δικτύων αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως ο πληθυσμός ή η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφερειακή ενότητα της έδρας της Ε.Κοιν. ή και τις όμορες περιφερειακές ενότητες αυτής.
11. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από Ε.Κοιν. για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών τους με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 2 του ν.3468/20016 (Α’ 129) όπως ισχύει. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από το συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου, μετά τη διενέργεια της τελικής εκκαθάρισης στο τέλος της χρονικής περιόδου συμψηφισμού, διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στην Ε.Κοιν. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. ορίζονται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός των Ε.Κοιν. και ειδικότερα οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι χρεώσεις, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο συμψηφισμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση δύναται να διαφοροποιείται ο τρόπος συμψηφισμού βάσει του μεγέθους των σταθμών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των τιμολογίων κατανάλωσης. Με την ίδια απόφαση, με μέγιστο όριο τα 500 kW για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ορίζονται τα ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος, διαφοροποιημένα ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο, για σταθμούς του πρώτου εδαφίου, και η μοναδιαία τιμή με την οποία θα υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνασμα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται από τους Προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α` 179). Οι εν λόγω σταθμοί εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

Άρθρο 11 – Λοιπές διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 2 του ν.3468/20016 (Α’ 129) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4414/2016 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός: ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε στην περίπτωση που βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή. Ειδικά για την περίπτωση Ενεργειακής Κοινότητας (Ε.Κοιν.), ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α της Ε.Κοιν. γίνεται με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις μελών της Ε.Κοιν.»
2. Η μεταβίβαση αδειών και σταθμών από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που ανήκουν σε Ε.Κοιν επιτρέπεται μόνο σε Ε.Κοιν. με όμοιο χαρακτήρα και έδρα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Ειδικότερα, οι Ε.Κοιν κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιτρέπεται να μεταβιβάσουν τις άδειες και τους σταθμούς τους και σε Ε.Κοιν. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση λύσης Ε.Κοιν. αν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης δεν καταστεί δυνατή η μεταβίβαση της άδειας ή του σταθμού κατά τα ανωτέρω, η άδεια παραγωγής ανακαλείται ή παύει να ισχύει η προσφορά όρων σύνδεσης.

11 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 ν3468/2006
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 3468/2006 (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.) ν. 3468/2006 (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.)
2 ν3419/2005
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 3419/2005 (Α΄ 267) (Άρθρο 07 – Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας)
3 ν4399/2016
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.4399/2016 (Α΄ 117) (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.)
4 ν3852/2010
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 3852/2010 (Άρθρο 02 – Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας) ν. 3852/2010 (Άρθρο 02 – Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας)
5 ν4414/2016
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 2 άρθρα
ν.4414/2016 (Α’149) (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.) ν.4414/2016 (Α’ 149) (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.) παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4414/2016 (Α’ 149) (Άρθρο 11 – Λοιπές διατάξεις)
6 ν1667/1986
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 1667/1986 (Α΄ 196) (Άρθρο 01 – Ορισμός – Σκοπός)
7 ν4001/201
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ. 2 του άρθρου 134 του ν.4001/201 (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.)
8 ν4430/2016
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν.4430/2016 (Α’ 205) (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.)
9 ν4152/2013
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 4152/2013 (Α΄107) (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.) ν. 4152/2013 (Α΄107) (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.)
10 ν4001/2011
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
ν.4001/2011 (Άρθρο 04 – Σκοπός – Αντικείμενο δραστηριότητας Ενεργειακής Κοινότητας) ν. 4001/2011 (Α` 179) (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.)
11 ν3468/20016
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
παρ. 13 του άρθρου 2 του ν.3468/20016 (Α’ 129) (Άρθρο 10 – Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.) παράγραφος 13 του άρθρου 2 του ν.3468/20016 (Α’ 129) (Άρθρο 11 – Λοιπές διατάξεις)
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ