Άρθρο 22 – Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία των συζύγων όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.».
2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία με αυτά καθώς και η διατροφή τους, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων, που υπογράφεται κατά τα ανωτέρω και ισχύει για δύο έτη τουλάχιστον.
3. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του καθενός συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια ή τα ιδιωτικά έγγραφα, σε συμβολαιογράφο.
4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της κατά τα ανωτέρω επικυρωμένης συμφωνίας, με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία με αυτά καθώς και η διατροφή αυτών για περαιτέρω χρονικό διάστημα.
5. Η λύση του γάμου επέρχεται από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συμφωνία στον ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του.».

Άρθρο 23 – Τροποποίηση άρθρου 686 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η παρ. 6 του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο πέμπτο παρ. 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο μονομελές πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέμβαση και η ανταίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά.».

Άρθρο 24 – Νομοθεσία περί αλλοδαπών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2014 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (άρθρο 15 του ν. 3068/2002, Α΄ 274), απορρίπτονται με συνοπτική απόφαση ως προδήλως απαράδεκτες, εφόσον στις ως άνω περιπτώσεις παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της επόμενης παραγράφου, εφαρμοζομένης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 34 Α του π.δ. 18/1989.
2. Η Γραμματεία του Δικαστηρίου όπου κατατέθηκε το ένδικο βοήθημα οφείλει εντός (2) δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να ενημερώσει τον αλλοδαπό διάδικο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπογράφει το ένδικο βοήθημα, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως: α) τηλεφωνικώς ή β) με ταχυδρομική επιστολή ή γ) με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή δ) με τηλεομοιοτυπία, για την ενεργοποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. H σχετική ενέργεια της γραμματείας σημειώνεται επί του φακέλου της δικογραφίας. Οι πληρεξούσιοι που υπογράφουν τα ένδικα βοηθήματα της παραγράφου 1 οφείλουν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των δύο (2) μηνών να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υπόθεσης. Η παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας παραδίδονται οι δικογραφίες για τις οποίες δεν έχει προσκομισθεί η σχετική δήλωση στον πρόεδρο του Δικαστηρίου ή στον οριζόμενο από αυτόν δικαστή για επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Για διάστημα έξι (6) μηνών, από την επομένη της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας, ο υπογράφων το δικόγραφο δικηγόρος ή άλλος οριζόμενος από τον αλλοδαπό διάδικο πληρεξούσιος δικηγόρος, δύναται με αίτηση που απευθύνεται στον πρόεδρο που διευθύνει το δικαστήριο ή στον οριζόμενο από αυτόν δικαστή να ζητήσει την εισαγωγή της υπόθεσης για συζήτηση, επικαλούμενος λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρούς λόγους υγείας που συνέτρεχαν στο πρόσωπο του δικηγόρου ή του αλλοδαπού διαδίκου και εμπόδισαν την εμπρόθεσμη υποβολή της εξουσιοδότησης. Ο αρμόδιος πρόεδρος εξετάζει την αίτηση και εκδίδει πράξη αποδοχής ή απόρριψης αυτής, η οποία πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε υποθέσεις των οποίων η αρχική ή μετά από αναβολή δικάσιμος έχει ορισθεί εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 2 εξάμηνης προθεσμίας.

Άρθρο 25 – Τροποποίηση Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Προστίθεται περίπτ. δ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ως εξής:
«δ) η προσβαλλόμενη απόφαση έρχεται σε αντίθεση με απόφαση ανωτέρου δικαστηρίου που επιλύει αμετακλήτως υπόθεση του ιδίου φορολογικού αντικειμένου εκ της αυτής κληρονομίας, η οποία στηρίζεται στην ίδια νομική και πραγματική βάση ακόμη και για διαφορετικό διάδικο».
2. Η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 104 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«στις περ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, αφότου καταστεί αμετάκλητη η σχετική δικαστική απόφαση, ενώ»
3. Η αίτηση για την αναθεώρηση προσβαλλόμενης απόφασης που εκδόθηκε σε προγενέστερο χρόνο μπορεί να κατατεθεί το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
4. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 110 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Ως προς την ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκδίκαση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, το οποίο προκάλεσε την έκδοση της απόφασης.
4. Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης διόρθωσης δεν υπόκειται σε προθεσμία και κινείται με πράξη του προέδρου του συμβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο ή του εισηγητή δικαστή, με την οποία προσδιορίζονται τα λάθη και εισάγεται σε συμβούλιο εφαρμοζομένης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 126 Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.».
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Μαζί με τα ένδικα βοηθήματα ή μέσα κατατίθεται και αντίγραφο της προσβαλλόμενης ατομικής διοικητικής πράξης ή της δικαστικής απόφασης, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί.».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 139Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις, ο πρόεδρος του πολυμελούς δικαστηρίου ή ο εισηγητής ή ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου καλεί, και μετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί σχετική πληρεξουσιότητα, σε κάθε περίπτωση, είτε αυτός έχει παρασταθεί αυτοπροσώπως ή με δήλωση είτε δεν έχει παρασταθεί, ή τον διάδικο, στην περίπτωση που ο τελευταίος παρίσταται αυτοπροσώπως, να τις καλύψει, τάσσοντας εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία. Τα στοιχεία που προσκομίζονται για την κάλυψη των τυπικών παραλείψεων επιτρέπεται να είναι και μεταγενέστερα της συζήτησης.».
7. Στην παρ. 2 στο άρθρο 142 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ως προς την απόφαση αυτή μπορούν να τύχουν ανάλογης εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 189 και της παρ. 3 του άρθρου 193.».

Άρθρο 26 – Τροποποίηση π.δ. 18/1989 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο άρθρο 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι δεν θα εμφανισθούν στο ακροατήριο, αλλά θα παραστούν με κοινή δήλωση που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Τέτοια δήλωση μπορεί να γίνει και από έναν ή ορισμένους μόνο πληρεξούσιους. Η δήλωση αυτή παραδίδεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή, σε περίπτωση κοινής δήλωσης, από έναν τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγόρο, στον αρμόδιο γραμματέα, το αργότερο έως την παραμονή της δικασίμου. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης ύστερα από αίτηση διαδίκου, δεν κλητεύεται κατά τη νέα δικάσιμο ο διάδικος ή οι διάδικοι που υπέβαλαν δήλωση.».

Άρθρο 27 – Τροποποίηση άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθενται παρ. 2α και 2β ως εξής:
«2α. Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει σε συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης ή ένταξη σε τέτοια, και προκαλεί κίνδυνο τέλεσης των εγκλημάτων αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
2β. Όποιος μέσω παροχής οδηγιών, πληροφοριών ή κατευθύνσεων, προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συμμετοχή σε συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, τιμωρείται, αν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή σύμφωνα με άλλη διάταξη, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.»
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα προστίθενται παρ. 3α, 3β και 3γ ως εξής:
«3α. Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη των εγκλημάτων των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος, και προκαλεί κίνδυνο τέλεσής τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.
3β. Όποιος μέσω παροχής οδηγιών, πληροφοριών ή κατευθύνσεων, προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συμμετοχή σε συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση ή για τέλεση ορισμένης τρομοκρατικής πράξης, τιμωρείται, αν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή σύμφωνα με άλλη διάταξη, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η προς εκτέλεση πράξη συνιστά κακούργημα και με φυλάκιση ως δύο έτη αν η προς εκτέλεση πράξη συνιστά πλημμέλημα.
3γ. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται όποιος με οποιονδήποτε τρόπο εκπαιδεύει άλλον στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων ή άλλων όπλων, επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών μεθόδων ή τεχνικών ενόψει της διάπραξης του εγκλήματος της παραγράφου 1 του παρόντος, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.».

Άρθρο 27 – Τροποποίηση άρθρου 358 Ποινικού Κώδικα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία
1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
2. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.».

Άρθρο 28 – Τροποποίηση ν. 4139/2013 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L χαμηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,2%, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω όριο, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, οι έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Στις περιπτώσεις όπου, κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης, διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα της καλλιέργειας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2% αλλά δεν εκτείνεται πέραν του ορίου του 0,8%, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο προς τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Στην αίτηση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι α) η υπέρβαση του νόμιμου ορίου σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν οφείλεται στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλους παράγοντες που ήταν άγνωστοι στον παραγωγό και β) ότι η συγκομιδή είναι πρόσφορη να οδηγήσει στην παραγωγή ουσίας που προκαλεί ψυχική ή σωματική εξάρτηση. Πριν την υποβολή της αίτησης, καλείται ο ελεγχόμενος προς ακρόαση και παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημέρα της ακρόασης.».

Άρθρο 28 – Τροποποίηση άρθρου 358 Ποινικού Κώδικα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία
1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
2. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.».

Άρθρο 29 – Τροποποίηση ν. 4039/2012 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο άρθρο 20 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του παρόντος νόμου, ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται αυτοτελώς και κάθε φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.».

Άρθρο 29 – Τροποποίηση ν. 4139/2013 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L χαμηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,2%, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω όριο, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, οι έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Στις περιπτώσεις όπου, κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης, διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα της καλλιέργειας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2% αλλά δεν εκτείνεται πέραν του ορίου του 0,8%, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο προς τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Στην αίτηση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι α) η υπέρβαση του νόμιμου ορίου σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν οφείλεται στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλους παράγοντες που ήταν άγνωστοι στον παραγωγό και β) ότι η συγκομιδή είναι πρόσφορη να οδηγήσει στην παραγωγή ουσίας που προκαλεί ψυχική ή σωματική εξάρτηση. Πριν την υποβολή της αίτησης, καλείται ο ελεγχόμενος προς ακρόαση και παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημέρα της ακρόασης.».

Άρθρο 30 – Τροποποίηση άρθρων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Στο άρθρο 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 12 ως εξής:
«12. Στον οδηγό οχήματος (ή κάθε μεταφορικού μέσου) που προκάλεσε θανατηφόρο ατύχημα, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος και η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,50 g/l αφαιρείται επί τόπου η άδεια ικανότητας οδηγού για διάστημα πέντε (5) ετών. Κατά της παραπάνω απόφασης της αστυνομικής αρχής, ο οδηγός δύναται να προσφύγει ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου εισαγγελέα πλημμελειοδικών για την ακύρωση της πράξης αφαίρεσης ή τη μείωση του χρόνου αφαίρεσης. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου, η προσφυγή του προηγουμένου εδαφίου απευθύνεται μόνο προς το δικαστήριο το οποίο μπορεί να συνεδριάσει και πριν από την εκδίκαση της κύριας ποινικής υπόθεσης κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, το ποινικό δικαστήριο κατά την κρίση του, συνεκτιμώντας τις συνθήκες τέλεσης της πράξης και την προσωπικότητα του δράστη, μπορεί να επιμηκύνει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) επιπλέον έτη. Αν ο ίδιος οδηγός μετά την παρέλευση της πενταετίας ή του χρόνου που ορίσει το ποινικό δικαστήριο καταληφθεί να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια οινοπνεύματος αφαιρείται επί τόπου και δια βίου η άδεια ικανότητας οδηγού.».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 43 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση α΄ και β΄, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Αν από τη συμπεριφορά του ο παθών περιήλθε σε κίνδυνο ζωής ή επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη αυτού, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα έξι (6) έως δώδεκα (12) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.».

Άρθρο 30 – Τροποποίηση ν. 4039/2012 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο άρθρο 20 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του παρόντος νόμου, ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται αυτοτελώς και κάθε φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.».

Άρθρο 31 – Τροποποίηση άρθρων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Στο άρθρο 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 12 ως εξής:
«12. Στον οδηγό οχήματος (ή κάθε μεταφορικού μέσου) που προκάλεσε θανατηφόρο ατύχημα, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος και η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,50 g/l αφαιρείται επί τόπου η άδεια ικανότητας οδηγού για διάστημα πέντε (5) ετών. Κατά της παραπάνω απόφασης της αστυνομικής αρχής, ο οδηγός δύναται να προσφύγει ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου εισαγγελέα πλημμελειοδικών για την ακύρωση της πράξης αφαίρεσης ή τη μείωση του χρόνου αφαίρεσης. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου, η προσφυγή του προηγουμένου εδαφίου απευθύνεται μόνο προς το δικαστήριο το οποίο μπορεί να συνεδριάσει και πριν από την εκδίκαση της κύριας ποινικής υπόθεσης κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, το ποινικό δικαστήριο κατά την κρίση του, συνεκτιμώντας τις συνθήκες τέλεσης της πράξης και την προσωπικότητα του δράστη, μπορεί να επιμηκύνει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) επιπλέον έτη. Αν ο ίδιος οδηγός μετά την παρέλευση της πενταετίας ή του χρόνου που ορίσει το ποινικό δικαστήριο καταληφθεί να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια οινοπνεύματος αφαιρείται επί τόπου και δια βίου η άδεια ικανότητας οδηγού.».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 43 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση α΄ και β΄, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Αν από τη συμπεριφορά του ο παθών περιήλθε σε κίνδυνο ζωής ή επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη αυτού, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα έξι (6) έως δώδεκα (12) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.».

Άρθρο 31 – Τροποποίηση ν. 2121/1993 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) καταργείται.

Άρθρο 32 – Τροποποιήσεις Κώδικα Συμβολαιογράφων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο αναπληρωτής του συμβολαιογράφου δικαιούται μέχρι το ήμισυ των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο στον αναπληρούμενο. Δύναται όμως ο αναπληρωτής συμβολαιογράφος να μην λάβει αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση αν η αναπλήρωση γίνεται λόγω κωλύματος του άρθρου 7 και υπό την προϋπόθεση ότι η δικαιοπραξία αφορά τον αναπληρούμενο ή σύζυγό του ή συγγενή του μέχρι και τον δεύτερο (β΄) βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μπορεί να μην λάβει αμοιβή ούτε ο αναπληρούμενος ούτε ο αναπληρωτής.».
2. H περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Να ασκεί έλεγχο με τα ίδια τα μέλη του, τους εν ενεργεία ή συνταξιούχους υπαλλήλους του Συλλόγου, ή τους εν ενεργεία ή συνταξιούχους συμβολαιογράφους, για την ακριβή τήρηση των υποχρεώσεων των μελών για κρατικά συμβόλαια, να καθορίζει την ημερήσια αποζημίωση των ασκούντων τον έλεγχο αυτό και να καθορίζει τον χρόνο λειτουργίας των συμβολαιογράφων εντός του πλαισίου των υπουργικών αποφάσεων και».

Άρθρο 32 – Τροποποίηση ν. 2121/1993 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) καταργείται.

Άρθρο 33 – Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων θεωρείται τυπική παράλειψη η οποία δύναται να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από τo δικαστήριο.».

Άρθρο 33 – Τροποποιήσεις Κώδικα Συμβολαιογράφων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο αναπληρωτής του συμβολαιογράφου δικαιούται μέχρι το ήμισυ των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο στον αναπληρούμενο. Δύναται όμως ο αναπληρωτής συμβολαιογράφος να μην λάβει αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση αν η αναπλήρωση γίνεται λόγω κωλύματος του άρθρου 7 και υπό την προϋπόθεση ότι η δικαιοπραξία αφορά τον αναπληρούμενο ή σύζυγό του ή συγγενή του μέχρι και τον δεύτερο (β΄) βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μπορεί να μην λάβει αμοιβή ούτε ο αναπληρούμενος ούτε ο αναπληρωτής.».
2. H περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Να ασκεί έλεγχο με τα ίδια τα μέλη του, τους εν ενεργεία ή συνταξιούχους υπαλλήλους του Συλλόγου, ή τους εν ενεργεία ή συνταξιούχους συμβολαιογράφους, για την ακριβή τήρηση των υποχρεώσεων των μελών για κρατικά συμβόλαια, να καθορίζει την ημερήσια αποζημίωση των ασκούντων τον έλεγχο αυτό και να καθορίζει τον χρόνο λειτουργίας των συμβολαιογράφων εντός του πλαισίου των υπουργικών αποφάσεων και».

Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων θεωρείται τυπική παράλειψη η οποία δύναται να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από τo δικαστήριο.».

Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η παρ. 5Α του άρθρου 4 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), καταργείται από 16 Σεπτεμβρίου 2017.
2. Η παρ. 1 του στοιχείου «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«Σε όσα Πρωτοδικεία και Εφετεία καθώς και στις αντίστοιχες εισαγγελίες, προβλέπεται οργανικός αριθμός δεκαπέντε (15) τουλάχιστον δικαστών, οι συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται με κλήρωση. Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης προκειμένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δίκης ορίζονται από την Ολομέλεια των Δικαστηρίων αυτών, δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια. Στο Εφετείο Αθηνών οι πιο πάνω δικαστές ορίζονται για μια τριετία με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους για ένα (1) ακόμα έτος. Η Ολομέλεια μπορεί να ανανεώσει τη θητεία των δικαστών για ένα (1) επιπλέον έτος εφ΄ όσον υπάρχει προς τούτο συναίνεση των τελευταίων. Για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται στους δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια από οποιεσδήποτε υπηρεσιακές μεταβολές, η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί και συμπληρώνει τις ως άνω αποφάσεις της. Στα Εφετεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οι δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια ορίζονται από την Ολομέλεια για μια διετία με δυνατότητα παράτασης της θητείας τους για δύο ακόμα έτη. Στους πίνακες που καταρτίζονται από την Ολομέλεια περιλαμβάνεται ο ανάλογος με τις ανάγκες του δικαστηρίου αριθμός δικαστών, μεταξύ των οποίων γίνεται η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών κατά τις επόμενες παραγράφους.».
3. Οι παρ. 9, 10, 11 και 12 του στοιχείου «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 (A΄ 35), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147), αναριθμούνται σε 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.
4. Μετά την παρ. 11 του στοιχείου «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 (A΄ 35) προστίθεται νέα παρ. 12 ως εξής:
«12. α. Στο Εφετείο Αθηνών λειτουργεί Τμήμα Βουλευμάτων για τη συγκρότηση του οποίου ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών ο αριθμός των δικαστών που είναι αναγκαίοι προς τούτο. Οι δικαστές (Πρόεδροι Εφετών και Εφέτες), που μετέχουν στο Τμήμα Βουλευμάτων με ισάριθμους αναπληρωματικούς, ορίζονται για δύο δικαστικά έτη με κλήρωση μεταξύ των Προέδρων Εφετών που έχουν οριστεί για να προεδρεύουν αποκλειστικά στα Ποινικά δικαστήρια και όλων των Εφετών που υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό. Σε περίπτωση κλήρωσης των δικαστών για μια διετία αυτοί δεν περιλαμβάνονται στην κλήρωση για τα επόμενα δύο (2) δικαστικά έτη. Η κλήρωση γίνεται από το Α΄ Τριμελές Εφετείο κατά την τελευταία δικάσιμο του Ιουνίου σε δημόσια συνεδρίαση και με δύο κληρωτίδες. Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά το άρθρο 50 του ν. 1756/1988, η κλήρωση μπορεί να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου. Για την κλήρωση χρησιμοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή. Αμέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης το ως άνω δικαστήριο συνέρχεται σε συμβούλιο προκειμένου να τοποθετηθούν τα σφαιρίδια, αφού προηγουμένως επιδειχτούν σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, τα ονόματα όλων των Προέδρων Εφετών και των Εφετών. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα σφαιρίδια σε χωριστές κληρωτίδες για τους Προέδρους Εφετών και Εφέτες. Κατά τη δημόσια συνεδρίαση ο πρόεδρος εξάγει από την πρώτη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια με τα ονόματα όλων των Προέδρων Εφετών, τον ορισθέντα από την Ολομέλεια αριθμό προέδρων εφετών, μετά των αναπληρωματικών τους. Ακολούθως, εξάγει από τη δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια με τα ονόματα όλων των Εφετών, αριθμό κλήρων ίσο προς το διπλάσιο αριθμό των Εφετών που πρόκειται να υπηρετήσουν στο Τμήμα Βουλευμάτων. Από τους κληρωθέντες οι πρώτοι κατά σειρά της κλήρωσης μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος του όλου αριθμού αποτελούν τα τακτικά και οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά μέλη του Τμήματος. Για τα δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσονται πρόχειρα πρακτικά, σε δύο όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται στην έδρα. Το ένα από αυτά αναρτάται αμέσως στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά κλήρωσης τους τα τακτικά, όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
β. Η θητεία των μελών του Τμήματος Βουλευμάτων αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου του έτους της κλήρωσης και είναι διετής.».
5. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. τρεις θέσεις αντεπιτρόπων.».
6. Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η απομάκρυνση του δικαστικού λειτουργού από την έδρα του κατά τις ημέρες στις οποίες δεν έχει υπηρεσιακή απασχόληση, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας, τις πράξεις των οργάνων που διευθύνουν τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες και τις γενικές οδηγίες που εκδίδονται από τα όργανα των περίπτ. β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος.».
7. Η παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 101 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«4. Δεν μπορούν να ορισθούν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου Επιθεώρησης ή επιθεωρητές όσοι άσκησαν καθήκοντα στις ίδιες θέσεις κατά τα αμέσως δύο προηγούμενα χρόνια.».

Άρθρο 35 – Επιμόρφωση δικαστικών υπαλλήλων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το άρθρο 1 του π.δ. 37/1994 (Α΄ 30) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επεκτείνεται στους δικαστικούς υπαλλήλους η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 34 και 35 του ν. 1943/1991.».

Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η παρ. 5Α του άρθρου 4 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), καταργείται από 16 Σεπτεμβρίου 2017.
2. Η παρ. 1 του στοιχείου «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«Σε όσα Πρωτοδικεία και Εφετεία καθώς και στις αντίστοιχες εισαγγελίες, προβλέπεται οργανικός αριθμός δεκαπέντε (15) τουλάχιστον δικαστών, οι συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται με κλήρωση. Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης προκειμένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δίκης ορίζονται από την Ολομέλεια των Δικαστηρίων αυτών, δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια. Στο Εφετείο Αθηνών οι πιο πάνω δικαστές ορίζονται για μια τριετία με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους για ένα (1) ακόμα έτος. Η Ολομέλεια μπορεί να ανανεώσει τη θητεία των δικαστών για ένα (1) επιπλέον έτος εφ΄ όσον υπάρχει προς τούτο συναίνεση των τελευταίων. Για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται στους δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια από οποιεσδήποτε υπηρεσιακές μεταβολές, η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί και συμπληρώνει τις ως άνω αποφάσεις της. Στα Εφετεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οι δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια ορίζονται από την Ολομέλεια για μια διετία με δυνατότητα παράτασης της θητείας τους για δύο ακόμα έτη. Στους πίνακες που καταρτίζονται από την Ολομέλεια περιλαμβάνεται ο ανάλογος με τις ανάγκες του δικαστηρίου αριθμός δικαστών, μεταξύ των οποίων γίνεται η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών κατά τις επόμενες παραγράφους.».
3. Οι παρ. 9, 10, 11 και 12 του στοιχείου «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 (A΄ 35), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147), αναριθμούνται σε 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.
4. Μετά την παρ. 11 του στοιχείου «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 (A΄ 35) προστίθεται νέα παρ. 12 ως εξής:
«12. α. Στο Εφετείο Αθηνών λειτουργεί Τμήμα Βουλευμάτων για τη συγκρότηση του οποίου ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών ο αριθμός των δικαστών που είναι αναγκαίοι προς τούτο. Οι δικαστές (Πρόεδροι Εφετών και Εφέτες), που μετέχουν στο Τμήμα Βουλευμάτων με ισάριθμους αναπληρωματικούς, ορίζονται για δύο δικαστικά έτη με κλήρωση μεταξύ των Προέδρων Εφετών που έχουν οριστεί για να προεδρεύουν αποκλειστικά στα Ποινικά δικαστήρια και όλων των Εφετών που υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό. Σε περίπτωση κλήρωσης των δικαστών για μια διετία αυτοί δεν περιλαμβάνονται στην κλήρωση για τα επόμενα δύο (2) δικαστικά έτη. Η κλήρωση γίνεται από το Α΄ Τριμελές Εφετείο κατά την τελευταία δικάσιμο του Ιουνίου σε δημόσια συνεδρίαση και με δύο κληρωτίδες. Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά το άρθρο 50 του ν. 1756/1988, η κλήρωση μπορεί να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου. Για την κλήρωση χρησιμοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή. Αμέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης το ως άνω δικαστήριο συνέρχεται σε συμβούλιο προκειμένου να τοποθετηθούν τα σφαιρίδια, αφού προηγουμένως επιδειχτούν σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, τα ονόματα όλων των Προέδρων Εφετών και των Εφετών. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα σφαιρίδια σε χωριστές κληρωτίδες για τους Προέδρους Εφετών και Εφέτες. Κατά τη δημόσια συνεδρίαση ο πρόεδρος εξάγει από την πρώτη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια με τα ονόματα όλων των Προέδρων Εφετών, τον ορισθέντα από την Ολομέλεια αριθμό προέδρων εφετών, μετά των αναπληρωματικών τους. Ακολούθως, εξάγει από τη δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια με τα ονόματα όλων των Εφετών, αριθμό κλήρων ίσο προς το διπλάσιο αριθμό των Εφετών που πρόκειται να υπηρετήσουν στο Τμήμα Βουλευμάτων. Από τους κληρωθέντες οι πρώτοι κατά σειρά της κλήρωσης μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος του όλου αριθμού αποτελούν τα τακτικά και οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά μέλη του Τμήματος. Για τα δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσονται πρόχειρα πρακτικά, σε δύο όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται στην έδρα. Το ένα από αυτά αναρτάται αμέσως στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά κλήρωσης τους τα τακτικά, όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
β. Η θητεία των μελών του Τμήματος Βουλευμάτων αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου του έτους της κλήρωσης και είναι διετής.».
5. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. τρεις θέσεις αντεπιτρόπων.».
6. Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η απομάκρυνση του δικαστικού λειτουργού από την έδρα του κατά τις ημέρες στις οποίες δεν έχει υπηρεσιακή απασχόληση, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας, τις πράξεις των οργάνων που διευθύνουν τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες και τις γενικές οδηγίες που εκδίδονται από τα όργανα των περίπτ. β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος.».
7. Η παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 101 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«4. Δεν μπορούν να ορισθούν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου Επιθεώρησης ή επιθεωρητές όσοι άσκησαν καθήκοντα στις ίδιες θέσεις κατά τα αμέσως δύο προηγούμενα χρόνια.».

Άρθρο 36 – Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Από 01.05.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:
α) των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι δύο (22),
β) των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα (50) και
γ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν τριάντα επτά (137).

Άρθρο 36 – Επιμόρφωση δικαστικών υπαλλήλων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Το άρθρο 1 του π.δ. 37/1994 (Α΄ 30) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επεκτείνεται στους δικαστικούς υπαλλήλους η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 34 και 35 του ν. 1943/1991.».

Άρθρο 37 – Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Από 01.05.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:
α) των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι δύο (22),
β) των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα (50) και
γ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν τριάντα επτά (137).

Άρθρο 37 – Αύξηση οργανικών θέσεων Παρέδρων ΣτΕ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Από 30.06.2017 οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας αυξάνονται κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα οκτώ (58).

Άρθρο 38 – Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης μειώνεται κατά δώδεκα (12) και ο συνολικός αριθμός ορίζεται σε έξι (6). Οι δώδεκα (12) οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται αντιστοίχως και ορίζεται συνολικά σε σαράντα τέσσερις (44).

Άρθρο 38 – Αύξηση οργανικών θέσεων Παρέδρων ΣτΕ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Από 30.06.2017 οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας αυξάνονται κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα οκτώ (58).

Άρθρο 39 – Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης μειώνεται κατά δώδεκα (12) και ο συνολικός αριθμός ορίζεται σε έξι (6). Οι δώδεκα (12) οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται αντιστοίχως και ορίζεται συνολικά σε σαράντα τέσσερις (44).

Άρθρο 39 – Τροποποίηση ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η περίπτ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:
««4. α. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 85% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 15%.»

Άρθρο 40 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. H παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη στελέχωση της Α.Δ.Α.Ε. συνιστώνται συνολικά πενήντα (50) θέσεις, από τις οποίες οι είκοσι τέσσερις (24) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι είκοσι τρεις (23) θέσεις τακτικού προσωπικού, οι δύο (2) θέσεις δικηγόρων, που έχουν προαχθεί σε παρ΄ εφέταις, με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου.».
2. Από την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135), διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο.
3. Οι περίπτ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΠΕ πληροφορικής, θέση μία (1)
Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις πέντε (5), Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση μία (1)
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις δύο (2), Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέση μία (1)
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, θέση μία (1)
β. Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού κατανέμονται ως εξής:
Δέκα επτά (17) θέσεις διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ ή ηλεκτρονικών μηχανικών ή τηλεπικοινωνιακών μηχανικών ή μηχανικών πληροφορικής ή πληροφορικής ή φυσικών.
Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών αλλοδαπής, Διεθνών ή Ευρωπαϊκών σπουδών ή Πολιτικών ή Οικονομικών σπουδών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων νομικής, οι οποίες συνεπάγονται την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.».

Άρθρο 40 – Τροποποίηση ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η περίπτ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:
««4. α. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 85% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 15%.»

Άρθρο 41 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε. Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. H παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη στελέχωση της Α.Δ.Α.Ε. συνιστώνται συνολικά πενήντα (50) θέσεις, από τις οποίες οι είκοσι τέσσερις (24) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι είκοσι τρεις (23) θέσεις τακτικού προσωπικού, οι δύο (2) θέσεις δικηγόρων, που έχουν προαχθεί σε παρ΄ εφέταις, με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου.».
2. Από την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135), διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο.
3. Οι περίπτ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΠΕ πληροφορικής, θέση μία (1)
Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις πέντε (5), Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση μία (1)
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις δύο (2), Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέση μία (1)
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, θέση μία (1)
β. Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού κατανέμονται ως εξής:
Δέκα επτά (17) θέσεις διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ ή ηλεκτρονικών μηχανικών ή τηλεπικοινωνιακών μηχανικών ή μηχανικών πληροφορικής ή πληροφορικής ή φυσικών.
Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών αλλοδαπής, Διεθνών ή Ευρωπαϊκών σπουδών ή Πολιτικών ή Οικονομικών σπουδών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων νομικής, οι οποίες συνεπάγονται την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.».

Άρθρο 41 – Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού καταστημάτων κράτησης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι θέσεις προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίες προβλέπονται στο π.δ. 101/2014 (Α΄ 168) και στο άρθρο 16 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42), αυξάνονται ως εξής:
1. Του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Ψυχιάτρων κατά επτά (7) και ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολόγων κατά δύο (2).
2. Του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών κατά μία (1).
3. Του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων κατά δύο (2).
4. Του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής κατά δύο (2).
5. Του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής κατά δέκα (10).
6. Του κλάδου ΤΕ Εργοθεραπείας κατά δύο (2).
7. Του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής κατά οκτώ (8).
8. Του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού κατά έξι (6).
9. Του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων κατά επτά (7).
10. Του κλάδου ΠΕ Γεωπονίας κατά πέντε (5).
11. Του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας κατά έξι (6).
12. Του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων κατά μία (1).

Άρθρο 42 – Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι προθεσμίες που παρατάθηκαν με το άρθρο 89 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και με την με αριθμό 72831/9-10-2014 (Β΄ 3242) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, παρατείνονται από τη λήξη τους για ακόμη δύο (2) έτη. Με απόφαση των παραπάνω Υπουργών οι προθεσμίες του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χερσαία, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα που έχουν κατασχεθεί οποτεδήποτε από αστυνομικές ή λιμενικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπορευμάτων ή παράνομων μεταναστών ή ως μέσα παράνομης διακίνησης όπλων ή αρχαιοτήτων, μπορεί να διατίθενται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που ενήργησαν την κατάσχεση ή σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Σώματος, ή στις υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των μέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους. Για τη διάθεση των ως άνω μέσων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Σώματος στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση, ή του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά περίπτωση.».

Άρθρο 42 – Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού καταστημάτων κράτησης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι θέσεις προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίες προβλέπονται στο π.δ. 101/2014 (Α΄ 168) και στο άρθρο 16 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42), αυξάνονται ως εξής:
1. Του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Ψυχιάτρων κατά επτά (7) και ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολόγων κατά δύο (2).
2. Του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών κατά μία (1).
3. Του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων κατά δύο (2).
4. Του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής κατά δύο (2).
5. Του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής κατά δέκα (10).
6. Του κλάδου ΤΕ Εργοθεραπείας κατά δύο (2).
7. Του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής κατά οκτώ (8).
8. Του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού κατά έξι (6).
9. Του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων κατά επτά (7).
10. Του κλάδου ΠΕ Γεωπονίας κατά πέντε (5).
11. Του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας κατά έξι (6).
12. Του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων κατά μία (1).

Άρθρο 43 – Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι προθεσμίες που παρατάθηκαν με το άρθρο 89 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και με την με αριθμό 72831/9-10-2014 (Β΄ 3242) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, παρατείνονται από τη λήξη τους για ακόμη δύο (2) έτη. Με απόφαση των παραπάνω Υπουργών οι προθεσμίες του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χερσαία, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα που έχουν κατασχεθεί οποτεδήποτε από αστυνομικές ή λιμενικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπορευμάτων ή παράνομων μεταναστών ή ως μέσα παράνομης διακίνησης όπλων ή αρχαιοτήτων, μπορεί να διατίθενται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που ενήργησαν την κατάσχεση ή σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Σώματος, ή στις υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των μέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους. Για τη διάθεση των ως άνω μέσων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Σώματος στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση, ή του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά περίπτωση.».

Άρθρο 43 – Τροποποίηση άρθρου 93 ν. 4129/2013 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) τροποποιούνται ως εξής:
«Άρθρο 93
Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείμματος
Καταστροφή δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων – Διαδικασία
α. Η αξίωση του δικαιούχου να απαιτήσει την αναπλήρωση του διαχειριστικού ελλείμματος με την έκδοση καταλογιστικής πράξης εις βάρος του υποχρέου παραγράφεται μετά την πάροδο 10 ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου δημιουργήθηκε το έλλειμμα. Αν το διαχειριστικό έλλειμμα προήλθε από αξιόποινη πράξη για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η παραγραφή του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης του ποινικού δικαστηρίου επί της ασκηθείσας ποινικής δίωξης.
β. Τα δικαιολογητικά ενταλμάτων πληρωμής και κάθε διαχείρισης φυλάσσονται για χρονικό διάστημα 10 ετών, το οποίο, εφόσον εντός του χρόνου αυτού έχουν συνταχθεί Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων και εκκρεμεί διαδικασία καταλογισμού, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για τη δημοσιονομική διαφορά.

Άρθρο 44 – Τροποποίηση άρθρου 93 ν. 4129/2013 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) τροποποιούνται ως εξής:
«Άρθρο 93
Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείμματος
Καταστροφή δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων – Διαδικασία
α. Η αξίωση του δικαιούχου να απαιτήσει την αναπλήρωση του διαχειριστικού ελλείμματος με την έκδοση καταλογιστικής πράξης εις βάρος του υποχρέου παραγράφεται μετά την πάροδο 10 ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου δημιουργήθηκε το έλλειμμα. Αν το διαχειριστικό έλλειμμα προήλθε από αξιόποινη πράξη για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η παραγραφή του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης του ποινικού δικαστηρίου επί της ασκηθείσας ποινικής δίωξης.
β. Τα δικαιολογητικά ενταλμάτων πληρωμής και κάθε διαχείρισης φυλάσσονται για χρονικό διάστημα 10 ετών, το οποίο, εφόσον εντός του χρόνου αυτού έχουν συνταχθεί Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων και εκκρεμεί διαδικασία καταλογισμού, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για τη δημοσιονομική διαφορά.

Άρθρο 44 – Ειδικός λογαριασμός «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Από τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) εξαιρείται ο ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ιδρύθηκε με τον ν. 5793/1933 (Α’ 280) και λειτουργεί σύμφωνα με το ν.δ. 28-30/9/1935 (Α΄ 433) και τη με αριθ. οικ. 2/83143/Α0024/13-11-2008 (Β΄ 2444) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 45 – Ειδικός λογαριασμός «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Από τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) εξαιρείται ο ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ιδρύθηκε με τον ν. 5793/1933 (Α’ 280) και λειτουργεί σύμφωνα με το ν.δ. 28-30/9/1935 (Α΄ 433) και τη με αριθ. οικ. 2/83143/Α0024/13-11-2008 (Β΄ 2444) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 45 – Έναρξη ισχύος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 46 – Έναρξη ισχύος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

25 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 ν4039/2012
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 4039/2012 (Α΄ 15) (Άρθρο 30 – Τροποποίηση ν. 4039/2012) ν. 4039/2012 (Α΄ 15) (Άρθρο 29 – Τροποποίηση ν. 4039/2012)
2 ν3115/2003
Βρέθηκαν 6 αναφορές σε 2 άρθρα
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47) (Άρθρο 41 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.) παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47) (Άρθρο 41 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.) παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47) (Άρθρο 41 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.) παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47) (Άρθρο 40 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.) παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47) (Άρθρο 40 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.) παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47) (Άρθρο 40 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.)
3 ν5793/1933
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 5793/1933 (Α’ 280) (Άρθρο 45 – Ειδικός λογαριασμός «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων») ν. 5793/1933 (Α’ 280) (Άρθρο 44 – Ειδικός λογαριασμός «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων»)
4 ν1943/1991
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 1943/1991 (Άρθρο 36 – Επιμόρφωση δικαστικών υπαλλήλων) ν. 1943/1991 (Άρθρο 35 – Επιμόρφωση δικαστικών υπαλλήλων)
5 ν4446/2016
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 4446/2016 (Α΄ 240) (Άρθρο 25 – Τροποποίηση Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας)
6 ν4139/2013
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 4 άρθρα
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) (Άρθρο 29 – Τροποποίηση ν. 4139/2013) ν. 4139/2013 (Α΄ 74) (Άρθρο 43 – Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης) παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) (Άρθρο 28 – Τροποποίηση ν. 4139/2013) ν. 4139/2013 (Α΄ 74) (Άρθρο 42 – Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης)
7 ν3938/2011
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄ 226) (Άρθρο 43 – Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης) παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄ 226) (Άρθρο 42 – Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης)
8 ν4194/2013
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων) παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) (Άρθρο 33 – Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων)
9 ν3068/2002
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 3068/2002 (Άρθρο 24 – Νομοθεσία περί αλλοδαπών)
10 πδ18/1989
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
π.δ. 18/1989 (Άρθρο 24 – Νομοθεσία περί αλλοδαπών) π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) (Άρθρο 26 – Τροποποίηση π.δ. 18/1989)
11 ν1756/1988
Βρέθηκαν 16 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 1756/1988 (Α΄ 35) (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 1756/1988 (Α΄ 35) (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 1756/1988 (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 1756/1988 (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 1756/1988 (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 1756/1988 (Α΄ 35) (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 1756/1988 (Α΄ 35) (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 1756/1988 (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 1756/1988 (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 1756/1988 (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών)
12 ν4055/2012
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 4055/2012 (Α΄ 51) (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 4055/2012 (Α΄ 51) (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών)
13 ν3472/2006
Βρέθηκαν 6 αναφορές σε 2 άρθρα
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135) (Άρθρο 41 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.) παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135) (Άρθρο 41 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.) παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135) (Άρθρο 41 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.) παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135) (Άρθρο 40 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.) παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135) (Άρθρο 40 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.) παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135) (Άρθρο 40 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.)
14 ν4264/2014
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 4264/2014 (Α΄ 118) (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 4264/2014 (Α΄ 118) (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών)
15 ν4129/2013
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) (Άρθρο 44 – Τροποποίηση άρθρου 93 ν. 4129/2013) παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) (Άρθρο 43 – Τροποποίηση άρθρου 93 ν. 4129/2013)
16 πδ37/1994
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
π.δ. 37/1994 (Α΄ 30) (Άρθρο 36 – Επιμόρφωση δικαστικών υπαλλήλων) π.δ. 37/1994 (Α΄ 30) (Άρθρο 35 – Επιμόρφωση δικαστικών υπαλλήλων)
17 πδ101/2014
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
π.δ. 101/2014 (Α΄ 168) (Άρθρο 42 – Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού καταστημάτων κράτησης) π.δ. 101/2014 (Α΄ 168) (Άρθρο 41 – Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού καταστημάτων κράτησης)
18 ν2696/1999
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 2696/1999 (Άρθρο 31 – Τροποποίηση άρθρων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) ν. 2696/1999 (Άρθρο 31 – Τροποποίηση άρθρων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) ν. 2696/1999 (Άρθρο 30 – Τροποποίηση άρθρων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) ν. 2696/1999 (Άρθρο 30 – Τροποποίηση άρθρων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας)
19 ν4335/2015
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 4335/2015 (Α΄ 87) (Άρθρο 23 – Τροποποίηση άρθρου 686 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)
20 ν4274/2014
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 4274/2014 (Α΄ 147) (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 4274/2014 (Α΄ 147) (Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 4274/2014 (Α΄ 147) (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) ν. 4274/2014 (Α΄ 147) (Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών)
21 ν3689/2008
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) (Άρθρο 40 – Τροποποίηση ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών) παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) (Άρθρο 39 – Τροποποίηση ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)
22 ν2830/2000
Βρέθηκαν 4 αναφορές σε 2 άρθρα
παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) (Άρθρο 33 – Τροποποιήσεις Κώδικα Συμβολαιογράφων) παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) (Άρθρο 33 – Τροποποιήσεις Κώδικα Συμβολαιογράφων) παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) (Άρθρο 32 – Τροποποιήσεις Κώδικα Συμβολαιογράφων) παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) (Άρθρο 32 – Τροποποιήσεις Κώδικα Συμβολαιογράφων)
23 ν4270/2014
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) (Άρθρο 45 – Ειδικός λογαριασμός «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων») παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) (Άρθρο 44 – Ειδικός λογαριασμός «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων»)
24 ν2121/1993
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) (Άρθρο 32 – Τροποποίηση ν. 2121/1993) παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) (Άρθρο 31 – Τροποποίηση ν. 2121/1993)
25 ν4322/2015
Βρέθηκαν 2 αναφορές σε 2 άρθρα
ν. 4322/2015 (Α΄ 42) (Άρθρο 42 – Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού καταστημάτων κράτησης) ν. 4322/2015 (Α΄ 42) (Άρθρο 41 – Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού καταστημάτων κράτησης)
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ