Άρθρο 01 – Δικαιώματα του προσώπου Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του.
2. Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του.

Άρθρο 02 – Ορισμοί Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα.
2. Ως χαρακτηριστικά φύλου νοούνται τα χρωμοσωμικά, γονιδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη στήθους ή τριχοφυΐας.

Άρθρο 03 – Διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου – Προϋποθέσεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα.
2. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.
3. Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο.
4. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική επέμβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία.

Άρθρο 04 – Διαδικασία Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 782 ΚΠολΔ. Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου.
2. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου. Η δήλωση γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα. Η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου. Η καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων.
3. Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώματα, καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους, όπως εκλογικούς, έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να προβούν σε νέες καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο, το κύριο όνομα και το επώνυμο του προσώπου. Στη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα νέα έγγραφα και καταχωρίσεις δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου.
4. Η νέα ληξιαρχική πράξη μπορεί στο εξής να αλλάξει μία φορά, με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις.

Άρθρο 05 – Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Από την καταχώρισή της στο Ληξιαρχείο η διόρθωση του φύλου του προσώπου ισχύει έναντι όλων. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του προσώπου, που δημιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται. Διατηρούνται επίσης οι αριθμοί φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
2. Αν το πρόσωπο που διόρθωσε το καταχωρισμένο φύλο του έχει παιδιά, είτε γεννημένα σε γάμο, είτε γεννημένα σε σύμφωνο, είτε γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους, είτε υιοθετημένα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη γονική μέριμνα δεν επηρεάζονται. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καμία μεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου του γονέα.

Άρθρο 06 – Μυστικότητα Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Οι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου, καθώς και όσοι άλλοι εμπλέκονται επαγγελματικά στη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου ή έλαβαν γνώση της τέλεσής της με την ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους, έχουν καθήκον εχεμύθειας. Στη δικαστική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, στην αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο το οποίο τηρείται στο οικείο ληξιαρχείο, ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει η διόρθωση φύλου που μεσολάβησε, έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το πρόσωπο, καθώς και όσοι έχουν ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτό. Πρόσβαση τρίτου στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον μη δυνάμενο να ικανοποιηθεί διαφορετικά και κατόπιν άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
2. Αν το πρόσωπο που προέβη σε διόρθωση φύλου καταστεί δικαιοπρακτικά ανίκανο, πρόσβαση έχει ο δικαστικός συμπαραστάτης του.

Άρθρο 07 – Άλλες διατάξεις Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Στο άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 1 του ν. 344/1976 (Περί ληξιαρχικών πράξεων) η έκφραση «αλλαγής φύλου» τροποποιείται σε «διόρθωσης φύλου». Στο ίδιο άρθρο, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά στην περίπτωση της διόρθωσης φύλου η δικαστική απόφαση αρκεί να είναι οριστική».
2. Στο ν. 4285/2014 (Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις) στα άρθρα 1 και 2, μετά τις λέξεις «ταυτότητα φύλου», προστίθενται και τα «χαρακτηριστικά φύλου».

Άρθρο 08 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 09 – Σύσταση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Συνιστάται συλλογικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής «Εθνικός Μηχανισμός»).

Άρθρο 10 – Σύνθεση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,
β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
δ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
η. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ι. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ια. Έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού
ιβ. Έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη/Βοηθό Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
ιγ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Οι υπό ιβ και ιγ φορείς μετέχουν ως ανεξάρτητα συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα δεδομένης της θεσμικά κατοχυρωμένης ανεξαρτησίας τους.
2. Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς, με γνώμονα την αρμοδιότητά τους σε θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών.
3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα υπό συζήτηση θέματα εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέρα των μελών του Εθνικού Μηχανισμού, εκπρόσωπός τους δύναται να καλείται και

Άρθρο 11 – Αρμοδιότητες Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βάσης αυτού. Όλοι εμπλεκόμενοι φορείς κατά την αποτύπωση των δράσεών τους οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις αποφάσεις και τις συστάσεις εθνικών και διεθνών οργάνων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού. Κατά το στάδιο της εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης ορίζονται οι δείκτες υλοποίησης της κάθε δράσης.
β. Την διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών κατά τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης. Ο Εθνικός Μηχανισμός μεριμνά για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της διαβούλευσης.
γ. Την προώθηση και προβολή του Σχεδίου Δράσης
δ. Την παρακολούθηση της υλοποίησής του Σχεδίου Δράσης. Για τον σκοπό αυτό εκπονεί ενδιάμεσες εκθέσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων που αποστέλλουν οι φορείς υλοποίησης, εντός των οριζομένων από τον Εθνικό Μηχανισμό προθεσμιών. Οι ενδιάμεσες εκθέσεις δημοσιοποιούνται.
ε. Την αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης. Ειδικότερα, αποτιμάται ο βαθμός υλοποίησής του, τα αποτελέσματά του με βάση τους δείκτες υλοποίησης, καθώς και η συνολική αποτελεσματικότητά του. Η έκθεση αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης υποβάλλεται στο Συνήγορο του Πολίτη/Βοηθό Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
στ. Την προετοιμασία του εκάστοτε επόμενου Σχεδίου Δράσης
2. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπογράφεται από όλους τους αρμόδιους Υπουργούς.

Άρθρο 12 – Λειτουργία Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επικουρείται κατά τη λειτουργία του από το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεριμνά για την σύγκληση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού, καθώς και για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του.
3. Ο Εθνικός Μηχανισμός συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες, έκτακτα δε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
4. Ο Εθνικός Μηχανισμός λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα μέλη του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.
5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 13 – Συνεργασία με φορείς και κοινωνικός διάλογος Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισμού δύνανται να καλούνται εμπειρογνώμονες με συναφή εξειδίκευση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή φορείς για την παροχή πληροφοριών, τη διαβούλευση ή τη συνεργασία, εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο κατά την κρίση αυτού.

4 αναφορές σε νόμους
# Αναφορά Περιγραφή
1 ν4285/2014
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 4285/2014 (Άρθρο 07 – Άλλες διατάξεις)
2 ν927/1979
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 927/1979 (Α’ 139) (Άρθρο 07 – Άλλες διατάξεις)
3 ν344/1976
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 344/1976 (Άρθρο 07 – Άλλες διατάξεις)
4 ν2472/1997
Βρέθηκε 1 αναφορά σε 1 άρθρο
ν. 2472/1997 (Άρθρο 06 – Μυστικότητα)
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ