Άρθρο 01 – Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης- Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και στις κείμενες διατάξεις.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
3. Τα Ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ζητά τη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.).

Άρθρο 02 – Ορισμοί Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, νοούνται ως:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.
β) «Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: Εκ των φοιτητών, δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν. Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής νοούνται εκείνοι των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, ενώ ως υποψήφιοι διδάκτορες με δικαίωμα συμμετοχής νοούνται εκείνοι που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.
γ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι..
δ) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου και το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι..
ε) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Πανεπιστημίου και ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι..
στ) «Αντιπρύτανης»: ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και ο Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι..
ζ) «Κοσμητεία»: η Κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και η Κοσμητεία Σχολής Τ.Ε.Ι..
η) «Κοσμήτορας»: ο Κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου και ο Κοσμήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι..
θ) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο Πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι..
ι) «Διευθυντής Τομέα»: ο Διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι..
ια) «Καθηγητές»: οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές. Η αρχαιότητα καθηγητή ανά βαθμίδα προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού στην οικεία βαθμίδα.
ιβ) «Υπηρετούντες λέκτορες»: οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου λέκτορες Πανεπιστημίων και καθηγητές εφαρμογών Τ.Ε.Ι..
ιγ) «Λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό»: τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
ιδ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή το δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

Άρθρο 03 – Ακαδημαϊκές Ελευθερίες Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των δημοκρατικών αξιών, των ακαδημαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και στη διδασκαλία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία, έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.
2. Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των Α.Ε.Ι. λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις πλημμελημάτων και κακουργημάτων αυτεπαγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Άρθρο 04 – Αποστολή των Α.Ε.Ι. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
β) Να συμβάλουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια.
γ) Να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών και να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια στους αποφοίτους τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
δ) Να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των τεχνών, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
ε) Να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμμετέχοντας στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
στ) Να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ισότητας.
2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των Ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης:
α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής.
β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική εκπαίδευση, στις εφαρμογές των σύγχρονων επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου με την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Ιδρύματα οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:
α) Της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία.
β) Της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας.
γ) Της ποιότητας της εκπαίδευσης.
δ) Της ποιότητας των υπηρεσιών τους, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους.
ε) Της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους.
στ) Της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων.
ζ) Της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους.
η) Της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.
4. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση και οι επί μέρους στόχοι κάθε Ιδρύματος, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόμος, ορίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8, αντίστοιχα.

Άρθρο 05 – Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι.. – Παραρτήματα Α.Ε.Ι. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, όταν:
α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή
β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή
γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή
δ) συνάδει µε τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας.
2. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης, απευθύνει ερώτημα, στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι., στη Σύγκλητο των οικείων Ιδρυμάτων προκειμένου να διατυπώσουν την γνώμη τους.
Η Α.ΔΙ.Π., το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και η Σύγκλητος υποβάλλουν τη γνώμη τους εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η πρόταση υποβάλλεται χωρίς τις παραπάνω γνώμες.
3. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1, ρυθμίζονται τα θέματα που συνδέονται με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι., όπως ιδίως τα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση των μη αυτοδύναμων Α.Ε.Ι. από Διοικούσα Επιτροπή και την πλήρωση των πρώτων θέσεων των καθηγητών, την κατανομή και την ένταξη φοιτητών και προσωπικού, το χρόνο έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων, την προθεσμία έκδοσης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών και τα θέματα αντιστοιχίας και επαγγελματικών προσόντων των παλαιών και νέων πτυχίων.
4. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας προκειμένου περί ακινήτων, και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυμα, είναι η Σύγκλητος του νέου Α.Ε.Ι..
5. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες υπό τους όρους της παρ. 1 και με τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.

Άρθρο 06 – Αυτοδυναμία Α.Ε.Ι. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τα μη αυτοδύναμα Α.Ε.Ι., τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, αποκτούν αυτοδυναμία μόλις λειτουργήσουν αυτοδύναμα δύο (2) Σχολές τους. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την απόκτηση της αυτοδυναμίας κινείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων και συγκρότησης της Συγκλήτου. Με τον διορισμό του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων και την Συγκρότηση της Συγκλήτου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και παύουν να ισχύουν οι περί αυτής διατάξεις.
2. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 07 – Οργανισμός Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε Α.Ε.Ι, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από την Σύγκλητο.
2. Με τον Οργανισμό, ρυθμίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) Η οργάνωση των ακαδημαϊκών, διοικητικών και οικονομικών δομών του Ιδρύματος.
β) Η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως ισχύει κάθε φορά.
γ) Η σύσταση, ιδίως, των παρακάτω υπηρεσιών του Ιδρύματος και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία:
i. υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα συμβούλων σπουδών,
ii. υπηρεσίας προστασίας και ασφάλειας των φοιτητών, του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος,
iii. υπηρεσίας υποστήριξης των φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος με ειδικές ανάγκες,
iv. νομικής υπηρεσίας,
v. υπηρεσίας αρμόδιας για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των κάθε είδους και αντικειμένου συμβάσεων που καταρτίζει το Ίδρυμα,
vi. υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος και
vii. τεχνικής υπηρεσίας.
δ) Η σύσταση τεχνικού και οικονομικού συμβουλίου και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία τους.
ε) Η σύσταση επιτροπών και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη σύνθεση, στις αρμοδιότητες και στους κανόνες λειτουργίας τους.
στ) Η σύσταση και η κατάργηση θέσεων καθηγητών και λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.
ζ) Ο ελάχιστος αριθμός καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που πρέπει να υπηρετούν στο Τμήμα προκειμένου να συσταθούν Τομείς και τα κριτήρια σύστασής τους.
η) Τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Η κατά την παρ. 1 πρόταση του Πρύτανη υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 08 – Εσωτερικός Κανονισμός Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Α.Ε.Ι..
2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) Την οργάνωση των σπουδών, όπως ιδίως:
i. τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη χορήγηση τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών,
ii. την αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους,
iii. την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,
iv. τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και τους όρους και τη διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών και
v. τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών.
β) Τον τρόπο αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές.
γ) Τον τύπο των τίτλων σπουδών ανά Τμήμα και τη διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων.
δ) Τη δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου.
ε) Τους όρους και τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε Τμήμα του Ιδρύματος και τη διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων.
στ) Τις διαδικασίες χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, καθώς και τους κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης.
ζ) Τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών στους φοιτητές.
η) Τα κριτήρια και τη διαδικασία απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή.
θ) Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού τους έργου, καθώς και για την εν γένει ακαδημαϊκή και κοινωνική προσφορά τους.
ι) Τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού του Ιδρύματος.
ια) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του Ιδρύματος.
ιβ) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος.
ιγ) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος.
ιδ) Τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, όπου στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται.
ιε) Τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων και των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
ιστ) Τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, των υπηρεσιών, των συμβουλίων και των επιτροπών του Ιδρύματος.
ιζ) Τους κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων.
ιη) Τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού.
ιθ) Τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές, τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων, του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, τις ειδικότερες αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων και την πειθαρχική διαδικασία,
κ) Τα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας, του άρθρου 28 του παρόντος νόμου και του Αυτοτελούς Γραφείου του «Συνηγόρου του φοιτητή» του άρθρου 55 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
κα) Τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. λαμβάνει την απόφαση της παρ. 1.
4. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι., κάθε Σχολή και Τμήμα μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου.

Άρθρο 09 – Σχολές, Τμήματα, Τομείς Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.
2. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη Σχολής με λιγότερα από δύο (2) Τμήματα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα σύστασης Σχολής με ένα (1) Τμήμα αιτιολογείται ειδικά από τη Σύγκλητο. Το Τμήμα προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτά.
3. Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς, οι οποίοι συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο ή πεδία της επιστήμης.

Άρθρο 10 – Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ίδρυση και κατάργηση Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 5.
2. Συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..
3. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απευθύνει ερώτημα, στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να διατυπώσει γνώμη.
Η Α.ΔΙ.Π. υποβάλλει τη γνώμη της εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από το γνωμοδοτούν όργανο, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την παραπάνω γνώμη.
4. Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση Τομέων, αλλαγή της ονομασίας τους ή τροποποίηση του γνωστικού τους αντικειμένου πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η πράξη του Πρύτανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Οργανισμό του Ιδρύματος καθορίζονται ο ελάχιστος αριθμός των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που πρέπει να υπηρετούν στο Τμήμα προκειμένου να συσταθούν Τομείς και τα κριτήρια σύστασής τους. Αμέσως μετά την σύσταση των Τομέων, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς ή για την διατήρησή τους στο Τμήμα. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να αλλάξει Τομέα ένα μέλος του προσωπικού. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες είναι δυνατόν, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να ασκούν διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας ή διαφορετικών Σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής.
5. Με τη διαδικασία της παρ. 1 καταργούνται, και με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3 συγχωνεύονται, κατατέμνονται ή μετονομάζονται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της Κατεύθυνσης. Οι παρούσες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις προβλεπόμενες στην παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) Κατευθύνσεις ή Ειδικεύσεις.

Άρθρο 11 – Αυτοδυναμία Τμημάτων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τμήματα αποκτούν αυτοδυναμία εφόσον: α) υπηρετούν σε αυτά τουλάχιστον οκτώ (8) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και β) έχουν εγγραφεί σε αυτά φοιτητές.
2. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 εφαρμόζονται αναλογικά στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 12 – Όργανα του Ιδρύματος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα όργανα του Ιδρύματος είναι:
α) η Σύγκλητος,
β) το Πρυτανικό Συμβούλιο,
γ) ο Πρύτανης και
δ) οι Αντιπρυτάνεις.

Άρθρο 13 – Σύγκλητος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Σύγκλητος αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών,
δ) τους Προέδρους των Τμημάτων,
ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών και συγκεκριμένα:
i. Στα Α.Ε.Ι. που έχουν περισσότερα από είκοσι (20) Τμήματα ή έχουν λιγότερα από είκοσι (20) Τμήματα, αλλά λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες, ορίζονται πέντε (5) εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιδρύματος, τέσσερις (4) των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
ii. Στα Α.Ε.Ι. που έχουν μέχρι και είκοσι (20) Τμήματα και δεν υπάγονται στην υποπερίπτ. i, ορίζονται τέσσερις (4) εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιδρύματος, τρεις (3) των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος.
στ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, οι οποίοι συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.
Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος.
Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και των διοικητικών υπαλλήλων.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, και μόνο ύστερα από πρόσκληση αυτής, παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Σύλλογος προσωπικού των Ιδρυμάτων, καθώς και άλλοι φορείς ή πρόσωπα που κρίνονται απαραίτητα για την ενημέρωσή της.
2. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:
α) Χαράσσει τη στρατηγική, αναπτύσσει και εξειδικεύει τις αναγκαίες δράσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
β) Καθορίζει τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την ακαδημαϊκή στρατηγική και ανάπτυξη του Ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων το Πρυτανικό Συμβούλιο καταρτίζει σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Η Σύγκλητος εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των συμφωνιών σε ετήσια βάση.
γ) Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι..
δ) Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος.
ε) Υποβάλλει προτάσεις προς τον Πρύτανη για την συνεργασία του Ιδρύματος µε εκπαιδευτικά ή μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
στ) Εγκρίνει τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τις τροποποιήσεις τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8.
ζ) Εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τις τροποποιήσεις τους και τον τελικό οικονομικό απολογισμό, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
η) Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος.
θ) Εποπτεύει την Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. και επιλέγει ή/και παύει από τα καθήκοντά τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
ι) Γνωμοδοτεί για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι..
ια) Αποφασίζει για την ίδρυση Τομέων και για επιγενόμενες μεταβολές σε αυτούς.
ιβ) Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, μεριμνώντας για τη διασφάλιση και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητάς τους, και συγκροτεί τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.).
ιγ) Εγκρίνει τα καταρτιζόμενα για πρώτη φορά και τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών, μετά από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
ιδ) Συγκροτεί τα εκλεκτορικά σώματα για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των μη αυτοδύναμων Τμημάτων του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος.
ιε) Εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.
ιστ) Αποφασίζει την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του, ορίζει τον Διευθυντή του Κέντρου μετά από εισήγηση του Προέδρου του, που διατυπώνεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, και εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Κέντρου, καθώς και την εκτέλεση έργων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.
ιζ) Εγκρίνει το περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.
ιη) Αποφασίζει την ίδρυση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, και αποφαίνεται για κάθε ζήτημα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.
ιθ) Αποφασίζει για την ίδρυση και οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
κ) Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
κα) Αποφασίζει τη διοργάνωση, συνολικά ή εν μέρει, προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών σε ξένη γλώσσα σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
κβ) Αποφασίζει για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων.
κγ) Αποφασίζει για τυχόν διακοπή της λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος και για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών.
κδ) Εγκρίνει μέτρα που λαμβάνονται από τον Πρύτανη για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.
κε) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών, μετά από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει τον συνολικό αριθμό των θέσεων καθηγητών που εγκρίνονται στα Τμήματα.
κστ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού, μετά από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει και ανακατανέμει τον συνολικό αριθμό των θέσεων που εγκρίνονται στα Τμήματα ή στις Σχολές.
κζ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων διοικητικού προσωπικού, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη.
κη) Κατανέμει στα Τμήματα τις θέσεις-πιστώσεις διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), αντίστοιχα.
κθ) Ορίζει Κοσμήτορα Σχολής ή Πρόεδρο Τμήματος, προερχόμενο από την οικεία Σχολή ή το οικείο Τμήμα, αντίστοιχα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τα αξιώματα αυτά.
λ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
λα) Μπορεί να αναθέτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
λβ) Κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Μουσεία και τα Γυμναστήρια που ανήκουν στο Ίδρυμα.
λγ) Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.
3. Κατόπιν απόφασης της οικείας Συγκλήτου, τα Α.Ε.Ι. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για μεταφορά φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλη σύμβαση που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των ειδικότερων αναγκών τους. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα οποία αφορούν σε υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης και λοιπές αναγκαίες υπηρεσίες, στην Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος. Για τη μεταφορά των ανωτέρω κονδυλίων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη πρόταση στην Σύγκλητο, ως προς την αναγκαιότητα κάλυψης των κατά περίπτωση αναγκών, την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτήν την ενέργεια. Η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τα ανωτέρω κονδύλια αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο, προς έγκριση, λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των κονδυλίων που της διατέθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Άρθρο 14 – Πρυτανικό Συμβούλιο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους νομίμως ορισθέντες φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο και
δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρύτανης.
2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:
α) Εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του.
β) Καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, με βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος.
γ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου.
δ) Εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
ε) Εισηγείται στη Σύγκλητο την συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
στ) Έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
ζ) Μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές.
η) Εισηγείται στην Σύγκλητο την κατανομή και την ανακατανομή στα Τμήματα των θέσεων καθηγητών.
θ) Ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της, η Σύγκλητος.
ι) Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται λήψη απόφασης, παροχή γνώμης και υποβολή εισήγησης ή πρότασης σε επίπεδο Α.Ε.Ι., η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Πρυτανικό Συμβούλιο, εφόσον δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο.
3. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται εντός μηνός από τη λήψη τους στην Σύγκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Ιδρύματος.

Άρθρο 15 – Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. α) Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του τέταρτου ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας. Αντιπρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Ιδρύματος για ίδια θητεία.
β) Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα.
γ) Στα Α.Ε.Ι. που έχουν περισσότερα από είκοσι (20) Τμήματα ή έχουν λιγότερα από είκοσι (20) Τμήματα, αλλά λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες εκλέγονται τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις:
i. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
ii. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
iii. ο Αντιπρύτανης Προσωπικού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, και
iv. ο Αντιπρύτανης Έρευνας
Στα Α.Ε.Ι. που έχουν μέχρι και είκοσι (20) Τμήματα και δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση εκλέγονται τρεις (3) Αντιπρυτάνεις:
i. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
ii. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Έρευνας και
iii. ο Αντιπρύτανης Προσωπικού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.
δ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Ο Αντιπρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Αντιπρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνολικά. Οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί στα αντίστοιχα αξιώματα, δυνάμει προϊσχυουσών διατάξεων, συνυπολογίζονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
2. Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνο από τους υποψηφίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνομά του.
3. α) Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: αα) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ββ) από το σύνολο των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
β) Ο αριθμός των εγκύρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επί μέρους συνόλων:
i) των εγκύρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και
ii) των εγκύρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των εγκύρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,1 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το παραπάνω άθροισμα των εγκύρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5), και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού (0,5).
γ) Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας της περίπτ. α΄.
4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων γίνεται από τον υπηρετούντα Πρύτανη τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Σύγκλητο. Ο Πρύτανης ή η Σύγκλητος, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
5. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη υποβάλλονται, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ενώπιον του Πρύτανη ή της Συγκλήτου, αν έχει περιέλθει σε αυτήν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει επταμελής ή πενταμελής, κατά την κρίση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα. Αν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εντός της άνω προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών, διαπιστώσει ότι ο αριθμός των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, οι εκλογές Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων ματαιώνονται και επαναπροκηρύσσονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της διαπίστωσης. Σε περίπτωση που εκ νέου διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, οι εκλογές διενεργούνται με όσους έθεσαν υποψηφιότητα και ο νέος Πρύτανης ορίζει τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις που απομένουν.
7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
8. Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτ. β΄ της παρ. 3. Αν κανείς από τους υποψηφίους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία κατά τα ανωτέρω ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Σε περίπτωση που κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών με κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας µέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας άγονης εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, η εκλογική διαδικασία την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
9. Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις ή τρεις, κατά περίπτωση, υποψήφιοι που συγκέντρωσαν, με βάση τον προβλεπόμενο στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 τρόπο υπολογισμού, τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρων ψήφων. Επί ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιμη θέση, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8.
10. Για την, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, καθώς και για τον ορισμό των Αντιπρυτάνεων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.
12. Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί, εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του, για την μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τη Σύγκλητο, εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη. Η θητεία του νέου Πρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά κώλυμα εκλογιμότητας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. αναδειχθεί Πρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα και
ii. η εκλογή έλαβε χώρα κατά τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη της προκηρυχθείσας θητείας.
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Αντιπρύτανης, τον οποίο ο Πρύτανης έχει ορίσει ως αναπληρωτή του κατά τα οριζόμενα στην περίπτ. θ΄ της παρ. 15. Ο Αντιπρύτανης, που αναλαμβάνει καθήκοντα Πρύτανη, αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
13. Αν Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει, με απόφαση της Συγκλήτου, ο επόμενος στη σειρά εκλογικής κατάταξης υποψήφιος Αντιπρύτανης, για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη. Ελλείψει επόμενου στη σειρά εκλογικής κατάταξης υποψηφίου, καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής Αντιπρύτανη: i. Αν η ανάγκη ανακύψει κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας των Πρυτανικών Αρχών, διενεργούνται, για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας τους, εκλογές για την ανάδειξη Αντιπρύτανη, από τον Πρύτανη και, αν αυτός αδρανεί για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από τη Σύγκλητο, ii. Αν ουδείς εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωμα του Αντιπρύτανη ή αν η ανάγκη ανακύψει κατά το τελευταίο έτος της ως άνω θητείας, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύματος, τον οποίο ορίζει ο Πρύτανης. Μέχρι την, κατά τα παραπάνω, διενέργεια εκλογών ή ανάθεση καθηκόντων, τα καθήκοντα του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη ασκεί ο Πρύτανης. Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η θητεία στο αξίωμα του Αντιπρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά κώλυμα εκλογιμότητας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα αυτό. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει αν συντρέχει η περίπτ. ii του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ή αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. καταλάβει το αξίωμα του Αντιπρύτανη πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα και
ii. η εκλογή/ορισμός έλαβε χώρα κατά τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη της προκηρυχθείσας θητείας.
14. Αν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωμάτων παραιτηθεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη νέου οργάνου απαιτείται να γίνει με εκλογές, οι εκλογές διενεργούνται το αργότερο εντός ενός μηνός (1) από την κένωση της θέσης.
15. Ο Πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, είναι διατάκτης των δαπανών του Ιδρύματος και μεριμνά για την συνεργασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών.
β) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.
γ) Συγκαλεί την Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους. Ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν στα παραπάνω όργανα μέλος της Συγκλήτου ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, αντίστοιχα, και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει άλλον εισηγητή.
δ) Μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ε) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
στ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.
ζ) Κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού.
η) Προκηρύσσει, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος και βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων, τις θέσεις καθηγητών, διενεργώντας και το σχετικό έλεγχο νομιμότητας.
θ) Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Πρύτανης καθορίζει τον τομέα ευθύνης και τις επιμέρους αρμοδιότητες του κάθε Αντιπρύτανη, καθώς και τη σειρά με την οποία τον αναπληρώνουν σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του.
ι) Εκδίδει τις πράξεις διορισμού, υπηρεσιακών μεταβολών και αδειών του προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης.
ια) Ορίζει τον υπεύθυνο του Ιδρύματος για το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τις διαδικασίες κρίσης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων.
ιβ) Μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
ιγ) Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του Ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του Ιδρύματος.
ιδ) Λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.
ιε) Είναι υπεύθυνος για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 16 – Όργανα της Σχολής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τα όργανα της Σχολής είναι:
α) η Γενική Συνέλευση,
β) η Κοσμητεία και
γ) ο Κοσμήτορας.
2. Τα όργανα της Σχολής επικουρούνται στο έργο τους από Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Κοσμήτορα.

Άρθρο 17 – Γενική Συνέλευση Σχολής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
β) Τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής.
γ) Πέντε (5) εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής, τέσσερις (4) των προπτυχιακών και έναν (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής. Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των περιπτ. γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
2. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος, ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός, καθώς και εκείνες που δεν ανατίθενται σε άλλα όργανα της Σχολής.

Άρθρο 18 – Κοσμητεία Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,
β) τους Προέδρους των Τμημάτων,
γ) δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής, έναν (1) των προπτυχιακών, και έναν (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, με δικαίωμα ψήφου επί φοιτητικών θεμάτων. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.
δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής. Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί εκπρόσωποι των περιπτ. γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
2. Αν η Σχολή έχει ένα μόνο Τμήμα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος, από τρεις (3) εκλεγμένους από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής καθηγητές από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) των προπτυχιακών και έναν (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της Σχολής, οι οποίοι συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού ορίζονται και εκλέγονται, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτ. γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου και η Κοσμητεία συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι αυτοί. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση της Σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος. Τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στην Κοσμητεία ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της.
β) Χαράσσει την γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος, και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων.
γ) Επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών, καθώς και μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο.
δ) Απονέμει τους τίτλους του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
ε) Κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές, στα Μουσεία και στα Γυμναστήρια της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα.
στ) Αποφασίζει για τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής.
ζ) Ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος σχετικά με τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές.
η) Διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή.
θ) Οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας.
ι) Προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων.
ια) Λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.

Άρθρο 19 – Κοσμήτορας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. α) Κοσμήτορας εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ακαδημαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του τρίτου ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο θητείες συνολικά.
2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται: i) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ii) από το σύνολο των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της οικείας Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Οι ρυθμίσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την εκλογή Κοσμήτορα.
3. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
4. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ενώπιον του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται, µε απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές της Σχολής. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος το κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εκδώσει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος, τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
7. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15.
Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
8. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.
9. Ο Κοσμήτορας σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τμήματος της Σχολής, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του στο αξίωμα αυτό. Επί Προέδρων ίδιας αρχαιότητας, τον Κοσμήτορα αναπληρώνει ο, εξ αυτών, αρχαιότερος καθηγητής πρώτης βαθμίδας, και, ελλείψει καθηγητών πρώτης βαθμίδας, ο αρχαιότερος αναπληρωτής καθηγητής. Επί ίδιας ημερομηνίας πράξεων διορισμού στην οικεία βαθμίδα, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
10. Αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της θητείας του για την μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύτανη εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κένωση της θέσης. Η θητεία του νέου Κοσμήτορα θεωρείται πλήρης, εκτός αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. αναδειχθεί Κοσμήτορας πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα και
ii. η εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος της προκηρυχθείσας θητείας.
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, καθώς και αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Κοσμήτορα ασκεί ο αρχαιότερος πρώτης βαθμίδας καθηγητής της Σχολής. Επί περισσοτέρων καθηγητών πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας. Επίσης, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας.
β) Επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
γ) Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας.
δ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
12. Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Άρθρο 20 – Όργανα του Τμήματος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Όργανα του Τμήματος είναι:
α) η Συνέλευση του Τμήματος,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) ο Πρόεδρος.

Άρθρο 21 – Συνέλευση Τμήματος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:
α) Τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος, ως εξής:
i. Από όλους τους παραπάνω, εφόσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Αν στο Τμήμα υπάρχουν λιγότεροι από πέντε (5) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, η Γενική Συνέλευση της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα, συμπληρώνει τα μέλη της ως τον αριθμό πέντε (5) από τουλάχιστον έναν καθηγητή και υπηρετούντες λέκτορες των συγγενέστερων ως προς το γνωστικό αντικείμενο Τμημάτων.
ii. Αν οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες υπερβαίνουν τους τριάντα (30), στη Συνέλευση μετέχουν τριάντα (30) εκπρόσωποι, οι οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων κάθε Τομέα. Οι ως άνω εκπρόσωποι εκλέγονται για ετήσια θητεία, κατ’ αναλογία του αριθμού των μελών του Τομέα σε κάθε βαθμίδα, με άμεση και μυστική ψηφοφορία όλων των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του Τομέα. Στην τελευταία περίπτωση, τη διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Τομέα στο Τμήμα κινεί ο Διευθυντής του Τομέα, τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων του προηγούμενου έτους.
β) Τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και, εφόσον υπάρχουν Τομείς, από τους Διευθυντές των Τομέων, οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των τριάντα (30) μελών της περίπτ. α΄.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών:
i. Όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, των οποίων ο αριθμός είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30), συμμετέχουν τέσσερις (4) εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος, τρεις (3) των προπτυχιακών και ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
ii. Όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, των οποίων ο αριθμός υπερβαίνει τους τριάντα (30), συμμετέχουν πέντε (5) εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος, τέσσερις (4) των προπτυχιακών, και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου επί φοιτητικών θεμάτων.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος. Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί, αντίστοιχα.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος.
β) Συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.
γ) Καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα.
δ) Ορίζει Διευθυντή Τομέα όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες.
ε) Καταρτίζει, αναθεωρεί και καταργεί τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος και αποφασίζει για τις κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τμήματος.
στ) Εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής.
ζ) Συντάσσει τον προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
η) Ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος σχετικά με τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές.
θ) Απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα.
ι) Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
ια) Αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.
ιβ) Εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών.
ιγ) Συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.
ιδ) Εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών και μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.
ιε) Καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών, τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.
ιστ) Εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.
ιζ) Αποφασίζει για την ένταξη καθηγητών σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.
ιη) Αποφασίζει για τη μετακίνηση καθηγητών από και προς το Τμήμα.
ιθ) Προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής.
κ) Προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού έργου τους.
κα) Εισηγείται στην Κοσμητεία την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή.
κβ) Κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος.
κγ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Άρθρο 22 – Διοικητικό Συμβούλιο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σε Τμήματα με περισσότερους από τρεις (3) Τομείς, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, τις αρμοδιότητές του ασκεί η Συνέλευση του Τμήματος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος,
β) τους Διευθυντές των Τομέων και
γ) έναν (1) εκ των τριών (3) εκλεγμένων εκπροσώπων της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21, ο οποίος συμμετέχει μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της κατηγορίας προσωπικού στην οποία ανήκει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει εκλεγεί ο εκπρόσωπος της παρούσας περίπτωσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος ζητήματα αρμοδιότητάς της και επεξεργάζεται ζητήματα που παραπέμπονται σε αυτό από την τελευταία. Στην αρμοδιότητά του ανήκει, επίσης, κάθε θέμα, πλην των αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 21, για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την παροχή γνώμης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο Τμήματος.

Άρθρο 23 – Πρόεδρος Τμήματος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων ή δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από την Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων καθηγητών του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
2. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψηφίους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.
3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: i) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ii) από το σύνολο των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Οι ρυθμίσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.
4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος γίνεται από τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
5. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ενώπιον του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της προηγούμενης παραγράφου.
6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται, µε απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές του Τμήματος. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος το κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εκδώσει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
8. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15.
Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
9. Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου.
10. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι..
11. Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
β) Συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
γ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
δ) Συγκροτεί επιτροπή για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών.
ε) Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
στ) Επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος.
ζ) Ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.
η) Εκδίδει πράξεις ένταξης καθηγητών σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.
θ) Διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμήματος.
ι) Συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος.
ια) Συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και την διαβιβάζει στην Κοσμητεία.
ιβ) Εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και υποχρεούται να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.
12. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει.

Άρθρο 24 – Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του άρθρου 11, λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος. Στην προσωρινή Συνέλευση συμμετέχουν και τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος. Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.
2. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Α.Ε.Ι., μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής αντίστοιχα. Με την ίδια πράξη ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, άλλως αναπληρωτές καθηγητές του οικείου Τμήματος, και, ελλείψει τούτων, καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων του Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζονται για διετή θητεία, με δυνατότητα επανορισμού για μία ακόμη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανοριστεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
3. Η Προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται, με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος.
4. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος με λιγότερους από πέντε (5) καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες από το οικείο Τμήμα, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη της προσωρινής Συνέλευσης μέχρι τον αριθμό πέντε (5) από τουλάχιστον έναν καθηγητή και υπηρετούντες λέκτορες των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο του μη αυτοδύναμου Τμήματος.

Άρθρο 25 – Όργανα Τομέα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα όργανα του Τομέα είναι:
α) η Γενική Συνέλευση και
β) ο Διευθυντής.

Άρθρο 26 – Γενική Συνέλευση Τομέα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από:
α) τον Διευθυντή του Τομέα,
β) τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τομέα,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.
δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τομέα.
Η Γενική Συνέλευση του Τομέα συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί, αντίστοιχα.
2. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος.
β) Υποβάλλει προτάσεις προς την Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.
γ) Κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.
δ) Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού έργου στους διδάσκοντες.
ε) Εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος τα διανεμητέα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 27 – Διευθυντής Τομέα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. α) Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής και, ελλείψει τούτου, μόνιμος επίκουρος καθηγητής του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη αυτού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των καθηγητών του Τομέα.
β) Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.
γ) Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
δ) Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου Α.Ε.Ι..
2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος ή ο Κοσμήτορας, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος ή της Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της.
3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
4. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της.
β) Προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.
γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και
δ) Συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τομέα.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Διευθυντής Τομέα αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο καθηγητή του Τομέα.

Άρθρο 28 – Επιτροπή Δεοντολογίας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαρτίζεται από τους Κοσμήτορες του οικείου Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ο Αντιπρύτανης προΐσταται της Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος Κοσμήτορας, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού του στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας.
2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι άμισθη και έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) τη σύνταξη «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτικής» για ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέματα (κανόνες βιοηθικής κλπ), ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος,
β) τη διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος και τη διαπίστωση της παράβασης των κανόνων δεοντολογίας.
γ) τη σύνταξη γενικής ετήσιας έκθεσης ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
δ) την εξέταση καταγγελιών φοιτητών, καθηγητών, υπηρετούντων λεκτόρων, λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού, ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παραβίαση των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας, ύστερα από έγγραφη αναφορά.
3. Κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά στη συγκρότηση και λειτουργία της, ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 29 – Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατό να ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Το ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων, εντός του οποίου διοργανώνονται τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθορίζεται πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Σύγκλητο.
Τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να υλοποιούνται και σε συνεργασία με Α.Ε.Ι ή Ερευνητικά Κέντρα. της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής.
3. Τα υφιστάμενα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυμάτων και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων ενσωματώνονται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
4. Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:
α) ο Πρόεδρος του Κέντρου,
β) το Συμβούλιο του Κέντρου και
γ) οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, καθώς και κάθε έργου του Κέντρου,
5. Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα.
6. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί το Συμβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου.
β) Επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του.
γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου.
δ) Προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυπογράφει με τον Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις γενικές του ανάγκες.
ε) Υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου. Ειδικά για τις εντολές πληρωμής του εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του προγράμματος από τον επιστημονικά υπεύθυνο.
στ) Συγκροτεί, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων, όπου απαιτείται.
ζ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
η) Μετά από γνώμη του Συμβουλίου, εισηγείται για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου στη Σύγκλητο.
θ) Υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κέντρο πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).
ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κέντρου, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.
7. Το Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Κέντρου,
β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται μετά από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής και
γ) τον Διευθυντή Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
8. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον Κανονισμό του Κέντρου:
α) Διαμορφώνει στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.
β) Εποπτεύει την λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.
γ) Εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς έγκριση έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου.
δ) Αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου στους επιστημονικά υπευθύνους.
ε) Συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου.
στ) Καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο.
ζ) Διατυπώνει γνώμη προς την Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κέντρου.
η) Διατυπώνει γνώμη προς την Σύγκλητο για τον Κανονισμό και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Κέντρου.
θ) Συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου.
ι) Ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτησης από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10.
ια) Εισηγείται στον Πρύτανη για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.
ιβ) Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου.
9. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος του Κέντρου, συντονίζει την υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης και επιμελείται την ποιοτική αναβάθμιση τους. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος του μητρώου εκπαιδευτών.
10. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του, είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης. Υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το ύψος των τελών. Πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος. Η απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο 10 εργάσιμων ημερών.
11. Οι πόροι του Κέντρου μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
α) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
β) Χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες προς το Κέντρο.
γ) Έσοδα από εκπαιδευομένους.
δ) Έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, από την εκπόνηση μελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση.
ε) Μετά από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Κέντρου.
Τους πόρους του Κέντρου διαχειρίζεται Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος. Για τον σκοπό αυτό, παρακρατά έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εσόδων των έργων του Κέντρου, ενώ ένα ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των χρηματοδοτήσεων των έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου κατατίθενται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για κάθε τύπου έργο καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες του Κέντρου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..
12. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει απολογισμό δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τον οποίο και κοινοποιεί αμελλητί στη Σύγκλητο, τη ΜΟΔΙΠ. Η εσωτερική αξιολόγηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διενεργείται ανά διετία, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189). Η εξωτερική αξιολόγηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του ν. 3374/2005, πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος και συντάσσεται ειδική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
14. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης δύνανται να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
15. Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171) διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 30 – Γενικές διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπούν:
α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και
β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές ή/και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων.
2. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ.
3. Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου. Μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να συμμετέχουν σε διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. μόνο σε συνεργασία με αυτοδύναμα Τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 43. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
4. Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Ο τρίτος κύκλος σπουδών οργανώνεται σε Τμήματα Πανεπιστημίων, αυτοδύναμα ή μη, και οι διδακτορικοί τίτλοι απονέμονται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει το Τμήμα.
5. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της τήρησης του νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, του Γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών και των Εσωτερικών Κανονισμών Π.Μ.Σ., που προβλέπονται στο άρθρο 45.
6. Η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επί των Α.Ε.Ι., σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ., ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 31 – Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την οργάνωση των διδακτορικών σπουδών είναι:
α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,
β) η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 43,
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και
δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
2. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
3. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Κοσμητείας για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32,
β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. και
στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ., ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), οι οποίες συγκροτούνται από καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, ερευνητές που υποδεικνύονται από τον τυχόν συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή είναι επταμελής και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή είναι εννεαμελής. Ο Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος και σε περίπτωση συνεργασίας αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων ή άλλων ερευνητικών φορέων, από το αυτοδύναμο Τμήμα. Στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εκλογής, συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της παρούσας παραγράφου.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.
6. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και εκλέγεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες, δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής και δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα άλλα διοικητικά καθήκοντα στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 32 – Ίδρυση Π.Μ.Σ. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση ίδρυσης καθορίζονται ο τίτλος του προγράμματος και του απονεμόμενου διπλώματος, οι κατευθύνσεις, το Τμήμα που το οργανώνει, το γνωστικό αντικείμενο, η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος, η διάρκεια φοίτησης, οι πιστωτικές μονάδες, η διάρκεια της λειτουργίας του, καθώς και τα τυχόν τέλη φοίτησης.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Στην εισήγηση εκτίθενται αναλυτικά:
α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος,
β) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί,
γ) η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου,
δ) οι κατευθύνσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις,
ε) ενδεικτικό πρόγραμμα, ανά κατεύθυνση αν υπάρχουν περισσότερες κατευθύνσεις, των θεωρητικών, εργαστηριακών, καλλιτεχνικών ή κλινικών μαθημάτων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες,
στ) η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής,
ζ) ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών,
η) οι δυνατότητες και οι ανάγκες του οικείου Τμήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος,
θ) το αναλυτικό λειτουργικό κόστος του προγράμματος, οι πηγές χρηματοδότησης και οι εν γένει πόροι της λειτουργίας του,
ι) η ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυτού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, και
ια) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος.
3. Η εισήγηση συνοδεύεται από:
α) μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και σημαντική τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., η συνάφεια του Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, η επιστημονική επάρκεια των διδασκόντων ως προς το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με ανάλογο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του Π.Μ.Σ. και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 44,
β) αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, καθώς και έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος, ο ακριβής τρόπος κατάρτισης των οποίων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και
γ) έκθεση του οικείου Τμήματος, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του προγράμματος.
4. Αν το 1/3 των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος θεωρεί ότι το τέλος φοίτησης που ορίζεται στην εισήγηση είναι υψηλό, ζητά να καταχωρισθούν οι ειδικά αιτιολογημένες αντιρρήσεις του στην εισήγηση προς τη Σύγκλητο, η οποία και αποφαίνεται αιτιολογώντας την απόφασή της.
5. Η εισήγηση διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Κοσμητείας, η οποία αν κρίνει την εισήγηση ελλιπή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αναπέμπει στη Συνέλευση του Τμήματος με αιτιολογημένη απόφασή της. Το Τμήμα αφού λάβει υπόψη τις υποδείξεις της Κοσμητείας, υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν την εισήγησή του. Αν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, για δεύτερη φορά η Κοσμητεία δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τμήμα μπορεί να υποβάλει απευθείας την εισήγησή του στη Σύγκλητο.
6. Η απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ., προτού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν ο Υπουργός διαπιστώσει α) ότι υπάρχει πρόδηλη δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές, ή β) ότι το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας παραβιάζοντας τη γενική ελευθερία πρόσβασης στην παιδεία, ή γ) ότι δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του προγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37, αναπέμπει με ειδική αιτιολογία την απόφαση στη Σύγκλητο. Αν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν αναπέμψει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτόν, ο Πρύτανης υποχρεούται να δημοσιεύσει την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ενημερώσει ταυτοχρόνως τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου η απόφαση ίδρυσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
7. Κάθε πέντε (5) έτη η αξιολόγηση της παρ. 6 του άρθρου 44 κατατίθεται στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 33 – Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) και κατά μέγιστο τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ..
2. Στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 45, μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ρητά ορίζονται στον οικείο Κανονισμό, και για μη εργαζόμενους φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κατά την παρ. 1 διάρκειας φοίτησης.
3. Στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
4. Η έναρξη του προγράμματος μπορεί να τοποθετείται στο χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.
5. Κάθε Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

Άρθρο 34 – Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή τίτλου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και τις προβλέψεις των κατά την παρ. 2 του άρθρου 45 Εσωτερικών Κανονισμών Π.Μ.Σ..
2. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή και η σχετική διαδικασία ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Μ.Σ.. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η τυχόν σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
4. Αν το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η Σ.Ε. μετά από αίτηση του υποψηφίου όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και στην οποία επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, στην οποία συμμετέχει και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.
5. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφ’ όσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Άρθρο 35 – Δωρεάν φοίτηση- υποτροφίες Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.
2. Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
3. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγής.
4. Το Ίδρυμα μπορεί να απαλλάσσει φοιτητές, οι οποίοι δεν δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μερικώς ή ολικώς από τα τέλη φοίτησης, αν αυτοί παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου, που δεν υπερβαίνουν τις έξι (6) ώρες την εβδομάδα και μόνο κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που διδάσκονται τα μαθήματα στο οικείο Τμήμα ή σε άλλο Τμήμα του ιδίου Ιδρύματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. διατηρεί αρχείο για κάθε φοιτητή με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες υπηρεσίας και το αντικείμενο αυτής.
5. Κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. οι φοιτητές δηλώνουν υπεύθυνα αν επιθυμούν ή όχι να κάνουν χρήση του δικαιώματος της παρ. 4 σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη στο Ίδρυμα. Μόνο εφόσον εξαντληθεί ο αριθμός των φοιτητών που έχουν υποβάλει θετική υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να ανατεθούν τα αντίστοιχα καθήκοντα σε υποψήφιους διδάκτορες, σύμφωνα με την περίπ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 40.
6. Σε κάθε περίπτωση, τα Ιδρύματα μπορούν να χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
7. Η παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 έως 5 και των σχετικών προβλέψεων του Γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 36 – Διδακτικό προσωπικό Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το 80% των διδασκόντων προέρχεται από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον οι υφιστάμενοι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές και οι διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή του άρθρου 19 του ν. 1404/83 (Α΄ 173) ή της παρ.7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση καθηγητών ή υπηρετούντων λεκτόρων άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως ισχύει κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.
3. Προϋπόθεση για την αμοιβή καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η αμισθί διδασκαλία, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεών του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αμισθί και η αμειβόμενη διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται εντός του ίδιου ή άλλου ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε κάθε, όμως, περίπτωση εντός του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Η παραπάνω προϋπόθεση δεν ισχύει για όσους καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.
4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αμοιβή των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά μήνα το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους.
5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.. Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνο εφόσον του ανατίθεται η διδασκαλία ολοκληρωμένου εξαμηνιαίου μαθήματος ή κύκλου σεμιναρίων, με τη διαδικασία και τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στους καθηγητές του Ιδρύματος Το ύψος και οι προϋποθέσεις αμοιβής των επισκεπτών διδασκόντων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
6. Ομότιμοι καθηγητές και λοιποί αφυπηρετήσαντες καθηγητές των Α.Ε.Ι. μπορούν να διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του ν. 4386/2016 (Α΄ 69), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών αντίστοιχα, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 37 – Πόροι – χρηματοδότηση Π.Μ.Σ. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των τυχόν συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου, όπως οριοθετείται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) το συγκεντρωθέν στον Ε.Λ.Κ.Ε. ποσό, μέσω των παρακρατήσεων ποσοστού εσόδων των Π.Μ.Σ. προηγουμένων ετών, και
η) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης.
3. Για τη χρηματοδότηση της περίπτ. β΄ της παρ. 1 προσμετράται θετικά το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.
4. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:
α) 70% λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
β) 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
5. Η κατανομή της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.
6. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δημοσιεύουν ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων – εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Άρθρο 38 – Διδακτορικές σπουδές, διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, μπορεί να γίνει αιτιολογημένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ..
2. Ο υποψήφιος υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, και ειδικότερα στις ημερομηνίες που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, αν αυτό προβλέπεται στον οικείο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών και προαιρετικά ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει στα άτομα που έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου, προσχέδιο διδακτορικής διατριβής και ό,τι άλλο ορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και συγκροτεί μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από καθηγητές του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 39 – Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν οι καθηγητές του οικείου Πανεπιστημίου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη καθηγητές από το οικείο Πανεπιστήμιο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένας καθηγητής του οικείου Τμήματος.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση του υποψηφίου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, άλλως σε ένα εκ των δύο άλλων μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, κατά τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
4. Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική.

Άρθρο 40 – Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 39.
2. α. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθεσμία που ορίζεται από το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και τυχόν σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου κατά τα οριζόμενα στον οικείο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
β. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο Ίδρυμα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, αφού πρώτα έχει διερευνηθεί η δυνατότητα κάλυψης αυτών των αναγκών του Ιδρύματος με φοιτητές των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 35.
3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Άρθρο 41 – Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και αφού έχει οριστικοποιηθεί ο προσωρινός τίτλος, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Εφόσον αποδεχθεί η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τη συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την αποδοχή, την κρίση και τη βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Εάν την απορρίψει, ο υποψήφιος μπορεί να αιτηθεί άπαξ τη συγκρότηση νέας τριμελούς επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει το αίτημά του για δημόσια υποστήριξη της διατριβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
2. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, και τέσσερα επιπλέον μέλη, τα οποία είναι καθηγητές του οικείου Πανεπιστημίου ή άλλου Α.Ε.Ι., αφυπηρετήσαντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου, καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ ερευνητικού κέντρου του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή ερευνητικού κέντρου ή Ινστιτούτου της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των πέντε τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με τη σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον εκ των μελών της.

Άρθρο 42 – Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Τα Πανεπιστήμια μπορούν να προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, και να εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφία, σε θέματα ή ερευνητικά πεδία αυξημένης σπουδαιότητας ή τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα. Οι σχετικές θέσεις αφορούν σε συγκεκριμένο Τμήμα, δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώνται στους οικείους διαδικτυακούς τόπους των Ιδρυμάτων.
2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.
3. Η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών του παρόντος άρθρου μπορεί να υπόκειται σε διαδικασίες και επιπλέον κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τους οικείους Γενικούς Κανονισμούς Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 43 – Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. – Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Π.Μ.Σ. μπορούν να οργανώνονται από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή από Τμήματα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον εκ των συνεργαζόμενων Τμημάτων να είναι αυτοδύναμο. Μεταξύ των Τμημάτων ή μεταξύ Τμημάτων και Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. Στο Ε.Π.Σ. καθορίζονται ιδίως οι υποχρεώσεις κάθε Τμήματος ή Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, τα θέματα συγκρότησης της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής και της Σ.Ε. με τρόπο που να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των συνεργαζόμενων φορέων, του ορισμού του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι καθηγητής αυτοδύναμου Τμήματος, της κατανομής του διδακτικού και ερευνητικού έργου μεταξύ του προσωπικού των συνεργαζόμενων φορέων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Τα διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση των οικείων Συγκλήτων ή της οικείας Συγκλήτου και του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Ερευνητικού Κέντρου, στην οποία προσαρτάται το Ε.Π.Σ.. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η εισήγηση, που προβλέπεται στο άρθρο 32, καταρτίζεται από τις Συνελεύσεις όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
2. Αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής, για την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ.. Η απόφαση της ίδρυσης του κοινού Π.Μ.Σ. εκδίδεται από τη Σύγκλητο του ημεδαπού ιδρύματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη παράγραφος και στο οικείο Ε.Π.Σ. ρυθμίζονται επιπλέον τα θέματα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της συνεργασίας, όπως, ιδίως, η διάρκεια της συνεργασίας, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε Ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής των διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η απόφαση ίδρυσης εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση έγκρισης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
3. Τα Τμήματα Πανεπιστημίων μπορούν να συνεργάζονται με Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων καθηγητών/ερευνητών. Τα σχετικά με την διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ε.Π.Σ., που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο, τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των αλλοδαπών ιδρυμάτων/ερευνητικών φορέων. Σε περίπτωση συνεργασίας με αλλοδαπά ιδρύματα/ερευνητικούς φορείς, και αν δεν έχει ήδη εκδοθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 απόφαση ίδρυσης κοινού Π.Μ.Σ., το Ε.Π.Σ. για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση έγκρισης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Άρθρο 44 – Αξιολόγηση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
2. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα.
3. Η εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής διενεργείται από Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες στην παρ. 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Η διάρκεια της θητείας τους, η ιδιότητα του Προέδρου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις παρ. 4 έως 6, καθορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος.
4. Με απόφαση της οικείας Κοσμητείας συγκροτείται μία Ε.Σ.Ε. για τα Π.Μ.Σ. και τις διδακτορικές σπουδές κάθε Τμήματος, και τα μέλη της επιλέγονται από σχετικό μητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. Για την κατάρτιση του μητρώου κάθε Τμήμα προτείνει, με τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, τρία (3) μέλη από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου, ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος. Η απόφαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από διαβούλευση με τους Προέδρους των Τμημάτων, αφού προηγουμένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των υποψηφίων, και αφορά κατά προτίμηση σε υποψηφίους ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση προγράμματα σπουδών, και που έχουν διακριθεί για το ερευνητικό τους έργο.
5. Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στα Π.Μ.Σ., καθώς και στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται στα αντίστοιχα Τμήματα της Σχολής, όπως τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν, τον αριθμό των φοιτητών, τους κανόνες επιλογής, το λειτουργικό κόστος και τα τυχόν τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισμός της παρ. 2 με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε..
6. Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του οικείου Τμήματος για επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν με εκπροσώπους των διδασκόντων και των φοιτητών, καθώς και με τους Διευθυντές και τα μέλη των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει και προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, υποβάλλεται στην Κοσμητεία, στο οικείο Τμήμα και στη Σύγκλητο, προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 32.
7. Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. μπορεί να καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, τα οποία καλύπτονται από το οικείο Α.Ε.Ι..
8. Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των Ιδρυμάτων και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης του ν. 3374/2005 (Α΄ 189).

Άρθρο 45 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εγκρίνεται ο Γενικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, ο οποίος προσαρτάται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και στον οποίον καθορίζονται:
α) η δομή και οι κανόνες λειτουργίας που είναι κοινοί για όλα τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος,
β) ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα, καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα, σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, προκειμένου για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών του ιδρύματος,
γ) οι αρμοδιότητες του Διευθυντή και των Σ.Ε. των Π.Μ.Σ.,
δ) η δυνατότητα, οι λόγοι και η διαδικασία μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ., καθώς και αναστολής της φοίτησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,
ε) οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.,
στ) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, καθώς και οι όροι και κάθε θέμα σχετικό με την παροχή υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 35,
ζ) ο χρόνος διενέργειας και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων στα Π.Μ.Σ.,
η) οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές,
θ) το τελετουργικό αποφοίτησης και ο τύπος των απονεμόμενων διπλωμάτων (Δ.Μ.Σ.),
ι) ειδικότερα θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189),
ια) τα ειδικότερα ζητήματα διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης των Π.Μ.Σ.,
ιβ) η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ.,
ιγ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης, καθώς και οι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό με τους επισκέπτες διδάσκοντες της παρ. 5 του άρθρου 36,
ιδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων καθηγητών σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36,
ιε) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης διδακτορικών σπουδών, καθώς και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ακόμη και από μη κάτοχο Δ.Μ.Σ.,
ιστ) ο χρόνος υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και προσχεδίου της διατριβής, η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής,
ιζ) η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης διδακτορικής διατριβής και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα,
ιη) ειδικότεροι λόγοι και προϋποθέσεις αντικατάστασης επιβλέποντος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39,
ιθ) η προθεσμία και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την ετήσια προφορική παρουσίαση αναφορικά με την πρόοδο της διατριβής, την υποβολή του υπομνήματος της παρ. 2 του άρθρου 40,
λ) τυχόν υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ανά ακαδημαϊκό έτος, τυχόν μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής, η υποχρέωση παρακολούθησης ή συμμετοχής σε μαθήματα, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με τη διδακτορική διατριβή, τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων (ενδιάμεσα παραδοτέα κλπ.) και των επιβλεπόντων αυτών (περιοδικές εκθέσεις προόδου κλπ.), λόγοι και διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων, λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στο Ίδρυμα σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 40.
λα) λεπτομέρειες σχετικά με την οριστικοποίηση του προσωρινού τίτλου, τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41, τα σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης νέας τριμελούς επιτροπής κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41, τα σχετικά με την απονομή του διδακτορικού τίτλου, η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού τίτλου,
λβ) λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου της παρ. 4 του άρθρου 44,
λγ) η διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Σ.Ε., η ιδιότητα του Προέδρου, η τυχόν καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης, δαπανών μετακίνησης και διαμονής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το ύψος αυτών, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44,
λδ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών στο Ίδρυμα.
2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος μπορεί να επικαιροποιείται ανά ακαδημαϊκό έτος, περιλαμβάνονται τα εξής:
α) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στα Π.Μ.Σ.,
β) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσομάθειας,
γ) η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών κατά την παρ. 1 του άρθρου 33,
δ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων, οι κατευθύνσεις, το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005,
ε) ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, καθώς και οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων, η εκπόνηση εργασιών ή η συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
στ) ο τρόπος αναπλήρωσής των μαθημάτων,
ζ) οι υποχρεώσεις για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. και τα σχετικά με την τυχόν εκπόνηση διπλωματικής εργασίας,
η) ο τρόπος μερικής φοίτησης, όπου προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών,
θ) οι κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών,
ι) η διαδικασία ορισμού επιβλέποντα και εξεταστικής επιτροπής διπλωματικής εργασίας, που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 34, και τα ειδικότερα καθήκοντά τους,
ια) το ύψος των τυχόν προβλεπόμενων τελών φοίτησης και η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους, και
ιβ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 46 – Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:
α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
i) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
ii) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου και
iii) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, και
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.
2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει πρόταση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι εδόθη μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και την Α.Δ.Ι.Π. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να γεννάται κανένα αναδρομικό δικαίωμα.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ¬γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση επιστημονικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουρ¬γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά δικαιώματα.
5. Προκειμένου για πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι., η ως άνω επιστημονική επιτροπή είναι τετραμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο από μία Πολυτεχνική Σχολή και τον αναπληρωτή του, έναν καθηγητή Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. με τον αναπληρωτή του και έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένο στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.
6. Τα προεδρικά διατάγματα και οι αποφάσεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, ισχύουν και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, που αποφοίτησαν πριν την έκδοσή τους, καθώς και για τους αποφοίτους των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή μετονομάστηκαν, δυνάμει των π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄ 123), 83/2013 (Α΄ 123), 84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130), 91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133), 100/2013 (Α΄ 135), 101/2013 (Α΄ 135), 102/2013 (Α΄ 136),103/2013 (Α΄ 136), 104/2013 (Α΄ 137), 127/2013 (Α΄ 190), όπως ισχύουν. Τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών, μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, ήτοι πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114).

Άρθρο 47 – Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας συστήνεται Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Είναι δυνατόν να συστήνεται ένα Α.Σ.Α.Ε.Ε. ανά δύο ή περισσότερες Περιφέρειες ή δύο ή περισσότερα Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε μία Περιφέρεια. Η σύσταση των Α.Σ.Α.Ε.Ε. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τη χάραξη προτάσεων στρατηγικής για την ανάπτυξη των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/14 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (εφεξής Ε.Κ.) σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. λαμβάνει υπόψη ιδίως τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους που έχει θέσει κάθε Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, τη δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κρίσιμων κοινών υποδομών. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας και τις σχετικές εισηγήσεις ή μελέτες του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), βάσει του άρθρου 10 του ν. 4310/2014, καθώς και τις κοινωνικές ανάγκες αυτής,
β) την προώθηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης δράσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς της οικείας Περιφέρειας,
γ) την εισήγηση στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια σχετικά με τις διαδικασίες, τα μέσα και τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανάπτυξή τους, τη χρηματοδότηση ερευνητών και αποφοίτων.
δ) Για οποιαδήποτε πρόταση που θα προωθηθεί για χρηματοδότηση θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των Συγκλήτων των Α.Ε.Ι..
ε) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έκθεση ως προς το βαθμό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και του προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας.
3. Συγκεκριμένα, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 2, το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής, στο οποίο αποτυπώνονται προτεινόμενες δράσεις που εξασφαλίζουν ιδίως:
α) τη συνεργασία των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της Περιφέρειας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο,
β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας και της εξοικονόμησης πόρων,
γ) τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία,
δ) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων,
ε) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην ανάδειξη επιστημονικών πεδίων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιφερειακό επίπεδο, που θα ήταν ενδεδειγμένο να αποτελέσουν αντικείμενα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. της οικείας Περιφέρειας.
Προκειμένου το Α.Σ.Α.Ε.Ε. να συντάξει το σχέδιο στρατηγικής, ως προς τα στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄, ζητά τη γνώμη των Επιμελητηρίων που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια καλούνται να εκφράσουν γνώμη, αλλά και να συμμετέχουν στην συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, τα οποία άπτονται των αντικειμένων της δραστηριότητάς τους.
4. Το διετές σχέδιο στρατηγικής της προηγούμενης παραγράφου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντονίζει τις διαδικασίες εκπλήρωσης και έχει την ευθύνη της εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικής.
5. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. κάθε δύο έτη συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων, ο οποίος δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και τις εκθέσεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συμμετέχουν στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του.
Ο απολογισμός και οι εκθέσεις, κατά τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της επόμενης διετίας και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων των παρ. 2 και 3, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα μέλη των οποίων δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης.
7. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελείται από δέκα εννέα (19) μέλη:
α) δεκαέξι (16) μέλη είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας ή της αλλοδαπής και ερευνητές Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται ύστερα από σχετική πρόσκληση που απευθύνει η Σύγκλητος του αρμόδιου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 10.
β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.),
δ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ε) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
8. Τα μέλη έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία.
9. Τα μέλη της περίπτ. α΄ της παρ. 7 πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθηγητές τουλάχιστον της βαθμίδας του αναπληρωτή ή καθηγητές ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ερευνητές Ε.Κ. τουλάχιστον β΄ βαθμίδας. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Α.Ε.Ε. προέρχεται από διαφορετικό Α.Ε.Ι. ανά θητεία.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκλογή καθηγητές ή ερευνητές, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται, λόγω ορίου ηλικίας, πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Δεν επιτρέπεται η εκλογή καθηγητών ή ερευνητών για τρίτη συνεχόμενη θητεία στο ίδιο Α.Σ.Α.Ε.Ε..
Κωλύονται να εκλεγούν ως μέλη πρόσωπα, τα οποία είχαν τα ίδια ή ο/η σύζυγός τους ή συγγενής τους έως και β΄ βαθμού οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τα Α.Ε.Ι. ή τα Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας την τελευταία πενταετία με σκοπό το κέρδος, καθώς και οι συνταξιούχοι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Ε.Κ. της οικείας ή άλλης Περιφέρειας.
10. α) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε κάθε Περιφέρεια, καθώς και την αρμοδιότητα συγκρότησης αυτού έχει η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται ο Πρόεδρος του απερχόμενου Α.Σ.Α.Ε.Ε. (εφεξής αρμόδια Σύγκλητος). Η αρμοδιότητα της Συγκλήτου γεννάται με τον ορισμό καθηγητή του οικείου Α.Ε.Ι. ως Προέδρου του Α.Σ.Α.Ε.Ε. και παύει με τον ορισμό νέου Προέδρου, οπότε αρμόδια καθίσταται η αντίστοιχη Σύγκλητος.
β) Με απόφαση των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ορίζονται:
i. o Πρόεδρος και o αναπληρωτής Προέδρου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, και προέρχεται από τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι. και
ii. η έδρα του Α.Σ.Α.Ε.Ε., μεταξύ των εδρών των Ιδρυμάτων που εκπροσωπούνται. Το Ίδρυμα στου οποίου την έδρα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις, αναλαμβάνει και την διοικητική υποστήριξη του Α.Σ.Α.Ε.Ε..
γ) Τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., η αρμόδια Σύγκλητος:
i. προκηρύσσει εκλογές για τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή των εκπροσώπων του κάθε Α.Ε.Ι. αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.
ii. αποστέλλει αίτημα στα Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους. Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή των εκπροσώπων του κάθε Ε.Κ. αποτελείται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού.
iii. αποστέλλει αίτημα ορισμού μελών στα αρμόδια όργανα, για τον ορισμό των λοιπών μελών της παρ. 7.
δ) Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει:
i. για την ανάδειξη εκπροσώπων των Α.Ε.Ι. πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στη Σύγκλητο. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής.
ii. για την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Κ. η συγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Ε.Κ.
ε) Το αποτέλεσμα της εκλογής αποστέλλεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην αρμόδια Σύγκλητο, η οποία συγκροτεί το Α.Σ.Α.Ε.Ε. με τα εκλεγμένα μέλη του. Η απόφαση συγκρότησης που εκδίδει η αρμόδια Σύγκλητος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
στ) Τα απερχόμενα μέλη του Α.Σ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, έως την ανάληψη καθηκόντων των νέων μελών. Σε κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται η αναλογία εκπροσώπησης των Α.Ε.Ι. και των Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. από τα μέλη της περίπτ. α΄ της παρ. 7, η ακριβής διαδικασία εκλογής των καθηγητών Α.Ε.Ι., τα σχετικά με την παύση, αντικατάσταση και αναπλήρωση των μελών, αν αυτά εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν μέλη, τα σχετικά με την οργάνωση, και τη λειτουργία του Α.Σ.Α.Ε.Ε., ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς και η αρμόδια Σύγκλητος σε κάθε Περιφέρεια κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
η) Η ορισθείσα κατά τα ανωτέρω ως αρμόδια Σύγκλητος, οφείλει να εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εντός μηνός από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της περίπτ. ζ΄.
11. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Προέδρου, του αναπληρωτή Προέδρου και των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 48 – Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού – Σκοπός Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για την διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.
2. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και των ιδίων πόρων του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, διαμόρφωσης και εκτέλεσης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι. σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε..
3. Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελούνται από Ομάδες Έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος μπορεί να είναι καθηγητής ή λέκτορας Α.Ε.Ι., μέλος του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Α.Ε.Ι. καθώς και μέλος του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι, επίσης, και εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να είναι ορισμένες ή όλες οι ανωτέρω κατηγορίες προσώπων ΕΥ, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 49 – Πόροι – Πηγές Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. προέρχονται από:
α) Κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που διατίθενται είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας – καινοτομίας, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
β) χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς Οργανισμούς.
γ) παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται με την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του Ε.Λ.Κ.Ε.,
δ) εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας,
ε) εκδόσεις,
στ) τέλη εγγραφής/δίδακτρα, οικονομική συμμετοχή τρίτων σε συνέδρια, σεμινάρια και εκτελούμενα προγράμματα τυπικής και δια Βίου Μάθησης.
ζ) πρόσοδοι από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Λ.Κ.Ε. (κινητών και ακινήτων).
η) ποσοστό επί του εισοδήματος των καθηγητών και των λεκτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4009/2011.
θ) έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε./Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση ή σύμβαση χρηματοδότησης, σε εκτελούμενα έργα/προγράμματα των περιπτ. α΄, β΄, γ΄ και στ΄ της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κράτησης της παρ. 5 του άρθρου 57 (overhead).
2. Τα πρόσωπα και οι φορείς που εισφέρουν, επιχορηγούν και χρηματοδοτούν τον Ε.Λ.Κ.Ε. μπορούν να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τους πόρους που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίον αυτοί θα αναλωθούν. Σε περίπτωση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων ή έργων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, τα ανωτέρω καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 50 – Διοίκηση και Διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:
α) Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Επιτροπή).
β) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
2. α) Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Μονάδα) είναι η αρμόδια υπηρεσία για την διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε..
β) Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον Ε.Λ.Κ.Ε..
3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε προγράμματος/ έργου ευθύνεται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του.
4. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.:
α) Εγκρίνει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
β) παρακολουθεί και ελέγχει την επιστημονική στρατηγική και τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του και
γ) αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής έως το τέλος του τρίτου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 μεταξύ του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Άρθρο 51 – Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι.. Συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Πρύτανη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Σχολών και τον Αντιπρύτανη Έρευνας – Οικονομικών. Κάθε εκπρόσωπος Σχολής ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Μετά τον ορισμό των εκπροσώπων των Σχολών, ο Πρύτανης εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη συγκρότησης της Επιτροπής.
2. Τα μέλη της Επιτροπής είναι Καθηγητές οι οποίοι κατά προτεραιότητα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, με εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκμηριώνεται, από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, βιβλία και μονογραφίες, ευρεσιτεχνίες και από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων και πείρα σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας τα τρία (3) τελευταία χρόνια τουλάχιστον τέσσερις (4) επιστημονικές εργασίες. Τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται από τη Γ.Σ. της αντίστοιχης Σχολής.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
4. Τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή/και κωλύματος.
5. Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα, μπορεί να συγκροτείται ειδικό επταμελές όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της. Στο ειδικό αυτό επταμελές όργανο, εφόσον έχει συγκροτηθεί, μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του άρθρου 52.
6. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής μπορούν να μετέχουν σ` όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, είτε αν ζητηθεί αυτό από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της, είτε από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.
8. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε., τον οποίο ορίζει η Επιτροπή. Ο ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον Ε.Λ.Κ.Ε. μπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 52 – Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος.
β) Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο Α.Ε.Ι. στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του Α.Ε.Ι. που χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του.
γ) Καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.
δ) Εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε..
ε) Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε..
στ) Εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι. τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εισηγείται στη Σύγκλητο έως το τέλος του δεύτερου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49, μεταξύ του Ε.Λ.Κ.Ε., του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.
ζ) Παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δημοσίου.
η) Αναθέτει ερευνητικές μελέτες και υπηρεσίες, για εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.
θ) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις.
ι) Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων.
ια) Χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε..
ιβ) Προσλαμβάνει ή/και απασχολεί προσωπικό για την υποστήριξη των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται.
ιγ) Χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράμματα/ έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε..
ιδ) Διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 53 – Αρμοδιότητες Προέδρου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί τον Ε.Λ.Κ.Ε. ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών, υπηρεσιών και των δικαστηρίων και των ιδιωτικών φορέων.
β) Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.
γ) Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και τις συμβάσεις με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε..
δ) Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.
ε) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε..
στ) Αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
ζ) Δύναται να μεταβιβάσει, με πράξη του, σε άλλο μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων. Η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 54 – Επιστημονικός Υπεύθυνος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και την αναγκαιότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.
2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού έργου/ προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 60.
3. Για την πραγματοποίηση και την πληρωμή κάθε δαπάνης του έργου για την οποία υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης απαιτείται αιτιολογημένη εντολή πληρωμής από τον επιστημονικό υπεύθυνο, ο οποίος αποστέλλει τα δικαιολογητικά των δαπανών στη Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχο τους, την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και την πληρωμή τους.
4. Εφόσον η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του ΕΥ.

Άρθρο 55 – Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΟΥ) – Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Μονάδας.
2. Ο ΠΜΟΔΥ έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον παρόντα νόμο.
3. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να ανατίθενται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή, τα καθήκοντα του ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται διακριτά από τα καθήκοντα του ΠΟΥ του οικείου Α.Ε.Ι..
4. Ο ορισμός και η αναπλήρωση του ΠΜΟΔΥ διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, του ν. 4009/2011 και του Οργανισμού του οικείου Α.Ε.Ι.».

Άρθρο 56 – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Μονάδα) αποτελεί οργανική μονάδα του Α.Ε.Ι.. Με τον Οργανισμό του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζεται το επίπεδο λειτουργίας της και η οργανωτική της διάρθρωση. Στην Μονάδα αυτή ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον Ε.Λ.Κ.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας που αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..
2. Η Μονάδα είναι αρμόδια ιδίως για:
α) την κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των τροποποιήσεών του, καθώς και την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,
β) τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 58.
γ) τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε., εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,
δ) την εκκαθάριση αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στον Ε.Λ.Κ.Ε., τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών,
ε) την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
στ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, του απολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών,
ζ) τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε.,
η) τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων και την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν την πληρωμή (εξόφληση) των δαπανών όπως την παραγωγή των εντολών πληρωμής μέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
θ) την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού,
ι) την είσπραξη των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. και τον κατ’ είδος προσδιορισμό του ετήσιου ύψους τους, καθώς και τη γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή έως το τέλος του δεύτερου μήνα του επόμενου οικονομικού έτους από την είσπραξή των εσόδων αυτών,
ια) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών, την υποβολή της στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και την κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,
ιβ) την τήρηση μητρώου των αμειβόμενων φυσικών προσώπων, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιγ) την εκτέλεση και παρακολούθηση των προμηθειών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιδ) την υποστήριξη του Ε.Λ.Κ.Ε., της Επιτροπής και του Ε.Υ. για όλα τα θέματα που αφορούν στη δημοσιότητα, στη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων,
ιε) την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την εισήγηση για θέματα της αρμοδιότητάς της,
ιστ) την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και την παρακολούθηση της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιζ) την τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιη) τη χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου έγγραφου, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της,
3. Η Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της:
α) από προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος.
β) από προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις ανάθεσης έργου, μετά από απόφαση της Επιτροπής και αμείβεται από έργα του Ε.Λ.Κ.Ε..
4. α) Τα καθήκοντα του προσωπικού της Μονάδας που ασκούν αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου της, είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του δημοσίου υπολόγου, του διατάκτη και των μελών συλλογικών οργάνων για την αξιολόγηση, τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων και των προσφορών τους, τη διενέργεια διαγωνισμών, την αξιολόγηση ενστάσεων και την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
β) Τα καθήκοντα δέσμευσης πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό, ελέγχου των δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών είναι ασυμβίβαστα με αυτά της εξόφλησής τους.

Άρθρο 57 – Οικονομική διαχείριση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Στον Ε.Λ.Κ.Ε. αποδίδεται διαφορετικός, από το οικείο Α.Ε.Ι., αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
2. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. λειτουργεί εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμούς παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των έργων που διαχειρίζεται, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης.
3. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με το ν. 4308/2014.
4. α) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρούν λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε πιστωτικά ιδρύματα με τίτλο «Ε.Λ.Κ.Ε./ονομασία Α.Ε.Ι.». Οι πόροι των Ε.Λ.Κ.Ε. κατατίθενται σε αυτούς και διατίθενται με εντολές του Προέδρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
β) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μεταφέρεται μέρος των ταμειακών τους διαθεσίμων από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και η διαχείρισή τους ενεργείται από την ΤτΕ και τον ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1611/1950, όπως ισχύει, το άρθρο 15, παρ. 11 του ν. 2469/1997, όπως ισχύει και την από 20/4/2015 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το ν. 4323/2015. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αιτιολογείται σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο οικείος Ε.Λ.Κ.Ε..
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες για την ανά μήνα ή δεκαπενθήμερο μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδας σε πιστωτικά ίδρυμα, βάσει αντίστοιχου μηνιαίου ή δεκαπενθήμερου προγραμματισμού πληρωμών του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο. Έως την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει για τον τρόπο διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. και το ποσοστό μεταφοράς στην ΤτΕ.
5. Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και από οποιονδήποτε πόρο του, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή, την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης και ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, κρατείται για έξοδα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. και το λειτουργικό κόστος του Α.Ε.Ι. και αποτελεί έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε..
6. α) Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 που μεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, δεν μπορεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εσόδων αυτών.
β) Σε περίπτωση μη απορρόφησης του ποσού που διατίθεται για τις υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι., το μη απορροφηθέν ποσό μπορεί να αναλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους για εξόφληση δαπανών σε βάρος ταμειακών διαθεσίμων.
γ) Το υπολειπόμενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., μετά την αφαίρεση του ποσού της περίπτ. α΄, κατανέμεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση εξοπλισμού κλπ.), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι..
δ) Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο τέλος του οικονομικού έτους επανεγγράφονται στο επόμενο οικονομικό έτος, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. η οποία κοινοποιείται στον ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού έργων /προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες για κτηριακές υποδομές του Α.Ε.Ι., για αγορά και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για ταμειακές διευκολύνσεις των εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων, για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο οικείο Α.Ε.Ι., για κάλυψη δημοσιονομικών διορθώσεων, νόμιμων και μη επιλέξιμων δαπανών και για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και δαπανών. Ποσοστό έως 5% των αποθεματικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων.

Άρθρο 58 – Προϋπολογισμός – απολογισμός Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με τον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. κάθε οικονομικό έτος προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των δαπανών κάθε Ε.Λ.Κ.Ε.. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα για το επόμενο οικονομικό έτος έσοδα και έξοδα, χαρακτηριζόμενα από συναλλαγές μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως.
2. Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος, που περιλαμβάνει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση του προϋπολογισμού και της περιουσίας κάθε Ε.Λ.Κ.Ε.. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.
3. Κατά τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε., ως έσοδα ορίζονται, ανεξαρτήτως του έτους που δημιουργήθηκαν, οι προβλέψεις απαιτήσεων αποκλειστικά για το επόμενο οικονομικό έτος με την προϋπόθεση προβλεπόμενης είσπραξης στο οικονομικό έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.
4. Στα έσοδα αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις, οι οποίες, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισμός, λογίζονται βάσει παραστατικών και στοιχείων, ασχέτως της χρονικής περιόδου που αυτές δημιουργήθηκαν. Οι απαιτήσεις καθίστανται απαιτητές κατά την ημερομηνία λογιστικοποίησής τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς χρεωστών-πελατών της κατάστασης οικονομικής θέσης των Ε.Λ.Κ.Ε.. Στον προϋπολογισμό και στις δημοσιονομικές αναφορές, ως έσοδα λογίζονται οι πωλήσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
5. Ως έξοδα του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζονται οι προβλέψεις υποχρεώσεων αποκλειστικά του επόμενου οικονομικού έτους οι οποίες πρόκειται να εξοφληθούν εντός του ιδίου έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.
6. Έξοδα του προϋπολογισμού αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις οι οποίες κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους στον οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, λογίζονται βάσει σχετικού παραστατικού, τιμολογίου ή ισότιμου τίτλου, σε βάρος του αναλυτικού ορίου δαπανών του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε., ανεξαρτήτως του χρόνου που δημιουργήθηκαν. Για τις ανάγκες του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών, ως έξοδα λογίζονται οι αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων και οι αγορές αναλώσιμων υλικών.
7. Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.. Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό τους κάτω από την σχετική ταξινόμηση των λογαριασμών (αρχή ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, τα εγκεκριμένα κατά κατηγορία όρια δαπανών, του προϋπολογισμού τους (αρχή της καθολικότητας).
8. Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. περιλαμβάνει διακριτά τα προβλεπόμενα μη χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα καθώς και τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα σε κύριες κατηγορίες. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων μη χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων διαμορφώνει το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
9. Αναλυτικός προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η αναλυτική πρόβλεψη, μέχρι τέταρτο βαθμό ανάλυσης, των εσόδων και εξόδων για το επόμενο οικονομικό έτος. Στον αναλυτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως έσοδα και τα μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως έξοδα.
10. Η ταξινόμηση της κατηγορίας των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιλαμβάνει την υποχρεωτική ανάπτυξη των λογαριασμών από τον πρώτο έως τη δυνατότητα ανάπτυξης τετάρτου βαθμού. Η ταξινόμηση επιτρέπει την συμβατότητα με τους λογαριασμούς ΕΣΟΛ 2010 και τη σύγκριση των μεγεθών και του αποτελέσματος των προϋπολογισμών σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.
11. Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., όπως ορίζονται στις παρ. 4, 5, 6 και 7 λογίζονται, εισπράττονται, εξοφλούνται και διαγράφονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν τα ΕΛΠ. Οι εκπτώσεις στα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται, επίσης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
12. Ο χρόνος πραγματοποίησης της πληρωμής των υποχρεώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε. λαμβάνει χώρα στο ίδιο ή σε επόμενο οικονομικό έτος του προϋπολογισμού. Αν πραγματοποιηθούν σε επόμενο οικονομικό έτος του προϋπολογισμού, δεν λογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
13. Μέσω των λογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων πραγματοποιείται η παρακολούθηση του προϋπολογισμού, η ανάληψη υποχρέωσης, η δέσμευση των κονδυλίων των προϋπολογισμών, η παρακολούθηση των υποχρεώσεων και η εξόφλησή τους (Μητρώο δεσμεύσεων). To πληροφοριακό σύστημα είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να παρακολουθείται το όριο δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται επ’ αυτού. Στο πληροφοριακό σύστημα τηρούνται κατ’ ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες ο εγκεκριμένος αναλυτικός προϋπολογισμός, η αναμόρφωση του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού, η διαμόρφωση του, η ανειλημμένη δέσμευση, η υπολειπόμενη προς διάθεση δαπάνη, το ποσό της υποχρέωσης βάσει τιμολόγιου ή ισοδυνάμου εγγράφου, το ποσό της πληρωμής κάθε υποχρέωσης, οι απλήρωτες υποχρεώσεις και οι εκκρεμείς δεσμεύσεις.
14. Κάθε μήνα, οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τις δημοσιονομικές αναφορές με απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων σε δεδουλευμένη βάση, όπως ορίζονται στις παρ. 4, 5, 6 και 7 και το προκύπτον δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
15. Ο απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζεται σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο. Η κατάσταση του απολογισμού εξόδων περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό, την τελική διαμόρφωση του, τις ετήσιες συνολικές δεσμεύσεις, τα έξοδα που έχουν λογισθεί στο έτος, τα έξοδα που έχουν εξοφληθεί καθώς και τα απλήρωτα έξοδα. Στον απολογισμό των εσόδων περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός, η τελική διαμόρφωση, έσοδα που έχουν λογισθεί, τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί και τα ανείσπρακτα έσοδα.
16. Μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης και έως την 30η Ιουνίου, ο Ε.Λ.Κ.Ε. με ευθύνη του ΠΟΥ, αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον εγκεκριμένο απολογισμό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού καθώς και τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης.
17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί ο προϋπολογισμός κάθε έργου/ προγράμματος που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου/ προγράμματος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων και αφορά όλη τη διάρκεια του έργου, το οποίο μπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 9 του παρόντος άρθρου, είναι δημοσιονομικά ουδέτερος.
18. Για κάθε έργο η αναλαμβανόμενη οικονομική υποχρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης. Κάθε πληρωμή ελέγχεται και παρακολουθείται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάθε έργου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πληρωμή καθ’ υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε έργου. Πληρωμή που πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κάθε έργου είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. και κάθε άλλο συμπράττον όργανο ευθύνονται ατομικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για τη ζημία του Ε.Λ.Κ.Ε..
19. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε έργου δύναται να αναμορφώνεται με αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΠΟΥ και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται.

Άρθρο 59 – Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισμού Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζει και υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού του για το επόμενο έτος μέχρι την 31η Ιουλίου.
2. Αν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., που υποβάλλεται δεν είναι συμβατό με το δεσμευτικό στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του αντίστοιχου εποπτεύοντος Υπουργείου, η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου παρέχει οδηγίες για τη διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισμού και το επιστρέφει μαζί με τις οδηγίες. Ακολούθως, ο Ε.Λ.Κ.Ε. διορθώνει, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στις οδηγίες.
3. Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζονται από την Επιτροπή Ερευνών, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2, έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς την συνέπεια με το σχέδιο των συνοπτικών προϋπολογισμών.
4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να αναμορφώνεται, κατά την διάρκεια του έτους, με απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. και με την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του προϋπολογισμού κάθε έργου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενημερώνει τον Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για κάθε αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού.
5. Τυχόν απόκλιση του εγκεκριμένου αποτελέσματος του προϋπολογισμού από την αντίστοιχη αναμόρφωση, υπό την προϋπόθεσης τήρησης δημοσιονομικής ουδετερότητας, δεν αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων. Η δημοσιονομική ουδετερότητα επιτυγχάνεται με ισόποση αναμόρφωση των εσόδων του προϋπολογισμού των έργων εντός του ιδίου έτους που εκτελείται ο προϋπολογισμός ή στο αμέσως επόμενο, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικό έτος, σε περιπτώσεις αναμόρφωσης των δαπανών των έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 60 – Ανάληψη υποχρέωσης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. ισχύουν, αναλόγως εφαρμοζόμενες, οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145).
2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Ειδικά για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού έργου από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), το τεκμηριωμένο αίτημα υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:
α) εκδίδεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε., δηλαδή μετά: i) την έκδοση απόφασης αποδοχής της διαχείρισης της Επιτροπής, ii) την ένταξη του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού,
β) αφορά το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος και συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη και λογαριασμό.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Εάν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί την διαφωνία του στην Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..
γ) Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δύναται να δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., πλην των περιπτώσεων της παρ. 3, στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση».

Άρθρο 61 – Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο έλεγχος των δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε. που ασκείται από την Μονάδα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι. συνίσταται στην εξέταση των νομίμων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη:
α) προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε. ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιμη πίστωση (έλεγχος νομιμότητας),
β) έχει νόμιμα αναληφθεί, η σχετική απαίτηση δεν έχει παραγραφεί και επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά (έλεγχος κανονικότητας). Κατά τον ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασμένο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (παρεμπίπτων έλεγχος).
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε. και η διαδικασία και ο τρόπος εξόφλησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 62 – Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού-Αποδοχές Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στα έργα/προγράμματα, ο Ε.Λ.Κ.Ε. απασχολεί τις εξής κατηγορίες προσωπικού:
1. Μέλη του προσωπικού του Α.Ε.Ι. με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετη εργασία, η οποία εγκρίνεται κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και εντός του ανώτατου ορίου αμοιβής.
2. α) Πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε έργου και δεν είναι μέλος του προσωπικού του Α.Ε.Ι..
Το εν λόγω προσωπικό απασχολείται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων εγκρίθηκαν και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του κάθε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, της ΠΥΣ 33/2006 και της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.
β) Φοιτητές και λοιπό επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δύναται να απασχολείται ευκαιριακά στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..
3. Η επιλογή του προσωπικού της περίπτ. α΄ της παρ. 2, το οποίο απασχολείται για τις ανάγκες ενός έργου/προγράμματος με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, υποτροφία) πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρώντας ιδίως την αρχή της διαφάνειας και την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ειδικότερα:
α) Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. και του οικείου Α.Ε.Ι. και όπου απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη πρόσκληση και η Επιτροπή Ερευνών και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
β) Η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
γ) Η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται µε τρόπο, ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αντιστοιχούν σε κριτήρια ακαδημαϊκής, επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. Η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής προβλέπεται μόνο όπου είναι αυτό απολύτως αναγκαίο και προσδιορίζονται με τρόπο αντικειμενικό τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν με αυτήν.
δ) Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά µέλη, προερχόμενα από το προσωπικού του Πανεπιστημίου (καθηγητές, λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό). Το ένα τακτικό µέλος είναι υποχρεωτικά ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Δεν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθμού εξ’ αίματος ή αγχιστείας µε οποιοδήποτε υποψήφιο.
ε) Κάθε υποψήφιος έχει δυνατότητα ένστασης, η οποία ασκείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.. Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται κάθε έτος με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και είναι ενιαία για όλα τα έργα. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά µέλη, προερχόμενα από το προσωπικού του Πανεπιστημίου (καθηγητές, λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό). Το ένα (1) τακτικό µέλος είναι υποχρεωτικά καθηγητής. Δεν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθμού εξ’ αίματος ή αγχιστείας µε οποιοδήποτε υποψήφιο.
στ) Το προσωπικό που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, του οποίου η συμμετοχή του στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του και το οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την χρηματοδότηση του έργου αυτού, συμμετέχει στο έργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Εφόσον ο φορέας χρηματοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, η επιλογή του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου, είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση κατά την ανωτέρω διαδικασία είτε ύστερα από απόφαση από την Επιτροπή Ερευνών.
4. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου και οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των αμειβόμενων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Άρθρο 63 – Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση απασχόλησης, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε έργου, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν άδειας του αρμόδιου οργάνου ή προϊσταμένου, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος και επιστημονικός υπεύθυνος του συγκεκριμένου έργου. Στους μετακινούμενους καταβάλλονται σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου οι δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
2. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4336/2015. Οι εν λόγω μετακινήσεις (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι ημέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το προσωπικό των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 64 – Προμήθειες, υπηρεσίες, μισθώσεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
2. Οι απαιτούμενες πράξεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα:
α) Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης προγράμματος/έργου ανά κατηγορία δαπάνης προϋπολογισμού.
β) Τα εγκεκριμένα αιτήματα εκτέλεσης δαπανών καταχωρούνται αμέσως μετά την έγκριση – αποδοχή διαχείρισης από την Επιτροπή Ερευνών και την σχετική ανάληψη (ανά κατηγορία) των δαπανών του προϋπολογισμού.
γ) Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά δαπάνη και ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού της οικείας κατηγορίας. Για δαπάνη κατώτερη του ως άνω ποσού απαιτείται απόφαση (εντολή πληρωμής) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
3. Οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή συμβατικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων, πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
β) Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ γίνονται με μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το π.δ. 715/1979.

Άρθρο 65 – Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου κάθε χρόνο από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Ε.Λ.Κ.Ε..
2. Ο έλεγχος ενεργείται με βάση τα προβλεπόμενα από τα ΕΛΠ παραστατικά, καθώς και τυχόν σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε. τα οποία τηρούνται για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη και χωριστά για κάθε εκτελούμενο έργο.
3. Το διαχειριστικό έτος του Ε.Λ.Κ.Ε. συμπίπτει με το οικονομικό έτος.
4. Οι ορκωτοί ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συντάσσουν έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και την Επιτροπή Ερευνών του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 66 – Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Με απόφαση της Συγκλήτου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..
2. Στον Οδηγό εξειδικεύονται, στο πλαίσιο κείμενων διατάξεων:
α) τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή, χρηματοδότηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
β) ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου του Ε.Λ.Κ.Ε. από την Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.,
γ) οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων,
δ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ε) οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του Ε.Λ.Κ.Ε.,
στ) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων των έργων,
ζ) ο Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,
θ) η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) η συμμετοχή του Α.Ε.Ι. σε εταιρείες έντασης γνώσης (spin off),
ια) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ιβ) οι λεπτομέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων των έργων/ προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιγ) κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτοί διαχειρίζονται.

Άρθρο 67 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στα Α.Ε.Ι. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του παρόντος.
2. Η διάταξη της περίπτ. β΄ της παρ. 17 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 εξακολουθεί να ισχύει.
3. Δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε. που διενεργούνται και εξοφλούνται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/2014, το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από την ΚΥΑ 679/1996 διαδικασίες είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα.
4. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης του άρθρου 66 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 31.12.2018. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως 31.12.2018. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης του άρθρου 66, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει, με αποφάσεις, ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.
5. Οι Γραμματείες των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετονομάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Στις εν λόγω Μονάδες συνιστάται Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., αρμόδιο για την εξόφληση των δαπανών.
6. Έως την έκδοση των Οργανισμών των Α.Ε.Ι.:
α) η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζεται ως οργανική μονάδα του Α.Ε.Ι., το επίπεδο της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.
β) η Σύγκλητος ορίζει τον ΠΜΟΔΥ και τον ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε.. Τα καθήκοντα του ΠΟΥ μπορεί να ανατεθούν στον ΠΟΥ του Α.Ε.Ι..
γ) Η Σύγκλητος ορίζει τον επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης και των λοιπών μονάδων, μεταξύ των υπηρετούντων στην οικεία Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε..
7. Τα άρθρα 58, 59 και 60 αφορούν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και μετά. Έως τότε, και για τα αντικείμενα που ρυθμίζουν τα άρθρα αυτά, ισχύει η ΚΥΑ 679/1996. Για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.
8. Η αληθής έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. Β του άρθρου 7 της ΚΥΑ 679/1996 (Β΄ 826) είναι ότι η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών καθορίζει και το σύνολο των δαπανών μετακίνησης (δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση και λοιπές δαπάνες ταξιδιού).
9. Πρόσθετες αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται λόγω τυχόν έλλειψης της προβλεπόμενης από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδειας του υπηρεσιακού συμβουλίου.
10. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι..
11. α) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν και εφαρμόζονται στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, στους Ε.Λ.Κ.Ε. των εν λόγω φορέων, στον Ε.Λ.Κ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992.
β) Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5439/1985 (Β΄ 298), εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4310/2014, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του παρόντος.
Στους εν λόγω φορείς δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 52) και της Συγκλήτου (άρθρο 50 παρ. 4) ασκούνται από το Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Γραμματείες των Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών φορέων μετονομάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
Όπου γίνεται αναφορά σε Α.Ε.Ι. νοείται ο ερευνητικός φορέας, όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4009/2011 νοείται ο ν. 4310/2014, όπου γίνεται αναφορά στην ΚΥΑ 679/1996 νοείται η ΚΥΑ 5439/1985 και όπου γίνεται αναφορά στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. νοείται ο Οργανισμός του ερευνητικού φορέα.
γ) Στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 που λειτουργούν ως νπιδ και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.
Στους φορείς αυτούς δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών και δεν συνιστάται Ε.Λ.Κ.Ε.. Για τους φορείς αυτούς, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 52) και της Συγκλήτου (άρθρο 50 παρ. 4) ασκούνται από το Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, οι αρμοδιότητες της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρο 56) ασκούνται από την αντίστοιχη οργανική μονάδα του νπιδ και οι αρμοδιότητες του ΠΟΥ του Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από τον ΠΟΥ του νπιδ.
Όπου γίνεται αναφορά σε Α.Ε.Ι. νοείται ο ερευνητικός φορέας, όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4009/2011 νοείται ο ν. 4310/2014 και όπου γίνεται αναφορά στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. νοείται ο Οργανισμός του ερευνητικού φορέα.

Άρθρο 68 – Έναρξη ισχύος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

32 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 πδ80/2016
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 2 άρθρα
π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) (Άρθρο 60 – Ανάληψη υποχρέωσης) π.δ. 80/2016 (Άρθρο 60 – Ανάληψη υποχρέωσης) π.δ. 80/2016 (Άρθρο 67)
2 ν2190/1994
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 2190/1994 (Άρθρο 62 – Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού-Αποδοχές)
3 ν2916/01
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 2916/01 (Α΄ 114) (Άρθρο 46 – Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων)
4 ν3879/2010
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 3879/2010 (Α΄ 163) (Άρθρο 29 – Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης)
5 ν4308/2014
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 4308/2014 (Άρθρο 57 – Οικονομική διαχείριση)
6 ν4323/2015
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 4323/2015 (Άρθρο 57 – Οικονομική διαχείριση)
7 ν4009/2011
Βρέθηκαν 8 αναφορές σε 5 άρθρα
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) (Άρθρο 08 – Εσωτερικός Κανονισμός) παρ.7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) (Άρθρο 36 – Διδακτικό προσωπικό) ν. 4009/2011 (Άρθρο 49 – Πόροι – Πηγές Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.) ν. 4009/2011 (Άρθρο 55 – Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΟΥ) – Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)) ν. 4009/2011 (Άρθρο 67) παρ. 17 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Άρθρο 67) ν. 4009/2011 (Άρθρο 67) ν. 4009/2011 (Άρθρο 67)
8 ν1404/83
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 1404/83 (Α΄ 173) (Άρθρο 36 – Διδακτικό προσωπικό)
9 ν3149/2003
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) (Άρθρο 10 – Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα)
10 ν3369/2005
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 3369/2005 (Α΄ 171) (Άρθρο 29 – Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης)
11 ν2083/1992
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 2083/1992 (Άρθρο 67)
12 ν4336/2015
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) (Άρθρο 63 – Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό) ν. 4336/2015 (Άρθρο 63 – Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό)
13 πδ407/1980
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) (Άρθρο 13 – Σύγκλητος) π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) (Άρθρο 36 – Διδακτικό προσωπικό)
14 ν4178/2013
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 4178/2013 (Α΄ 174) (Άρθρο 07 – Οργανισμός)
15 πδ715/1979
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
π.δ. 715/1979 (Άρθρο 64 – Προμήθειες, υπηρεσίες, μισθώσεις)
16 ν3812/2009
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (Άρθρο 62 – Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού-Αποδοχές)
17 Ν1611/1950
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
Ν. 1611/1950 (Άρθρο 57 – Οικονομική διαχείριση)
18 ν2527/1997
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Άρθρο 62 – Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού-Αποδοχές)
19 ν2469/1997
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
άρθρο 15, παρ. 11 του ν. 2469/1997 (Άρθρο 57 – Οικονομική διαχείριση)
20 ν4386/2016
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 3 άρθρα
ν. 4386/2016 (Α΄ 69) (Άρθρο 36 – Διδακτικό προσωπικό) ν. 4386/2016 (Α΄ 83) (Άρθρο 43 – Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. – Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη) ν. 4386/2016 (Άρθρο 67) ν. 4386/2016 (Άρθρο 67)
21 ν4310/14
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 4310/14 (Α΄ 258) (Άρθρο 47 – Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας)
22 ν4412/2016
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 1 άρθρο
ν. 4412/2016 (Άρθρο 64 – Προμήθειες, υπηρεσίες, μισθώσεις) ν. 4412/2016 (Άρθρο 64 – Προμήθειες, υπηρεσίες, μισθώσεις)
23 πδ113/2010
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
π.δ. 113/2010 (Άρθρο 67)
24 ν2362/1995
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 2362/1995 (Α΄ 247) (Άρθρο 37 – Πόροι – χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.)
25 ν1404/1983
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 1404/1983 (Α΄ 173) (Άρθρο 13 – Σύγκλητος)
26 ν4310/2014
Βρέθηκαν 16 αναφορές σε 8 άρθρα
ν. 4310/2014 (Άρθρο 67) ν. 4310/2014 (Α΄ 258) (Άρθρο 13 – Σύγκλητος) ν. 4310/2014 (Α΄ 258) (Άρθρο 36 – Διδακτικό προσωπικό) ν. 4310/2014 (Άρθρο 39 – Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής) ν. 4310/2014 (Άρθρο 39 – Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής) ν. 4310/2014 (Άρθρο 41 – Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής) ν. 4310/2014 (Α΄ 258) (Άρθρο 43 – Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. – Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη) ν. 4310/2014 (Άρθρο 43 – Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. – Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη) ν. 4310/2014 (Άρθρο 44 – Αξιολόγηση) ν. 4310/2014 (Άρθρο 47 – Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας) ν. 4310/2014 (Άρθρο 67) ν. 4310/2014 (Άρθρο 67) ν. 4310/2014 (Άρθρο 67) ν. 4310/2014 (Άρθρο 67) ν. 4310/2014 (Άρθρο 67) ν. 4310/2014 (Άρθρο 67)
27 ν3861/2010
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 3861/2010 (Άρθρο 13 – Σύγκλητος)
28 ν3328/2005
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 3328/2005 (Α΄ 80) (Άρθρο 34 – Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών)
29 ν3374/2005
Βρέθηκαν 5 αναφορές σε 3 άρθρα
ν. 3374/2005 (Α΄ 189) (Άρθρο 29 – Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) ν. 3374/2005 (Άρθρο 29 – Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) ν. 3374/2005 (Α΄ 189) (Άρθρο 44 – Αξιολόγηση) ν. 3374/2005 (Α΄ 189) (Άρθρο 45 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις) ν. 3374/2005 (Άρθρο 45 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις)
30 ν4270/2014
Βρέθηκαν 3 αναφορές σε 3 άρθρα
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) (Άρθρο 55 – Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΟΥ) – Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)) ν. 4270/2014 (Α΄ 143) (Άρθρο 60 – Ανάληψη υποχρέωσης) ν. 4270/2014 (Άρθρο 67)
31 ν3528/2007
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 3528/2007 (Άρθρο 67)
32 πδ69/2013
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
π.δ. 69/2013 (Α΄ 119) (Άρθρο 46 – Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων)
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ